Ordinær generalforsamling i North Media A/S fredag den 27. marts 2020 - resumé

Udgivet den 27-03-2020  |  kl. 14:34  |  

Selskabsmeddelelse nr. 15-2020
27. marts 2020

Generalforsamlingen blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden.

Ledelsens beretning blev forelagt, og årsrapporten for 2019 blev godkendt.

I ledelsens beretning tilkendegav bestyrelsesformanden, at selskabet i 2019 opnåede et af de bedste driftsresultater i virksomhedens 55-årige historie.

Omsætningen faldt 1 % til godt 1,1 mia. kr., hvilket var som forventet.EBIT før særlige poster blev på 160 mio. kr., en fremgang på 51 mio. kr. i forhold til året før.Egenkapitalen blev forrentet med knap 34 %.Kapitalberedskabet blev styrket, blandt andet i kraft af stærke pengestrømme fra driften.   

På grund af  corona-pandemien er situationen i Danmark ændret betydeligt og der er meget stor usikkerhed om, hvordan den økonomiske udvikling vil forme sig resten af året. I lyset af disse uforudsigelige udsigter, valgte bestyrelsen den 18. marts 2020 at trække indstillingen om udbetaling af udbytte tilbage.

Fra starten af 2020 forventede vi, at koncernens omsætning ville blive omkring 1,1 mia. kr. og indtjeningen forventede vi at forbedre til mellem 160 og 190 mio. kr. Selvom resultaterne i januar og februar 2020 har været nogenlunde på niveau med disse forventninger, valgte bestyrelsen ligeledes den 18. marts 2020 at suspendere de økonomiske forventninger til året. Samtidig bemærkede bestyrelsen, at vi, i lyset af corona-pandemien må forvente at koncernens resultater for hele året 2020, bliver lavere end vi forventede ved årets start. Når situationen i Danmark stabiliseres og den generelle visibilitet i markedet forbedres, forventer vi at opdatere koncernens økonomiske forventninger til 2020.

Det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at koncernen har en solid balance og et stærkt kapitalberedskab, der sikrer og understøtter den langsigtede udvikling af forretningen, også i vanskelige tider som pt. hersker i Danmark og det meste af verden.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelse og direktion decharge samt godkendte bestyrelsens indstilling om, at der ikke udbetales udbytte i år.

Der blev givet bemyndigelse til, at bestyrelsen kan lade selskabet erhverve egne aktier til en samlet værdi på op til 15 % af selskabskapitalen til en kurs, der maksimalt kan være 5 % højere eller lavere end den til enhver tid gældende børskurs. Bemyndigelsen er gældende for en periode på 5 år, altså frem til 27. marts 2025.

Den fremlagte vederlagspolitik blev godkendt af generalforsamlingen.

Den foreslåede vedtægtsændring, hvor der tilføjes et punkt på dagsordenen vedrørende behandling af vederlagsrapporten, der aflægges i medfør af den nye vederlagspolitik, blev godkendt af generalforsamlingen.

Af den siddende bestyrelse blev genvalgt: Mads Dahl Møberg Andersen, Richard Bunck og Ulrik Holsted-Sandgreen, idet Peter Rasztar af personlige grunde ikke ønskede genvalg. Derudover valgtes tre nye bestyrelsesmedlemmer: Thomas Weikop, Ulrik Falkner Thagesen og Ole Elverdam Borch.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev, som foreslået af bestyrelsen, genvalgt som selskabets revisor.

Umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Mads Dahl Møberg Andersen som formand og Richard Bunck som næstformand.

Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsesformand Mads Dahl Møberg Andersen, der kan kontaktes på telefon 20 42 09 85.

Med venlig hilsen
North Media A/S

Mads Dahl Møberg Andersen
Bestyrelsesformand

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder