Delårsrapport 1. kvartal 2020/21

Udgivet den 11-06-2020  |  kl. 10:33  |  

Resumé

Væsentlige begivenheder i 1. kvartal 2020/21

Periodens resultat før skat i 1. kvartal 2020/21 udgør DKK -12,3 mio. mod DKK -0,3 mio. i samme periode året før. Resultat efter skat udgør DKK -12,0 mio. mod DKK -0,8 mio. i 1. kvartal 2019/20.

Resultatet er i væsentlig grad påvirket af det nuværende COVID-19-udbrud, idet koncernens fem outlet- og shoppingcentre reelt har været nedlukket i en længere periode i 1. kvartal 2020/21. Den anslåede driftsmæssige effekt af sygdomsudbruddet for Agat Ejendomme udgør knap DKK -10 mio., som er indeholdt i resultatet for 1. kvartal 2020/21.

Centrene viste før nedlukningen en tilfredsstillende udvikling i både omsætning og kundetal, og efter genåbningen af centrene tyder det på, at især outletcentrene relativt hurtigt vil genfinde en god udvikling. De traditionelle shoppingcentre har kundetal og omsætningstal på niveau med det forventede, om end data er for en kort periode.

Som beskrevet i koncernens årsrapport 2019/20 har ledelsen søgt at tage højde for effekterne af COVID-19 i værdiansættelserne af koncernens ejendomme pr. 31 januar 2020. Værdireguleringer og nedskrivninger som følge af COVID-19-udbruddet udgør DKK 0 i 1. kvartal 2020/21, idet der ikke er væsentlige ændringer i ledelsens forventninger til effekten af COVID-19-udbruddet for Agat Ejendomme i forhold til vurderingen ved aflæggelse af årsrapporten.

For Agat Ejendomme har COVID-19-udbruddet betydet, at de realiserede nettolejeindtægter er betydeligt reduceret i forhold til tidligere. Nettolejeindtægterne vedrørende ejendomsporteføljen er faldet fra DKK 16,5 mio. i 1. kvartal 2019/20 til DKK 6,4 mio. i 1. kvartal 2020/21.

Bruttoresultatet i development er faldet fra DKK 8,5 mio. i 1. kvartal 2019/20 til DKK 0,8 mio. i 1. kvartal 2020/21, idet der i 1. kvartal 2020/21 ikke er færdiggjort og afleveret projekter til investorer.

Omvendt er den forventede besparelse på de faste omkostninger opnået, idet de faste omkostninger i 1. kvartal 2020/21 udgør DKK 10,1 mio. mod DKK 17,8 mio. i samme periode året før. Besparelsen udgør dermed DKK 7,7 mio. på et kvartal. Endvidere er der opnået en rentebesparelse på finansieringen af koncernens shoppingcenter Sillebroen Shopping.

Balancen udgør pr. 30. april 2020 DKK 1.679,3 mio. mod DKK 1.719,3 mio. pr. 31. januar 2020. Koncernens egenkapital udgør DKK 546,1 mio. mod DKK 558,0 mio. pr. 31. januar 2020 og svarer til en soliditet på 32,5 %.

Agat Ejendomme har i 1. kvartal 2020/21 solgt et 5.675 m2 boligudlejningsprojekt på Østre Havn i Aalborg til private investorer. Salgsprisen udgør DKK 160 mio. Byggeriet er igangsat, og det færdige projekt forventes afleveret til investor i efteråret 2021.

Forventninger til 2020/21 og andre udsagn om fremtiden

Ved offentliggørelse af Agat Ejendommes årsrapport for 2019/20 i marts 2020 vurderede ledelsen, at det med baggrund i COVID-19-udbruddet var meget vanskeligt at give pålidelige resultatforventninger for indeværende regnskabsår 2020/21. Ledelsen valgte derfor at suspendere en udmelding herom.

Det er ledelsens vurdering, at effekten af COVID-19 fortsat er meget vanskelig at vurdere. Sygdomsudbruddet har skabt en betydelig usikkerhed, og den aktuelle situation forstærker presset på detailhandlen. For Agat Ejendomme giver det sig særligt udslag i usikkerhed på udlejningssiden i relation til koncernens outlet- og shoppingcentre i drift, herunder værdiansættelserne heraf.

Ledelsen forventer på nuværende tidspunkt et koncernresultat før værdireguleringer og skat for regnskabsåret 2020/21 på mellem DKK -10 mio. og DKK -20 mio. for koncernens fremadrettede forretningsområder, ejendomsportefølje og development. Resultatforventningen er således opgjort ekskl. resultatet af koncernens restaktiviteter. Forventningen er behæftet med usikkerhed.

I resultatforventningerne er indeholdt en forventet driftsmæssig effekt af COVID-19-udbruddet på DKK -20 mio. til DKK -30 mio. Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningens side 4-5.


Kontaktdetaljer:
Adm. direktør Robert Andersen
Tel. +45 8896 1010Vedhæftet fil

Agat Q1 2020-21

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder