STORE TYSKE AKTIER (BATS 15 MIN. FORSINKET)

Navn
 
Kurs
Laveste
Højeste
+/-
+/-(%)
Tid

 
 
152,20
152,20
152,20
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
159,55
159,55
159,55
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
89,45
89,45
89,45
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
102,00
102,00
102,00
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
86,75
86,75
86,75
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
81,37
81,37
81,37
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
70,72
70,72
70,72
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
17,69
17,69
17,69
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
11,78
11,78
11,78
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
31,49
31,49
31,49
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
16,24
16,24
16,24
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
7,32
7,32
7,32
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
75,89
75,89
75,89
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
73,84
73,84
73,84
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
85,65
85,65
85,65
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
113,20
113,20
113,20
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
152,20
152,20
152,20
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
31,97
31,97
31,97
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
177,85
177,85
177,85
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
12,71
12,71
12,71
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
83,88
83,88
83,88
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
116,10
116,10
116,10
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
23,60
23,60
23,60
0,00
0,00%
20/01/17

 
 
148,05
148,05
148,05
0,00
0,00%
20/01/17

Tyskland - Tyske aktier, aktiekurser på Tyske aktier, Bats Tyske aktier

Markedsoverblik Tyskland

Tyskland vindere

Navn
 
Kurs
+/-(%)

 
 
152,20
0,00%

 
 
159,55
0,00%

 
 
89,45
0,00%

 
 
102,00
0,00%

Tyskland tabere

Navn
 
Kurs
+/-(%)

 
 
152,20
0,00%

 
 
159,55
0,00%

 
 
89,45
0,00%

 
 
102,00
0,00%

Finans nyhedsbrev tilmelding

Trading nyhedsbrev tilmelding