Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2020

Udgivet den 11-02-2021  |  kl. 07:30  |  

11. februar 2021
Selskabsmeddelelse nr. 2/2021

Årsregnskabsmeddelelse 2020

Alm. Brands samlede resultat af fortsættende aktiviteter i 2020 blev et overskud på 833 mio. kr. før skat mod et overskud på 553 mio. kr. før skat i 2019. Resultatet afspejler en fortsat tilfredsstillende udvikling på tværs af koncernens aktiviteter.  Det forgangne år bød på store omvæltninger såvel udefra som affødt af de gennemførte forandringer i koncernen, herunder salget af koncernens bankaktiviteter og indgåelse af partnerskabsaftaler. Samlet set opnåede koncernen en stærk forretningsmæssig udvikling med afsæt i omstillingsparathed og effektiv eksekvering. Ligeledes bidrog udviklingen på de finansielle markeder positivt til investeringsresultatet. Bestyrelsen indstiller, at der udbetales udbytte på 4,00 kr. pr. aktie for 2020 og 3,00 kr. pr. aktie for 2019.Alm. Brand ser en fortsat positiv udvikling i 2021 med fokus på eksekvering i forhold til de indgåede partnerskaber samt styrkelse af kerneforretningen.  

Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

"Jeg er meget tilfreds med det stærke resultat, som vi i dag har offentliggjort. Det seneste år har været forandringens år for Alm. Brand, og vi har udviklet os i et højt tempo. Udover at vi har måttet tilpasse os den nye virkelighed med Covid-19, så har salget af banken og etableringen af nye, tætte partnerskaber været det, der har kendetegnet 2020 og forvandlet vores forretning. Samtidig har kunderne haft brug for ro i maven om deres forsikringer i et år, hvor deres hverdag er blevet ændret markant, og vi har mødt dem på nye måder og nye tidspunkter. Jeg er derfor meget stolt af det engagement og den kæmpe indsats, som kollegaerne i hele koncernen har bidraget med. Vi er lykkes med at tage nogle vigtige skridt og vi har i dag et stærkere Alm. Brand end før".

"Jeg ser frem til et nyt år, hvor vi skal arbejde endnu mere med at styrke kundeoplevelsen og den positive udvikling i forretningen. Der ligger en spændende opgave foran os blandt andet med at få det fulde udbytte af de nye partnerskaber. Det er jeg sikker på, at vi også vil lykkes med."

Alm. Brands samlede resultat af fortsættende aktiviteter i 2020 blev et overskud på 833 mio. kr. før skat mod et overskud på 553 mio. kr. før skat i 2019. Resultatet for 2020 indeholdt særlige omkostninger til omstruktureringer og koncernomkostninger til udskillelse af Banken på 98 mio. kr. Resultatet for 2019 indeholdte særlige omkostninger på 64 mio. kr. primært relateret til omstrukturering. Resultatet for 2020 er meget tilfredsstillende.

Forsikring fik i 2020 et forsikringsteknisk resultat på 815 mio. kr. mod 570 mio. kr. i 2019. Resultatet afspejler en fortsat positiv udvikling i den underliggende forretning og et bedre end forventet forløb for både vejrligs- og storskader samt et positivt afløbsresultat. Forsikringsaktiviteten var i dele af året påvirket af Covid-19 med delvis nedlukning af samfundet. Dette gav sig udslag i forskelligrettede påvirkninger af resultatet, idet udgifterne til skadeserstatninger på den ene side ikke blev så høje som forventet, mens nysalget på den anden side blev vanskeligere og præmievæksten derfor lidt lavere end forventet. Combined Ratio eksklusive afløbsgevinster blev 87,2. Resultatet er meget tilfredsstillende.

Resultatet i Pension blev i 2020 et overskud på 112 mio. kr. før skat mod 96 mio. kr. eksklusive ekstraordinære omkostninger og skat i 2019. De samlede pensionsindbetalinger blev på 1.504 mio. kr. i 2020 mod 1.850 mio. kr. i 2019. Udviklingen dækker over en vækst i de løbende præmieindbetalinger på 2,0 % til 819 mio. kr. og en reduktion i engangsindbetalingerne til 685 mio. kr. mod 1.047 mio. kr. i 2019. Resultatet er tilfredsstillende, men væksten er lavere end forventet.

De gennemførte forandringer med henblik på at forløse det fulde potentiale af Alm. Brands strategi bidrog som forventet.

Udbytte

Bestyrelsen indstiller på baggrund af det opnåede resultat, at der udbetales et udbytte på 4,00 kr. pr. aktie for 2020. Det vil betyde, at Alm. Brand udlodder 616 mio. kr. for regnskabsåret 2020. Bestyrelsen indstiller endvidere, at det ikke udbetalte udbytte for regnskabsåret 2019 på 3,00 kr. ligeledes udbetales, således at der samlet udbetales et udbytte på 7,00 kr. pr. aktie i forlængelse af den planlagte generalforsamling i april 2021.

Alm. Brand vil efter udlodningen fortsat have en stærk kapitalisering med en solvensprocent på 317 %. Kapitalniveauet vurderes som tilstrækkeligt til at modstå meget alvorlige stress.

Forventninger til 2021

Alm. Brand forventer i 2021 et resultat før skat på 600-650 mio. kr. eksklusive afløbsgevinster og -tab

For Forsikring forventes et overskud på 575 mio. kr. før skat. Forventningen er baseret på en præmievækst på mere end 3 % og en hertil relateret stigning i erhvervelsesomkostninger hovedsageligt som følge af investeringer og provisioner afledt af samarbejdsaftalerne med Sydbank A/S og VW Semler Finans Danmark A/S. Hertil kommer  afholdelse af koncernomkostninger relaterede til den tidligere bankdrift på 50-75 mio. kr. Disse koncern-omkostninger forventes tilpasset frem mod udgangen af 2022, således at de vil afspejle de opgaver, der fremadrettet vil være i koncernen. I 2021 modsvares en del af disse koncernomkostninger af en betaling fra Sydbank. Omkostningsprocenten forventes derfor i 2021 at blive i niveauet 17-17,5 %.

Forventningen afspejler endvidere, at den fortsatte nedlukning af det danske samfund forventes at påvirke skadeforløbet positivt samt at der forventes en tilbagevenden til et gennemsnitsforløb for såvel vejrligs- som storskader. Combined Ratio eksklusive afløbsresultat forventes at blive i niveauet 90.

For Pension forventes et overskud på 100 mio. kr. før skat og en vækst i de løbende præmieindbetalinger på 3-4%.

For øvrige aktiviteter forventes et underskud på 50 mio. kr. før skat, heri inkluderet et mindre positivt bidrag fra den tilbageværende pantebrevs- og inkassoportefølje samt en mindre beholdning af unoterede aktier.

De finansielle forventninger er baseret på en fortsættelse af et lavt renteniveau i 2021. Koncernen har en betydelig portefølje af investeringsaktiver og et fortsat lavt renteniveau påvirker derfor alle koncernens forretningsområder.

Koncernens mål frem mod 2022

Alm. Brand har sat en række finansielle målsætninger for perioden frem mod 2022. For Forsikring fastholdes de tidligere udmeldte målsætninger, men for Pension justeres vækstmålsætningen (tidligere 7 %) og afspejler bortfaldet af distribution gennem Alm. Brand Bank. Ambitionen i 2022 er herefter at opnå en:

Vækst i løbende bruttopræmieindtægter i Forsikring på 5 %.Combined Ratio i Forsikring på under 90.Bruttoomkostningsprocent i Forsikring i niveauet 16.Vækst i de løbende præmier i Pension på 4-5 %.

I tillæg til de finansielle målsætninger har Alm. Brand formuleret ikke-finansielle målsætninger vedrørende kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed. Målsætningen for kundetilfredshed udtrykt ved net promotor score er 70 og målsætningen for medarbejdertilfredshed er en score på 80, og disse forbliver uændrede.

Efter salget af Banken og indgåelsen af partnerskabsaftalerne vil Alm. Brand genbesøge den samlede strategi for koncernen. Der vil således i år blive igangsat en proces om strategi og fremtidig kurs efter 2022.

Webcast og telekonference

Alm. Brand afholder telefonkonference på engelsk for investorer og analytikere i dag, torsdag den 11. februar 2021, kl. 13.00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Alm. Brands investorhjemmeside www.investorrelations.almbrand.dk

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

Danmark: +45 7815 0109
USA: +1 833 526 8396
Øvrig udland: +44 333 300 9268

Link til webcast: https://streams.eventcdn.net/almbrand/2020fy/register

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                                

Direktør for Investor Relations                                                              Senior Investor Relations Officer
Lars Holm                                                                                                  Mikael Bo Larsen
mobil nr. 25 10 47 17                                                                             mobil nr. 51 43 80 02
                            
Presse:                                                                                              

Pressechef
Maria Lindeberg
mobil nr. 24 99 84 55

 

Vedhæftede filer

Alm. Brand AS 4. kvt. 2020 AS 2 2021 - Årsregnskabsmeddelelse 2020_final

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder