Meddelelse om forløb af ekstraordinær generalforsamling i SKAKO A/S

Udgivet den 08-01-2021  |  kl. 14:22  |  

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S                                                  
GlobeNewswire                                                                                                                                                            

                            Faaborg, den 8. januar 2021
                                                                       Selskabsmeddelelse nr. 1/2021

Meddelelse om forløb af ekstraordinær generalforsamling i SKAKO A/S

SKAKO A/S har den 8. januar 2021 afholdt ekstraordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 17. december 2020.

Følgende forslag fra bestyrelsen blev vedtaget af generalforsamlingen:


Ad 1: Bemyndigelse til bestyrelsen vedrørende udstedelse af warrants
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen skal udstede en bemyndigelse til bestyrelsen vedrørende udstedelse af warrants. Bestyrelsen ønsker at kunne tilbyde warrants som en del af ansættelsen i selskabet eller selskabets datterselskaber som incitament til at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Bestyrelsen foreslår derfor, at (i) bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til 1. maj 2021 at udstede i alt 150.000 warrants (aktietegningsretter) uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, som giver indehaverne af disse warrants ret til at tegne aktier op til en nominel værdi af i alt DKK 1.500.000, (ii) bestyrelsen bemyndiges til at foretage de nødvendige vedtægtsændringer i tilfælde af, bestyrelsen træffer beslutning om at udstede warrants i henhold til denne bemyndigelse og (iii) at bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre de til udnyttelsen af warrants tilhørende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets aktionærer.

Som følge heraf, foreslår bestyrelsen, at bemyndigelsen til bestyrelsen udstedes på følgende vilkår samt at følgende optages som nye pkt. 6.6 - 6.9 i selskabets vedtægter;

Pkt. 6.6: "Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med den 1. maj 2021 ad én eller flere gange at udstede op til i alt 150.000 warrants, der hver giver til tegning af 1 aktie à nominelt DKK 10 i selskabet, svarende til ret til i alt at tegne et nominelt aktiebeløb DKK 1.500.000 i selskabet, dog kan regulering i henhold til almindelige, generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen medføre et større nominelt beløb. Warrants skal give deltagerne ret til at tegne aktier i selskabet til en aktiekurs, svarende til den gennemsnitlige lukkekurs på selskabets aktie, som handles under ISIN kode DK0010231877, målt på de seneste 10 handelsdage op til bestyrelsens udstedelse af warrants i henhold til denne bemyndigelse. De øvrige vilkår for warrants udstedt i henhold til denne bemyndigelse fastsættes af bestyrelsen i et warrantprogram."

Pkt. 6.7: "Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med 1. maj 2021 at forhøje selskabets nominelle aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 1.500.000. De ovenfor nævnte almindelige, generelle reguleringsmekanismer kan dog medføre et større nominelt beløb, hvilket er omfattet af denne bemyndigelse. Kapitalforhøjelse skal gennemføres ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants. Der kan ikke ske delvis indbetaling af den selskabskapital, som warrants giver mulighed for at tegne og selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af warrants i henhold til denne bemyndigelse eller ved gennemførelse af den til udnyttelse af warrants tilknyttede kapitalforhøjelse, idet warrants skal udstedes til fordel for deltagerne, som skal bestå af medarbejdere i selskabet og selskabets datterselskaber efter bestyrelsens nærmere beslutning. De aktier, der udstedes ved udnyttelse af warrants, skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. For de nye aktier, der udstedes ved udnyttelse af warrants, skal der ikke gælde indskrænkninger i fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser."

Pkt. 6.8: "Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer af disse vedtægter i forbindelse med udstedelsen af warrants i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse og ved deltagernes udnyttelse af warrants. Bestyrelsen er desuden bemyndiget til at foranledige, at udstedelse af warrants, vedtægtsændringer som følge af udstedelsen af warrants og den dertil hørende kapitalforhøjelse registreres hos Erhvervsstyrelsen."

Pkt. 6.9: "Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke uudnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af bemyndigelse i vedtægternes pkt. 6.6 - 6.8. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden indtræde i en allerede tildelt warrant. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, som substituering for udstedte, men bortfaldne warrants."

Ad 2: Bemyndigelse
Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger Henrik Kany, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægter og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Faaborg, den 8. januar 2021

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder