Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Udgivet den 05-05-2020  |  kl. 14:11  |  

København, May 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse nr. 6-2020

København, 5. maj 2020


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2020 i Hypefactors A/S, den 19. maj 2019, kl. 16. Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse: Kronprinsessegade 8B, 1306 København K.


I overensstemmelse med vedtægternes punkt 4.8 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

5. Forslag om tilføjelse til vedtægterne, der medfører at selskabet fremover kan kommunikere investor-relateret information på engelsk 

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Uddybning af dagsordenen:

Ad. punkt 1. Som dirigent foreslås Lars Olesen.

Ad. punkt 2. Bestyrelsen indstiller, at beretningen om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning.

Ad. punkt 3. Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2020 med revisionspåtegning godkendes.

Ad. punkt 4. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets underskud på DKK 13.756.319 overføres til egenkapitalen.

Ad. punkt 5: Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der foretages følgende tilføjelser til vedtægterne:

§ 11. Sprog

§ 11.1. Selskabets finansielle rapporter samt selskabsmeddelelser kan udarbejdes på engelsk

Ad. punkt 6. I henhold til vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen. Bestyrelsen foreslår at Pierre-André Montjovet (formand), Martin Michael Hansen og Casper Janns genvælges, samt at Kasper Hülsen vælges og indtræder. De opstillede kandidaters baggrund og ledelseshverv er beskrevet på www.hypefactors.com/investor

Ad. punkt 7. Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC som selskabets revisor.

Ad. punkt 8. Eventuelt


For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er tirsdag den 12. maj 2020. En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen, samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.


Adgang

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest torsdag den 14. maj 2020 kl 23.59 have anmodet om deltagelse hos Hypefactors A/S. Tilmelding sker ved at sende en tilmelding til investor@hypefactors.com med aktionærnavn.


Stemmesedler

Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.


Fuldmagt

En aktionær har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis vedkommende er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan fremsendes via e-mail til investor@hypefactors.com. Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest mandag den 18. maj 2020.


Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af en brevstemmeblanket, som kan rekvireres ved henvendelse til investor@hypefactors.com. Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Hypefactors på investor@hypefactors.com.

Brevstemmer skal være modtaget senest fredag den 15. maj 2020. En brevstemme, som er modtaget af selskabet kan ikke tilbagekaldes.
Om Hypefactors A/S

Hypefactors er media tech, der hjælper virksomheder med at forløse det forretningsmæssige potentiale i kommunikation og medieomtale. Hypefactors tilbyder kommunikationsspecialister en integreret platform indeholdende værktøjer der kan effektivisere arbejdsprocesserne og facts, der kan dokumentere resultaterne. Inkl. national og international medieovervågning, automatisk medierapportering, økonomisk værdisætning af medieomtaler, KPI-sektion m.v. Selskabet er noteret på Nasdaq First North Growth Market.


Yderligere oplysninger:

Casper Janns, CEO: Tlf.: +45 20167481, e-mail: cj@hypefactors.com

Pierre-André Montjovet, bestyrelsesformand: Tlf: +41 (0)78 922 33 0, e-mail: pa.montjovet@gmail.com


Hypefactors A/S

Kronprinsessegade 8B
1306 København K
www.hypefactors.com


Certified Adviser

Kapital Partner ApS
Jesper Ilsøe, tlf. 26802728
Jernbanegade 4
1608 København V
www.kaptalpartner.dk

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder