Copenhagen Capital A/S - referat af den ordinære generalforsamling i Copenhagen Capital A/S

Udgivet den 29-04-2020  |  kl. 13:32  |  

Copenhagen Capital A/S - referat af den ordinære generalforsamling i Copenhagen Capital A/S

Den 29. april 2019 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Copenhagen Capital A/S, CVR nr. 30 73 17 35, på selskabets adresse Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, med følgende dagsorden:

  Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes § 4.4  Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår  Forelæggelse af årsrapporten for 2019 med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten  Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport  Vederlagspolitik, Overordnede retningslinjer for incitamentspolitik, Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen  Vedtægtsændringer  Valg af medlemmer til bestyrelsen  Valg af revisor  Eventuelt

Bestyrelsesformanden bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.4 havde udpeget advokat Christoffer Galbo til dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne den 7. april 2020 var varslet ved e-mails til de aktionærer, som har udtrykt ønske om indkaldelse via mail, ved indrykning på selskabets hjemmeside og ved selskabsmeddelelse offentliggjort af NASDAQ OMX Copenhagen. 

Dirigenten konstaterede videre, at indkaldelsen, oplysningen om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag, formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev m.v. havde været tilgængelig på selskabets hjemmeside i de seneste 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. 

Dirigenten konstaterede på denne baggrund og med alle de tilstedeværendes tilslutning, dels at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, dels at generalforsamlingen var beslutningsdygtig for så vist angår dagsordenens punkter.

Dirigenten oplyste, at i alt nominelt DKK 22.895.566 stamaktier svarende til 49,77 % af den stemmeberettigede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen. Derudover var nominelt DKK 16.356.277 præferenceaktiekapital tilstede. Af den samlede kapital var 40,89 % til stede.

Dirigenten gennemgik dagsordenen og oplyste i den forbindelse, at forslagene under dagsordenens punkt 3, 4, 5, 7 og 8 kunne vedtages med simpelt flertal. Vedtægtsændringerne underdagsordens pkt. 6 skulle vedtages med mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af stamaktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Etablering af den ny præferenceaktieklasse under pkt. 6 skulle tillige tiltrædes af 2/3 af den del af den eksisterende præferenceaktiekapital, som deltog i generalforsamlingen. 

Ad dagsordens punkt 2.

Bestyrelsesformanden aflagde beretning for regnskabsåret 2019 i overensstemmelse med årsrapporten. Bestyrelsen var tilfreds med resultatet og den daglige ledelses indsats.

Der blev stillet enkelte spørgsmål, som selskabet besvarede.  

Bestyrelsesformandens gennemgang blev taget til efterretning.

Ad dagsordens punkt 3.-4.

Selskabets direktør gennemgik årsrapporten.

Han påpegede indledningsvist, at årsrapporten for 2019 efter revisionens opfattelse gav et retvisende billede af selskabets aktiviteter i 2019, og at revisionen derfor havde forsynet årsrapporten med, hvad der svarede til en blank påtegning.

Direktøren gennemgik herefter resultatopgørelsen og dernæst balancen, idet han fremhævede, at der var en positiv drift og en i alt positiv regulering af ejendommene. Derpå blev hovedtallene gennemgået.

Generalforsamlingen stillede enkelte spørgsmål til årsrapporten, blandt andet om selskabets pleje af realkreditfinansiering, og de blev besvaret af direktøren og bestyrelsesformanden.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer årsrapporten.

Bestyrelsens forslag om, at årets resultat, bortset fra udbytte på præferenceaktierne, overføres til næste regnskabsår blev ligeledes vedtaget. Det blev således vedtaget at udbetale det vedtægtsbestemte udbytte på 8% til præferenceaktierne. Udlodningen ville ske den 1. maj 2020 som foreskrevet i vedtægterne. 

Ad dagsordenens punkt 5.

Den fremlagte vederlagspolitik, overordnede retningslinjer for incitamentspolitik samt måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen blev vedtaget enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer. 

Ad dagsordenens punkt 6.

Dirigenten gennemgik hver af de foreslåede vedtægtsændringer.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer vedtægtsændringerne, idet den tilstedeværende del af præferenceaktiekapitalen tillige tiltrådte ændringerne vedrørende den ny præferenceaktieklasse.

Ad dagsordenens punkt 7.

Der var foreslået genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Henrik Oehlenschlæger og Egil Rindorf.

Derudover var det indkommet forslag om valg af Paul Wissa Hvelplund og Peter Elling Helmersen. 

Ingen kandidater som suppleanter var opstillet.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer de foreslåede kandidater.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Öehlenschlæger som formand. 

Ad dagsordenens punkt 8. 

Der var foreslået valg af revisor Ernst & Young P/S, CVR nr. 30700228. Dette var i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget udgjordes af den samlede bestyrelse og var ikke påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjemand, som begrænser generalforsamlingens valg af disse revisorer eller revisionsfirma. Generalforsamlingen genvalgte Ernst & Young P/S enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad dagsordenens punkt 9.

Ingen yderligere emner blev drøftet. 

Der forelå ikke yderligere til behandling. Dirigenten konstaterede derfor, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer. Bestyrelsesformanden erklærede herefter generalforsamlingen for hævet og takkede forsamlingen for deres deltagelse samt ledelse og bestyrelse for det gode samarbejde gennem årene.


  
Som dirigent

Advokat Christoffer Galbo

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S
Adm. direktør Lars Falster
Telefon: +45 70 27 10 60
Email: lf@copenhagencapital.dk

Vedhæftet fil

290420 referat af den ordinære generalforsamling i Copenhagen Capital A:S

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder