Conferize A/S udsender årsrapport for 2020

Udgivet den 30-03-2021  |  kl. 13:26  |  

Selskabsmeddelelse Nr. 5/2021
København, 30. marts 2021


Conferize A/S udsender årsrapport for 2020

Bestyrelsen for Conferize A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2020.

Selskabet har i perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 realiseret et underskud på 9.253 t.kr., som kan henføres til selskabets fortsatte udviklingsaktiviteter og markedsføring. Selskabet har fortsat en ubetydelig omsætning. 

Året 2020 har været præget af udbruddet af Covid-19 og konsekvenserne heraf for afholdelsen af events og dermed efterspørgslen efter en platform som Conferize. Bestyrelsen og ledelsen i Conferize A/S anser selskabets drift og udvikling i 2020 for samlet set utilfredsstillende.

De fysiske events forventes at få comeback mod slutningen af 2021. Der vil igen være plads i markedet og adgang for en platform som Conferize - og endvidere en unik mulighed for at positionere Conferize som bindeleddet mellem det velkendte fysiske event og en innovativ virtuel oplevelse. Med en ny stærk investorkreds bag selskabet, en styrket salgsorganisation samt en billig og skalérbar model for den videre udvikling af platformen i samarbejde med kunderne, er det ledelsens vurdering, at selskabet efter sikring af den fornødne driftslikviditet gennem aktieemissionen til eksekvering af Selskabets vækststrategi vil kunne etablere et positivt cash flow indenfor en periode på 24 måneder. 


2020 var et udfordrende år for eventindustrien

Umiddelbart efter årsskiftet frigav selskabet en ny platform under overskriften "Create better events. Faster" - og med den nye platform blev der samtidigt introduceret en helt ny betalings- og abonnementsmodel. Den første respons fra markedet var positiv. Men med udbruddet af Covid-19 i marts 2020 blev markedet fundamentalt ændret.  Fysiske events blev udskudt eller aflyst - og tilbage var alene virtuelle events.

I erkendelsen af det fundamentale skifte i markedet fokuserede selskabet kræfterne på at udvikle en platform, der kunne håndtere fremtidens krav om kombinerede fysiske og virtuelle events.  Men efter en ihærdig salgsindsats måtte bestyrelsen imidlertid erkende i efteråret 2020, at det med den fortsatte opblussen af Covid-19 fortsat ville være usikkert, hvornår der vil kunne etableres et overskud på driften. Med afsæt i denne usikkerhed og manglende opbakning fra selskabets daværende hovedaktionærer omkring den fremtidige finansiering og drift af selskabet, besluttede bestyrelsen på den baggrund at indstille til selskabets aktionærer at lade selskabet afvikle solvent.

Umiddelbart efter den offentlige udmelding om den solvente nedlukning, overtog Blue Horizon Investment m.fl. de tidligere hovedaktionærers aktieposter i Conferize A/S med henblik på at videreføre selskabet med de eksisterende aktiviteter - og processen frem mod solvent likvidation blev stoppet med det samme.


Ny strategi og retning

Med et tilsagn fra gruppen af investorer omkring Blue Horizon Investment på op til 10 mio. kr. er der sat ny retning for selskabet og organisationen er blevet reetableret med et styrket fokus på salg. Der er blevet implementeret en ny model for den videre produktudvikling, der både er billig og skalerbar.

Fokus er fortsat på de professionelle eventarrangører, der mangler et værktøj til at effektivisere og optimere deres hverdag, og som er villige til at betale for det. Det er Conferize naturlige plads og med en platform, der sparer tid fra dag ét, er det ledelses vurdering, at der er et stort potentiale for platformen på såvel det fysiske, som det virtuelle event-og konferencemarked.

Men i erkendelse af kunders mangeartede og forskellige behov er det ikke længere ambitionen at integrere alle mulige og umulige funktioner på platformen. I modsætning til tidligere vil det fremadrettet handle om at indgå strategiske partnerskaber indenfor alle hjørner af eventindustrien, således at Conferizes platform fremadrettet bliver et naturligt element i alle økosystemer omkring events - hvad enten der er tale om virtuelle, fysiske eller hybrid events.

Conferize har allerede nu indgået et strategisk partnerskab med Widizmo (kunstig intelligens ift video, læring og præsentationer) - og er i dialog med andre tech og eventselskaber om partnerskaber til at komplementere Conferizes platform, herunder flere globale spillere.

Ledelsen vurderer, at Conferize med styrket salgsorganisation, en skalérbar og billig udviklingsmodel og stærke partnerskaber vil kunne etablere et positivt cash indenfor en periode på 24 måneder - og dermed blive selvfinansierende.

Finansieringen frem til dette punkt forventes tilvejebragt via kapitalforhøjelser. Det er selskabets forventning, at der inden udgangen af første halvår 2021 vil blive afholdt en emission med fortegningsret for selskabets aktionærer. Med den nævnte garanterede tilførsel af likviditet på 10 mio. kr. er det ledelsens vurdering, at selskabet som minimum have likviditet til at fortsætte driftsaktiviteterne indtil begyndelsen af 2022.

Ledelsen vurderer, at der er et betydeligt marked for online softwareløsninger for såvel det fysiske, som det virtuelle event-og konferencemarked, som selskabet med selv en mindre markedsandel af vil kunne generere en betydelig indtjening på.


Hovedtal for 2020 - med sammenlignelige tal

Resultatopgørelsen

    01.01.2020 -   01.01.2019-  
    31.12.2020   31.12.2019  
    DKK   DKK  
           
Nettoomsætning   45.402   54.129  
Andre driftsindtægter   1.492.121   1.240.032  
Vareforbrug   (148.931)   (226.514)  
Andre eksterne omkostninger   (3.826.763)   (7.529.565)  
Bruttoresultat   (2.438.171)   (6.461.918)  
           
Personaleomkostninger   (4.236.992)   (5.963.196)  
Af- og nedskrivninger   (3.617.163)   (25.167.662)  
Driftsresultat   (10.292.326)   (37.592.776)  
           
Andre finansielle omkostninger   3.333   -  
Andre finansielle omkostninger   (81.580)   (106.460)  
Resultat før skat   (10.370.573)   (37.699.236)  
           
Skat af årets resultat   1.117.351   3.055.030  
           
Årets resultat   (9.253.222)   (34.644.206)  
           

Balancen: Aktiver

    31.12.2020   31.12.2019  
    DKK   DKK  
           
Immaterielle anlægsaktiver   11.458.279   9.917.879  
Materielle anlægsaktiver   51.309   109.265  
Finansielle anlægsaktiver   202.977   225.829  
Anlægsaktiver   11.712.565   10.252.973  
           
Tilgodehavender   1.511.541   1.899.188  
Likvide beholdninger   3.480.900   16.020.876  
Omsætningsaktiver   4.992.441   17.920.064  
           
Aktiver i alt   16.705.006   28.173.037  
           

Balancen: Passiver

    31.12.2020   31.12.2019  
    DKK   DKK  
           
Egenkapital   12.996.418   22.217.576  
Hensatte forpligtelser   -   -  
Gældsforpligtelser   3.708.588   5.955.461  
           
Passiver i alt   16.705.006   28.173.037  
           

Egenkapitalopgørelse

    31.12.2020   31.12.2019  
    DKK   DKK  
           
Egenkapital primo   22.217.576   33.862.794  
Kapitalforhøjelse   32.064   25.554.431  
Egenkapitalomkostninger   -   (2.555.443)  
Periodens resultat   (9.253.222)   (34.644.206)  
           
Egenkapital ultimo   12.996.418   22.217.576  
           

Pengestrømsopgørelse

    01.01.2020-   01.01.2019-  
    31.12.2020   31.12.2019  
    DKK   DKK  
           
Pengestrømme vedr. primær drift   (9.125.217)   (11.371.966)  
Pengestrømme vedr. drift   (7.472.433)   (8.812.571)  
Pengestrømme vedr. investeringer   (5.099.608)   (7.900.815)  
Pengestrømme vedr. finansiering   32.064   22.998.988  
Ændring i likvider   (12.539.977)   6.285.602  
           
Likvider primo   16.020.877   9.735.274  
Likvider ultimo   3.480.900   16.020.876  
           

Aktierelaterede nøgletal

    31.12.2020   31.12.2019  
Indre værdi pr. Aktie, DKK   0,34   0,58  
Resultat før skat pr. Aktie, DKK   (0,24)   (0,90)  
Antal aktier, ultimo   38.685.285   38.331.645  
Antal aktier, gns. over året   38.545.405   25.554.430  
           


Årets resultat
Bestyrelsen anbefaler på den kommende ordinære generalforsamling, at årets underskud på 9.253.222 kr. overføres til egenkapitalen.

Offentliggørelse
Årsrapporten for 2020 er tilgængelig på conferize.com/invest

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2021 udsendes 26. august 2021.

Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling forventes afholdt d. 12. maj 2021 kl. 16.00.

Der udsendes kun indkaldelse via e-mail til de aktionærer, der har registreret deres e-mail på selskabets investorportal eller direkte til selskabet. Dagsorden mv. vil blive offentliggjort via Nasdaq First North Growth Market og vil endvidere kunne findes på conferize.com/invest senest 14 dage før generalforsamlingen.        

Cvr. nr. 34472742 conferize.com/invest

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 2021 05 - Conferize AS udsender årsrapport 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

10:23 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal - aktien stiger
10:04 Tyskland: IFO-indekset skuffer i juli - falder trods ventet stigning
09:36 Amerikansk biotekselskab i tocifret plus: Gør klar med fase 3-studie af vægttabsmiddel
09:19 Aktier/åbning: DSV blandt de få lyspunkter i rødt marked
09:02 Danske Banks udlodning til aktionærerne belønnes med løftet kursmål hos børshus
08:59 Obligationer/åbning: Global rentestigning smitter af i Danmark
08:23 Aktier/tendens: Store fald i USA kan smitte af på det danske marked
08:18 Sydbank: Investorernes pludselige recessionspanik er overdrevet
07:53 Råvarer: Olieprisen falder på bekymring for svag kinesisk efterspørgsel
07:51 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal
07:37 Nestlé sænker forventningerne: Aftagende priser tynger salgsvæksten
07:22 Tysk Vestas-rival opjusterer efter stærk driftsfremgang i første halvår
07:16 Schweizisk medicinalgigant opjusterer efter fremgang i andet kvartal
06:54 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:54 Obligationer/tendens: Globalt rentemarked indikerer højere rente
06:35 DSV/SEB: Kursmålet hæves til 1410 kr. fra 1340 kr. efter flot regnskab
06:35 DSV/HSBC: Kursmålet løftes til 1300 kr. fra 1120 kr. efter stærkt regnskab
06:32 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:32 Valuta: Perfekt storm giver kraftig yen-styrkelse og skyder lukrativ carry-handel i sænk
06:32 USA/T-bond: Tiårig rente steg i risikoaverst marked - kurven flader fortsat