NeuroSearch A/S – Delårsrapport for 1. halvår 2014

Udgivet den 28-08-2014  |  kl. 08:48  |  

Selskabsmeddelelse 28. august 2014   Nedenfor følger delårsrapport for NeuroSearch for 1. halvår 2014. Rapporten i sin helhed fremgår af vedlagte PDF-fil. ____________________________________________________ NeuroSearch-koncernen realiserede et underskud af primær drift på 10 mio.kr. i første halvår 2014 (overskud på 2 mio.kr. i samme periode 2013). Det regnskabsmæssige resultat efter skat blev et underskud på 6 mio.kr. i første halvår (overskud på 18 mio.kr. i samme periode 2013). Selskabets likvide midler udgjorde 84 mio.kr. pr. 30. juni 2014 (63 mio.kr. pr. 30. juni 2013). Begivenheder i 2. kvartal og indtil i dag

  • NeuroSearch blev den 8. august 2014 dømt i en sag anlagt af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med påstand om, at NeuroSearch havde begået kursmanipulation i strid med Værdipapirhandelslovens regler. Selskabet blev samtidig pålagt en bøde på 5 mio.kr. Selskabets daværende administrerende direktør blev tilsvarende dømt.

 

  • NeuroSearch valgte den 18. august at anke Københavns Byrets dom til Østre Landsret, idet selskabets bestyrelse vurderede, at der ikke er belæg for at dømme selskabet for kursmanipulation, eller at pålægge selskabet en bøde på 5 mio.kr. Bestyrelsen vurderede endvidere, at det er i selskabets aktionærers interesse, at sagen bliver bedømt af landsretten.

På denne baggrund er det ledelsens vurdering, at afklaring af selskabets fremtid må afvente udfaldet af ankesagen. Der er endnu ikke modtaget information om, hvornår ankesagen vil blive gennemført. Opdatering på selskabets aktiver Selskabet afsøger løbende en kontrolleret afvikling af visse af de tilbageværende aktiver parallelt med, at mulighederne for en fusion eller lignende afsøges. Kliniske projekter – NeuroSearch foretager ingen videre udvikling, men forsøger at afdække mulighederne for at afhænde disse projekter ”as is”:

  • Tesofensine til behandling af fedme (gennemført fase II)/NS2359 (gennemført fase I)
  • Seridopidine til behandling af CNS-sygdomme (gennemført fase I)
  • Ordopidine til behandling af CNS-sygdomme (gennemført fase I)

Desuden ejer selskabet kapitalandele i:

  • NsGene: 26,8%
  • Atonomics: 17,4% 

 Licensaftaler:

  • Eventuelle milepælsbetalinger fra Teva Pharmaceuticals på op til 55 mio.kr. vedrørende udviklingen af Huntexil®
  • Eventuelle betalinger fra Saniona i form af milepælsbetalinger og royalties og/eller tilbagebetaling af det lån på 340.000 EUR (2,5 mio.kr.) NeuroSearch har ydet i forbindelse med overdragelsesaftalen der blev indgået med Saniona i 2012

Værdien af ovenstående aktiver er behæftet med væsentlig usikkerhed, da der ikke findes et etableret marked for sådanne aktiver. Desuden opgjorde NeuroSearch pr. 31. december 2013 de ikke indregnede fremførbare skattemæssige underskud til ca. 1,8 mia.kr. og fradragsberettigede midlertidige forskelle på ca. 0,5 mia.kr., i alt ca. 2,3 mia.kr. Det ikke indregnede skatteaktiv vil under bestemte betingelser kunne udnyttes helt eller delvist af en potentiel køber af NeuroSearch. Finansielle forventninger til 2014 I 2014 forventer NeuroSearch et underskud af primær drift på ca. 15 mio.kr., idet selskabet på trods af at vi har anket har valgt at opretholde hensættelsen på 5 mio.kr. til den pålagte bøde fra Byretten. Forventningerne tager ikke højde for eventuelle tab eller fortjenester, som måtte komme ud af et potentielt salg af selskabets tilbageværende aktiver. Allan Andersen Adm. direktør Kontaktperson Allan Andersen, adm. direktør, telefon: 4016 3864 Om NeuroSearch NeuroSearch A/S (NEUR) er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.Vedhæftede filer:Fonds.12-14 - Q2 DK.pdf

Udgivet af: NPinvestordk