Conferize A/S offentliggør aktieemission

Udgivet den 20-04-2021  |  kl. 08:59  |  

Selskabsmeddelelse Nr. 6/2021
København, 20. april 2021

IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

 

Conferize A/S offentliggør aktieemission

Bestyrelsen i Conferize A/S (Conferize eller "Selskabet") har i dag besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med minimum nominelt DKK 4.000.000 og op til nominelt DKK 7.730.457 fordelt på minimum 40.000.000 stk. nye aktier og op til 77.304.570 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 (Udbudte Aktier) med en tegningskurs på DKK 0,22 pr. Udbudt Aktie (Tegningskursen) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 (Udbuddet).

Minimumsudbuddet udgør nominelt DKK 4.000.000 Udbudte Aktier fordelt på 40.000.000 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10 ("Minimumsudbuddet"). Ved tegning af Minimumsudbuddet vil bruttoprovenuet udgøre DKK 8,8 mio. Minimumsudbuddet er garanteret gennem bindende forhåndstilsagn.

Ved fuldtegning af Udbuddet vil bruttoprovenuet udgøre DKK 17,0 mio. Selskabet har modtaget forhåndstilsagn fra eksisterende aktionærer og nye investorer om tegning af samlet DKK 8,9 mio. Forhåndstilsagnene omfatter samlet tegning af i alt 40.681.816 stk. Udbudte Aktier, svarende til 53 pct. af det samlede antal Udbudte Akter.

 

Genrejsning af Conferize - og re-positionering i en ny event virkelighed.

Udbruddet af Covid-19 vendte for en overgang eventmarkedet på hovedet. Omfattende restriktioner på alle former for fysisk kontakt i 2020 betød, at markedet omkring fysiske events kollapsede totalt - og i forlængelse heraf dukkede mange nye møde- og samarbejdsværktøjer til virtuelle events op.

Skønt de nye værktøjer har meget at byde på, er det dog helt tydeligt, at virtuelle events hverken nu eller i fremtiden kan erstatte fysiske events. Fremtiden tilhører de event værktøjer, der binder den traditionelle fysiske oplevelse sammen den virtuelle. Det har de nye virtuelle værktøjer efter ledelsens opfattelse ikke noget bud på.

Med den fremadstormende vaccination af verdens befolkning, forventes de fysiske events til få comeback i 2021. Der vil igen være plads og adgang for en platform som Conferize - og endvidere en unik mulighed for at positionere Conferize som bindeleddet mellem det velkendte fysiske event og en innovativ virtuel oplevelse.

Vi har etableret et nyt hold omkring Conferize og styrket salgsorganisationen - og med en ny stærk kreds af investorer og en revideret markedsstrategi er alle sejl sat for at realisere forretningspotentialet i platformen.

Med en konkurrencedygtig prissætning og en platform, der sparer tid for den enkelte arrangør fra dag ét, så vil salgsstrategien indledningsvis være funderet på direkte salg til beslutningstagere i Norden.

Ambitionen vil fortsat være at levere en moderne, komplet og åben platform. Conferize vil søge at etablere stadigt flere partnerskaber med markedsledende værktøjer indenfor hver deres felt, så Conferize platformen i stadigt højere grad integrerer naturligt ind i kundernes hverdag - og indgår i økosystemer omkring markedsledende værktøjer.

Med tiden vil Conferize udforske mulighederne for at definere og dominere vertikaler i markedet.

På baggrund af selskabets nye strategi og ledelsens forventninger til udviklingen på eventmarkedet, er det selskabets forventning, at der etableres et positivt cash flow i løbet af 2022.

 

Hovedvilkår for Udbuddet af Udbudte Aktier er følgende:

Udbuddet omfatter op til 77.304.570 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10.De Udbudte Aktier udbydes med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer (Eksisterende Aktionærer) i forholdet 1:2, hvilket indebærer, at hver Eksisterende Aktionær bliver tildelt to (2) tegningsretter for hver eksisterende aktie, de ejer på tildelingstidspunktet, 29. april 2021 kl. 18.00 (dansk tid). Der skal anvendes én (1) tegningsret til tegning af én (1) Udbudt Aktie.De Udbudte Aktier udbydes til Tegningskursen, som er fastsat til DKK 0,22 pr. Udbudt Aktie a nominelt DKK 0,10.Perioden, hvor de Udbudte Aktier kan tegnes, løber fra 3. maj 2021, kl. 9.00 (dansk tid) til 18. maj 2021, kl. 17.00 (dansk tid) (Tegningsperioden).Conferize har modtaget forhåndstilsagn om tegning af DKK 8,9 mio. Minimumsudbuddet er garanteret gennem bindende forhåndstilsagn og garanti.Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre minimum DKK 8,9 mio. og maksimalt DKK 17,0 mio.Aktier, som ikke er tegnet af Eksisterende Aktionærer inden udløbet af Tegningsperioden (Resterende Aktier), kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside inden udløbet af Tegningsperioden.

 

Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu

De første skridt er taget til at re-positionere Conferize i markedet. Der er lanceret en ny hjemmeside, ny markedskommunikation og en ændret abonnements- og betalingsstrategi, direkte orienteret mod det professionelle segment. Der er formuleret en ny salgsstrategi og salgsteamet sidder klar til at drive salget fremad med et indledende fokus på det nordiske marked.

Provenuet fra Udbuddet skal bruges til at realisere strategiplanen frem mod profitabel vækst.

 

Forhåndstilsagn og garanti

En række af Selskabets Eksisterende Aktionærer og nye investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn om at tegne i alt samlet 40.681.816 stk. Udbudte Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 8,9 mio.

Følgende eksisterende aktionærer har afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af nye Aktier i Udbuddet:

Blue Horizon Investment ApS       20.000.000 stk. Udbudte aktier
Rolf Jan Lynge Olsen (medlem af best.) 4.545.454 stk. Udbudte Aktier
Lynge Olsen Holding ApS (kontrolleret af Rolf Jan Lynge Olsen, medl. af best.) 4.545.454 stk. Udbudte Aktier
DSR Holding ApS 4.545.454 stk. Udbudte Aktier
M&V Holding ApS 4.545.454 stk. Udbudte Aktier

Følgende nye investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af nye Aktier i Udbuddet:

7DREAMS ApS (kontrolleret af Nicolai Bille Krogh, medl. af best.) 2.500.000 stk. Udbudte aktier

De eksisterende aktionærer, der har afgivet bindende forhåndstilsagn, tegner Udbudte Aktier gennem udnyttelse af samtlige tildelte Tegningsretter på deres respektive Eksisterende Aktier.

Forhåndstegnere, der ikke er eksisterende aktionærer i Selskabet, tildeles alene Udbudte Aktier i det omfang, at der ved tegningsperiodens udløb er uudnyttede Tegningsretter.

 

Ordinær generalforsamling

Conferize A/S afholder ordinær generalforsamling d. 12. maj 2021, jf. Selskabets finanskalender.  En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen d. 5. maj 2021.

 

Udsteder og kapitalforhold

Navn og hjemsted

Conferize A/S
Sølvgade 38F
1307 København K
CVR-nr. 34472742
(fra 1. maj 2021 har selskabet adresse på Automatikvej 1, 2860 Søborg)

Stiftelsesdato

Selskabet er stiftet den 3. april 2012.

Oplysninger om Selskabets retlige form og gældende lovgivning

Selskabet blev den 3. april 2012 stiftet af Martin Ferro-Thomsen som anpartsselskab og blev på den ordinære generalforsamling afholdt den 16. februar 2017 omdannet til et aktieselskab med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2017.

Selskabet hører under dansk lovgivning og er underlagt selskabsloven.

Oplysninger om Selskabets vedtægtsmæssige formål

Selskabets vedtægtsmæssige formål er at tilbyde serviceydelser til købere og udbydere af konferenceydelser og lignende virksomhed.

Bestyrelsen

Bestyrelsen udgøres af Claus Bretton-Meyer (formand), Laura Lindahl, Rolf Jan Lynge Olsen og Nicolai Bille Krogh.

Direktionen

Direktionen udgøres af CEO Martin Johan Morsing Larsen.

Ejerbogsfører

VP Investor Services

Størrelse af nuværende kapital og opdeling i klasser

Selskabets kapital udgør før Udbuddet DKK 3.865.228,50 fordelt på 38.652.285 stk. aktier á nominelt DKK 0,10.
Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser.

Vigtigste kendetegn for Selskabets aktier

Selskabets aktier er omsætningspapirer i henhold til dansk ret, der gælder ingen indskrænkninger i deres omsættelighed, og ingen aktionærer er forpligtet til at lade deres Aktier indløse helt eller delvist.

Størrelsen af den eventuelt ikke indbetalte del af kapitalen

Selskabets aktiekapital er fuldt indbetalt

Warrants

Ved datoen for offentliggørelsen af Udbuddet har Selskabet udstedt i alt 573.333 stk. warrants til tidligere nøglemedarbejdere i Selskabet, der giver ret til tegning af i alt 573.333 stk. Aktier i Selskabet (svarende til nominelt DKK 57.333,30 Aktier) til en udnyttelseskurs på DKK 0,10 per Aktie a nominelt DKK 0,10.

Ved datoen for offentliggørelsen af Udbuddet er 573.333 stk. af disse warrants modnede til udnyttelse.

Modnede warrants kan udnyttes til tegning af Aktier i perioden frem til 31. december 2036.

***
Selskabet har herudover etableret et warrantprogram med henblik på at kunne tilbyde medarbejdere og ledelsesmedlemmer en attraktiv aflønning, hvori der indgår en incitamentsaflønning, der medvirker til at sikre medarbejderne og ledelsens fokus på langsigtede mål for Selskabet.

Ved datoen for offentliggørelsen af Udbuddet har Selskabet udstedt i alt 2.164.502 stk. warrants, der giver ret til 2.164.502 stk. aktier (svarende til nominelt DKK 216.450,20) i henhold til dette warrantprogram i vedtægternes pkt. 4.5.

***
Ved datoen for offentliggørelsen af Udbuddet har Selskabet herudover udstedt i alt 1.027.393 stk. warrants, der giver ret til 1.027.393 stk. aktier (svarende til nominelt DKK 102.739,30) til Global Emerging Markets i henhold til aftalen om en Share Subscription Facility med en samlet investeringsramme på DKK 75 mio.

***
Selskabet har ved offentliggørelsen af Udbuddet ingen udestående konvertible obligationer eller gældsbreve.

Koncernforhold

Selskabet indgår ikke i nogen koncern.

Stemmeret- og ejerskabsbegrænsninger

Der er ingen stemmerets- og ejerskabsbegrænsning. Hver aktie a nominelt DKK 0,10 giver én stemme.

Alle Aktier i Selskabet giver samme stemmerettigheder, og Selskabet er ikke bekendt med aftaler, som medfører, at andre senere opnår kontrol over Selskabet.

Aktionærers ret til at deltage i og afgive stemme på Selskabets generalforsamlinger fastsættes ud fra de Aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Besiddelser opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af de kapitalejer-forhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, jf. pkt. 5.9 i Selskabets vedtægter.

En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse anmode om adgangskort.

Bemyndigelse til forhøjelse af kapitalen

Selskabets bestyrelse er i perioden indtil den 31. marts 2022 bemyndiget til at træffe beslutning om
forhøjelse af Selskabets kapital, ad én eller flere gange med op til nominelt DKK 137.500 fordelt på aktier á nom. DKK 0,10 ved hel eller delvis udnyttelse af aktietegningsfaciliteten indgået med GEM Global Yield Fund, LLC SCS gennem udstedelse af nye aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer mod kontant indbetaling.

Selskabets bestyrelse er i perioden indtil den 31. marts 2022 bemyndiget til at træffe beslutning om forhøjelse af Selskabets kapital ved kontant indbetaling, indskud af værdier eller gældskonvertering, ad én eller flere gange med op til nominelt DKK 7.730.457 ved tegning af nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer, og til en kurs der fastsættes af bestyrelsen, hvilket kan være lavere end markedskursen. Denne bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.2 udnyttes fuldt ud til udstedelse af de Udbudte Aktier.

Herudover er Selskabets bestyrelse indtil den 31. marts 2022 bemyndiget til at træffe beslutning om forhøjelse af Selskabets kapital ved kontant indbetaling, indskud af værdier eller gældskonvertering, ad én eller flere gange med op til nominelt DKK 2.000.000 ved tegning af nye aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer, og til en kurs der fastsættes af bestyrelsen, hvilket kan være lavere end markedskursen.

Aktionærer omfattet af selskabslovens § 56

Følgende aktionærer er omfattet af Selskabslovens §§ 55-56 ved at have en ejer- eller stemmeandel i Selskabet på mindst 5% umiddelbart forud for Udbuddet:

Blue Horizon Investment ApS (ultimativt ejet af Mads Verner Jørgensen) besidder nominelt DKK 817,982,40 svarende til 21,2% af aktiekapitalen og stemmerne.

Nærmere vilkår for Udbuddet af Udbudte Aktier

Udbuddet

Udbuddet omfatter op til 77.304,570 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer, der udstedes i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.2.  Minimumsudbuddet udgør 40.000.000 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10. Det er en betingelse for gennemførelse af Udbuddet, at Minimumsudbuddet med et bruttoprovenu på DKK 8,8 mio. tegnes. Minimumsudbuddet er garanteret gennem bindende forhåndstilsagn.

Tegningskurs

Tegningskursen udgør DKK 0,22 pr. Udbudt Aktie a nominelt DKK 0,10.

Tegningsforhold

Udbuddet af Udbudte Aktier udbydes med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i forholdet 1:2. Enhver Eksisterende Aktionær bliver tildelt to (2) tegningsretter for hver eksisterende aktie, de ejer på tildelingstidspunktet, 29. april 2021 kl. 18.00 (dansk tid). Der skal anvendes én (1) tegningsret til tegning af én (1) Udbudt Aktie.

Handel med Tegningsretter

Tegningsretterne vil blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under ISIN-koden DK0061536661. Handelsperioden for tegningsretter løber fra 28. april 2021 kl. 09.00 (dansk tid) til 12. maj 2021 kl. 17.00 (dansk tid).

Tegningsretter, der ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.

Såfremt Tegningsretterne til tegning af de Udbudte Aktier ikke ønskes udnyttet, kan Tegningsretterne sælges i Handelsperioden for Tegningsretterne, og erhververen kan anvende erhvervede Tegningsretter til tegning af Udbudte Aktier. Indehavere, der ønsker at sælge deres Tegningsretter, skal give deres kontoførende institut meddelelse herom.

Tegningsperiode for Udbudte Aktier

Tegningsperiode for tegning af Udbudte Aktier ved udnyttelse af Tegningsretter løber fra 3. maj 2021 kl. 09.00 (dansk tid) til 18. maj 2021 kl. 17.00 (dansk tid).

Tegning af Resterende Aktier

Resterende Aktier, som ikke er tegnet af ved udnyttelse af tegningsretter inden udløbet af Tegningsperioden, kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til forhåndstilsagn eller gennem tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside (conferize.com/investor/udbud2021) inden udløbet af Tegningsperioden. I tilfælde af overtegning af Resterende Aktier i henhold til forhåndstilsagn eller tegningsblanketten fordeles sådanne Resterende Aktier efter en fordelingsnøgle fastlagt af Selskabets bestyrelse med fortrinsret for afgivne forhåndstilsagn.

Minimum- og/eller maksimumgrænse for tegningsbeløb

Det mindste antal Udbudte Aktier, som en indehaver af Tegningsretter kan tegne, vil være én Udbudt Aktie, hvilket kræver udnyttelse af én (1) Tegningsret og betaling af Tegningskursen.

Der er ingen maksimumsgrænse for det antal Udbudte Aktier en indehaver af Tegningsretter kan tegne. Tegningsønsker om Resterende Aktier skal minimum være på 5.000 Aktier a nominelt DKK 0,10.

Tilbagekaldelse af tegningsordrer

Instrukser om udnyttelse af Tegningsretter eller afgivelse af tegningsønsker om Resterende Aktier er bindende for investor og kan ikke tilbagekaldes eller ændres.

Betaling og levering af Udbudte Aktier

Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 0,22 (Tegningskursen) pr. Udbudt Aktie, der tegnes.

Betaling for de Udbudte Aktier sker i DKK på tegningstidspunktet ved udnyttelse af Tegningsretter. Efter indbetaling af Tegningskursen vil investorer elektronisk få leveret Udbudte Aktier i form af midlertidige aktier til investors konto i VP Securities i den midlertidige ISIN-kode DK0061536588. Den midlertidige ISIN vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark.

De Udbudte Aktier vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen, forventeligt 27. maj 2021.
Indehavere af Tegningsretter skal overholde kontoaftalen med vedkommendes danske kontoførende institut eller andre finansielle formidlere, hvorigennem de har aktier. Finansielle formidlere, hvorigennem en indehaver har Tegningsretter, kan kræve betaling på en tidligere dato.

Medmindre andet er aftalt, vil VP Securities eller det kontoførende institut sende en meddelelse til kontohaveren med angivelse af det tegnede antal Udbudte Aktier og aktiebeløbet.

Betaling for Resterende Aktier sker i DKK umiddelbart efter meddelelse om tildeling af Resterende Aktier til de enkelte investorer, dog senest 26. maj 2021. Efter indbetaling af Tegningskursen for Resterende Aktier og registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, vil investorer elektronisk få leveret Resterende Aktier til investors konto i VP Securities i den midlertidige ISIN-kode DK0061536588. Den midlertidige ISIN vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark.

Gennemførelse af Udbuddet

Resultatet af Udbuddet forventes offentliggjort den 27. maj 2021. Kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier registreret i Erhvervsstyrelsen den 27. maj 2021.

Optagelse til handel

Handelsperioden for Tegningsretterne begynder 28. april 2021, kl. 9.00 (dansk tid). De Udbudte Aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark under den midlertidige ISIN-kode.

Efter registrering af kapitalforhøjelserne vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at ske 27. maj 2021, vil de midlertidige ISIN-koder blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode for Selskabets eksisterende aktier (Eksisterende Aktier) DK0060816148 i VP Securities.

De Udbudte Aktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark under ISIN-koden for Eksisterende Aktier den 31. maj 2021.

Tilbagekaldelse af Udbuddet

Udbuddet kan ved force majeure tilfælde, herunder ved væsentlige negative ændringer i forhåndstegnernes eller garanternes økonomiske situation tilbagekaldes på et hvilket som helst tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen.

Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil udnyttelse af Tegningsretter, som allerede måtte være sket, automatisk blive annulleret. Tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) via VP Securities til den sidst registrerede ejer af de Udbudte Aktier, alle Tegningsretter vil bortfalde, og der vil ikke blive udstedt nogen Udbudte Aktier.

Handler med Tegningsretter foretaget i løbet af Handelsperioden vil imidlertid ikke blive berørt, såfremt Udbuddet ikke gennemføres. Dette medfører, at investorer, der erhverver Tegningsretter, vil lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne og eventuelle transaktionsomkostninger.
Tilsvarende, hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil de Udbudte Aktier ikke blive udstedt. Eventuelle handler med de Udbudte Aktier uden for markedet vil dog ikke blive påvirket, og investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier, vil få tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) via VP Securities til den sidst registrerede ejer af Udbudte Aktier.

Handel med Udbudte Aktier gennem salg af aktier forud for den endelige udstedelse af Udbudte Aktier kan være i strid med forbuddet mod short-selling af aktier. Det er investorernes eget ansvar at sikre, at handel med Udbudte Aktier forud for den endelige udstedelse af de Udbudte Aktier sker i overensstemmelse med gældende regler.

Handel med Tegningsretter og/eller Udbudte Aktier inden gennemførelsen af Udbuddet sker for egen regning og risiko.

En tilbagekaldelse af Udbuddet vil i givet fald straks blive meddelt via Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Gældende lov

Udbuddet gennemføres og de Udbudte Aktier udstedes i henhold til dansk lov.

Ret til udbytte

De Udbudte Aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra og med tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen for de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen, forventeligt den 27. maj 2021.

De Udbudte Aktier giver samme ret til udbytte som de eksisterende aktier.  Selskabet forventer ikke at foretage udbyttebetalinger i de kommende år.

Tidsplan

Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier inklusive Tegningsretter: 27. april 2021Første dag for handel med Eksisterende Aktier eksklusive Tegningsretter:  28. april 2021Handelsperioden for Tegningsretter begynder: 28. april 2021, kl. 9.00 (dansk tid)Tildelingstidspunkt for tegningsretter: 29. april 2021, kl. 18.00 (dansk tid)Tegningsperioden for Udbudte Aktier begynder:   3. maj 2021, kl. 9.00 (dansk tid)Handelsperioden for Tegningsretter slutter: 12. maj 2021, kl. 17.00 (dansk tid)Tegningsperioden for Udbudte Aktier slutter: 18. maj 2021, kl. 17.00 (dansk tid)Allokering af Resterende Aktier: 20. maj 2021Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet: 27. maj 2021Gennemførelse af Udbuddet og registrering i Erhvervsstyrelsen: 27. maj 2021Optagelse til handel med Udbudte Aktier under den eksisterende ISIN-kode: 31. maj 2021Sammenlægning af den midlertidige ISIN-kode med den eksisterende ISIN-kode i VP Securities: 1. juni 2021


Udbudsmateriale

Selskabet har udarbejdet udbudsmateriale i form af en investorbrochure i forbindelse med Udbuddet. Investorbrochuren indeholder en sammenstilling af allerede offentliggjort information, inkl. de udbudsvilkår, der fremgår af denne meddelelse.

Udbudsmaterialet kan, med visse undtagelser, herunder adgangsforhold for personer i USA, downloades fra Selskabets hjemmeside (conferize.com/investor/udbud2021).

Risikofaktorer ved Selskabet

Selskabets Ledelse har identificeret følgende væsentlige risikofaktorer ved selskabet og dets aktier. Listen er ikke udtømmende - og er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge, hverken ud fra sandsynlighed eller potentielle konsekvenser for selskabet eller dets aktionærer.

Andre risiko- eller usikkerhedsfaktorer, som selskabet på nuværende tidspunkt ikke er bekendt med, kan have potentiel negativ indflydelse på selskabet.

Selskabet har ikke et positivt cash flow - og er afhængig af fortsat tilførsel af kapital. Såfremt Selskabet ikke lykkes med at etablere et positivt cash flow indenfor rammerne af den kapital, der tilføres ifm. denne emission, vil der være behov for yderligere kapitaltilførsel. Er dette ikke muligt, vil Selskabet skulle afsøge alternative muligheder, som partnerskab, afhændelse af aktiviteter og aktiver mv. Dette kan ultimativt indebære, at aktionærerne mister deres investering.Selskabet agerer på et globalt og konkurrenceintenst marked, og er fortsat sårbar i forhold til større globale hændelser - og/eller konkurrenters udvikling af teknologier, produkter eller ydelser, der kan gøre Conferizes platform overflødig.Selskabet er fortsat afhængigt af Selskabets evne til at udvikle en skalerbar og konkurrencedygtig platform til event arrangører. Hvis dette ikke lykkes, kan det få negative konsekvenser for muligheden for at etablere et positivt cash flow.Selskabet er afhængigt af leverancer fra eksterne leverandører, herunder i forhold til drift af selskabets platform og dermed levering af selskabets kerneydelse. Selskabet er afhængigt af 3. parts IT-baserede driftssystemer, hvis driftsmæssige ustabilitet og evt. nedbrud kan obstruere selskabets leverancer.Omdømmesvigt kan ramme Selskabet i tilfælde af kvalitetsbrist eller fejl.Selskabet opererer globalt og er udsat for valutarisiko.Selskabet og dets fortsatte virke er afhængig af fastholdelse af nøglepersoner, samt tiltrækning af kompetente medarbejdere.De fælleseuropæiske regler for persondata (GDPR) påvirker mulighederne for at håndtere data og kan ultimativt forringe kundeoplevelsen af Conferizes platform, og dermed forretningspotentiale for Selskabet.Selskabet kan potentielt blive ramt af ændringer i gældende lovgivning eller ny lovgivning, der hæmmer selskabet og dets virke.

Risikofaktorer ved selskabets aktier

Enhver handel i tegningsretter eller aktier forud for afvikling af Udbuddet sker for de involverede parters egen regning og risiko.Den fremtidige kursdannelse afhænger af en lang række forhold, herunder forhold, som Selskabet ikke har mulighed for at påvirke, hvorfor der kan en betydelig risiko for en negativ kursudvikling.Der er ikke garanti for tilstrækkelig likviditet i forhold til at kunne købe eller sælge aktier i Selskabet, uden at dette påvirker kursen på Aktien.Selskabet har hidtil ikke udbetalt udbytte og har ingen intention om udbetaling inden for de næste år.Ved fremtidige kapitalforhøjelser vil aktionærer, der ikke deltager i forhøjelsen pro rata, opleve, at deres ejerandel af Selskabet bliver mindre.

 

Cvr. nr. 34472742 conferize.com/investor

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com

Vigtig meddelelse
Denne meddelelse er en orientering til Selskabets aktionærer og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Selskabet.

Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabet aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabet faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabet faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

De i meddelelsen nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, an- modning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til kapitalmarkedslovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Selskabet offentliggjorte udbudsmateriale.

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 2021 06 - Conferize offentligør aktieemission

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

10:23 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal - aktien stiger
10:04 Tyskland: IFO-indekset skuffer i juli - falder trods ventet stigning
09:36 Amerikansk biotekselskab i tocifret plus: Gør klar med fase 3-studie af vægttabsmiddel
09:19 Aktier/åbning: DSV blandt de få lyspunkter i rødt marked
09:02 Danske Banks udlodning til aktionærerne belønnes med løftet kursmål hos børshus
08:59 Obligationer/åbning: Global rentestigning smitter af i Danmark
08:23 Aktier/tendens: Store fald i USA kan smitte af på det danske marked
08:18 Sydbank: Investorernes pludselige recessionspanik er overdrevet
07:53 Råvarer: Olieprisen falder på bekymring for svag kinesisk efterspørgsel
07:51 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal
07:37 Nestlé sænker forventningerne: Aftagende priser tynger salgsvæksten
07:22 Tysk Vestas-rival opjusterer efter stærk driftsfremgang i første halvår
07:16 Schweizisk medicinalgigant opjusterer efter fremgang i andet kvartal
06:54 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:54 Obligationer/tendens: Globalt rentemarked indikerer højere rente
06:35 DSV/SEB: Kursmålet hæves til 1410 kr. fra 1340 kr. efter flot regnskab
06:35 DSV/HSBC: Kursmålet løftes til 1300 kr. fra 1120 kr. efter stærkt regnskab
06:32 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:32 Valuta: Perfekt storm giver kraftig yen-styrkelse og skyder lukrativ carry-handel i sænk
06:32 USA/T-bond: Tiårig rente steg i risikoaverst marked - kurven flader fortsat