Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S mandag den 30. april 2018, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE

Udgivet den 06-04-2018  |  kl. 14:53  |  

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S mandag den 30. april 2018, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. 

Dagordenen er følgende:

1.                   Præsentation af dirigent

2.                   Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3.                   Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

4.                   Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen

5.                   Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

a)                   Forslag om opstilling af kandidater til bestyrelsen, jf. punkt 6

6.                   Valg af bestyrelse

7.                   Valg af revisor

8.                   Eventuelt

 

Ad dagsordenens punkt 1: Præsentation af dirigent

I henhold til vedtægternes pkt. 7.1. udpeges dirigenten af bestyrelsen.

 

Ad dagsordenens punkt 3: Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge

a) Årsrapport 2017

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2017 godkendes.

 

b) Decharge til bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktionen for regnskabsåret 2017.

 

Ad dagsordenens punkt 4: Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud overføres til næste regnskabsår.

 

Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

Forslag fra aktionær Jean Marcel Dühring og Nicolai Kærgaard

De pågældende aktionærer har foreslået dem selv opstillet til bestyrelsen, jf. denne dagsordenens punkt 6.

 

Ad dagsordenens punkt 6: Valg af bestyrelse

I henhold til vedtægternes § 10.1 vælges medlemmer til selskabets bestyrelse for en periode på ét år. Valgperioden for Niels Troen, Claus Abildstrøm, Gert Michael Mortensen og Peer Thomas Borg udløber ved afholdelsen af denne generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår, at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fremadrettet er 3 medlemmer og foreslår samtidig genvalg af Claus Abildstrøm. Desuden foreslår bestyrelsen valg af Peer Henning Borg og Nicolai Kærgaard.

Aktionæren Jean Marcel Dühring har, som det fremgår af denne dagsordens pkt. 5, tillige fremsat forslag om, at opstille til valg til bestyrelsen.

Niels Troen, Gert Michael Mortensen og Peer Thomas Borg ønsker ikke genvalg.

De opstillede personers ledelseserhverv fremgår af vedlagte bilag 1.

 

Ad punkt 7: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende revisor KPMG P/S genvælges i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

--ooOoo--

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslag i denne dagsorden kræves i henhold til vedtægternes § 9.1 simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

På generalforsamlingstidspunktet udgør selskabets samlede aktiekapital nominelt DKK 119.092.270, hvoraf nominelt

DKK 108.692.270 er A-aktier og nominelt DKK 10.400.000 er B-aktier. Hver aktieklasse er fordelt på aktier à DKK 1,00.

A-aktierne er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen og udstedt i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S, mens B-aktierne ikke er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen og således ikke er udstedt i dematerialiseret form gennem VP SECURITIES A/S.

Der gælder ingen stemmedifferentiering mellem A-aktierne og B-aktierne og hver aktie à DKK 1,00 giver én stemme på generalforsamlingen. 

Registreringsdatoen er mandag den 23. april 2018, kl. 23.59. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har rekvireret adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil torsdag den 26. april 2018, kl. 23.59 rekvireres via selskabets hjemmeside: www.blue-vision.dk eller ved skriftlig henvendelse via e-mail på vpinvestor@vp.dk. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge af afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet via e-mail på vpinvestor@vp.dk, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest torsdag den 26. april 2018, kl. 16.00 (brevstemmeblanket kan findes på www.blue-vision.dk). En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på www.blue-vision.dk. Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være selskabet i hænde senest tirsdag den 24.april 2018, kl. 23.59. Fuldmagten kan sendes til selskabet via e-mail på vpinvestor@vp.dk.

Yderligere oplysninger

Fra og med dags dato vil (i) indkaldelsen, (ii) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, (iii) dagsordenen og de fuldstændige forslag, (iv) årsrapporten for 2017, samt (v) fuldmagtsblanket og formular til afgivelse af brevstemmer være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.blue-vision.dk. 

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af selskabets stilling eller om de forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til undertegnede på e-mailadressen: info@bluevision.dk.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Henning Borg på telefon +45 40 75 44 34 eller per e-mail info@bluevision.dk.

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S

 

På bestyrelsens vegne
Niels Troen, bestyrelsesformand

 

BILAG 1

Ledelseshverv m.v. for bestyrelseskandidater i Blue Vision A/S

 

Advokat Claus Abildstrøm         Ledelseserhverv:

FANUM A/S, bestyrelsesmedlem

ALPHA SALES GROUP A/S, bestyrelsesmedlem

KOLIND VENTURE A/S, bestyrelsesmedlem

SAHIBA A/S, bestyrelsesmedlem

KOLIND A/S, bestyrelsesmedlem

SPC HOLDINGS A/S, bestyrelsesmedlem

CAAB CONSULTING ApS, ejer

PII A/S, bestyrelsesmedlem

Real Estate Management ApS, bestyrelsesmedlem

DANDERS & MORE ADVOKATPARTNERSELSKAB, bestyrelsesformand

KOLIND INVEST A/S, bestyrelsesmedlem

LLC CONSULT v. CLAUS ABILDSTRØM, fuldt ansvarlig deltager

CLAUBIAS EJENDOMME ApS, direktør

MAGLEGÅRDS ALLÉ 106 ApS, direktør

GLÓ HOLDING A/S, bestyrelsesformand

GLÓ DANMARK A/S, bestyrelsesformand

AB A/S, bestyrelsesmedlem

REAL ESTATE MANAGEMENT ApS, bestyrelsesmedlem

ASG FORSIKRINGSAGENTUR A/S, bestyrelsesmedlem

DM Komplementar Advokatanpartsselskab, bestyrelsesmedlem

           

Peer Henning Borg             Ledelseserhverv:

JOKO COMPONENTS A/S, bestyrelsesformand

BALTIC INVESTMENT GROUP ApS, direktør

PORTINHO ApS, direktør

 

Nicolai Dines Kærgaard       Ledelseserhverv:

CLOUDSECURITYPORTAL ApS, direktør

COPENHAGEN CITY INVESTMENTS ApS, direktør

HOLISTIC HOUSE ØRESTAD A/S, direktør

EJENDOMSSELSKABET KALUNDBORG P/S, bestyrelsesmedlem, direktør

COPENHAGEN HOTEL INVEST ApS, direktør

EJENDOMSSELSKABET HVIDING P/S, bestyrelsesmedlem, direktør

NK INVEST ApS, direktør

SELSKABET AF 25. MARTS 2015 II ApS, direktør

SELSKABET AF 25. MARTS 2015 DK ApS, direktør

NK INVEST KALUNDBORG IVS, direktør

NK INVEST HVIDING IVS, direktør

HOLISTIC HOUSE DAYCARE ApS, direktør

 

Jean Marcel Dühring           Ledelseserhverv:

Ingen

Vedhæftede filer:

BV Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018- 06.04.2018-med9.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
0,00%
 
12:43:01

 
0,00%
 
12:43:01

 
-0,63%
 
12:43:01

 
0,00%
 
12:43:01

Social Copy trading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder