Conferizes emission overtegnet

Udgivet den 20-05-2021  |  kl. 09:47  |  

Selskabsmeddelelse Nr. 9/2021
København, 20. maj 2021

IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.


Conferizes emission overtegnet

I forbindelse med Conferizes udbud af 77,3 mio. stk. nye aktier, har Selskabet modtaget tegningsønsker for i alt 86,0 mio. stk. nye aktier. Conferizes udbud af aktier er hermed blevet overtegnet med 111 pct.  Med fuldtegnings af udbuddet af aktier sikres Conferize dermed et bruttoprovenu på DKK 17,0 mio.

Med provenuet fra emissionen sikres det fremtidige fundament for selskabets videre drift og giver muligheden for at realisere forretningspotentialet i selskabets platform til Event Management.

Udbuddet omfattede 77.304.570 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Ved udløbet af tegningsperioden d. 18. maj 2021 var der udnyttet tegningsretter og afgivet bindende ordrer på resterende aktier for i alt 85.988.404 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 til tegningskursen på DKK 0,22. Aktieemissionen er hermed overtegnet og gennemføres fuldt ud.

Overtegningen betyder, at selskabets bestyrelse er tvunget til at reducere i de afgivne ordrer på resterende aktier. Tildelingen sker i følgende prioriterede orden:

Investorer og aktionærer bag forhåndstilsagnAfgivne tegningsblanketter efter modtagelsesdatoHerefter matematisk tildeling

Udbuddet forventes fortsat gennemført, når indbetalingen for alle nye aktier er gennemført og kapitalforhøjelsen registreret hos Erhvervsstyrelsen, forventeligt d. 27. maj 2021.

Bestyrelsesformand Claus Bretton-Meyer glæder sig over den store opbakning fra investorerne:
"Emissionen viser, at der i markedet er en grundlæggende tro på produktet, selskabet og vores nye team. Med provenuet får vi den fornødne arbejdsro til at realisere den strategi, som vi har lagt for selskabet - og dermed realisere det store forretningspotentiale, som vi ser i platformen."Cvr. nr. 34472742 invest.conferize.com

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.


Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com


Vigtig meddelelse
Denne meddelelse er en orientering til Selskabets aktionærer og er ikke et tilbud eller en opfordring
til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Selskabet.

Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabet aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabet faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabet faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

De i meddelelsen nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, an- modning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til kapitalmarkedslovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Selskabet offentliggjorte udbudsmateriale.

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 2021 09 - Conferizes emission overtegnet

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk