Årsregnskabsmeddelelse

Udgivet den 15-03-2019  |  kl. 16:38  |  

Nasdaq OMX Copenhagen A/S                                                           Meddelelse nr.         2 /2018
Nikolaj Plads 6                                                                                     Fondskode DK 0010283597
1067 København K                                                               LEI kode 529900NJCIEGWTL0U036
                                           

Den 15. marts 2018

Andersen & Martini har i 2017 realiseret et resultat på kr. 63 mio. før skat.

Bestyrelsen for Andersen & Martini har i dag behandlet regnskabet for 2017. Årsrapporten er vedhæftet, men kan også ses på www.am.dk .

En væsentlig del af overskuddet stammer fra salget af ejendommen i Lyngby. Selve driften har været præget af tilbagegangen for Opel og Kia, som delvis er opvejet af bedre processer og indtjening.

Efter skat er det realiserede resultat kr. 49 mio.

Resultatet har været præget af

Generel tilbagegang for Opel og Kia i Danmark Generel fremgang for Peugeot i DanmarkFremgang i salget af brugte bilerØget tilgang til selskabets værkstederØget omkostningskontrolLavere afskrivningerLavere renteomkostningerSalget af ejendommen i Lyngby

Andersen & Martini har i februar 2018 tilbagekøbt Opels aktier i datterselskabet Andersen & Martini Auto A/S, som således igen er et 100% ejet datterselskab.


Hoved- og nøgletallene fremgår nedenfor:

Andersen & Martini har i 2017 haft en nedgang i salget af nye biler, men øget aktivitet på eftermarkedet og har realiseret et resultat efter skat på t.kr. 49.094.

Andersen & Martini registrerede 4.556 nye Opel, Kia, og Peugeot personbiler i 2017, hvilket svarer til en tilbagegang på 13,6% i forhold til 2016, hvor der blev registreret 5.275 nye personbiler.

For så vidt angår varebiler registrerede Andersen & Martini i alt 463 stk. i 2017 mod 791 stk. i 2016,
svarende til en tilbagegang på 41,5%.

Andersen & Martini oplevede et øget salg i 1. kvartal 2017 mod 1. kvartal 2016, men allerede i 2. kvartal faldt salget, og specielt som følge af ændringerne i registreringsafgiftsloven faldt salget markant sidst på året. 

Totalmarkedet for person- og varebiler i Danmark var stort set uændret 265.000 i 2016 og 264.000 i 2017.

Som nævnt ovenfor registrerede Andersen & Martini færre nye biler i 2017 end i 2016. Baggrunden ligger i, at det samlede salg for såvel Opel som Kia i Danmark gik tilbage i 2017.

Tilbagegangen i salget af nye biler tilskrives således primært Kias og Opels generelle tilbagegang på det danske marked i 2017.

Det samlede salg af brugte biler blev 3.489 stk., hvilket er en stigning på 2% i forhold til året før.

Søgningen til koncernens værksteder er ligesom værkstedsomsætningen steget i forhold til året før. Koncernens totale omsætning er faldet fra godt kr. 989 mio. til godt kr. 923 mio. Produktionsomkostningerne faldt i 2017 med kr. 66 mio., primært som følge af det faldende nyvognssalg. Bruttoresultatet er faldet fra kr. 108,9 mio. til kr. 108,3 mio. Bruttomarginen er steget fra 11,0% i 2016 til 11,7% i 2017.

Salgs- og administrationsomkostninger er i 2017 holdt på samme niveau som i 2016, godt kr. 94 mio.
Nettoomsætningen er faldet med 6,7%, bruttoresultatet er faldet med 0,52%, og Andersen & Martini opnåede i 2017 et resultat af primær drift på t.kr. 14.022 mod t.kr. 14.869 året før svarende til et fald på t.kr. 847. Tilbagegangen kan primært henføres til nedgangen i salg af nye biler.

EBITDA er steget fra t.kr. 27.839 til t.kr. 81.825. Stigningen beror hovedsageligt på avance ved salg af ejendom.

Andersen & Martini realiserede i 2017 et resultat før skat på t.kr. 63.001 mod t.kr. 5.339 i 2016. Efter skat blev resultatet t.kr. 49.094 mod t.kr. 4.151 året før. Til trods for, at ændringen i registreringsafgiften har påvirket salget og værdisætningen af brugtvognslageret, har resultatudviklingen været tilfredsstillende, uanset resultatet ligger kr. 2 mio. under forventningerne udmeldt i delårsrapporten, som fremgår af fondsbørsmeddelelse nr. 6/2017. Afvigelsen bunder hovedsageligt i det vigende bilsalg i andet halvår grundet ændringer i Registreringsafgiftsloven.

Andersen & Martini har i regnskabsåret 2017 haft en positiv pengestrøm fra den primære drift før ændring af driftskapital på t.kr. 23.557. Stigning i lagre, fald i leverandørgæld og debitorer har netto haft en negativ nettovirkning på pengestrømmen med t.kr. 21.038. Renter netto belaster pengestrømmene med t.kr. 9.233, og betalt skat har belastet med t.kr. 2.032.

Den samlede pengestrøm fra driftsaktiviteten var negativ i 2017 med t.kr. 8.746. Investeringer udgjorde t.kr. 5.497 og kan primært henføres opgradering af maskiner og inventar. Salget af ejendommen i Lyngby har påvirket positivt med t.kr. 69.141. Samlet set har investeringer påvirket positivt med t.kr. 63.644.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde negativt t.kr. 55.033 og hidrører primært fra udbetalt udbytte t.kr. 43.697, indfrielse af prioritetsgæld i ejendommen i Lyngby samt nedbringelse leasing- og bankgæld. 

Der er i regnskabsåret investeret godt kr. 2 mio. i etablering af udstillingsplads for biler ud mod motorvejen i Greve. Dertil kommer videreudvikling af koncernens automatisering af dokumenthåndtering og business intelligence, som sikrer timebaseret opdatering af relevante data for styring og kontrol på såvel mikro- som makro niveau. Herudover er der investeret kr. 2,6 mio. i opgraderinger af koncernens maskiner og inventar for at sikre, at produktionsapparatet altid fremstår tidssvarende samt i god og forsvarlig stand.

Ejendommen i Lyngby er endeligt solgt og afregnet. Der udestår et spørgsmål om moms, som er værdi sat til kr. 6 mio. Betalingen af dette beløb afhænger af udfaldet af en sag mellem køber og SKAT. Dette forventes afklaret i løbet af et år eller to. Beløbet er hverken modtaget eller indtægtsført, men der ligger en potentiel, yderligere indtægt på kr. 6 mio.

Andersen & Martini har jf. fondsbørsmeddelelse nr. 1/2018 pr. den 1. februar 2018 købt Opels aktier i Andersen & Martini Auto A/S og er således igen 100% ejer af dette selskab.

Der er efter regnskabsårets afslutning herudover ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Aktivitetsniveauet og indtjeningen i de første måneder af 2018 har for Andersen & Martini samlet set ligget på niveauet for samme periode i fjor, men forventes øget resten af året som følge af introduktion af nye modeller og effekten af de effektivitetsforbedringer og tiltag til omkostningsreduktioner, der er foretaget i 2017. Herudover forventes selskabets aktiviteter på skadesområdet at stige som følge af forsikringsselskabernes anerkendelse af selskabets kvalitet, servicegrad og punktlighed på området.

Investeringer er foretaget og udsigterne for Opel, Kia og Peugeot på det danske marked giver bestyrelsen gode forventninger for 2018. Samlet set forventes for 2018 et resultat før skat i størrelsesordenen kr. 5 - 10 mio.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 5060 9000.

Med venlig hilsen
Andersen & Martini A/S

Peter Hansen

Årsrapport 2017 Final

FBM 2 Årsregnskabsmeddelelse

Vedhæftede filer

Årsrapport 2017 Final FBM 2 Årsregnskabsmeddelelse

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
9,42%
 
09:42:02

 
7,20%
 
09:42:02

 
3,04%
 
09:42:02

 
2,74%
 
09:42:02

 
0,71%
 
09:42:02

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder