Referat af ordinær generalforsamling den 12. juni 2020

Udgivet den 12-06-2020  |  kl. 15:00  |  


Nasdaq OMX Copenhagen A/S             
Nikolaj Plads 6                                        
DK-1007 København K                                                                      

Fondsbørsmeddelelse nr. 160/2020

Den 12. juni 2020


Referat fra Prime Office A/S' ordinære generalforsamling 2020

Generalforsamlingen i Prime Office A/S afholdtes fredag den 12. juni 2020 på selskabets kontor i Århus, i henhold til nedenstående dagsorden. Generalforsamlingen blev streamet live og kan findes efterfølgende under generalforsamling på selskabets hjemmeside sammen med præsentationen.

Bestyrelsen udpegede advokat Martin Christian Kruhl til dirigent.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsesformanden afgav beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, der blev godkendt.

2. Fremlæggelse af årsrapport for 2019 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder beslutning om decharge for bestyrelse og direktion samt godkendelse af vederlag til bestyrelsen.

Den reviderede årsrapport for 2019 blev fremlagt og godkendt og generalforsamlingen meddelte bestyrelsen decharge. 

3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen.

Forslag til resultatdisponering blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

De nominerede kandidater til bestyrelsen, Flemming Bent Lindeløv, Knud Aage Hjorth og Torben Hjort Friderichsen blev genvalgt.

5. Valg af revisor.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

6. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.

                      Der var ikke modtaget forslag fra aktionærerne.

6.1.  Forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Det af bestyrelsen fremsatte forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til fortsat at lade selskabet købe egne aktier frem til 1.4.2025 blev godkendt. Det samlede antal erhvervede aktier må ikke overstige 15% af selskabets samlede aktiekapital, og må ikke afvige med mere end 5% af den fastsatte kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

6.2. Forslag om bemyndigelse til kapitalforhøjelse

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at forlænge og forhøje de eksisterende bemyndigelser til kapitalforhøjelse i vedtægternes punkt 5.6 (fortegningsemissioner) og punkt 5.7 (rettede emissioner) hvorefter selskabets aktiekapital kan forhøjes med indtil nominelt 37.933.000 DKK svarende til 758.660 aktier á 50 DKK pr. aktie i en eller flere omgange for begge punkter i vedtægterne. Bemyndigelserne udløber 1.4. 2025.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev godkendt.

6.3. Selskabets vederlagspolitik
                     
Generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagspolitik, der kan findes på selskabets hjemmeside.

6.4. Ændringer af vedtægter som følge af nye lovkrav i selskabslovens § 139, 139a og 139b.

Generalforsamlingen vedtog forslaget og ændring af vedtægternes § 8.2 med et nyt punkt d) omkring vederlagspolitik.

6.5. Ændringer af oplysninger for ejerbogsfører

Generalforsamlingen godkendte ændringer af vedtægternes § 5.5 omkring ejerbogsførers oplysninger.

6.6. Ændring af vedtægter - elektronisk generalforsamling

Generalforsamlingen godkendte en ny bestemmelse i vedtægternes § 7.8, således, at selskabet kan afholde generalforsamlingen elektronisk.

De nye vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside.

7. Godkendelse af vederlag til bestyrelse

Generalforsamlingen godkendte vederlag til bestyrelsen.

8. Eventuelt.

                      Der blev ikke behandlet punkter under eventuelt.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og en næstformand. Flemming Bent Lindeløv fortsætter som bestyrelsesformand, mens Knud Aage Hjorth fortsætter som næstformand.

Generalforsamlingen hævet.

Med venlig hilsen

Mogens Vinther Møller, adm. direktør


Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investor mulighed for at investere i tyske investeringsejendomme. Prime Office A/S ejer bolig-erhvervs-og kontorejendomme i Nordtyskland, hvoraf 73% er boligejendomme.


Vedhæftet fil

Referat_generalforsamling12062020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder