Tryg A/S indleder fortegningsemission og offentliggør prospekt

Udgivet den 01-03-2021  |  kl. 07:33  |  

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES, HELT ELLER DELVIST, I ELLER TIL USA.

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, HELT ELLER DELVIST, TIL ELLER DEN ITALIENSKE REPUBLIK, SCHWEIZ, AUSTRALIEN, CANADA, DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER (ONSHORE), DUBAIS INTERNATIONALE FINANSCENTER, ABU DHABIS GLOBALE MARKED, SINGAPORE, JAPAN, HONGKONG, FOLKEREPUBLIKKEN KINA ELLER I NOGEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGØRELSE VILLE VÆRE ULOVLIG.

DENNE MEDDELELSE UDGØR HVERKEN ELLER ER EN DEL AF OG SKAL IKKE OPFATTES SOM ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER EN OPFORDRING TIL TILBUD OM AT KØBE NOGEN AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER I NOGEN JURISDIKTION. INVESTORER BØR IKKE TEGNE, KØBE ELLER PÅ ANDEN MÅDE ERHVERVE, SÆLGE ELLER AFHÆNDE NOGEN AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER, BORTSET FRA I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE VÆRDIPAPIRLOVGIVNING OG PÅ BAGGRUND AF OPLYSNINGERNE, DER ER INDEHOLDT ELLER INTEGRERET VED HENVISNING I PROSPEKTET.

DER HENVISES TIL VIGTIG INFORMATION I SLUTNINGEN AF DENNE MEDDELELSE.

Tryg A/S indleder fortegningsemission og offentliggør prospekt

Tryg A/S (Tryg eller Selskabet) offentliggør i dag starten på en fortegningsemission (Udbuddet) i tegningsforholdet 7:6 og med en tegningskurs på DKK 105 pr. ny aktie (Tegningskursen) Udbuddet består af 352.505.989 nye aktier (Nye Aktier), der udstedes med fortegningsret (Tegningsretter) for Selskabets eksisterende aktionærer (de Eksisterende Aktionærer). Et prospekt vedrørende Udbuddet er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside: https://tryg.com/da/emission (med visse begrænsninger) (Prospektet).

Medmindre anden definition fremgår af denne meddelelse, har de heri anvendte definerede ord og udtryk samme betydning som i Prospektet.

De væsentligste vilkår for Udbuddet er følgende:

Udbuddet omfatter 352.505.989 Nye Aktier à nominelt DKK 5.Tegningskursen er DKK 105 pr. Ny Aktie.Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre i alt DKK 37.013.128.845.Udbuddet er fuldt garanteret af et garantikonsortium bestående af Danske Bank A/S (Danske Bank) og Morgan Stanley & Co. International plc (Morgan Stanley som joint global coordinators og joint bookrunners (Joint Global Coordinators) og Citigroup Global Markets Europe AG (Citi), HSBC Continental Europe (HSBC) og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland (Nordea) som joint lead managers (Joint Lead Managers og sammen med Joint Global Coordinators, Managers).Trygs majoritetsaktionær, TryghedsGruppen, har givet uigenkaldeligt tilsagn over for Tryg og hver enkelt Joint Global Coordinator om i forbindelse med Udbuddet (i) at tegne Nye Aktier til Tegningskursen for et kontant beløb på ca. DKK 12,6 mia., og (ii) i tillæg til kontantbeløbet i (i), at deltage i Udbuddet på likviditetsneutral basis (for yderligere oplysninger henvises der til afsnittet Garanti og tegningstilsagn i denne meddelelse).Udbuddet foretages i tegningsforholdet 7:6.Alle indehavere af Eksisterende Aktier, der den 5. marts 2021 kl. 17.59 dansk tid er registreret hos VP Securities som aktionær i Tryg, vil blive tildelt 7 Tegningsretter for hver Eksisterende Aktie i Tryg. For hver 6 Tegningsretter er indehaveren berettiget til at tegne en (1) Ny Aktie til Tegningskursen.Tegningsretterne er godkendt til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under den midlertidige ISIN-kode DK0061534450.Tegningsperioden for de Nye Aktier løber fra 8. marts 2021 kl. 9.00 dansk tid til 19. marts 2021 kl. 17.00 dansk tid (Tegningsperioden).Tegningsretterne kan handles i perioden fra 4. marts 2021 kl. 9.00 dansk tid til 17. marts 2021 kl. 17.00 dansk tid (Handelsperioden for Tegningsretterne).De Midlertidige Aktier vil blive udstedt under en midlertidig ISIN-kode, DK0061534534, og er betinget godkendt til optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under den midlertidige ISIN-kode fra den 4. marts 2021 kl. 9.00 dansk tid og forventes at blive handlet under den midlertidige ISIN-kode under symbolet TRYG N indtil den 26. marts 2021 kl. 17.00 dansk tid.Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, bortfalder uden værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Når en indehaver af Tegningsretter har udnyttet disse og tegnet Nye Aktier, kan tegningen ikke tilbagekaldes eller ændres af indehaveren, medmindre andet følger af Prospektet.Eksisterende Aktier, der handles efter den 3. marts 2021, vil blive handlet eksklusive Tegningsretter, forudsat at de Eksisterende Aktier handles med sædvanlig valør på to dage.

Der henvises til Prospektet i sin helhed for en beskrivelse af Selskabet og Udbuddet.

Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu
Baggrunden for Udbuddet er at rejse kapital til finansiering af Trygs andel af det kontante vederlag for Intact Financial Corporations køb af hele den nuværende og kommende udstedte aktiekapital i RSA Insurance Group plc (RSA) (Købet) og den tilknyttede udskillelse af RSA's skandinaviske virksomhed, hvorved Intact Financial Corporation vil overtage RSA's canadiske, britiske og internationale aktiviteter. Tryg vil overtage RSA's svenske og norske aktiviteter, og Intact Financial Corporation og Tryg sammen vil eje RSA's danske virksomhed i et økonomisk forhold på 50:50. Hovedparten af provenuet fra Udbuddet (op til DKK 36.685.090.866,97) vil således blive anvendt til at betale det vederlag, Tryg skal betale i henhold til Tryg-købsaftalen for Tryg-vederlagsaktierne ved Købets gennemførelse. De midler, der skal betales af Tryg i henhold til Tryg-købsaftalen, skal betales i britiske pund, og det konkrete beløb, som Tryg skal betale, vil blive beregnet i henhold til vilkårene i Tryg-købsaftalen (forventeligt ca. GBP 4,2 mia. (svarende til op til DKK 36.685.090.866,97 på grundlag af de valutakurser, der er aftalt i henhold til visse transaktionsbetingede FX terminskontrakter indgået mellem Tryg og henholdsvis Danske Bank og Morgan Stanley). Den resterende andel af provenuet fra Udbuddet vil blive anvendt til at dække en del af de honorarer, som Tryg skal betale til Managers i forbindelse med Udbuddet. Eventuelle resterende honorarer og omkostningsrefusion til Managers og Trygs andre rådgivere vil blive afholdt ved brug af andre af Trygs midler.

Den del af provenuet fra Udbuddet, der kræves for at opfylde Trygs forpligtelse til at betale det vederlag, som Tryg skal betale i henhold til Tryg-købsaftalen for Tryg-vederlagsaktierne ved gennemførelsen af Købet, vil blive indbetalt til en anvist deponeringskonto denomineret i danske kroner i Danske Bank. Før Købets gennemførelse vil beløbet på deponeringskontoen denomineret i danske kroner blive konverteret til britiske pund (i henhold til visse transaktionsbetingede FX terminskontrakter indgået mellem Tryg og henholdsvis Danske Bank og Morgan Stanley) og overført til en anvist deponeringskonto denomineret i britiske pund i Danske Bank. Provenuet vil indestå på deponeringskontoen i Trygs favør indtil (i) tidspunktet for omregistrering af RSA til et anpartsselskab eller (ii) tidspunktet for Købets gennemførelse, hvis dette sker senere, hvorefter beløbet vil indestå på deponeringskontoen denomineret i britiske pund i Intact Holdcos favør (idet Intact Holdco er berettiget til at give instruks om betaling af midlerne).

De Nye Aktier vil blive udstedt i overensstemmelse med Vedtægternes § 8A, hvorefter Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med en samlet nominel værdi på op til DKK 36.980.000.000 (svarende til 7.396.000.000 aktier à nominelt DKK 5) i form af kontantindskud og med fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer.

Bestyrelsen vedtog i henhold til denne bemyndigelse den 1. marts 2021 en beslutning om at forhøje Trygs nominelle aktiekapital med DKK 1.762.529.945 (352.505.989 Nye Aktier à nominelt DKK 5).

Under forudsætning af en Tegningskurs på DKK 105 pr. Ny Aktie og udstedelse af 352.505.989 Nye Aktier à nominelt DKK 5, samt at Udbuddet er fuldt garanteret, vil Tryg modtage et bruttoprovenu fra tegningen af Nye Aktier på DKK 37,013 mia., og et forventet nettoprovenu på ca. DKK 36,463 mia. efter fradrag af provision og anslåede udgifter, der skal betales af Tryg i forbindelse med Udbuddet. Der skal indbetales et beløb på DKK 36.685.090.866,97 til ovennævnte deponeringskonto denomineret i danske kroner hos Danske Bank, og honorarer og omkostningsrefusion til Managers kan alene blive betalt ud af den resterende del af bruttoprovenuet fra Udbuddet med et beløb på op til DKK 328.037.978,03.

Hvis Købet ikke gennemføres, og der ikke kan findes en passende alternativ anvendelse af provenuet, vil nettoprovenuet fra Udbuddet til sidst blive udbetalt til Aktionærerne. Tryg kan som følge af lovbestemte begrænsninger i henhold til dansk lovgivning, herunder i forbindelse med lovgivningsmæssige krav og solvenskrav, niveauet for frie reserver til udbetaling af udbytte og Trygs økonomiske og driftsmæssige resultater, være afskåret fra at udbetale det fulde provenu fra Udbuddet til Aktionærerne.

Status på myndighedsgodkendelser
I forbindelse til Købet, som beskrevet i Prospektet, bemærkes det, at de nødvendige godkendelser fra henholdsvis de canadiske, svenske og norske konkurrencemyndigheder, som alle er betingelser for Købet, nu er modtaget. Den saudiarabiske konkurrencemyndighed har bekræftet, at det ikke anses for nødvendigt med en konkurrenceretsgodkendelse. Købet er fortsat underlagt en række udestående betingelser, der inkluderer, som beskrevet i Prospektet: (i) modtagelse af de krævede regulatoriske godkendelser til gennemførelse af Købet, herunder fra Finanstilsynet i Danmark, Finansinspektionen i Sverige, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority i Det Forenede Kongerige, (ii) regulatoriske godkendelser i Canada, Irland, Luxembourg, Guernsey, Isle of Man, Brasilien, Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, Oman og Saudi-Arabien, og (iii) modtagelse af den nødvendige  konkurrencegodkendelse fra Konkurrencestyrelsen i Danmark.

Garanti og tegningstilsagn
Tryg har i forbindelse med Udbuddet indgået en Garantiaftale af 1. marts 2021. I henhold til Garantiaftalen, og med forbehold for opfyldelse af visse betingelser i Garantiaftalen, vil Nye Aktier, der ikke er tegnet af Eksisterende Aktionærer ved udnyttelse af deres tildelte eller erhvervede Tegningsretter eller af øvrige investorer ved udnyttelse af deres erhvervede Tegningsretter før Tegningsperiodens udløb (de Resterende Aktier), blive tegnet af et garantikonsortium bestående af Managers. Med forbehold for opfyldelse af de relevante betingelser har Tryg således sikret, at alle Nye Aktier vil blive tegnet, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 37.013 mio.

Trygs majoritetsaktionær, TryghedsGruppen, har tidligere underskrevet et uigenkaldeligt tegningstilsagn, i henhold til hvilket TryghedsGruppen har givet Tryg og hver enkelt Joint Global Coordinator uigenkaldeligt tilsagn om i forbindelse med Udbuddet at ville (i) tegne Nye Aktier for et tegningsbeløb på i alt DKK 12.585.329.264 (TryghedsGruppens Faste Aktier), herunder ved brug af nettoprovenuet fra salget af Eksisterende Aktier, der fandt sted den 23. november 2020, og (ii) herudover deltage i Udbuddet på likviditetsneutral basis (efter handelsomkostninger) ved at tegne det maksimale antal Nye Aktier, den kan tegne ved anvendelse af nettoprovenuet (efter handelsomkostninger) fra salg af Tegningsretter i løbet af Tegningsperioden, i det omfang det er praktisk muligt (tegningen i henhold til (ii) vil være i tillæg til det i (i) ovenfor anførte kontantbeløb). Tegningsretter, der sælges af TryghedsGruppen, vil blive udnyttet, og de herved opnåede Midlertidige Aktier eller Nye Aktier vil blive solgt, efter Joint Global Coordinators' eget skøn på vegne af TryghedsGruppen, på det åbne marked, ved privatplaceringer, blokhandler eller på anden måde.

Morten Hübbe, koncernchef i Tryg, udtaler:
Med købet af RSAs svenske og norske aktiviteter, svenske Trygg-Hansa og norske Codan, får vi mulighed for at indfri et ønske, vi længe har haft om at styrke Trygs markedsposition i Sverige og Norge. Det vil give os tre stærke ben på tværs af landene - hvilket vi forventer samtidig vil gøre Tryg til Skandinaviens største skadeforsikringsselskab. Det har ikke været en målsætning at blive størst på markedet, men derimod at opnå fordele ved skalerbarhed, eksempelvis i forhold til innovation af nye produkter, services og digitale løsninger, der gør det enklere at være tryg i alle tre lande.

Derudover ser vi et meget stærkt værdifællesskab i forhold til samfundsengagement med Trygg-Hansa og norske Codan. Trygg-Hansa støtter både en lang række samfundsgavnlige aktiviteter, der harmonerer med TrygFondens aktiviteter inden for Sikkerhed, Sundhed og Trivsel. Ligesom selskabet har placeret 80.000 livbøjer i Sverige, der matcher Trygs lignende aktiviteter i Norge med mere end 47.000 livbøjer langs de norske kyster.

Sidst men ikke mindst ligger der et stærkt finansielt rationale bag købet. Med handlen forventer Tryg at forbedre det forsikringstekniske resultat kraftigt og øge præmieindtægterne markant. Det vil alt andet lige kunne øge det udbytte, vi søger hvert år at udbetale til vores aktionærer. Købet vil dermed også smitte positivt af på det samfundsmæssige engagement, vores hovedaktionær TryghedsGruppen løfter blandt andet gennem TrygFondens aktiviteter."

Udbudsbetingelser

Tegningsretterne
Tegningsretter vil vederlagsfrit blive tildelt Eksisterende Aktionærer, der er registreret som Aktionærer hos VP Securities den 5. marts 2021 kl. 17.59 dansk tid. Eksisterende Aktier, der handles efter den 3. marts 2021 kl. 17.00 dansk tid, vil blive handlet eksklusive Tegningsretter, forudsat at de Eksisterende Aktier handles med sædvanlig valør på to dage.

Tegningsretterne er godkendt til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under den midlertidige ISIN-kode DK0061534450.

Handelsperioden for Tegningsretterne løber fra 4. marts 2021 kl. 9.00 dansk tid til 17. marts 2021 kl. 17.00 dansk tid.

Udbuddet gennemføres i forholdet 7:6, hvilket betyder, at hver Eksisterende Aktionær tildeles 7 Tegningsretter pr. Eksisterende Aktie, som vedkommende ejer den 5. marts 2021 kl. 17.59 dansk tid.

Der skal anvendes 6 Tegningsretter for at tegne en (1) Ny Aktie til Tegningskursen på DKK 105 pr. Ny Aktie.

De Nye Aktier og de Midlertidige Aktier
Nye Aktier, der tegnes ved udnyttelse af Tegningsretter, vil blive registreret elektronisk på tegnerens konto i VP Securities som Midlertidige Aktier, der repræsenterer Nye Aktier, når tegningen er gennemført. De Midlertidige Aktier vil blive udstedt under en midlertidig ISIN-kode, DK0061534534, og er betinget godkendt til optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under den midlertidige ISIN-kode fra den 4. marts 2021 kl. 9.00 dansk tid og vil blive handlet under den midlertidige ISIN-kode under symbolet TRYG N. Handel med de Midlertidige Aktier begynder, før særlige betingelser for Udbuddet er opfyldt, og al handel med de Midlertidige Aktier før registrering af de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen sker for de involverede parters egen regning og risiko.

Registrering af de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen sker efter Udbuddets gennemførelse, forventeligt den 25. marts 2021. Nasdaq Copenhagen har betinget godkendt de Nye Aktier til optagelse til handel og officiel notering. De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering under den eksisterende ISIN-kode, DK0060636678, den 29. marts 2021. Den midlertidige ISIN-kode for de Midlertidige Aktier, DK0061534534, vil hurtigst muligt derefter blive sammenlagt med ISIN-koden for de Eksisterende Aktier, DK0060636678, og de Midlertidige Aktier vil automatisk blive konverteret til Nye Aktier, hvilket forventes at ske den 30. marts 2021. Indtil denne sammenlægning har fundet sted, kan likviditeten i og markedskursen på de Midlertidige Aktier under den midlertidige ISIN-kode afvige væsentligt fra likviditeten i og markedskursen på de Eksisterende Aktier. Al handel med de Midlertidige Aktier før registrering af de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen sker for de involverede parters egen regning og risiko.

De Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under handelssymbolet TRYG.

Tegningsperiode
Tegningsperioden for de Nye Aktier løber fra 8. marts 2021 kl. 9.00 dansk tid til 19. marts 2021 kl. 17.00 dansk tid.

Tegningsretterne kan handles i perioden fra 4. marts 2021 kl. 9.00 dansk tid til 17. marts 2021 kl. 17.00 dansk tid.

Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, bortfalder uden værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Når en indehaver af Tegningsretter har udnyttet disse og tegnet Nye Aktier, kan tegningen ikke tilbagekaldes eller ændres af indehaveren, medmindre andet følger af Prospektet.

Tilbagekaldelse af Udbuddet
Udbuddets gennemførelse er betinget af, at Udbuddet ikke tilbagekaldes.

I henhold til Garantiaftalen er Managers' forpligtelser betinget af følgende, med undtagelse af eventuelle betingelser, der måtte være opfyldt pr. datoen for Prospektet: (i) at der ikke er indtruffet visse insolvensrelaterede begivenheder i forhold til Tryg før registrering af de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen, (ii) at Ordningen ikke er bortfaldet eller er gyldigt tilbagekaldt i henhold til vilkårene derfor før registrering af de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen (eller, hvis Købet er struktureret som et Overtagelsestilbud, at det pågældende Overtagelsestilbud ikke er bortfaldet, ophævet eller gyldigt tilbagekaldt i henhold til vilkårene derfor) før registrering af de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen, og (iii) at der ikke er modtaget meddelelse fra Nasdaq Copenhagen om, at godkendelsen af optagelse af de Nye Aktier til handel og officiel notering er tilbagekaldt før registrering af de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen. Hvis nogen af ovenstående betingelser inden ovennævnte tidspunkter, eller såfremt der ikke er anført et tidspunkt, før registrering af de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen, ikke er opfyldt (eller frafaldet af Joint Global Coordinators på vegne af Managers), har Joint Global Coordinators på vegne af Managers ret til at opsige Garantiaftalen. Herudover har Joint Global Coordinators på vegne af Managers ret til at opsige Garantiaftalen, hvis Erhvervsstyrelsen afviser at registrere de Nye Aktier.

Bortset fra ovenstående har Joint Global Coordinators på vegne af Managers ikke ret til at opsige Garantiaftalen. Hvis Garantiaftalen opsiges, vil Udbuddet blive tilbagekaldt. Joint Global Coordinators' opsigelsesret (på vegne af Managers) i henhold til Garantiaftalen bortfalder ved registrering af de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen, hvilket pt. forventes at ske den 25. marts 2021.

En eventuel tilbagekaldelse af Udbuddet offentliggøres straks via Nasdaq Copenhagen. Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, bortfalder uden værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.

Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil en allerede foretaget udnyttelse af Tegningsretter automatisk blive annulleret. Tegningsbeløbet for de Nye Aktier (fratrukket eventuelle handelsomkostninger) refunderes til den senest registrerede ejer af de Nye Aktier pr. tilbagekaldelsestidspunktet. Alle Tegningsretter mister deres gyldighed, og der vil ikke blive udstedt Nye Aktier. Handel med Tegningsretter i løbet af Handelsperioden for Tegningsretterne, der løber fra 4. marts 2021 kl. 9.00 dansk tid til 17. marts 2021 kl. 17.00 dansk tid, vil imidlertid ikke blive berørt. Aktionærer og investorer, der har erhvervet Tegningsretter, vil således lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne og eventuelle handelsomkostninger.

Handel med Eksisterende Aktier og Midlertidige Aktier vil heller ikke blive berørt, hvis Udbuddet ikke gennemføres, og Aktionærer og investorer, der har erhvervet Midlertidige Aktier, vil få tilbagebetalt tegningsbeløbet for de Nye Aktier (fratrukket eventuelle handelsomkostninger). Aktionærer og investorer, der har erhvervet Midlertidige Aktier, vil således lide et tab svarende til differencen mellem købskursen for de Midlertidige Aktier og Tegningskursen, der er betalt for de Nye Aktier samt eventuelle handelsomkostninger.

Minimum og/eller maksimum tegningsbeløb
Det mindste antal Nye Aktier, en indehaver af Tegningsretter kan tegne, er en (1) Ny Aktie, hvilket kræver udnyttelse af 6 Tegningsretter og betaling af Tegningskursen. Der gælder ingen maksimumgrænse for det antal Nye Aktier, en indehaver af Tegningsretter kan tegne. Antallet er dog begrænset til det antal Nye Aktier, der kan tegnes ved udnyttelse af de Tegningsretter, der ejes eller erhverves.

Betaling
Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale et beløb svarende til Tegningskursen ganget med det antal Nye Aktier, der tegnes.

Betaling for de Nye Aktier skal ske i danske kroner og skal ske på tegningstidspunktet mod registrering af de Nye Aktier på erhververens konto i VP Securities. Indehavere af Tegningsretter skal overholde kontoaftalen med vedkommendes danske kontoførende institut eller anden finansiel formidler, hvorigennem de har Aktier. Finansielle formidlere, hvorigennem en indehaver har Tegningsretter, kan kræve betaling på en tidligere dato.

Procedure for udnyttelse af og handel med Tegningsretter og behandling af Tegningsretter
Tegningsretterne er godkendt til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under den midlertidige ISIN-kode DK0061534450.

Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Nye Aktier, skal gøre dette gennem deres eget kontoførende institut i henhold til det pågældende instituts regler. Fristen for, hvornår der skal ske meddelelse om udnyttelse, afhænger af indehaverens aftale med og regler og procedurer for det pågældende kontoførende institut eller anden finansiel formidler og kan være tidligere end den sidste dag i Tegningsperioden. Når en indehaver har udnyttet sine Tegningsretter, kan udnyttelsen ikke tilbagekaldes eller ændres.

Oplysninger om forhåndstildeling
Der bliver ikke foretaget forhåndstildeling af Nye Aktier. De Nye Aktier kan tegnes af Eksisterende Aktionærer ved udnyttelse af deres tildelte eller erhvervede Tegningsretter eller af øvrige investorer ved udnyttelse af deres erhvervede Tegningsretter før Tegningsperiodens udløb.

Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet
Resultatet af Udbuddet forventes at blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen den 23. marts 2021.

Garanti
Udbuddet er fuldt garanteret. Med forbehold for opfyldelse af visse betingelser i Garantiaftalen vil Nye Aktier, der ikke er tegnet af Eksisterende Aktionærer ved udnyttelse af deres tildelte eller erhvervede Tegningsretter eller af øvrige investorer ved udnyttelse af deres erhvervede Tegningsretter før Tegningsperiodens udløb, uden kompensation til indehaverne af ikke-udnyttede Tegningsretter blive tegnet af Managers.

I tilfælde af at Managers tegner Nye Aktier, der ikke er tegnet af de Eksisterende Aktionærer, kan Managers koordinere afhændelse af sådanne aktier i overensstemmelse med gældende lov og regulering. Medmindre det kræves af gældende lov eller regulering, offentliggør Managers og deres respektive nærtstående ikke sådanne transaktioner.

Lockup
Efter Udbuddet vil Selskabet, medlemmerne af Direktionen og Bestyrelsen (og visse af disses nærtstående) samt Trygs majoritetsaktionær, TryghedsGruppen, med visse undtagelser være underlagt en lockup-periode på 180 dage.

Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder

Offentliggørelse af Prospektet........................................................... 1. marts 2021
Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier inklusive Tegningsretter..... 3. marts 2021
Første dag for handel med Eksisterende Aktier eksklusive Tegningsretter... 4. marts 2021
Handelsperioden for Tegningsretterne begynder .................................. 4. marts 2021 kl. 9.00 dansk tid
Dato for notering af de Midlertidige Aktier under den midlertidige ISIN-kode........................................................................................... 4. marts 2021 kl. 9.00 dansk tid
Tildelingstidspunkt for Tegningsretter................................................. 5. marts 2021 kl. 17.59 dansk tid
Tegningsperioden for Nye Aktier begynder.......................................... 8. marts 2021 kl. 9.00 dansk tid
Handelsperioden for Tegningsretterne slutter....................................... 17. marts 2021 kl. 17.00 dansk tid
Tegningsperioden for Nye Aktier slutter.............................................. 19. marts 2021 kl. 17.00 dansk tid
Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet........................................... 23. marts 2021
Registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen og udstedelse af de Nye Aktier gennem VP Securities.... 25. marts 2021
Gennemførelse af Udbuddet (Udbuddet vil alene blive gennemført, hvis og når de tegnede Nye Aktier er udstedt af Tryg, og kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen).....................................................

 
Forventeligt den 25. marts 2021
Sidste dag for handel med Midlertidige Aktier ...................................... 26. marts 2021 kl. 17.00 dansk tid
Officiel notering af og handel med de Nye Aktier under den eksisterende ISIN-kode.................................................................................... 29. marts 2021
Sammenlægning af den midlertidige ISIN-kode for de Midlertidige Aktier med ISIN-koden for de Eksisterende Aktier i VP Securities...................... 30. marts 2021

Ovenstående tidsplan kan ændre sig. Enhver ændring vil blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen.

Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers og Juridiske Rådgivere
Danske Bank og Morgan Stanley fungerer som joint global coordinators og joint bookrunners. Citi, HSBC og Nordea fungerer som joint lead managers. Plesner Advokatpartnerselskab fungerer som dansk juridisk rådgiver, og Herbert Smith Freehills LLP fungerer som britisk og amerikansk juridisk rådgiver for Selskabet. Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab fungerer som dansk juridisk rådgiver, og Latham & Watkins (London) LLP fungerer som britisk og amerikansk juridisk rådgiver for Managers.

Prospekt
Prospektet er med visse begrænsninger tilgængeligt på Selskabets hjemmeside: https://tryg.com/da/emission. Med undtagelse af oplysninger, der er integreret i Prospektet ved henvisning, udgør indholdet af Selskabets hjemmeside ikke en del af Prospektet.

Kontaktoplysninger:
For yderligere oplysninger henvises der til tryg.com eller

Gianandrea Roberti, Investor Relations Officer, +45 20 18 82 67, gianandrea.roberti@tryg.dk
Peter Brondt, Investor Relations Manager, +45 22 75 89 04, peter.brondt@tryg.dk
Tanja Frederiksen, Head of Communications, +45 51 95 77 78, tanja.frederiksen@tryg.dk

Vigtig information
DENNE MEDDELELSE UDGØR HVERKEN ELLER ER EN DEL AF ET TILBUD ELLER EN OPFORDRING TIL AT SÆLGE ELLER UDSTEDE, ELLER EN OPFORDRING TIL AT TILBYDE AT KØBE ELLER TEGNE, NOGEN AKTIER ELLER ANDRE VÆRDIPAPIRER. EJ HELLER MÅ MEDDELELSEN (ELLER NOGEN DEL HERAF) ELLER UDLEVERING AF DEN DANNE GRUNDLAG FOR, ELLER DANNE BAGGRUND FOR DISPOSITIONER I FORBINDELSE MED, ELLER ANSES SOM INCITAMENT TIL AT INDGÅ, NOGEN KONTRAKT ELLER NOGET TILSAGN. INVESTORER BØR IKKE ERHVERVE AKTIER ELLER ANDRE VÆRDIPAPIRER OMTALT HERI, MEDMINDRE DET SKER PÅ BAGGRUND AF DE I PROSPEKTET INDEHOLDTE OPLYSNINGER. DE I MEDDELELSEN BESKREVNE TRANSAKTIONER SAMT UDLEVERING AF MEDDELELSEN OG ANDRE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED UDBUDDET KAN I VISSE JURISDIKTIONER VÆRE BEGRÆNSET VED LOV, OG PERSONER, DER KOMMER I BESIDDELSE AF MEDDELELSEN, DOKUMENTER ELLER ANDRE OPLYSNINGER, HVORTIL DER HENVISES I DENNE MEDDELELSE, BØR SELV INDHENTE OPLYSNINGER OM OG OVERHOLDE DISSE BEGRÆNSNINGER.

I SÆRDELESHED UDGØR DENNE MEDDELELSE IKKE, OG ER IKKE EN DEL AF, ET TILBUD OM AT SÆLGE, ELLER EN OPFORDRING TIL AT TILBYDE AT KØBE NOGET VÆRDIPAPIR I USA, DET FORENEDE KONGERIGE, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, SCHWEIZ, AUSTRALIEN, CANADA, DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER (ONSHORE), DUBAIS INTERNATIONALE FINANSCENTER, ABU DHABIS GLOBALE MARKED, SINGAPORE, JAPAN, HONGKONG ELLER FOLKEREPUBLIKKEN KINA. ENHVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE BEGRÆNSNINGER KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I EN SÅDAN JURISDIKTION.

DENNE MEDDELELSE INDEHOLDER IKKE OG UDGØR IKKE ET TILBUD OM SALG ELLER EN OPFORDRING TIL TILBUD OM AT KØBE VÆRDIPAPIRER I USA. DE I DENNE MEDDELELSE OMTALTE VÆRDIPAPIRER ER IKKE OG VIL IKKE REGISTRERET I HENHOLD TIL SECURITIES ACT OF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER (SECURITIES ACT), ELLER HOS NOGEN VÆRDIPAPIRTILSYNSMYNDIGHED I NOGEN DELSTAT ELLER ANDEN JURISDIKTION I USA, OG MÅ IKKE UDBYDES, SÆLGES, MODTAGES, UDNYTTES, VIDERESÆLGES, FRAFALDES, OVERDRAGES ELLER LEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA UNDTAGEN TIL QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS SOM DEFINERET I RULE 144A I SECURITIES ACT I HENHOLD TIL EN GÆLDENDE UNDTAGELSE FRA, ELLER I EN TRANSAKTION, DER IKKE ER UNDERLAGT, REGISTRERINGSKRAVENE I SECURITIES ACT. ETHVERT UDBUD OG SALG AF VÆRDIPAPIRER UDEN FOR USA SKER I HENHOLD TIL OG I OVERENSSTEMMELSE MED REGULATION S I SECURITIES ACT OG I OVERENSSTEMMELSE MED ENHVER GÆLDENDE VÆRDIPAPIRLOVGIVNING I ENHVER DELSTAT ELLER ANDEN JURISDIKTION I USA. VÆRDIPAPIRERNE PÅTÆNKES IKKE OFFENTLIGT UDBUDT I USA. VÆRDIPAPIRERNE VIL IKKE BLIVE OFFENTLIGT TILBUDT I USA. HVERKEN DE I DENNE MEDDELELSE OMTALTE VÆRDIPAPIRER, DENNE MEDDELELSE ELLER NOGET ANDET DOKUMENT I FORBINDELSE MED TILBUDDET OM ELLER SALGET AF NOGEN AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER ER ELLER VIL BLIVE GODKENDT ELLER AFVIST AF DET AMERIKANSKE BØRSTILSYN (SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) ELLER AF NOGET BØRSTILSYN ELLER NOGEN ANDEN TILSYNSMYNDIGHED I NOGEN DELSTAT ELLER ANDEN JURISDIKTION I USA, LIGESOM INGEN AF DISSE MYNDIGHEDER HAR AFGIVET NOGEN ERKLÆRING OM ELLER UDTALT SIG OM UDBUDDET AF NOGEN AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER ELLER NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF DENNE MEDDELELSE. ENHVER ERKLÆRING OM DET MODSATTE BETRAGTES SOM EN KRIMINEL HANDLING I USA.

I RELATION TIL MEDLEMSSTATERNE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, DER ER OMFATTET AF FORORDNING 2017/1129/EU (SAMMEN MED ALLE GÆLDENDE GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER PROSPEKTFORORDNINGEN) (HVER ISÆR EN RELEVANT MEDLEMSSTAT), ER DER IKKE TAGET OG VIL DER IKKE BLIVE TAGET SKRIDT TIL OFFENTLIGT AT TILBYDE DE I DENNE MEDDELELSE OMTALTE VÆRDIPAPIRER, DER VILLE KRÆVE OFFENTLIGGØRELSE AF ET PROSPEKT I NOGEN RELEVANT MEDLEMSSTAT, UNDTAGEN I DANMARK, NORGE OG SVERIGE. VÆRDIPAPIRERNE KAN SÅLEDES, OG BORTSET FRA SOM OVENFOR ANFØRT, ALENE UDBYDES ELLER SÆLGES I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT I MEDFØR AF EN UNDTAGELSE I HENHOLD TIL PROSPEKTFORORDNINGEN.

DENNE MEDDELELSE ER I ENHVER RELEVANT MEDLEMSSTAT, MED UNDTAGELSE AF DANMARK, NORGE OG SVERIGE, ALENE RETTET MOD OG ALENE HENVENDT TIL PERSONER I DEN PÅGÆLDENDE RELEVANTE MEDLEMSSTAT, DER OPFYLDER KRITERIERNE FOR FRITAGELSE FRA FORPLIGTELSEN TIL AT OFFENTLIGGØRE ET PROSPEKT, HERUNDER KVALIFICEREDE INVESTORER SOM DEFINERET I PROSPEKTFORORDNINGENS ARTIKEL 2(E) (KVALIFICEREDE INVESTORER).

I DET FORENEDE KONGERIGE VIL DENNE MEDDELELSE ALENE BLIVE UDLEVERET TIL, OG ER ALENE HENVENDT TIL, PERSONER, DER ER KVALIFICEREDE INVESTORER (SOM DEFINERET I ARTIKEL 2(e) I DEN BRITISKE PROSPEKT FORORDNING), OG SOM ER (I) PERSONER, DER HAR PROFESSIONEL ERFARING MED FORHOLD, DER RELATERER SIG TIL INVESTERINGER, OMFATTET AF DEFINITIONEN AF INVESTMENT PROFESSIONALS I ARTICLE 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 MED SENERE ÆNDRINGER (BEKENDTGØRELSEN), (II) PERSONER, DER ER HIGH NET WORTH BODIES CORPORATE, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS, PARTNERSHIPS OG TRUSTEES OF HIGH VALUE TRUSTS, SOM BESKREVET I BEKENDTGØRELSENS ARTICLE 49(2)(A)-(D) OG/ELLER (III) PERSONER, TIL HVEM MEDDELELSEN I ØVRIGT LOVLIGT KAN KOMMUNIKERES I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSEN (ALLE SÅDANNE PERSONER BENÆVNES UNDER ÉT RELEVANTE PERSONER). I DET FORENEDE KONGERIGE MÅ PERSONER, DER IKKE ER RELEVANTE PERSONER, IKKE HANDLE UD FRA ELLER I TILLID TIL DENNE MEDDELELSE. I DET FORENEDE KONGERIGE MÅ ENHVER INVESTERING ELLER INVESTERINGSAKTIVITET, SOM DENNE MEDDELELSE VEDRØRER, KUN UDFØRES AF OG VIL KUN BLIVE INDGÅET MED RELEVANTE PERSONER. I FORBINDELSE MED DETTE AFSNIT BETYDER UDTRYKKET DEN BRITISKE PROSPEKTFORORDNING FORORDNING 2017/1129/EU, SOM DEN INDGÅR I DET FORENEDE KONGERIGES NATIONALE LOVGIVNING I MEDFØR AF EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018.

HVERKEN TRYG, MANAGERS ELLER NOGEN AF DISSES RESPEKTIVE DATTERVIRKSOMHEDER, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ELLER NOGEN AF DISSES RESPEKTIVE BESTYRELSES- OG DIREKTIONSMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, RÅDGIVERE, BEFULDMÆGTIGEDE ELLER NOGEN ANDEN PERSON PÅTAGER SIG NOGET SOM HELST ANSVAR ELLER GIVER NOGEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET ERKLÆRING ELLER GARANTI VEDRØRENDE SANDFÆRDIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER RIMELIGHEDEN AF OPLYSNINGER ELLER HOLDNINGER UDTRYKT I DENNE MEDDELELSE (ELLER OM NOGEN OPLYSNINGER ER UDELADT AF MEDDELELSEN) ELLER NOGEN ANDRE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SELSKABET ELLER ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER, UANSET OM DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER ER I MUNDTLIG, SKRIFTLIG, VISUEL ELLER ELEKTRONISK FORM, OG UANSET HVORDAN DE KOMMUNIKERES ELLER GØRES TILGÆNGELIGE, ELLER FOR NOGET TAB, UANSET HVORDAN DET OPSTÅR, VED BRUG AF DENNE MEDDELELSE ELLER DENS INDHOLD ELLER I ØVRIGT I FORBINDELSE HERMED.

Alene med henblik på at opfylde kravene om produktstyring i: (a) EU-direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med senere ændringer (MiFID II), (b) artikel 9 og 10 i Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593 om supplerende regler til MiFID II, og (c) lokale gennemførelsesbestemmelser (under ét benævnt MiFID II-produktstyringskravene), og med fraskrivelse af ethvert ansvar, hvad enten det måtte opstå uden for kontrakt, under kontrakt eller på anden måde, som enhver konstruktør (som defineret i MiFID II-produktstyringskravene) i øvrigt måtte have i forhold dertil, har værdipapirerne omfattet af Udbuddet gennemgået en produktgodkendelsesprocedure, på baggrund af hvilken det er fastslået, at de Tegningsretter, de Midlertidige Aktier og de Nye Aktier er: (i) forenelige med en slutmålgruppe af private investorer og investorer, der opfylder kriterierne for professionelle kunder og godkendte modparter, hver især som defineret i MiFID II, og (ii) godkendt til distribution via alle distributionskanaler, som er tilladt i henhold til MiFID II (Målgruppevurderingen). Uanset Målgruppevurderingen bør distributører være opmærksomme på: at kursen på Tegningsretterne og Aktierne i Tryg kan falde, og investorer kan miste en del af eller hele deres investering, at Tegningsretterne og Aktierne ikke giver en garanteret indtjening eller kapitalbeskyttelse, og at en investering i Tegningsretterne og Aktierne alene er forenelig med aktionærer og investorer, som ikke har behov for en garanteret indtjening eller kapitalbeskyttelse, der (alene eller sammen med en relevant finansiel eller anden rådgiver) er i stand til at evaluere fordele og risici forbundet med en investering, og som har tilstrækkelige midler til at kunne bære eventuelle tab fra investeringen. Målgruppevurderingen er uden præjudice for kravene til eventuelle kontraktmæssige, juridiske eller lovgivningsmæssige salgsbegrænsninger i forhold til Udbuddet. Det bemærkes endvidere, at Managers, uanset Målgruppevurderingen, alene vil skaffe investorer, der opfylder kriterierne om at være professionelle kunder og godkendte modparter (undtagen et offentligt udbud til aktionærer og investorer i Danmark, Grønland, Norge og Sverige i henhold til Prospektet, der er godkendt af og registreret ved Finanstilsynet). For at undgå tvivl præciseres det, at Målgruppevurderingen ikke udgør: (a) en vurdering af egnethed eller hensigtsmæssighed i henhold til MiFID II, eller (b) en anbefaling til nogen investor eller nogen aktionær eller gruppe af investorer eller aktionærer i Tryg om at investere i, eller købe, eller foretage nogen anden handling i forhold til Tegningsretterne, de Midlertidige Aktier og de Nye Aktier. Det påhviler den enkelte distributør at foretage sin egen målgruppevurdering i forhold til Tegningsretterne, de Midlertidige Aktier og de Nye Aktier og træffe beslutning om passende distributionskanaler.

Offentliggørelse på hjemmeside
Denne meddelelse og de dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Rule 26 i UK Takeover Code, vil være tilgængelige, med visse undtagelser for personer bosat i begrænsede jurisdiktioner, på Trygs hjemmeside, www.Tryg.com, straks og under alle omstændigheder ikke senere end kl. 12.00 dansk tid på hverdagen efter offentliggørelse af denne meddelelse. Dette omfatter en kopi af Garantiaftalen, der erstatter den standby underwriting commitment, Joint Global Coordinators har påtaget sig til fordel for Tryg den 18. november 2020. Indholdet af hjemmesiderne, hvortil der er henvist i denne meddelelse, er ikke integreret i og udgør ikke en del af denne meddelelse.

Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Disse udsagn udgør ingen garanti for fremtidige resultater og indebærer visse risici og usikkerhedsfaktorer, og denne meddelelse skal i særdeleshed hverken forstås som bekræftelse af, at Udbuddet vil blive gennemført, eller en bekræftelse af transaktionens størrelse eller kursen. De faktiske fremtidige resultater kan således af forskellige årsager afvige væsentligt fra de resultatforventninger, der er udtrykt i denne meddelelse.

Denne meddelelse har alene et oplysningsformål. Personer, der har behov for rådgivning, bør rådføre sig med en uafhængig finansiel rådgiver. Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og investorer bør ikke købe værdipapirer, der er omtalt i denne meddelelse, på baggrund heraf. Oplysningerne i denne meddelelse er alene til baggrundsorientering og foregiver ikke at være fuldstændige. Ingen person må eller bør uanset formålet dermed handle i tillid til de i denne meddelelse indeholdte oplysninger eller fuldstændigheden, nøjagtigheden eller rimeligheden heraf. Oplysningerne i denne meddelelse kan ændre sig. Der påtages ingen forpligtelse til at opdatere denne meddelelse eller rette eventuelle unøjagtigheder, og udlevering af meddelelsen skal ikke anses som udtryk for, at Tryg på nogen måde forpligter sig til at gennemføre nogen transaktion eller aftale omtalt i meddelelsen. Denne meddelelse er ikke godkendt af nogen kompetent tilsynsmyndighed.

Vedhæftet fil

03_2021_Tryg AS indleder fortegningsemission og offentliggør prospekt

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:52 Europa/lukning: Anglo American satte kedelig rekord i marked upåvirket af jobtal
17:36 Amerikanske konkurrencemyndigheder undersøger Microsofts milliardinvestering i OpenAI
17:09 Fredagens aktier: C25 fastholdt upåvirket momentum trods stærk jobrapport
17:01 Fredagens obligationer: Stærke jobtal fra USA sendte renten videre op
16:53 Hove får hård kritik efter topfolks aktiesalg - mistanke om insiderhandel
15:41 USA/åbning: Indekser viser små fald efter jobtal da det værste chok har fortaget sig
15:15 Rentenedsættelser skubbes længere væk efter jobrapport fra USA, vurderer økonomer
14:52 Valuta: Håb om rentesænkelse udskydes efter stærke jobtal og styrker dollar
14:44 Renter stryger op og aktier bakker let efter amerikanske jobtal
14:23 Partnerskab mellem Microsoft og OpenAI er kommet i søgelyset i Storbritannien
14:14 USA/tendens: Lille misstemning inden vigtig amerikansk jobrapport
14:06 USA/tendens: Lille misstemning inden vigtig amerikansk jobrapport
14:00 Tidligere Formuepleje-direktører har tabt trecifret millionbeløb på aktiesalg
13:34 Yogatøjs-producent falder efter negative kommentarer fra investeringshus
13:00 Jefferies spår at Novos aktie vil underperforme i 2024 i takt med at hypen fader ud
12:29 Europa/aktier: Nedskæringer tynger mineselskab i ellers festligt marked inden jobtal
11:56 Obligationer/middag: Renterne fortsætter op inden amerikanske jobtal
11:36 Aktier/middag: Danske Banks løfter banker i afventende C25 - Bioporto brager op
11:10 Danske Bank løfter forventningerne til overskuddet i 2023
10:22 Spanske Nadia Calvino udpeget som chef for Den Europæiske Investeringsbank