Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Udgivet den 27-03-2017  |  kl. 08:47  |  

Silkeborg, 2017-03-27 08:47 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag, den 20. april 2017, kl. 10.00 på adressen Ves-tergade 8-16, 8600 Silkeborg.

 

På bankens ordinære generalforsamling den 21. marts 2017 blev forslagene til vedtægtsændringer vedtaget. Dog var mindst 90 % af aktiekapitalen med stemmeret ikke repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor en endelig vedtagelse af de stillede forslag forudsætter vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

 

DAGSORDEN til behandling og endelig vedtagelse.

 

 

1 Behandling af fremkomne forslag fremsat af bestyrelsen:
  1 Bankens aktiekapital nedsættes med nom.  58.809.550 kr., svarende til 5.880.955 stk. aktier à nominelt 10 kr. fra nom.  950.399.990 kr. til nom.  891.590.440 kr. Under henvisning til Selskabslovens § 188, stk. 1 oplyses det, at kapitalnedsættelsen sker ved annullation af tidligere erhvervede egne aktier, som er erhvervet af banken i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen. Kapitalnedsættelsen anvendes således til udbetaling til kapitalejerne.
 
Hvis forslaget godkendes, bliver selskabets beholdning af egne aktier nedsat med 5.880.955 stk. aktier a nom. 10 kr. Disse aktier er tilbagekøbt for et samlet beløb på 1.749.999.269 kr., hvilket betyder, at der udover den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt i alt 1.691.189.719 kr. til kapitalejerne ved tilbagekøbene. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, idet den sker til kurs 297,57 for hver aktie a nom. 10 kr., svarende til den gennemsnitlige kurs, som aktierne er tilbagekøbt for.
 
Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring:
§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør nom. kr. 891.590.440 fordelt på 89.159.044 stk. aktier.
 
  2 Bemyndigelsen i vedtægternes § 4, stk. 2 forlænges fra 1. marts 2019 til 1. marts 2022.
 
  3 Bemyndigelsen i vedtægternes § 4, stk. 3 forlænges fra 1. marts 2019 til 1. marts 2022.
 
  4 Bestyrelsen foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes registrering.

 

 

Henvisning til Jyske Banks hjemmeside for yderligere oplysninger

Hvor der i indkaldelsen henvises til bankens hjemmeside for yderligere informationer, kan dette link benyttes: www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger.

 

 

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 950.399.990 fordelt på aktier á nominelt kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er den 13. april 2017, være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret over for banken.

 

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan fra den 29. marts til den 12. april 2017 afgive instruktionsfuldmagt, fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand enten elektronisk eller ved brug af blanket.

 

Aktionærer kan møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig.

 

Aktionærer kan endvidere fra den 29. marts til den 19. april 2017, kl. 10.00, afgive brevstemme enten elektronisk eller ved brug af blanket.

 

Afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kan ske på InvestorPortalen via bankens hjemmeside. Blanket til brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan enten rekvireres i en af bankens afdelinger eller hentes på bankens hjemmeside. Såfremt blanketten anvendes, kan den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til vp@vp.dk. Blanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde inden ovennævnte fristers udløb, ligesom afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme skal være sket inden for samme frister.

 

Kontoførende pengeinstitut

Jyske Banks aktionærer kan vælge Jyske Bank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Jyske Bank A/S.

 

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål om dagsordenens punkter eller til bankens stilling i øvrigt. Spørgsmål sendes til Jyske Bank A/S, Juridisk afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, eller på mail til Juridisk@jyskebank.dk. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil ledelsen ligeledes besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bankens stilling samt spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

 

 

 

Yderligere oplysninger

Følgende dokumenter kan hentes på www.jyskebank.dk eller rekvireres i bankens afdelinger fra den 29. marts 2017:

1. Indkaldelsen.

2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, herunder forslag til nye vedtægter.

4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

 

 

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, skal have et adgangskort. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på InvestorPortalen via bankens hjemmeside eller i bankens afdelinger fra den 29. marts 2017 og skal være bestilt senest den 12. april 2017.

 

Jyske Bank vil som i forbindelse med den ordinære generalforsamling sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver dog, at du registrerer din e-mail adresse på InvestorPortalen, når du bestiller adgangskortet. Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort, som du blot kan vise på din smartphone eller tablet, når du møder op til generalforsamlingen. Medmindre du har afgivet fuldmagt, vil du ved fremvisning af adgangskortet få udleveret din stemmeseddel. Såfremt du ved bestilling af adgangskort ikke vælger at modtage dette via e-mail, vil du i stedet modtage det med posten.

 

 

For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at der ikke kan påregnes noget traktement i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

                                              

 

Silkeborg, den 27. marts 2017

Koncernbestyrelsen

Vedhæftede filer:

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder