Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Udgivet den 29-03-2021  |  kl. 08:00  |  

KØBENHAVN, Danmark, 29. marts 2021 - I overensstemmelse med vedtægternes §§ 10-14 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic A/S:

Tirsdag den 20. april 2021 kl. 17.00

På grund af COVID-19 situationen vil den ordinære generalforsamling blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden fysisk deltagelse. Dette er i henhold til § 23 i selskabets vedtægter.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.Fremlæggelse af samt vejledende afstemning om vederlagsrapporten.Beslutning om décharge for bestyrelse og direktion.Valg af medlemmer til bestyrelsen.Valg af revision.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.


Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

Forslag om at bemyndigelserne til bestyrelsen indeholdt i vedtægternes § 5a forhøjes og forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 30. juni 2022 at forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt kr. 63.736.800 svarende til 10% af selskabets aktiekapital.Forslag om at bemyndigelsen til bestyrelsen indeholdt i vedtægternes § 5b forhøjes og forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 31. december 2022 at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til tegning af aktier af indtil i alt nominelt kr. 14.000.000 og at medtage i bemyndigelsen, at antallet af aktier kan blive højere eller lavere på grund af efterfølgende reguleringer af tegningsoptionerne i henhold til de reguleringsbestemmelser, der fastlægges af bestyrelsen ved udstedelsen af tegningsoptionerne. Warrants kan kun udstedes til selskabets direktion eller ansatte i selskabet eller dettes datterselskaber.Forslag om ændring af vederlagspolitikken.Forslag om godkendelse af honorar til bestyrelsen og bestyrelsesudvalg for det igangværende regnskabsår.Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne aktier.

Uddybning af udvalgte dagsordenspunkter:

Ad dagsordenens punkt 4) Fremlæggelse af samt vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2020 godkendes.

Ad dagsordenens punkt 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Gerard van Odijk, Anders Gersel Pedersen, Erik G. Hansen, Peter Kürstein, Frank Verwiel, Elizabeth McKee Anderson og Anne Louise Eberhard.

Om bestyrelsens medlemmer oplyses følgende:

Gerard van Odijk
Gerard van Odijk, M.D. er hollandsk statsborger, født i 1957. Medlem af bestyrelsen siden 2008 og formand siden 2014. Nuværende periode udløber i 2021. Formand for nominerings- og vederlagsudvalget siden 2015 og medlem af videnskabs-, teknologi- og investeringsudvalget siden 2020. Gerard van Odijk betegnes ikke som uafhængigt medlem ifølge Corporate Governance anbefalingerne grundet medlem af bestyrelsen i mere end 12 år.

Stillinger: Uafhængig rådgiver for farmaceutiske virksomheder og tidligere administrerende direktør i Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Formand for bestyrelsen i The Hub for Organoids.  Medlem af bestyrelsen i Centre for Human Drug Research B.V.

Særlige kompetencer: Medicinske kompetencer og stor ledelseserfaring fra internationale børsnoterede selskaber inden for lægemiddelindustrien.

Anders Gersel Pedersen
Anders Gersel Pedersen, M.D., Ph.D. er dansk statsborger, født i 1951. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2010 og næstformand siden 2014. Nuværende periode udløber i 2021. Medlem af nominerings- og vederlagsudvalget samt videnskabs-, teknologi- og investeringsudvalget siden 2020. 

Stillinger: Anders Gersel Pedersen er tidligere koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling i H. Lundbeck A/S. Medlem af bestyrelsen i Genmab A/S, Hansa Biopharma AB, Bond Avillion 2, et datterselskab af Avillion LLP. Formand for bestyrelsen i Aelis Farma.

Særlige kompetencer: Videnskabelig viden og omfattende produktudviklingserfaring indenfor neurovidenskab og onkologi. Indgående ledelses- og bestyrelseserfaring fra internationale børsnoterede selskaber inden for lægemiddel- og biotekselskaber.

Erik G. Hansen
Erik Gregers Hansen, M.Sc. er dansk statsborger, født i 1952. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2010. Nuværende periode udløber i 2021. Formand for finans-, risiko- og revisionsudvalget siden 2015 og videnskabs-, teknologi- og investeringsudvalget siden 2020.

Stillinger: Formand for bestyrelsen i Polaris Management A/S, TTIT A/S, TTIT Ejendomme A/S, TTIT Landbrug A/S og Sirius Holding ApS. Næstformand for bestyrelsen i Lauritzen Fonden, Okono A/S, Bagger-Sørensen & Co. A/S og 4 ud af dets 5 datterselskaber. Medlem af bestyrelsen i Saga Private Equity ApS, Lesanco ApS, Ecco Sko A/S, Farumgade 2B Holding ApS og dets datterselskab og Wide Invest ApS. Medlem af direktionen i Rigas Invest ApS og dets 3 datterselskab, Sirius Holding ApS, Tresor Asset Advisers ApS, Polaris Invest II ApS and EGH Gentofte ApS.

Særlige kompetencer: Erfaring med og indgående kendskab til økonomistyring og finansiering samt arbejde med børsnoterede selskaber.

Peter Kürstein
Peter Kürstein, MBA er dansk statsborger, født i 1956. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2012. Nuværende periode udløber i 2021. Medlem af nominerings- og vederlagsudvalget siden 2015 og finans-, risiko- og revisionsudvalget siden 2020.

Stillinger: Peter Kürstein er tidligere administrerende direktør, nu formand for bestyrelsen i Radiometer Medical ApS og Ferrosan Medical Devices Holding A/S. Næstformand for bestyrelsen i FOSS A/S, Experimentarium og Danish-American Business Forum.  Bestyrelsesmedlem i N. FOSS & Co. A/S og Den Erhvervsdrivende Fond Gl. Strand, Dansk BørneAstma Center og Art Agenda 2030. Han er desuden medlem af direktionen i Mijamax ApS.

Særlige kompetencer: Omfattende ledelses- og bestyrelseserfaring fra børsnoterede selskaber i den internationale sundhedsplejesektor.

Frank Verwiel
Frank Verwiel, M.D., MBA er hollandsk statsborger og bosiddende i USA, født i 1962. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2016. Nuværende periode udløber i 2021. Medlem af finans-, risiko- og revisionsudvalget siden 2016 og nominerings- og vederlagsudvalget siden 2020.

Stillinger: Frank Verwiel er tidligere administrerende direktør i Aptalis Pharma, Inc. Frank Verwiel er formand for bestyrelsen i ObsEva SA og medlem af bestyrelsen i Intellia Therapeutics, Inc.

Særlige kompetencer: Omfattende strategisk, ledelsesmæssig og international erfaring inden for lægemiddelindustrien.

Elizabeth (Liz) McKee Anderson
Elizabeth Anderson, MBA er amerikansk statsborger, født i 1957. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2017. Nuværende periode udløber i 2021. Tidligere medlem af nominerings- og vederlagsudvalget siden 2018 og nu formand for videnskabs-, teknologi- og investeringsudvalget siden 2020.

Stillinger: Elizabeth Anderson er tidligere global vicedirektør for infektionssygdomme og vacciner i Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Hun er medlem af bestyrelsen i REVOLUTION Medicines, Inc.,  BioMarin Pharmaceutical, Inc., Insmed, Inc.. og Aro Biotherapeutics Company samt medlem af rådgivningskomitéen i NAXION, Inc. Tidligere medlem af Huntsworth plc. og Context Therapeutics LLC, Hun er desuden medlem af bestyrelsen i The Wistar Institut samt direktør for PureSight Advisory, LLC.

Særlige kompetencer: Omfattende strategisk, ledelsesmæssig og international erfaring inden for lægemiddelindustrien.

Anne Louise Eberhard
Anne Louise Eberhard, LL.M. er dansk statsborger, født i 1963. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2019. Nuværende periode udløber i 2021. Medlem af finans-, risiko- og revisionsudvalget siden 2019 og formand siden 2020.

Stillinger: Tidligere Senior Executive Vice President i Danske Bank A/S og Chief Commercial Officer i Intrum AB. Bestyrelsesmedlem i FLSmidth & Co. A/S og dets datterselskab FLSmidth A/S, Topdanmark A/S og dets datterselskab Topdanmark Forsikring A/S, Knud Højgaards Fond og 2 af dets 3 datterselskaber og VL 52 ApS. Formand for bestyrelsen i Moneyflow Group A/S dets datterselskab Moneyflow 1 A/S. Næstformand for bestyrelsen i Finansiel Stabilitet SOV. CEO i EA Advice ApS. Fakulitetsmedlem af Copenhagen Business School, Board Educations.  

Særlige kompetencer: Omfattende erfaring med strategi, finansiering og risikostyring samt bestyrelseserfaring fra børsnoterede selskaber.

Ad dagsordenens punkt 7) Valg af revision

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte genvælges som selskabets revisor. Bestyrelsens forslag er fremsat i overensstemmelse med finans-, risiko- og revisionsudvalgets indstilling herom. Udvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med tredjemand, der begrænser generalforsamlingens valg af revision eller revisionsfirma.

Ad dagsordenens punkt 8a) Forhøjelse og forlængelse af bemyndigelserne til bestyrelsen i vedtægternes § 5a til at forhøje aktiekapitalen

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne til bestyrelsen indeholdt i vedtægternes § 5a forhøjes og forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 30. juni 2022 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 63.736.800 svarende til 10% af selskabets aktiekapital. Forslaget indebærer, at vedtægternes § 5a ændres til følgende:

Stk. 1
Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. juni 2022 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 63.736.800 (6.373.680 stk. aktier à kr. 10) ved tegning af nye aktier. De hidtidige aktionærer skal have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der kan være lavere end aktiernes værdi.

Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn samt noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

Stk. 2
Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. juni 2022 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 63.736.800 (6.373.680 stk. aktier à kr. 10) ved tegning af nye aktier. De hidtidige aktionærer skal ikke have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes.

Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter. Forhøjelsen skal i alle tilfælde ske til en kurs, der ikke er lavere end markedskurs.

Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn samt skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

Stk. 3
Ved udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 5a, stk. 1, og 5a, stk. 2, kan bestyrelsen samlet set forhøje selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 63.736.800 (6.373.680 stk. aktier à kr. 10).

Ad dagsordenens punkt 8b) Forhøjelse og forlængelse af bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes § 5b til udstedelse af tegningsoptioner (warrants) og til at medtage i bemyndigelsen, at antallet af aktier kan blive højere eller lavere på grund af efterfølgende reguleringer af tegningsoptionerne i henhold til de reguleringsbestemmelser, der fastlægges af bestyrelsen ved udstedelsen af tegningsoptionerne

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til bestyrelsen indeholdt i vedtægternes § 5b forhøjes og forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 31. december 2022 ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til tegning af aktier af indtil i alt nominelt kr. 14.000.000, dog kan antallet af aktier blive højere eller lavere på grund af efterfølgende reguleringer af tegningsoptionerne i henhold til de reguleringsbestemmelser, der fastlægges af bestyrelsen ved udstedelsen af tegningsoptionerne. Bestyrelsen foreslår derudover, at bestyrelsens bemyndigelse til at genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner inden for bemyndigelsens vilkår og tidsmæssige begrænsninger forlænges. Forslaget indebærer, at bestyrelsen ligeledes bemyndiges til at træffe beslutning om den til udstedelse af tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelse indtil den 1. april 2026. Vedtægternes § 5b ændres i konsekvens heraf til følgende:

"Selskabet kan i perioden indtil 31. december 2022 efter bestyrelsens beslutning ad én eller flere gange udstede tegningsoptioner (warrants) til selskabets direktion, ansatte i selskabet eller i dettes datterselskaber til tegning af indtil i alt nominelt kr. 14.000.000 (1.400.000 stk. aktier à kr. 10), dog kan antallet af aktier blive højere eller lavere på grund af efterfølgende reguleringer af tegningsoptionerne i henhold til de reguleringsbestemmelser, der fastlægges af bestyrelsen ved udstedelsen af tegningsoptionerne. Tegningsoptionerne kan udnyttes ved kontant indbetaling til en kurs og på vilkår fastsat af selskabets bestyrelse. Enhver tildeling, der omfatter selskabets direktion, skal ske i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik. Der kan ikke udstedes warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse (undtaget medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (hvis sådanne er valgt), der modtager warrants i deres egenskab af ansatte i selskabet eller dettes datterselskaber).

Indehaverne af tegningsoptionerne skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte tegningsoptioner, således at fortegningsret til tegningsoptioner og nye aktier for selskabets eksisterende aktionærer fraviges.

Som en konsekvens af udnyttelse af tildelte tegningsoptioner bemyndiges bestyrelsen i perioden indtil 1. april 2026 til at forhøje aktiekapitalen ved bestyrelsens bestemmelse ad én eller flere gange med i alt nominelt kr. 14.000.000 (1.400.000 stk. aktier à kr. 10), ved kontant indbetaling til en kurs og på øvrige vilkår fastsat af selskabets bestyrelse og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer, dog kan antallet af aktier blive højere eller lavere på grund af efterfølgende reguleringer af tegningsoptionerne i henhold til de reguleringsbestemmelser, der fastlægges af bestyrelsen ved udstedelsen af tegningsoptionerne.

De nye aktier, som måtte blive tegnet på baggrund af ovennævnte tegningsoptioner, skal have samme rettigheder som de hidtidige aktier efter vedtægterne, herunder således at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn samt noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal fra tegningstidspunktet bære ret til udbytte.

Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om tegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye tegningsoptioner, hvis allerede udstedte tegningsoptioner er bortfaldet."

Ad dagsordenens punkt 8c) Forslag om ændring af vederlagspolitikken

Bestyrelsen foreslår, at vederlagspolitikken ændres som følger:

I punkt 2.1 om vederlag til bestyrelsen foreslås det, at vederlaget til formænd for bestyrelsesudvalg udgør 2 gange det vederlag, der ydes til medlemmerne i bestyrelsesudvalget. Vederlaget til formænd for bestyrelsesudvalg har hidtil udgjort 1,5 gange vederlaget til de øvrige udvalgsmedlemmer. Begrundelsen for bestyrelsens forslag er, at vederlaget til formænd for bestyrelsesudvalg dermed i højere grad reflekterer arbejdets omfang.

Bavarian Nordic A/S' gældende vederlagspolitik kan downloades på www.bavarian-nordic.com/agm.

Ad dagsordenens punkt 8d) Godkendelse af forslag til honorar til bestyrelsen og bestyrelsesudvalg for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at det årlige grundhonorar til bestyrelsen for regnskabsåret 2021 uændret fastsættes som følger; (i) det årlige grundhonorar for bestyrelsesmedlemmer udgør kr. 300.000; (ii) formanden oppebærer to og en halv gange grundhonoraret (kr. 750.000); og (iii) næstformanden oppebærer halvandet grundhonorar (kr. 450.000).

I tillæg til grundhonorar til bestyrelsen, foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen som en del af honoraret modtager et antal aktier i form af betingede aktier med en værdi svarende til 50% af grundhonoraret på kr. 300.000 (for formanden dog svarende til 50% af to og en halv gange grundhonoraret og for næstformanden svarende til 50% af halvandet grundhonorar) i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at medlemmer af selskabets 3 bestyrelsesudvalg oppebærer et yderligere årligt komitéhonorar på kr. 100.000 pr. komité. Formændene for bestyrelsesudvalgene oppebærer dog dobbelt komitéhonorar (kr. 200.000). Bestyrelsen har nedsat et revisions- og risikoudvalg, et nominerings- og vederlagsudvalg og et videnskabs-, teknologi- og investeringsudvalg.

Bestyrelsen foreslår yderligere, at hvert bestyrelsesmedlem oppebærer (i) et mødehonorar på kr. 5.000 for hvert bestyrelses- og/eller udvalgsmøde, dog således at mødehonoraret ikke kan overstige kr. 5.000 per dag eller (ii) for bestyrelsesmedlemmer, der rejser oversøisk for at deltage, et oversøisk rejsetillæg på USD 5.000. Herudover afholder selskabet bestyrelsesmedlemmers hermed forbundne rejseomkostninger, samt eventuelle sociale omkostninger forbundet med bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar (f.eks. lovpligtige bidrag til social sikring i udlandet).  

Ad dagsordenens punkt 8e) Bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til på vegne af selskabet at erhverve egne aktier i selskabet.

Der stilles derfor forslag om, at følgende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabslovens § 198:

Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier under iagttagelse af selskabslovens § 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget i forbindelse med køb af egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra kursen på selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen på tidspunktet for erhvervelsen. Nærværende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i perioden indtil 31. december 2022.

* * * * * * * *

Majoritetskrav
Til vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8c, 8d og 8e, kræves simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens punkt 8a og 8b, kræves særlig majoritet, jf. selskabslovens § 106 og selskabets vedtægter § 16. Vedtagelse kan herefter kun ske, såfremt forslagene hver især vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Elektronisk møde uden fysisk deltagelse
Generalforsamlingen afholdes som et elektronisk møde uden fysisk deltagelse på grund af COVID-19 situationen og i henhold til paragraf 23 i selskabets vedtægter.

Aktionærer, som ønsker at deltage i den elektroniske generalforsamling, skal i henhold til vedtægternes § 11 anmode om at deltage senest fredag den 16. april 2021 kl. 23.59. En anmodning om deltagelse kan indsendes elektronisk via selskabets hjemmeside, www.bavarian-nordic.com/agm eller ved at downloade og printe tilmeldingsblanketten, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside. En korrekt udfyldt tilmeldingsblanket kan også sendes til Bavarian Nordic A/S' ejerbogsfører, Computershare A/S på e-mail: gf@computershare.dk eller med almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D 1 sal, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark. En anmodning om deltagelse kan også afgives telefonisk til Computershare på tlf.: +45 45 46 09 97. Bekræftelse på anmodninger om deltagelse og oplysninger om, hvordan man deltager i den elektroniske generalforsamling, vil blive sendt til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Links til download og minimumskrav til systemer vil blive fremsendt til aktionærer, som har bekræftet deres deltagelse. For at kunne deltage elektronisk er hver aktionær ansvarlig for at sikre sig, at aktionæren har en mobiltelefon eller en enhed med en internetbrowser, og at aktionæren har en tilstrækkelig og fungerende internetadgang på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen.

Bemærk venligst, at deltagelse i den elektroniske generalforsamling kræver, at en anmodning om deltagelse er afgivet som beskrevet ovenfor.

Kun aktionærer, der er berettiget til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling, vil blive givet adgang til den elektroniske generalforsamling. Møde- og stemmeret tilkommer alene aktionærer, som er noteret i selskabets ejerbog på registreringsdatoen, tirsdag den 13. april 2021 eller som på dette tidspunkt har anmeldt deres erhvervelse af aktier i selskabet med henblik på notering i ejerbogen.

Afgivelse af fuldmagt
Aktionærer kan afgive stemme ved fuldmægtig. En fuldmagt til selskabets bestyrelse kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Underretning af selskabet om udpegning af en fuldmægtig kan ske elektronisk på www.bavarian-nordic.com/agm www.bavarian-nordic.com/agm eller via fuldmagtsblanket, der downloades på selskabets hjemmeside. Fuldmagtsblanketten skal udfyldes og indsendes til Bavarian Nordic A/S' ejerbogsfører, Computershare på e-mail: gf@computershare.dk eller ved almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D 1 sal, 2800 Kgs. Lyngby, Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest fredag den 16. april 2021 kl. 23.59.

Afgivelse af brevstemme
Afgivelse af stemmer kan ligeledes ske ved brevstemme. Brevstemmer kan afgives elektronisk på www.bavarian-nordic.com/agm eller via brevstemmeblanket, der downloades på selskabets hjemmeside, udfyldes og indsendes på samme måde som ved afgivelse af fuldmagt, som beskrevet ovenfor. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest fredag den 16. april 2021 kl. 23.59. Har selskabet modtaget brevstemmen, kan brevstemmen ikke tilbagekaldes.

Skriftlige spørgsmål
Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes pr. post eller pr. mail til info@bavarian-nordic.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Sprog
Repræsentanter for selskabet vil holde deres indlæg på engelsk. Aktionærerne kan vælge at kommunikere på dansk eller engelsk. Der vil under generalforsamlingen være mulighed for simultantolkning fra engelsk til dansk og fra dansk til engelsk hvilket vælges, når der logges ind til den elektroniske generalforsamling.

Information på selskabets hjemmeside
Følgende dokumenter og oplysninger vil i perioden fra den 29. marts 2021 være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com/agm: (1) Indkaldelsen til generalforsamlingen, (2) oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2020 indeholdende det reviderede årsregnskab og koncernregnskab mv., (4) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag, (5) formularer til brug for stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt og (6) oplysninger til aktionærerne om hvordan de deltager i den elektroniske generalforsamling, herunder hvordan de afgiver stemmer og stiller spørgsmål.

Aktiekapital
Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 637.368.040 fordelt på aktier à kr. 1 og multipla heraf (dvs. 63.736.804 styk aktier à kr. 10). Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 10 giver én stemme.

Persondata
I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer selskabet visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til selskabets privatlivspolitik, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet ebolavaccinen MVABEA®, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2021

Vedhæftet fil

2021-13-da

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk