Betydelig vækst i omsætning og indtjening

Udgivet den 05-11-2020  |  kl. 07:55  |  

MEDDELELSE NR. 199
 

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2020/21 (1. juli - 30. september 2020)

ChemoMetec har haft en god start på regnskabsåret 2020/21 og opnåede i 1. kvartal en omsætning på DKK 63,8 mio., svarende til en vækst på 31% i forhold til samme periode sidste år. Stigningen i omsætningen skal ses på baggrund af en betydelig fremgang i både Europa og på det nordamerikanske marked.

Der blev samtidig opnået en vækst på 36% inden for ChemoMetecs vigtigste forretnings-område, Life Science Research, Cellebaseret terapi samt Farmaceutisk proces- og kvalitetskontrol (LCF).

Resultat af primær drift, EBITDA, blev på DKK 30,8 mio. i kvartalet svarende til en stigning på 46%, mens EBITDA-marginen blev på 48%.

Hovedpunkter

Omsætningen blev i 1. kvartal 2020/21 på DKK 63,8 mio. svarende til en stigning på 31% i forhold til samme periode sidste år.Der var væsentlig fremgang i både Europa og på det amerikanske marked samt i Kina.Omsætningen af analyseinstrumenter steg i 1. kvartal med 18%, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med 24%. Væksten er drevet af en stigning i volumen.Omsætningen fra serviceaftaler steg fra DKK 0,7 mio. til DKK 6,0 mio. Der har været en nettotilgang af ca. 100 serviceaftaler i kvartalet, og omkring 95% af de serviceaftaler, der blev solgt for et år siden, er blevet fornyet.   Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, LCF, steg i 1. kvartal med 36% og udgjorde 91% af den samlede omsætning.Resultatet af primær drift, EBITDA, steg i 1. kvartal til DKK 30,8 mio. fra DKK 21,0 mio. i samme periode året før, svarende til en stigning på 46%. EBITDA-marginen blev på 48%.Salget af analyseinstrumentet NC-202, som blev lanceret i forrige regnskabsår, udvikler sig planmæssigt og bidrager til væksten. Der blev solgt 30 instrumenter i 1. kvartal, hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Situationen vedrørende COVID-19

Til trods for, at COVID-19 stadig påvirker ChemoMetecs markeder negativt, udviklede omsætningen sig tilfredsstillende i 1. kvartal. Den fortsatte vækst skal blandt andet ses i lyset af, at aktiviteten hos hovedparten af kunderne inden for ChemoMetecs største forretningsområde, LCF, nu er på et højere niveau trods COVID-19, og at ChemoMetec over en årrække har opbygget stærke relationer til mange af sine kunder. Samtidig har salgsorganisationen været i stand til effektivt at omstille sig til brugen af digitale løsninger på salgssiden. Rejserestriktioner, karantænekrav og generelle restriktioner vedrørende afholdelse af møder vanskeliggør dog fortsat salget til nye kunder og muligheden for udførelse af servicebesøg. Endvidere vanskeliggøres den igangværende etablering af et salgskontor i Californien samt afholdelse af jobsamtaler og dermed også den generelle udbygning af salgsorganisationen.

Særligt i 4. kvartal 2019/20 var der en række ordrer, som enten blev udskudt eller annulleret, og der var en generel tilbageholdenhed i forbindelse med afgivelse af nye ordrer. En del af disse ordrer er nu gennemført, hvilket har påvirket væksten i 1. kvartal positivt.

ChemoMetec har i takt med det stigende smittetryk etableret yderligere foranstaltninger med henblik på at sikre, at produktionen, kvalitetskontrollen og logistikfunktioner i størst muligt omfang kan opretholdes.

Den del af udviklingsarbejdet, som vedrører produktafprøvninger hos potentielle kunder, er fortsat vanskeligt at planlægge og gennemføre. Der henvises til afsnittet om Xcyto 5 og XcytoMatic under "Produktudvikling".

Udvikling i omsætningen og indtjeningen

Omsætningen steg i 1. kvartal fra DKK 48,7 mio. til DKK 63,8 mio. svarende til en stigning på 31% i forhold til samme kvartal året før. Der har været fremgang i Europa og på det Nordamerikanske marked, mens omsætningen på de øvrige markeder har været stort set uændret.

På det europæiske marked steg omsætningen med 43% fra DKK 15,9 mio. til DKK 22,7 mio. Dette er meget tilfredsstillende set i lyset af en markant lavere vækst på 7% i regnskabsåret 2019/20. Der har i 1. kvartal været fokus på at gennemføre omstruktureringen af det europæiske salgs-setup og på en styrkelse af den europæiske salgsorganisation. Omstruktureringen er i store træk afsluttet, og der er blandt andet tilført flere medarbejdere til salg og marketing på hovedkontoret i Allerød.

På ChemoMetecs største geografiske marked, USA/Canada, steg omsætningen med 34% fra DKK 24,8 mio. til DKK 33,1 mio. Udbygningen af den amerikanske salgsorganisation, herunder etableringen af et salgskontor i Californien vanskeliggøres fortsat af COVID-19 situationen.

I resten af verden ("Øvrige lande") er omsætningen stort set uændret og udgjorde DKK 8,0 mio. i 1. kvartal 2020/21. Det største enkeltmarked under "Øvrige lande" er Kina. Omsætningen på det kinesiske marked steg i 1. kvartal med 36% til DKK 3,6 mio. I Japan, Sydkorea, Singapore og Taiwan var den samlede omsætning i 1. kvartal lavere end året før. Der anvendes primært distributører på markederne i "Øvrige lande", og der er i disse lande ofte store kvartalsvise udsving, da distributørerne er lagerførende, og deres køb ofte sker i større samlede mængder.

Omsætningen af analyseinstrumenter steg med 18% til DKK 30,9 mio. svarende til 49% af den samlede omsætning. Der blev i 1. kvartal solgt 230 analyseinstrumenter mod 183 i samme periode sidste år. Væksten i omsætningen af analyseinstrumenter er drevet af en højere volumen. Der blev solgt 30 NC-202 analyseinstrumenter, hvilket er uændret i forhold til det foregående kvartal. Salget af NC-202 udvikler sig planmæssigt.

Omsætningen af forbrugsvarer, som omfatter engangskassetter, slides, reagenser og testkits m.m., steg med 24% til DKK 24,3 mio. og udgør 38% af omsætningen. Der blev i 1. kvartal solgt 1,3 mio. kassetter mod 1,1 mio. i samme periode sidste år.

Salget af serviceaftaler har i 1. kvartal fortsat den positive trend siden lanceringen i maj 2019. Der er nu ca. 600 aktive serviceaftaler, og tilgangen af serviceaftaler har været ca. 100 i 1. kvartal. Omsætningen fra serviceaftaler blev i 1. kvartal på DKK 6,0 mio. svarende til 9% af den samlede omsætning. De første erfaringer med fornyelse af serviceaftalerne, som løber et år, viser, at ca. 95% af serviceaftalerne fornyes. Det er fortsat i USA, der er solgt flest serviceaftaler. Udførelsen af servicebesøg er påvirket af COVID-19 og vanskeliggøres af karantæneregler ved rejse mellem lande i Europa samt i de enkelte stater i USA.

Omsætningsvæksten inden for det største forretningsområde, LCF, blev på 36% i 1. kvartal. Ud af den samlede vækst på DKK 15,4 mio. bidrager salget af instrumenter med DKK 5,1 mio., forbrugsvarer med DKK 4,3 mio., mens serviceaftaler bidrager med DKK 5,3 mio. Inden for LCF er det fortsat salg inden for cellebaseret terapi, som driver væksten. Forretningsområdet LCF udgør 91% af den samlede omsætning, sædanalyse udgør 7%, mens de øvrige forretningsområder tilsammen udgør 2%.

ChemoMetecs omsætning fordelt på produktgrupper, geografi og forretningsområder i 1. kvartal fremgår af nedenstående oversigt:

 DKK 1.000     Europa   USA/
Canada 
 Øvrige   2020/21
1. kvartal
   2019/20
1. kvartal
               
 Instrumenter 
  11.495 15.441  3.997 30.933   26.153
 Forbrugsvarer    8.687 11.705 3.880 24.272   19.595
 Service    1.699 4.286 18 6.003   717
 Andet    839 1.669 118 2.626   2.282
 I alt    22.720 33.101 8.013  63.834   48.747
               
 DKK 1.000     LCF-markedet   Produktions- og kvalitets-kontrol af dyresæd   Produktions- kontrol af øl og kvalitets-kontrol af mælk   2020/21
1. kvartal
  2019/20
1. kvartal
               
 Instrumenter    29.913 710 310 30.933   26.153
 Forbrugsvarer    19.700 3.548 1.024 24.272   19.595
 Service    6.003  -    -   6.003    717
 Andet     2.363 197  66 2.626   2.282
 I alt        57.979  4.455 1.400 63.834   48.747

 

Resultat af primær drift, EBITDA, steg i 1. kvartal med 46% til DKK 30,8 mio. fra DKK 21,0 mio. EBITDA-marginen blev på 48% mod 43% i samme periode sidste år.

Stigningen i resultat af primær drift, EBITDA, kan i al væsentlighed tilskrives den højere omsætning kombineret med en moderat vækst i omkostningerne. I kvartalet har der fortsat været en tilgang af medarbejdere, primært inden for salg og marketing samt produktion, kvalitetskontrol og logistik.

Produktudvikling

Xcyto 5
Som omtalt i årsrapporten for 2019/20 er det vigtigt at få testet Xcyto 5 med de to produktforbedringer, som blev færdigudviklet i sidste regnskabsår. Som følge af COVID-19 udestår dette arbejde, og relanceringen af produktet afventer gennemførelsen af testen.

I øjeblikket prioriteres ressourcerne inden for salget af NC-202, hvor potentialet vurderes at være mest attraktivt. Det er fortsat forventningen, at Xcyto 5 på sigt vil afløse NC-3000. Der er i 1. kvartal solgt et enkelt Xcyto 5 analyseinstrument og 11 NC-3000 analyseinstrumenter.

XcytoMatic
I slutningen af forrige regnskabsår blev kapaciteten i udviklingsafdelingen generelt reduceret som følge af hjemsendelse af medarbejdere. Dette betød, at mange opgaver knyttet til udviklingen af XcytoMatic måtte sættes i bero. I 1. kvartal er udviklingsarbejdet tilbage på det forventede niveau, og det er forventningen, at XcytoMatic-produktet er færdigudviklet omkring april 2021. En eskalering af COVID-19 smitten vil kunne forsinke projektet, ligesom fortsatte restriktioner vil påvirke eksterne afprøvninger og test af produktet.

XcytoMatic, der er baseret på Xcyto-teknologien, skal supplere den nuværende produktportefølje og er af stor betydning for mulighederne for at vinde markedsandele inden for bioprocessing, fx i forbindelse med produktionsoptimering af antistoffer og biologiske lægemidler. Det er ChemoMetecs ambition, at dette marked skal blive et nyt attraktivt forretningsområde på sigt.

IPR og licensaftaler
ChemoMetec er ved udgangen af kvartalet ikke bekendt med indsigelsessager mod selskabets patenter.  

ChemoMetec råder ved udgangen af kvartalet over i alt 16 patentfamilier, hvoraf der er udtaget 66 patenter i udvalgte lande, herunder 14 i USA.

Forventningerne til 2020/21

ChemoMetec fastholder forventningerne til regnskabsåret 2020/21. Omsætningen forventes i 2020/21 at ligge i intervallet DKK 240-250 mio., mens driftsresultatet (EBITDA) forventes at ligge i intervallet DKK 100-105 mio.

Covid-19 situationen betyder, at der er væsentligt større usikkerhed forbundet med forventningerne end normalt. De nuværende restriktioner påvirker mulighederne for at besøge kunder m.m. Forventninger er ligeledes i høj grad påvirket af udviklingen i USD-kursen.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør (CEO) Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S
Telefon (+45) 4813 1020

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farmaceutisk industri, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis og Novo Nordisk.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com.

Vedhæftede filer

Meddelelse 199 - Periodemeddelelse 1 kvt 2020-21 Announcement 199 - Interim report for Q1 2020-21

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder