AGF A/S indkalder til ordinær generalforsamling

Udgivet den 29-09-2020  |  kl. 12:00  |  

Aarhus, den 29. september 2020

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 08 /2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

AGF A/S, CVR-nr. 83 83 99 10, afholder generalforsamling

torsdag den 22. oktober 2020 kl. 16.00

I Ceres Park, PR electronics Lounge, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

Dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne årFremlæggelse af revideret årsrapportGodkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelseBehandling af forslag fra aktionærer og bestyrelseValg af medlemmer til bestyrelsenValg af revisorEventuelt

Ad 4:
Der er fremkommet forslag fra selskabets bestyrelse om vedtagelse af den som bilag 1 vedlagte vederlagspolitik for AGF A/S Koncernen.

Ad 5:
Bestyrelsen foreslår genvalg af:

• Lars Fournais
• Jesper Ørskov Nielsen
• Erik Meineche Schmidt
• Uffe Jakobsen
• Simon Schiølin
• Kim Larsen

Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges hvert år og blev sidst valgt på den ordinære generalforsamling i 2019. Det betyder, at hvert bestyrelsesmedlems valgperiode udløber på den ordinære generalforsamling i oktober 2020.

Ad 6: Bestyrelsen foreslår, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges.

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt kan af navnenoterede aktionærer senest den 16. oktober 2020 kl. 15.00 foretages via aktionærportalen/-klubben på www.agf.dk. Adgangskort fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, der angives på aktionærportalen ved tilmeldingen. Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen.

Sidste frist for afgivelse af brevstemme er den 21. oktober kl. 12.00.

Dagsorden   og   årsrapport   for   2019/20   med   tilhørende   årsberetning   og   forsynet   med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor i Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 94.424.315,50. Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. Nominelt DKK 146.718,50 er A-aktier á kr. 0,25. Nominelt DKK 94.277.597 er B-aktier á DKK 0,25. Hver A-aktie på nom. DKK 0,25 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nom. DKK 0,25 giver 1 stemme. Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den 16. oktober 2020 har tilmeldt sig via aktionærportalen på selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor.

Alene aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, torsdag den 15. oktober 2020, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 for at forhindre smittespredning opfordres kapitalejere i selskabet i videst muligt omfang til at udøve deres investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Selskabet følger løbende udviklingen og myndighedernes anvisninger. Hvis antallet af tilmeldte til generalforsamlingen vil medføre en overskridelse af et på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse gældende forsamlingsforbud, vil generalforsamlingen blive aflyst og afholdt på et senere tidspunkt.

Med venlig hilsen


Bestyrelsen

Vedhæftede filer

AGF AS Vederlagspolitik_2020_Bilag1 Selskabsmeddelelse nr 08-2020_AGF AS indkalder til ordinær generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk