Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

Udgivet den 19-05-2021  |  kl. 06:30  |  

Nasdaq Copenhagen A/S

19. maj 2021


Hovedpunkter for 1. kvartal 2021
Vestjysk Bank realiserede i 1. kvartal 2021 et resultat efter skat på 548 mio. kroner. Resultatet er væsentligt påvirket af engangsindtægter og -omkostninger i forbindelse med fusionen med Den Jyske Sparekasse. Korrigeres der for engangsposterne udgør resultatet efter skat 95 mio. kroner, hvilket er tilfredsstillende.

Der er i perioden indregnet en engangsindtægt, som foreløbigt er opgjort til 477 mio. kroner, og som fremkommer som en positiv forskelsværdi (badwill) mellem købsprisen på kapitalandelene i Den Jyske Sparekasse og værdien af de anskaffede nettoaktiver. Den beregnede badwill betragtes som en skattepligtig indtægt, der udløser en skat på 37 mio. kroner. Den fortsættende bank har en forøget indtjeningsevne som medfører, at banken har en engangsskatteindtægt på 82 mio. kroner, der indregnes som udskudt skatteaktiv. Engangsomkostningerne ved fusionen udgør 69 mio. kroner for perioden. Således er resultatet i 1. kvartal 2021 påvirket af en nettoengangsindtægt på 453 mio. kroner.

Resultatet af den almindelige bankdrift er positivt påvirket af det fortsat høje aktivitetsniveau. Især boligområdet har udviklet sig positivt, med mange handler af fast ejendom i privatkundesegmentet.

Positive kursreguleringer bidrager sammen med den gradvise realisering af synergierne i forbindelse med fusionen med Den Jyske Sparekasse, til den positive udvikling.

Bankens nedskrivninger er i perioden ikke væsentligt påvirket af Corona-krisen, Brexit eller udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland, men banken følger fortsat udviklingen nøje og opretholder sit ledelsesmæssige skøn, på nedskrivninger til økonomisk usikkerhed, på samme niveau som ved udgangen af 2020.

Nedenstående hovedpunkter er opgjort efter korrektion for engangsposter ved fusionen med Den Jyske Sparekasse.

Resultat efter skat udgør 95 mio. kroner.Egenkapitalen forrentes med 8,4% p.a. efter skat. Basisindtægter udgør 364 mio. kroner.Kursreguleringer udgør 32 mio. kroner.Omkostningsprocent er på 65,5. Basisresultat før nedskrivninger udgør 126 mio. kroner.Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. udgør 22 mio. kroner, som svarer til en nedskrivningsprocent på 0,1. Bankens kapitalkrav er på 13,1%, hvilket består af et individuelt solvensbehov på 10,6% og en generel kapitalbevaringsbuffer på 2,5%.Bankens kapitalprocent udgør 21,1. Overdækningen er 8,0 procentpoint svarende til 1.850 mio. kroner. Korrigeres for den del af kapitalen, der vil skulle medgå til dækning af NEP-tillægget på 1,9 procentpoint, er overdækningen 6,9 procentpoint svarende til 1.596 mio. kroner.

Fusionen med Den Jyske Sparekasse
Fusionsprocessen med Den Jyske Sparekasse forløber planmæssigt i retningen mod at realisere ambitionen om at blive Danmarks stærkeste lokalbank. 

Med de gennemførte fratrædelser i januar 2021 er banken godt på vej mod realisering af synergieffekter på i alt 150 mio. kroner, der forventes fuldt indfaset i 2022. Der er med udgangen af januar reduceret med 75 heltidsmedarbejdere set i forhold til antallet af medarbejdere ultimo 2020.

Engangsomkostningerne til fusionen holder sig samlet set inden for de forventede rammer.

I nedenstående er forretningsomfanget pr. 31. marts 2021 sammenholdt med et proforma opgjort forretningsomfang pr. 31. december 2020. Sammenligningstallet pr. 31. december 2020 er opgjort ved simpel sammentælling af forretningsomfanget pr. 31. december 2020 for Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse.

Forretningsomfang 31.03.2021 31.12.2020
mio. kr. mio. kr.
Udlån, netto 16.849 16.285
Indlån 24.088 24.377
Puljer 8.435 8.170
Eventualforpligtelser 9.328 8.270
Depot 17.371 18.887
Formidlede realkreditudlån 56.093 53.584
Forretningsomfang inkl. depoter og formidlede realkreditudlån   132.164 129.573

Det fremgår at banken efter fusionen har evnet at øge forretningsomfanget, herunder udlånet til kunderne og de formidlede realkreditudlån. Det er positivt i et marked, hvor udlånet er under pres på grund af statens hjælpepakker i forbindelse med Corona-pandemien. 

Corona-krisen, Brexit og Afrikansk svinepest (ASF)
Bankens regnskab for 1. kvartal 2021 er ikke væsentlig påvirket af Corona-krisen, Brexit eller udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland.

Bankens ledelsesmæssige skøn for nedskrivninger som følge af den økonomiske usikkerhed udgør 289 mio. kroner pr. 31. marts 2021 svarende til 2% af det samlede udlån. Det ledelsesmæssige skøn er på niveau med skønnet pr. 31. december 2020, hvor det udgjorde 310 mio. kroner. Banken har siden ultimo 2020 individualiseret en del af det ledelsesmæssige skøn for den del, der vedrørte usikkerhed omkring afregningspriser og beholdningsværdier indenfor landbrugssektoren. Dermed har bevægelserne i det ledelsesmæssige skøn til økonomisk usikkerhed ikke påvirket resultatet for 1. kvartal 2021.

Banken vurderer fortsat, at der er betydelige risici i relation til den økonomiske udvikling, herunder særligt i relation til konsekvenserne af udfasningen og afviklingen af de statslige hjælpeordninger vedrørende Corona-pandemien.

På landbrugsområdet var der i efteråret 2020 markante fald i prisen på blandt andet smågrise. Generelt har svinebrugene i 2021 oplevet stigende afregningspriser.

Ligeledes har mælkeproducenterne oplevet stigende afregningspriser gennem 1. kvartal 2021 og prisen for mælk er nu på det højeste niveau siden 2017.

Afregningspriserne for landbrugsgrenene generelt vurderes nu samlet set at være på et tilfredsstillende niveau.

En del af bankens udlån til fiskeriet er berørt af kvotereduktioner, der primært skyldes aftalen mellem EU og Storbritannien i forbindelse med Brexit. Rammevilkårene for store dele af dansk fiskeri afventer nu en politisk aftale. Vurderingen er, at bankens risiko på dette er indeholdt i det ledelsesmæssige skøn til økonomisk usikkerhed.

Af bankens samlede udlån og garantistillelser pr. 31. marts 2021 vedrører landbrug 13% og fiskeri 3%.  

Forventninger til 2021
Der er usikkerhed omkring bankens forventede resultat i 2021, som primært knytter sig til bankens eksponering mod landbrug og fiskeri og udvikling i de økonomiske konsekvenser af Corona-krisen, herunder særligt afvikling af statslige hjælpeordninger.

Banken fastholder sin forventning om et resultat efter skat i 2021 i niveauet 500-550 mio. kroner, når der korrigeres for engangsposter ved fusionen med Den Jyske Sparekasse. Der forventes et samlet resultat incl. engangsposter og efter skat i niveauet 800-900 mio. kroner.

Telefonkonference
Der afholdes telefonkonference for analytikere den 19. maj 2021 kl. 13.00, hvor adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen kommer med kommentarer til kvartalsrapporten for 1. kvartal.
Klik på dette link for registrering og deltagelse i konferencen:

https://event.loopup.com/SelfRegistration/registration.aspx?booking=MM1FawduutVT5Dx2EMVQxJqxR03TPKZ6m0eUJfOL1po=

Henvendelser
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.

Vestjysk Bank A/S


Kim Duus                                      Jan Ulsø Madsen
Bestyrelsesformand                       Adm. bankdirektør


Vestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk

Vedhæftet fil

Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk