Årets resultat i Danske Bank: 3,8 mia. kr. efter skat

Udgivet den 03-02-2015  |  kl. 08:00  |  

 

Til redaktionen

3. februar 2015
 

     

 
   

    
  

Årets resultat i Danske Bank: 3,8 mia. kr. efter skat

Før nedskrivninger på goodwill var resultatet 12,9 mia. kr. – en stigning på 82 pct.

 

Danske Bank har offentliggjort årsrapport for 2014.

 

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet:

 

2014 var et år med betydelig fremgang for Danske Bank. Vi har haft fokus på at skabe værdi for vores kunder, hvilket  har været med til at styrke vores underliggende forretning og resultater. Vi har stadig et stykke vej, før vi har indfriet vores ambitioner og bankens fulde potentiale, men fremgangen viser, at vi er på rette spor i forhold til at nå vores mål. Vi vil fortsætte med at gennemføre vores strategi om at blive en mere kundefokuseret, enkel og effektiv bank til gavn for både kunder og aktionærer.”

 

Rapporten er tilgængelig på danskebank.com. Her følger udvalgte hovedpunkter:

 

2014 i forhold til 2013

 

 • Danske Bank-koncernen opnåede i 2014 et resultat på 3,8 mia. kr. efter skat. Resultatet var påvirket af nedskrivninger på goodwill på 9,1 mia. kr. (jf. selskabsmeddelelse nr. 26 af 15. december 2014). Før nedskrivning på goodwill var årets resultat 12,9 mia. kr. - en stigning på 82 pct. - mod 7,1 mia. kr. i 2013 og 4,7 mia. kr. i 2012. Fremgangen var drevet af vækst i alle indtægtsposter, lavere omkostninger og lavere nedskrivninger på udlån.

 

 • Egenkapitalforrentningen efter skat var 2,4 pct. Før goodwill var den 8,5 pct. mod 5,0 pct. i 2013.

 

 • Indtægter i alt udgjorde 43,9 mia. kr. og steg 10 pct.

 

 • Omkostningerne udgjorde 22,6 mia. kr. og faldt 5 pct. som følge af en fortsat stram omkostningsstyring. Omkostninger i pct. af indtægter før nedskrivninger på goodwill blev forbedret med 8,3 procentpoint til 51,6 pct.

 

 • Nedskrivninger for kerneaktiviteterne var fortsat lave og udgjorde 2,8 mia. kr. Det svarer til 0,15 pct. af udlån og garantier mod 0,21 pct. i 2013. Udviklingen afspejler bedre makroøkonomiske vilkår på Danske Banks kernemarkeder. Nedskrivningerne faldt i alle forretningsenheder.

 

 • Resultatet af Non-core aktiviteterne, som primært omfatter engagementer i Non-core Irland, udgjorde -1,5 mia. kr. før skat, hvilket var en forbedring på 0,3 mia. kr. i forhold til 2013.

 

 • De samlede udlån pr. 31. december 2014 steg 2 pct. i forhold til ultimo 2013. De fleste af Danske Banks markeder var præget af svag vækst og dæmpet kreditefterspørgsel. De samlede indlån lå 2 pct. under niveauet ultimo 2013.

 

 • Vi har besluttet at refokusere forretningen i de baltiske lande og styrke erhvervskundeaktiviteterne gennem yderligere investeringer i blandt andet IT. Samtidig vil privatkundeaktiviteterne gradvist blive udfaset.

 

 • Danske Bank havde en egentlig kernekapitalprocent på 15,1 pct. og en solvensprocent på 19,3 pct. mod henholdsvis 14,7 pct. og 21,4 pct. pr. 31. december 2013. Koncernen har en robust likviditetsposition med en Liquidity Coverage Ratio (LCR) på 129 pct. pr. 31. december 2014.

   

Udbytte og aktietilbagekøb

 

 • Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 5,5 kr. pr. aktie. Dette svarer til 43 pct. af resultatet efter skat før nedskrivninger på goodwill.

 

 • Bestyrelsen har besluttet at justere koncernens kapitalstruktur og igangsætte et tilbagekøb af aktier for 5 mia. kr. i 2015. Beslutningen er truffet på baggrund af lavere risici, et solidt kapitalgrundlag og forbedrede ratings.

   

Forventninger for 2015

 

 • Årets resultat for 2015 forventes at blive på over 14 mia. kr. Set i lyset af nedskrivningerne på goodwill i 2014 er det langsigtede mål en egenkapitalforrentning på over 12,5 pct. senest i 2018.

 

 

Med venlig hilsen

Danske Bank

 

 

 

Kontaktpersoner den 3. februar 2015 fra kl. 10.00

Administrerende direktør Thomas F. Borgen, telefon 45 14 60 01

Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66

 

Årsrapporten præsenteres på pressemøde kl. 10.00 og telekonference for analytikere og investorer kl. 14.30. Pressemøde og telekonference kan følges direkte på danskebank.com. For yderligere information om Danske Banks regnskab henvises til danskebank.com/regnskab.

 

 

 

Vedhæftede filer:

Danske Bank - Uddrag af årsrapport 2014.pdf

Danske Bank - Risk Management 2014.pdf

Danske Bank - Annual Report 2014.pdf

Danske Bank pressemeddelelse 3. februar 2015.pdf

Udgivet af: NPinvestordk