Ordinær generalforsamling i Topdanmark 3. april 2019

Udgivet den 02-05-2019  |  kl. 13:14  |  

Ordinær generalforsamling i Topdanmark 3. april 2019

3. april 2019
Med. nr. 08/2019

Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden, og årsrapporten med bestyrelsens forslag til anvendelse af årsresultatet blev godkendt.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på 1.350 mio. kr. svarende til 15 kr. pr. aktie.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at Topdanmark koncernen ud over dansk også har engelsk som koncernsprog, at indkaldelse og dagsorden med fuldstændige forslag til generalforsamlingen samt øvrigt materiale til brug for denne udover på dansk kan udfærdiges på engelsk, at årsrapporter udover på dansk kan udarbejdes og aflægges udelukkende på engelsk, og at selskabsmeddelelser kan udarbejdes alene på engelsk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte dette.

Generalforsamlingen vedtog endvidere, at tegningsreglen præciseres, så det specifikt fremgår af vedtægterne, at Topdanmark tillige tegnes af den samlede bestyrelse.

Desuden blev forslaget om, at vedtægterne sprogligt opdateres i overensstemmelse med gældende lovgivning vedtaget.

Generalforsamlingen vedtog tillige at godkende bestyrelsens forslag om ændring af lønpolitikken således, at bestyrelsen får mulighed for, udover til direktionen, at kunne aflønne Topdanmarks ledergruppe med en performanceafhængig bonusløn.

Endelig vedtog generalforsamlingen at godkende bestyrelsens forslag om fastholdelse af bestyrelsens ordinære grundhonorar for regnskabsåret 2019 på 385.000 kr.

Der var indkommet forslag fra Topdanmarks aktionær, Thomas Meinert Larsen, hvorefter han foreslår, at generalforsamlingen anbefaler at bestyrelsen årligt offentliggør en redegørelse for udøvelse af aktivt ejerskab i kul, olie- og gasselskaber med henblik på at sikre, at disse fossile selskaber stopper misinformation om klimaet og stopper udførelse af lobbyvirksomhed, der modarbejder Paris-aftalen om sikring af under 1,5 grader eller maksimalt 2 graders global opvarmning. Bestyrelsen anbefales ydermere at frasælge aktier og obligationer i de kul, olie- og gasselskaber, hvor det aktive ejerskab ikke fører til stop for sådanne aktiviteter. Thomas Meinert Larsens forslag blev ikke vedtaget.

Torbjörn Magnusson, Lone Møller Olsen, Annette Sadolin, Tina Møller Nielsen Carlsson og Søren Vestergaard udtrådte af bestyrelsen. Anne Louise Eberhard, Cristina Lage og Morten Thorsrud blev valgt som nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer − Petri Niemisvirta, Ricard Wennerklint og Jens Aaløse blev genvalgt.

Elise Bundgaard og Ole Lomholt Mortensen, der blev nyvalgt ved medarbejdervalget d. 22. marts 2019, indtrådte i bestyrelsen sammen med Mette Jensen, der blev genvalgt, jf. selskabsmeddelelse nr. 06/2019.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Ricard Wennerklint som formand og Jens Aaløse som næstformand.

Revisionsudvalget består af Ricard Wennerklint (formand), Anne Louise Eberhard og Cristina Lage.

Aflønningsudvalget består af Ricard Wennerklint (formand), Jens Aaløse og Mette Jensen.

Nomineringsudvalget består af Ricard Wennerklint (formand) og Jens Aaløse.

Ernst & Young P/S, blev genvalgt som revisor for Topdanmark.

Den modelmæssige resultatprognose for 2019 er uændret 1.000-1.100 mio. kr. (jf. selskabsmeddelelse nr. 02/2019) under forudsætning af et aktieafkast på 7,0 % p.a. og uændrede valutakurser i forhold til niveauet den 28. december 2018. Herudover forudsættes det, at afkastet af de rentebærende fordringer, der afdækker de diskonterede hensættelser, netop er tilstrækkeligt til at dække diskonteringen og kursregulering af hensættelserne, mens de resterende rentebærende fordringer forudsættes at give et afkast på 1,72% (den risikofri rente med et tillæg på 2,0 pp).

Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Mobiltelefon: 40 25 35 24

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder