Årsrapport 2019/2020 for perioden 01.07.2019 - 30.06.2020

Udgivet den 17-09-2020  |  kl. 19:00  |  

Årsrapport 2019/2020 for perioden 01.07.2019 - 30.06.2020


Koncernens hovedaktiviteter

Koncernen består pr. 30. juni 2020 af moderselskabet Odico A/S samt datterselskabet Ejendomsselskabet Oslogade 1, Odense ApS.

Koncernens- og moderselskabets hovedaktivitet omfatter udvikling, fremstilling og afsætning af avancerede robotteknologiske løsninger til bl.a. byggeindustrien. Teknologiplatformen - et koncept kaldet 'Factory On The Fly' - baserer sig på standard industrirobotter i sammenhæng med egenudviklet software, skæreværktøjer og håndteringsudstyr.

Odico driver endvidere en ordrebaseret projektforretning, Digital Fabrikation, med intern anvendelse af den udviklede teknologiplatform til bearbejdning i forskellige materialetyper.

Ejendomsselskabet Oslogade 1, Odense ApS har erhvervet koncernens nye domicilejendom.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Begivenheder efter årets afslutning

Selskabet har igennem de sidste 8 år solgt diverse robot baserede projektydelser, herunder især til arkitekter og byggebranchen, som med Odicos teknologi kan skabe helt unikke bygningselementer uden at dette bliver prohibitivt dyrt.

Selskabet har parallelt hermed arbejdet på at færdigudvikle robotter, som kan sælges til byggebranchen.

Et eksempel herpå, er den netop lancerede trailer med en fliseskærerobot, som både er støjsvag, støvfri og i stand til at udføre skæring af fliser og andre materialer med større præcision og mere økonomisk end den alternative manuelle proces.

Trods en væsentlig investeringstilbageholdenhed blandt mange industrielle kunder, så lykkedes det den 9. september at få den første ordre på en fliseskærerobot fra en dansk kunde, som også har medvirket i udviklings- og testfasen.

Skærerobotten Cut'n Move bygger på Odicos "Factory on the Fly" koncept og er således resultatet af mere end to års internt udviklingsarbejde. Cut'n Move er baseret på en nyudviklet teknologiplatform som muliggør en hidtil uset anvendelse af industrirobotter.

Vi betragter modtagelsen af denne første ordre på vores Cut'n Move skærerobot som en afgørende milepæl i Odicos udvikling og har store forventninger til den nyudviklede platform.

Ved at kombinere en simpel iPad-baseret brugerflade med avanceret computerteknologi, er det lykkedes at skabe en brugervenlig og samtidig uhyre avanceret skærerobot, som har potentiale til at revolutionere en lang række skæreopgaver på byggepladser verden over.

Odico råder nu således over en kommerciel platformsteknologi, som nemt kan tilpasses varierende behov og applikationer, og ligger således helt i tråd med vores oprindelige forventninger til fremtiden.

Årets økonomiske resultat

Koncernens resultatopgørelse for 2019/20 udviser et underskud på 7,2 mio. kr. mod et underskud på 6,3 mio. kr. sidste år og koncernens balance pr. 30. juni 2020 udviser en egenkapital på 14,7 mio. kr.

Årets resultat før skat på -9,3 mio. kr. anses ikke for værende tilfredsstillende, da det afviger negativt fra de forventninger, der blev meddelt i forbindelse med selskabets børsnotering.

Resultatet matcher dog det forventede seneste resultatestimat, trods den manglende omsætningsstigning grundet Covid-19.

Koncernens oprindelige omsætningsforventning i 2019/20 var i niveauet 10,0 mio. kr. med en efterfølgende nedjustering til 5,0 mio. kr. afledt af Covid-19. Det realiserede udgør 5,1 mio. kr. Trods nedjusteringen forventer ledelsen fortsat, at koncernens ambitioner kan indfries over de kommende par år.

Nyt domicil på havnen i Odense

Odico startede året med at flytte til nye faciliteter på havnen i Odense. Siden 2012 har vi holdt til på Peder Skrams Vej 5 i den sydøstlige del af Odense, og det er her, vi igennem de seneste år har udviklet vores robotteknologier. De nye faciliteter på Oslogade 1 i Odense gør i større målestok Odico i stand til at udvikle og afprøve nye teknologier i samarbejde med nye såvel som eksisterede samarbejdspartnere. Bygningen rummer attraktive og fleksible kontorfaciliteter for både udvikling og administration samt tilstrækkelig produktionskapacitet til den fremtidig vækstrejse.

Bygningen er erhvervet af datterselskabet Ejendomsselskabet Oslogade 1, Odense ApS, og købet blev midlertidigt finansieret af Odico A/S, da der i koncernen var overskudslikviditet. Ejendomsselskabet har efterfølgende finansieret ejendommen 100% via 20-årige lån i kreditforening og bank.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Organisation

Den 1. juli 2019 etablerede Odico et kontor i Bangalore, Indien med 6 fuldtidsansatte softwareudviklere, som under ledelse af virksomhedens chefudvikler og danske softwareteam bidrager til udviklingen af Odicos softwareplatform for robotprogrammering, SculptorTM.

Ekstraordinær generalforsamling

Den 29. juni 2020 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Odico A/S. På dagsordenen var vedtægtsændringer vedr. bestyrelsens bemyndigelser ifm. en evt. kapitaludvidelse. Ændringsforslagene blev vedtaget i sin helhed og styrker således Odicos mulighed for fremtidig afsøgning af kapitalkilder.

Varemærkebeskyttelse

Odico har i vores IP-arbejde fået 4 varemærker registreret for 'branding' af teknologier og produkter og dermed også for beskyttelse af vores immaterielle aktiver på dette felt.

Nationalt i Patent- og Varemærke Styrelsen har vi således fået registreret varemærkerne:

ODICO™,ODICO CONSTRUCTION ROBOTICS™, (logo)SCULPTOR™,FACTORY ON THE FLY™

Vi har tillige internationalt i World Intellectual Property Organization fået FACTORY ON THE FLY™ registreret i Europa samt enkelte oversøiske lande.

Odico vil fortsætte med at få varemærkeregistreret konkrete produkttyper til sikring af IP-rettigheder.

Odico i Danmarks Nationale Robotstrategi

I anerkendelse af Odicos bidrag til innovation i byggebranchen er virksomheden fremhævet blandt 4 robotvirksomheder fra øvrige sektorer i den Nationale Robotstrategi 2020 udgivet af Uddannelses- og forskningsministeriet. Fremhævelsen sker på baggrund af potentialet for gennem Odicos robot-drevne trådskæring af EPS-støbeforme til beton-byggeri at facilitere kraftige besparelser i CO2-aftrykket gennem billiggørelse af realiserings-processerne for optimerede, og mere avancerede konstruktionsdesigns.

Denne strategi medførte i indeværende finansår samarbejdet med amerikanske Skidmore, Owings & Merril LLP om 'Stereoform Slab', mens det fremhævede eksempel i den nationale strategi er Odicos bidrag til realiseringen af Kirk Kapitals hovedsæde i Vejle, Fjordenhus, tegnet af Olafur Eliasson.

Foreløbige observationer og resultater af salgsstrategien

Odico har som følge af opfordringer fra markedet udviklet en række af applikationer hvor Odicos 3D teknologi benyttes i forskellige løsninger til at afhjælpe manuelle og fysisk krævende jobs f.eks. Cut`n Move og Drill Mate.

Byggeriet, Vindmølleindustrien og den konventionelle maskinindustri har været tre hovedsegmenter som med "nålestiks operationer" er blevet bearbejdet intensivt.

Ovennævnte applikationer har været præsenteret til og testet af forskellige potentielle aftagere, hvor hensigten har været at finde og afdække behov, og primært i byggeindustrien hvor Odicos 3D teknologi vil give mening og udmønte sig i en profitabel investering. Ved at bearbejde disse tre åbenbare største potentielle segmenter har Odico nu opnået en bred forståelse for behov, og ligeledes en indsigt i hvilke muligheder og udfordringer der er åbenbare i forbindelse med at få hul på afsætningen af Odicos tekniske løsninger.


Robotløsninger udviklet og kommercialiseret i 2019/20

Fliseskærerobot Cut`n Move

En standard trailer, der omfatter en robot, som ved hjælp af egenudviklet software og deraf følgende applikation er i stand til at skære fliser/klinker på eksakte mål. Robotten skærer med en hastighed, der gør at fliseskæringen udover at være meget præcis også giver en fordel mht. produktivitet og er dermed en profitabel løsning. Traileren giver fleksibilitet, idet robotten vil kunne producere på byggepladsen hvor end det måtte være. Traileren er udstyret med en generator således at den kan være "selvforsynende" med strøm hvis situationen skulle kræve det. Cut`n Move er nu færdigudviklet og klar til at blive introduceret og markedsført.

Der har været vist stor interesse fra toneangivende entreprenører og brolæggere i branchen, og adskillige test over de sidste 18 måneder on site har givet et opdrag til et markedsmodent produkt.

Borerobot Drill Mate

I samarbejde med Autodesk og en Dansk kunde har vi udviklet et robotboreanlæg til digital produktion.

Drill Mate er en "Factory on the fly" løsning der giver mulighed for at bore/fræse endog tunge emner on site, eller i en permanent produktion. Fordelene er mange udover at hastighed og automation af en tung bearbejdning gør processen lønsom og let at betjene. Drill Mate er klar til levering i efteråret 2020 og kan bane vejen for yderligere robotproduktion af svære emner f.eks. til brug i vindmølleindustrien.


Digital Fabrikation

Online platform

Efter flere års interne forsøg og omfattende udviklingsarbejde lykkedes det i forsommeren 2020 at lancere en ny webbaseret produktionsplatform, hvor specielprodukter nu kan bestilles via den nye web konfiguration, som understøtter avanceret digital produktion.

Konfiguratoren, som er udviklet gennem de sidste par år, bygger på en 100% egenudviklet software-kerne, og er forankret via to separate platformsapplikationer, der muliggør en fuldautomatisk overførsel af parametriske 3-dimensionale data til fabrikationskode.

Det betyder i praksis, at vi nu er i stand til at modtage en kundespecifik ordre via vores hjemmeside, og uden menneskelig indblanding omdanne denne ordre til et robotprogram som efterfølgende sættes i produktion.

Første produkt vi i juni 2020 lancerede var "Well Mate", en konfigurator til fremstilling af specialdesignede støbeforme til brug ved renovering eller etablering af nye kloak- og regnvandsledninger. En del af udviklingsarbejdet blev gennemført i samarbejde med Arkil, som velvilligt testede forskellige versioner af brønd støbeforme på et af deres anlægsprojekter for Aarhus Vand A/S.

Projektchef hos Aarhus Vand, Morten Østergaard Nielsen, udtalte i den forbindelse; "Det har været en stor oplevelse at se Odico A/S, Arkil og Aarhus Vand A/S arbejde sammen via vores partneringaftale. Det er på den måde lykkes at komme igennem med et produkt med et stort potentiale. Det har været en succes, at vi har udviklet et produkt, der både er særdeles brugbart, billigt og letter arbejdsgangen betydeligt,".

Øvrige større produktioner i Digital Fabrikation

Den 19. september 2019 åbnede Chicago Biennale for arkitektur for tredje gang, og her blev 'Stereo-form Slab' præsenteret. Med Stereoform Slab, der er designet af amerikanske Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM), introduceres der et bæredygtigt alternativ til de eksisterende løsninger i byggebranchen.

Vi har gentænkt måden, hvorpå man bygger etagedæk til højhuse, og i et samarbejde med SOM og den Chicagobaserede højhusentreprenør, McHugh Construction, lykkedes det at påvise, at man ved robotternes hjælp kan skabe både smukkere og mere bæredygtige højhuskonstruktioner. 

Ved at benytte en særlig teknik til topologioptimering er det muligt at spare en betydelig mængde af den beton som anvendes i højhuskonstruktioner. Metoden kræver dog at de anvendte betonforme skal være mere fleksible end almindelige standard støbeforme, og af netop denne grund var det nødvendigt for det Chicago baserede arkitektfirma at hente støbeforme helt i Odense. Udover at bidraget til den almindelige drift, viste projektet med alt synlighed det enorme potentiale der ligger i digital fabrikation, og projektet er efterfølgende blevet tildelt flere internationale anerkendelser, senest med modtagelse af "2020 R+D AWARDS" fra magasinet "Architect".


Forventet udvikling

For regnskabsåret 2020/21 forventes en fordobling af omsætningen, samt et resultat før skat på minus 7-9 mio. kr.


Risikoforhold

Generelle risici

De væsentligste forrentningsmæssige risici for Odico A/S koncernen er de almindeligt forekomne risici inden for byggesektoren; ændringer i markedet, konjunkturændringer samt den almindelige samfundsudvikling etc.

Risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

I forbindelse med ledelsens praktiske anvendelse af koncernens regnskabspraksis foretages en række skøn og vurderinger, som har indflydelse på årsrapporten, særligt for så vidt angår måling af ud-viklingsaktiviteter.

Valutarisici

Aktiviteter i udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kursudviklingen mellem primært DKK og EUR. Der foretages ikke kurssikring.

Renterisici

Ændringer i renteniveauet vil ikke have nogen væsentlig direkte effekt på indtjeningen. Der indgås derfor ikke rentepositioner til afdækning af renterisici.

Risici forbundet med COVID-19

Nedlukningen af Danmark, og ikke mindst verden omkring os, skabte stor usikkerhed omkring vores kunder og samarbejdspartneres forretning og dermed også den fremtidige indtjening i Odico koncernen. Vi oplevede i marts en brat nedlukning og aflysning af allerede indgåede aftaler med mulige kunder, og der herskede generelt stor usikkerhed og manglende vilje til at foretage investeringer.

Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med COVID-19, men vi oplever samtidig, at vores kunder og samarbejdspartnere langsomt åbner mere for dialog og forretning igen.


Forsknings- og udviklingsaktiviteter

I regnskabsåret 2019/20 har koncernen fortsat været involveret i en række interne og eksterne R&D aktiviteter rettet mod en Factory On The Fly løsning.

Udviklingen af Odicos teknologiske platform (SculptorTM)

Odico har siden noteringen i 2018 etableret et tværdisciplinært softwareudviklingsteam bestående af 8 fuldtidsansatte udviklere, med specialiseringer indenfor områderne robotik, datalogi, analytisk geometri, computer vision og maskinlæring.

Det overordnede udviklingsmål for holdet har været SculptorTM - Odicos softwareplatform for robot-programmering. SculptorTM løser tre principielle teknologiske udfordringer, som efter Odicos vurdering har hindret en bred, kommerciel udbredelse af robotteknologi i byggeindustrien:

at hvert byggeprojekt er unikt, og derfor kræver en høj grad af fleksibilitet i produktionsapparatetat byggeriet er håndværksbaseret, og at robot-programmering af bygningsproduktion indtil nu har været for kompliceret at tilgå for personale uden robotteknisk baggrundat bygningsindustrien er opdelt i en meget høj grad af specialiserede og isolerede segmenter med individuelle behov for automation

SculptorTM løser dette med et markedsunikt koncept, i hvilket customisering og produktion af bygge-komponenter sker indenfor få minutter på byggepladsen eller produktionsfaciliteten via dedikerede apps. De pågældende apps genereres automatisk i Sculptor på basis af en parametrisk produktmodel, og sparer således megen udviklingstid. Den enkelte app muliggør, at håndværksuddannet personale kan betjene de tilknyttede robotprocesser sikkert via iPad eller anden tablet, intuitivt og uden forudgående træning.

SculptorTM har gennemgået en kraftig udbygning, i hvilket platformens kernefunktioner er blevet etableret, udvidet og efterprøvet. Platformen er således klar til at facilitere en accelereret udvikling af nye applikationer på toppen af dens funktionalitet, hvilket har resulteret i lanceringen af 2 produkter - Cut 'n Move, samt Well Mate. Ledelsen forventer med til rådigheden af SculptorTM en kraftig udrulning af nye produktapplikationer i det kommende finansår.

Ph.d-projekter

I tillæg til ovenstående gennemfører Odico to erhvervs-ph.d. Projekter i samarbejde med Innovations-fonden, DTU og Arkitektskolen Aarhus. Projekterne 'Smart Manufacturing Frameworks' og 'Parawood' udvider Odicos softwareudvikling med industriel udforskning af hhv. optimerede datastrukturer for visuel programmering af robotdrevet bygningsproduktion, samt nye interfacetyper for robotfremstilling af trækonstruktioner. Udviklingerne fra de to projekter optages kontinuerligt i virksomhedens teknologiudvikling og har indtil nu resulteret i 2 ansøgte patenter; opbygning af en ny softwarearkitektur for SculptorTM, samt koncept-udvikling for nye robotapplikationer i relaterede områder.

Samarbejde med Bjarke Ingels Group

I forlængelse af det igangværende Ph.d.-projekt, 'Parawood' har Odico etableret et samarbejde med den ledende danske tegnestue, Bjarke Ingels Group. Samarbejdet, som har særligt fokus på robot-fremstilling af træsamlinger og trækonstruktioner med relevans for Bjarke Ingels Groups projektportefølje, og generel bygningsindustriel anvendelse, undersøger nye muligheder for robotanvendelse i byggeri. I forlængelse af samarbejdet har Odico etableret en eksperimentel robotfremstillingsenhed i Bjarke Ingels Groups hovedkvarter, der med placering centralt i tegnestuen anvendes som testplatform for samarbejdet.

Acoustic Tiles

I efteråret 2019 har Odico afsluttet det igangværende industrielle udviklingsprojekt 'Acoustic Tiles' i samarbejde med RealDania, Strøjer Tegl A/S, den københavnske tegnestue Studio Area og Jacob Hilmer Architecture. Projektet undersøgte robotdrevet trådskæring og brænding af akustiske teglsten, samt robotstyret opmuring af akustiske teglpaneler. Projektet resulterede i opbygningen af en akustisk fuldskalainstallation ved Københavns Erhvervs-akademi, som demonstrerede det arkitektoniske og akustikregulerende potentiale i koblingen af traditionel murstensfremstilling med robotdrevet produktion.

Aktuelle projekter i Odico inden for forskning-, teknologiudvikling og markedsmodning

Mange af de teknologier Odico i dag gør brug af, er resultatet af en aktiv national og international forsknings- og udviklingsindsats gennem projekter som 'BladeRunner', 'Digital Factory' og 'RobWin', hvor den danske stat gennem InnovationsFonden og MarkedsModnings-Fonden medfinansierede aktiviteterne.

Strategisk drejer det sig fortsat for Odico om - gennem projektarbejde - at tilegne sig kompetencer, der kan danne grundlag for selskabets fremtidige teknologiske og markedsmæssige platform inden for begge vore forretningsområder, Robotic Solutions og Digital Fabrikation.

I december 2019 bevilgede EU - via det europæiske ramme-program Horizon 2020 SME-Instrument under European Innovation Council - således Odico op til 7,1 mio. kr. til gennemførelse af teknologi- og markedsmodningsprojektet 'SmartStair - Robotic Production of EPS Formwork for cost-effective Concrete Stairs'.

SmartStair blev påbegyndt 1. marts 2020 med en planlagt gennemførelse på 20 måneder. I projektets første 6 måneder har indsatsen været koncentreret om hardware-udvikling for udskæring af lige-løbstrapper i EPS samt optimering af materialer og metoder for coating af støbeformen. En produktions- /demonstrationscelle forventes klar til november for efterfølgende brugstest hos 3 producenter i ind- og udland. Til projektets gennemførelse har Odico engageret en dedikeret ressourceperson.

I begyndelsen af juni 2020 bevilgede sammenslutningen EUREKA - i Danmark repræsenteret af InnovationsFonden - Odico op til 2,25 mio. kr. til gennemførelse af projektet 'RoboCrete - Sustainable and cost-effective ROBOtic formwork manufacturing for the conCRETE Industry'. Der er her tale om et Eurostars projekt, igen under den Europæiske Unions Horizon 2020 ramme-program for forskning og udvikling.

Formålet med projekt ROBOCRETE er at udvikle produkter og metoder til robotteknologisk fremstilling af 100% genanvendelige støbeforme i industriel voks. Projektet vil koble avanceret materiale-forskning fra Braunschweigs Tekniske Universitet med Odicos robotteknologi for hermed at skabe et system for højhastighedsfremstilling af bæredygtige støbeforme med avanceret geometri, som reducerer CO2-belastningen ved betonbyggeri. Teknologien testes i pilotproduktion ved BnB Gmbh gennem projektet.

De tre partnere - med Odico som ledende partner - påbegynder projektet 1. oktober 2020 med afslutning i efteråret 2023. Projektet har et samlet budget på 8,1 mio.kr. heraf de 3 mio. kr. hos Odico.


Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Bevilling fra RealDania og Innovationsfonden til forskningsprojekt (3Dwaxform)

Odico har 1. juli 2020 modtaget støtte fra Innovationsfonden og RealDania til projektet, 3DWaxform. Projektet vil i samarbejde med Syddansk Universitet blive igangsat i januar 2021 og skal udvikle nye metoder til robotdrevet 3dprint af 100% genanvendelige støbeforme i industriel voks. Projektet søger således yderligere at styrke Odicos bidrag til bæredygtighed i byggeriet gennem fuld genanvendelighed i dets produktion.

Odico får første ordre på "Cut'n Move" skærerobot

Odico har indgået aftale med dansk kunde om leverance af verdens først mobile og iPad-betjente fliseskærerobot - Cut'n Move. Skærerobotten Cut'n Move bygger på Odicos "Factory on the Fly" koncept og er resultatet af mere end to års internt udviklingsarbejde.

Hovedtal
DKK

Periodetal 01.07.2019-30.06.2020 01.07.2018-30.06.2019    Egenkapitalforklaring 01.07.2019-30.06.2020 01.07.2018-30.06.2019
             
 Nettoomsætning 5.087.350 5.017.559    Egenkapital primo 21.936.240 27.578.968
 Resultat før finansielle poster  -9.166.662 -8.021.607    Kapitalforhøjelse, netto 0 635.944
 Resultat efter skat -7.236.138 -6.278.672    Overført via resultatdisponering  -7.236.138 -6.278.672
         Egenkapital ultimo 14.700.102 21.936.240
 Aktiver i alt pr. 30.06 28.345.163 26.723.596        
 Egenkapital i alt pr. 30.06  14.700.102 21.936.240        
             
 Pengestrømsopgørelse:        Aktierelaterede nøgletal:    
             
 Pengestrøm fra drift -3.614.338 -12.040.675    Antallet af aktier pr. 30.06 13.409.091 13.409.091
 Pengestrøm til investering -3.852.036 -11.983.962    Resultat før skat pr. aktie -0,69 -0,60
 Pengestrøm fra finansiering 5.465.050 635.944        
 Pengestrøm i alt -2.001.324 -23.388.693    Indre værdi pr. aktie pr. 30.06 1,10 1,64
         Børskurs pr. aktie pr. 30.06 15,05 16,20
 Likvide beholdninger primo 4.457.718 27.846.411    Markedsværdi pr. 30.06 201.806.820 217.227.274
 Likvide beholdninger ultimo 2.456.394 4.457.718        


Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Jens Munch-Hansen, formand
Niels Kåre Bruun
Søren Ravn Jensen


Bestyrelsesbeslutninger

Der er ikke i perioden truffet principielle beslutninger bortset fra de meddelelser, som allerede er udsendt via First North.


Selskabets aktiebesiddelser i virksomheden

Odico A/S ejer ikke aktier i selskabet.


Direkte og indirekte aktiebesiddelser i selskabet over 5%

Anders Bundsgaard, 32,16% (4.312.500 stk.)
Lars Baun, 15,39% (2.063.716 stk.)
Asbjørn Søndergaard, 15,23% (2.041.667 stk.)
Jens Munch-Hansen, 10,88% (1.458.333 stk.)


Certified Adviser og dennes medarbejderes direkte og indirekte aktiebesiddelser i selskabet

Certified Adviser har ingen aktier i selskabet.


Næste regnskabsmeddelelse

12. februar 2021 - Delårsrapport for 1. halvår 2020/21.


Yderligere information kan fås ved henvendelse til

Anders Bundsgaard, anders@odico.dk

Selskabets adresse

Odico A/S
Oslogade 1
5000 Odense C
(www.odico.dk)

Certified Adviser

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Christian Ejlskov, tlf. +45 2529 4130
Englandsgade 25
Postboks 200
5100 Odense C

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse nr. 27-2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder