Bavarian Nordic A/S offentliggør gennemførelse af en rettet emission og privatplacering af 5.150.000 nye ordinære aktier

Udgivet den 09-03-2021  |  kl. 23:06  |  

MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA, CANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER AUSTRALIEN, UNDTAGET SOM TILLADT I GÆLDENDE LOV, ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIG.

KØBENHAVN, Danmark, 10. marts 2021 - Den 9. marts 2021 offentliggjorde Bavarian Nordic A/S ("Bavarian Nordic" eller "Selskabet") sin plan om at rejse ny kapital gennem en accelereret bookbuilding-proces. Udbuddet (Udbuddet) af nye aktier i Bavarian Nordic er nu blevet gennemført med succes. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 4 af 9. marts 2021.

Bavarian Nordic har med succes gennemført en rettet emission og privatplacering af 5.150.000 nye aktier (de Nye Aktier) til en udbudskurs på DKK 223 pr. aktie, hvilket har resulteret i et bruttoprovenu for Bavarian Nordic på DKK 1.148,45 millioner.

Udbuddet er ikke registreret i henhold til den amerikanske værdipapirhandelslov (U.S. Securities Act) og er gennemført i overensstemmelse med gældende undtagelser fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i Danmark samt undtagelser fra den amerikanske værdipapirhandelslov og værdipapirhandelslovgivningen i andre relevante jurisdiktioner i en rettet emission og privatplacering og er tegnet af berettigede institutionelle og professionelle investorer i Danmark og i visse andre jurisdiktioner til markedskursen og uden nogen fortegningsrettigheder for Bavarian Nordics eksisterende aktionærer.  

Nettoprovenuet fra Udbuddet vil blive anvendt i overensstemmelse med selskabsmeddelelse nr. 4 af 9. marts 2021.

Bavarian Nordic har i forbindelse med Udbuddet accepteret at påtage sig en lock-up-forpligtelse i 180 kalenderdage efter afvikling af Udbuddet (med forbehold for visse undtagelser). Derudover har medlemmer af Bavarian Nordics bestyrelse og direktion i forbindelse med Udbuddet accepteret at påtage sig en lock-up-forpligtelse i 90 kalenderdage efter afvikling af Udbuddet (med visse undtagelser).

KAPITALFORHØJELSE
Forudsat at der sker afregning, vil kapitalforhøjelsen blive registreret ved Erhvervsstyrelsen, hvorefter Bavarian Nordics aktiekapital vil bestå af 63.600.112 aktier à DKK 10 svarende til en registreret aktiekapital på DKK 636.001.120.

De Nye Aktier udgør ca. 8,81 % af Bavarian Nordics registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen og ca. 8,1 % af Bavarian Nordics registrerede aktiekapital efter kapitalforhøjelsen.

OPTAGELSE TIL HANDEL OG OFFICIEL NOTERING
De Nye Aktier vil blive udstedt i den midlertidige ISIN-kode DK0061535853. Der er ikke og vil ikke blive ansøgt om optagelse til handel og officiel notering for de Nye Aktier, der er udstedt i den midlertidige ISIN-kode, og den midlertidige ISIN-kode vil kun blive registreret hos VP Securities A/S til brug for tegning af de Nye Aktier. Den midlertidige ISIN-kode hos VP Securities A/S vil blive lagt sammen med den permanente ISIN-kode for de eksisterende aktier, DK0015998017, snarest muligt efter at kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S omkring den 15. marts 2021.

Optagelsen af de Nye Aktier til handel og officiel notering er betinget af, at Udbuddet ikke trækkes tilbage inden afviklingen af Udbuddet, og at Selskabet i givet fald offentliggør en meddelelse herom.

FORVENTET TIDSPLAN FOR UDBUDDET

Dato   Begivenhed
Fredag den 12. marts 2021   Afregning og betaling for de Nye Aktier
Fredag den 12. marts 2021   Kapitalforhøjelsen registreres i Erhvervsstyrelsen
Mandag den 15. marts 2021   Aktierne optages til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S
Tirsdag den 16. marts 2021         Den midlertidige ISIN-kode og den permanente ISIN-kode sammenlægges

DE NYE AKTIER
Beslutningen om at gennemføre et udbud af nye aktier i en rettet emission er truffet i overensstemmelse med pkt. 5a(2) i Bavarian Nordic's vedtægter, ifølge hvilket bestyrelsen er bemyndiget til at foretage kapitalforhøjelser til markedskurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

De Nye Aktier har i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier i Bavarian Nordic. De Nye Aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i deres omsættelighed. Der er ikke knyttet nogen særlige rettigheder til nogle aktier, herunder de Nye Aktier. De rettigheder, der knytter sig til de Nye Aktier, herunder stemmeret og ret til udbytte, gælder fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen registreres i Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets ejerbog.

MANAGERS
Danske Bank A/S, Jefferies International Limited, Jefferies GmbH og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland er Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners (Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners) i forbindelse med Udbuddet. Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland er Settlement Agent i forbindelse med Udbuddet.

Kromann Reumert og Latham & Watkins LLP fungerer som hhv. danske og amerikanske juridiske rådgivere for Selskabet. Plesner fungerer som dansk juridisk rådgiver for Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet ebolavaccinen MVABEA®, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 05 / 2021

VIGTIG MEDDELELSE
Denne selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden. Disse udsagn udgør ikke garantier for fremtidige resultater og er forbundet med visse risici og usikkerheder. Særligt bør denne meddelelse hverken anses for en bekræftelse på udbuddets gennemførelse eller på transaktionens størrelse eller værdi. De faktiske fremtidige resultater og tendenser kan således afgive væsentligt fra forudsigelserne som følge af en række faktorer.

Denne meddelelse er alene til orientering. Såfremt der er behov for rådgivning, anbefales det at kontakte en uafhængig finansiel rådgiver. Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling.

Denne meddelelse må ikke udleveres, offentliggøres eller distribueres, hverken helt eller delvist, direkte eller indirekte, i USA (herunder i USA's territorier og besiddelser, i nogen amerikansk delstat eller i District of Colombia (USA)), Canada, Japan, Sydafrika, Hong Kong eller Australien, undtagen som tilladt i henhold til gældende lovgivning, eller i nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan udlevering, offentliggørelse eller distribution ville være ulovlig.

Denne meddelelse udgør ikke og er ej heller en del af et udbud om eller en opfordring til at købe eller tegne værdipapirer i USA, Canada, Japan, Sydafrika, Hong Kong, Australien eller nogen anden jurisdiktion, hvor et sådant udbud, køb eller tegning ville være ulovlig (de Ikke Omfattede Territorier). Manglende overholdelse heraf kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen i USA, Canada, Japan, Sydafrika, Hong Kong, Australien eller i andre stater.

De i meddelelsen nævnte værdipapirer er ikke - og vil ikke blive - registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (U.S. Securities Act) eller i henhold til værdipapirlovgivningen i nogen amerikansk delstat og må ikke udbydes, videresælges eller leveres, direkte eller indirekte, i USA uden registrering, medmindre der er givet dispensation fra - eller transaktionen ikke er omfattet af - registreringskravene i U.S. Securities Act.  De i meddelelsen nævnte værdipapirer udbydes og sælges, med få undtagelser, kun uden for USA. De i forbindelse med udbuddet udbudte værdipapirer er ikke - og vil ikke blive - registreret i henhold til værdipapirlovgivningen i nogen delstat, provins, territorie, amt eller jurisdiktion i de Ikke Omfattede Territorier. Værdipapirerne må således ikke udbydes, sælges, videresælges, overtages, udnyttes, frafaldes, overdrages, leveres eller distribueres, direkte eller indirekte, i de Ikke Omfattede Territorier eller i nogen anden jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen - eller kræve registrering af værdipapirerne - i denne jurisdiktion. Der vil ikke ske noget udbud af værdipapirer til offentligheden i USA eller andre steder.

Denne meddelelse er ikke et prospekt og er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at ethvert udbud af de heri nævnte værdipapirer i et land, som er medlem af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vil være undtaget fra kravene i Forordning (EU) 2017/1129 om prospekter (Prospektforordningen) om offentliggørelse af et prospekt i forbindelse med sådanne udbud Oplysningerne i denne meddelelse afgives til og er alene rettet mod personer i EØS-medlemslande, som er kvalificerede investorer (Kvalificerede Investorer) som defineret i Prospektforordningen.

Denne meddelelse og eventuelle efterfølgende fremsatte udbud retter sig alene mod personer i Storbritannien, der (a) både er kvalificerede investorer som defineret i den engelske version af EU's Prospektforordning (2017/1129/ EU), som udgør en del af engelsk ret i medfør af European Union (Withdrawal) Act 2018, og enten (i) personer med professionel erfaring i anliggender relateret til investeringer omfattet af artikel 19, stk. 5, i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Bekendtgørelsen) eller (ii) personer med høj nettoformue omfattet af Bekendtgørelsens § 49, stk. 2, eller (b) andre personer, der lovligt kan modtage meddelelsen, idet alle de under (a) og (b) ovenfor nævnte personer herefter samlet benævnes Relevante Personer). Den investering eller investeringsaktivitet, som dette dokument vedrører, kan alene foretages af Relevante Personer i Storbritannien.

Personer (i) i en EØS-medlemsstat eller i Storbritannien, som ikke er Kvalificerede Investorer, og (ii) i Storbritannien, som ikke er Relevante Personer, må ikke henholde sig til eller handle i tillid til disse oplysninger, ligesom de investeringsaktiviteter, som oplysningerne vedrører, ikke kan foretages af sådanne personer.

Der afgives ingen udtrykkelige eller stiltiende oplysninger eller garantierklæringer vedrørende - og hverken Bavarian Nordic eller Bavarian Nordics tilknyttede virksomheder eller repræsentanter eller Joint Global Coordinators eller Joint Bookrunners påtager sig noget ansvar i relation til - rigtigheden, fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden af denne meddelelse eller af nogen anden skriftlig eller mundtlig oplysning, der afgives til eller offentliggøres over for en interesseret part eller en interesseret parts rådgivere i forbindelse med selskabets nye aktier og/eller den heri nævnte private placering, idet ethvert ansvar fraskrives udtrykkeligt.

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners og hver af deres tilknyttede virksomheder repræsenterer alene Bavarian Nordic A/S og ingen andre i forbindelse med Udbuddet. De vil ikke anse andre som deres respektive klienter i forbindelse med Udbuddet og er ikke ansvarlige over for andre end Bavarian Nordic A/S for at yde den beskyttelse, som de yder til deres respektive klienter, eller for at yde rådgivning i relation til Udbuddet, indholdet af denne meddelelse eller nogen transaktion, aftale eller andet forhold, som der henvises til heri.

Alene med henblik på at opfylde kravene om produktstyring i: (a) EU-direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med senere ændringer (MiFID II), (b) artikel 9 og 10 i Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593 om supplerende regler til MiFID II, og (c) lokale gennemførelsesbestemmelser (under ét benævnt MiFID II-produktstyringskravene) og med fraskrivelse af ethvert ansvar, hvad enten det måtte opstå i eller uden for kontrakt eller på anden måde, som en konstruktør (som defineret i MiFID II-produktstyringskravene) i øvrigt måtte have i forhold dertil, har aktierne i Bavarian Nordic A/S gennemgået en produktgodkendelsesprocedure, på baggrund af hvilken det er fastslået, at aktierne er: (i) forenelige med en slutmålgruppe af private investorer og investorer, der opfylder kriterierne for professionelle kunder og godkendte modparter, hver især som defineret i MiFID II, og (ii) godkendt til distribution via alle distributionskanaler, som er tilladt i henhold til MiFID II (Målgruppevurderingen). Uanset Målgruppevurderingen bør Distributører være opmærksomme på: at kursen på aktierne i Bavarian Nordic A/S kan falde, og at investorer kan miste en del af eller hele deres investering, at aktierne i Bavarian Nordic A/S ikke giver nogen garanteret indtjening eller kapitalbeskyttelse, og at en investering i aktier i Bavarian Nordic A/S kun egner sig for investorer, som ikke har behov for en garanteret indtjening eller kapitalbeskyttelse, som (alene eller sammen med en relevant finansiel eller anden rådgiver) er i stand til at vurdere fordelene og risiciene ved en sådan investering, og som har tilstrækkelige midler til at kunne bære eventuelle tab som følge af investeringen. Målgruppevurderingen er uden præjudice for kravene til eventuelle kontraktmæssige, juridiske eller lovgivningsmæssige salgsbegrænsninger i forhold til det påtænkte udbud. Det bemærkes endvidere, at Danske Bank A/S, Jefferies International Limited, Jefferies GmbH og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, uanset Målgruppevurderingen, alene vil skaffe investorer, der opfylder kriterierne om at være professionelle kunder og godkendte modparter.

For at undgå tvivl præciseres det, at Målgruppevurderingen ikke udgør: (a) en vurdering af egnethed eller hensigtsmæssighed i henhold til MiFID II, eller (b) en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer om at investere i eller købe eller foretage nogen anden handling i forhold til aktierne i Bavarian Nordic A/S. Det påhviler den enkelte distributør at foretage sin egen målgruppevurdering i forhold til aktierne i Bavarian Nordic A/S og træffe beslutning om passende distributionskanaler.

Vedhæftet fil

2021-05-da

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk