Nr. 4/2021 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Udgivet den 02-03-2021  |  kl. 11:34  |  

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K 

København, 2. marts 2021
SELSKABSMEDDELELSE nr. 4/21

                                      

CEMAT A/S
CVR-nr. 24 93 28 18
Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Cemat A/S (herefter "Selskabet") onsdag den 24. marts 2021 kl. 14.00 hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, Danmark og virtuelt.

Foranstaltninger grundet Coronavirus (COVID-19)

For at mindske risikoen for spredning af virussen og for at opfylde de gældende lovkrav har vi indført en række forebyggende tiltag i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen. Vi tager disse forholdsregler af hensyn til alles sikkerhed og håber på forståelse fra aktionærerne.

Vi opfordrer venligst vores aktionærer til ikke at møde personligt op til generalforsamlingen, men i stedet afgive stemme enten pr. brev eller til at afgive fuldmagt til bestyrelsen (se nedenfor).

De aktionærer, som på trods af vores anbefaling ønsker at deltage fysisk på generalforsamlingen, anmodes om ikke at medbringe ledsager. Vi gør desuden opmærksom på, at der af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil blive serveret forfriskninger i forbindelse med generalforsamlingen. Deltagere på generalforsamlingen bedes derudover vise hensyn, holde god håndhygiejne, bære mundbind og holde afstand til hinanden. Desuden opfordrer vi venligst deltagere på generalforsamlingen til at blive testet for COVID-19 umiddelbart forud for deltagelsen i generalforsamlingen. 

Det vil være muligt at følge generalforsamlingen i et virtuelt møderum, idet link hertil kan fås ved henvendelse på info@cemat.dk.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.Fremlæggelse af revideret årsrapport til god­ken­delse.Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i hen­hold til den godkendte årsrapport.Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer skal modtage 160.000 kr. i basisvederlag.

Formandens vederlag består af basisvederlaget x 2,5, næstformandens vederlag består af basisvederlaget x 1,75.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af:


Frede Clausen, bestyrelsesformand, 61 år
HD i virksomhedsledelse
Diverse bankfaglige uddannelser
Valgt til formand i 2018
Ledelseshverv:
Frede Clausen Holding ApS (direktør)
PE Skagen ApS (formand)
K/S Købmagergade 59. st. (næstformand)
Core Poland Residential V (bestyrelsesmedlem)
Malik Supply A/S (bestyrelsesmedlem)
Developnord A/S (formand)
Søndergaard Holding Aalborg ApS (formand)
lb Andersen WS A/S (formand)
Uafhængig
Særlige kompetencer: Strategisk ledelse, forretningsudvikling og køb, salg, vurdering og udlejning af erhvervs- og investeringsejendomme samt ejendomsadministration
Sprog: Dansk og engelsk

Eivind Dam Jensen, næstformand, 69 år
MDE og diplomadministrator AD
Statsautoriseret ejendomsmægler
Valgt til næstformand i 2005
Ledelseshverv:
Ejer af Statsaut. Ejendomsmæglerfirma E. Dam Jensen
Bestyrelsesformand og eneaktionær i A/S Eivind Dam Jensen
Ejer af Brundtland Golfcenter (via A/S Eivind Dam Jensen)
Ikke-uafhængig
Særlige kompetencer: Køb, salg, vurdering og udlejning af erhvervs- og investeringsejendomme samt ejendomsadministration
Sprog: Dansk, engelsk og tysk.


Joanna L. Iwanowska-Nielsen, 52 år
Ejendomsekspert
Uddannet i international handel, organisation og ledelse fra Warszawa School of Economics
Valgt til bestyrelsen i 2016
Ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem i WildaNova Sp.z.o.o. (Polen)
Partner i NOLTA Consultants og NOLTA Career Experts
Medlem af ekspertpanelet EPI (European Property Institute)
Medlem af Warsaw Women in Real Estate & Development
Ingen ledelseshverv i andre danske selskaber
Uafhængig
Særlige kompetencer: Erfaring med ejendomshandel i Polen, Central- og Østeuropa og internationalt (udvikling, strategi, salg og projektledelse for erhvervs- og beboelsesejendomme)
Sprog: Polsk, engelsk, russisk.

Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Bemyndigelse efter selskabslovens § 198 til bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade Selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af Selskabets til enhver tid værende aktiekapital, mod et vederlag på mellem 0 kr. og op til 10 % over den på Nasdaq Copenhagen A/S til enhver tid noterede sælgerkurs.

  

Eventuelt.

Generelle oplysninger

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 4.997.006,06 fordelt på 249.850.303 aktier a kr. 0,02 kr. Hvert aktiebeløb på kr. 0,02 giver én stemme.

Selskabet har indgået tilslutningsaftale med VP Securities A/S. Aktionærernes finansielle rettigheder kan således udøves igennem VP Securities A/S.

Vedtagelseskrav

De på generalforsamlingen behandlede anliggende under pkt. 2-8 afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. pkt. 10.1 i Selskabets vedtægter samt selskabslovens § 105.

  Selskabets hjemmeside

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen, vederlagsrapport, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til brug for bestilling af adgangskort vil blive gjort tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, www.cemat.dk, under "Investor/Generalforsamlinger" fra tirsdag den 2. marts 2021, kl. 13.00.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er ligeledes offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S, Erhvervsstyrelsens IT-system, Selskabets hjemmeside samt via elektronisk post til de aktionærer, som under angivelse af deres e-mailadresser har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger via elektronisk post.  

  Registreringsdato

Aktionærernes ret til at afgive stemme på Selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærerne besidder på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Registreringsdatoen er onsdag den 17. marts 2021.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres ved udløb af registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation. Denne dokumentation skal være modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Kun de personer, der på registreringsdatoen er aktionærer i Selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, jf. dog nedenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort.

Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse eller på anden måde, kan således ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlingen, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, senest på registreringsdatoen onsdag den 17. marts 2021.
  
Adgangskort

For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionærerne senest fredag den 19. marts 2021 have anmodet om adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort kan indtil fredag den 19. marts 2021 kl. 23.59 rekvireres elektronisk via www.cemat.dk ved anvendelse af NemID eller depotnummer og adgangskode på Selskabets aktionærportal. Sker tilmeldingen elektronisk, modtages en bekræftelse på tilmeldingen øjeblikkeligt.

Det er ligeledes muligt at anmode om adgangskort ved at fremsende udfyldt tilmeldingsblanket til Selskabets ejerbogsfører, Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 2800 Kongens Lyngby, så den er fremme senest fredag den 19. marts 2021 kl. 23.59. Tilmeldingsblanket kan downloades via www.cemat.dk.

Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke længere vil blive fremsendt med brevpost.

Adgangskort, som er bestilt via aktionærportalen, vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i printet version.

Adgangskort, som er bestilt, kan afhentes i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Som anført ovenfor opfordrer bestyrelsen til at aktionærerne ikke giver møde, men deltager via det virtuelle møderum og/eller afgiver brevstemme eller fuldmagt.

  Fuldmagt

En aktionær kan møde ved fuldmægtig. Det er ligeledes muligt indtil fredag den 19. marts 2021 kl. 23.59 at afgive elektronisk fuldmagt via aktionærportalen.

Ved brug af fuldmagtsblanket skal den udfyldte fuldmagtsblanket være fremme hos Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S, senest fredag den 19. marts 2021 kl. 23.59. Fuldmagtsblanket kan downloades via www.cemat.dk.

Brevstemme

Aktionærer kan vælge at brevstemme, dvs. at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes, i stedet for at stemme på selve generalforsamlingen.

Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, kan afgive elektronisk brevstemme via aktionærportalen eller sende deres brevstemme til Computershare A/S, således at den er modtaget senest tirsdag den 23. marts 2021 kl. 16.00.

En brevstemme, som er modtaget, kan ikke tilbagekaldes. Vær opmærksom på, at breve undertiden kan være flere dage undervejs.

  Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen før generalforsamlingen. Endvidere vil aktionærer som følge af COVID-19-pandemien få mulighed for i en periode på en uge efter generalforsamlingen at stille spørgsmål til ledelsens beretning, idet besvarelse vil ske skriftligt.

Henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til info@cemat.dk.

  Cemat A/S
  

Frede Clausen
Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Selskabsmeddelelser kan afmeldes på investor@cemat.dk.

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse nr. 4 - 02.03.2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk