Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2020

Udgivet den 05-08-2020  |  kl. 07:08  |  

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2020.

Resume for første halvår af 2020

Lidt over 5 mio. passagerer gik gennem terminalerne i Københavns Lufthavn i første halvdel af 2020, heraf alene 4,8 mio. i årets første tre måneder. I takt med at coronapandemien satte den globale flytrafik på vågeblus, mærkede Københavns Lufthavne A/S (CPH) særligt i andet kvartal, hvordan antallet af passagerer faldt til et historisk lavt niveau. Samlet set lå passagertrafikken 65,2% lavere i første halvår sammenlignet med samme periode af 2019, hvor passagertallet var 14,4 mio.

Det var samtidig en noget anderledes lufthavnsoplevelse, der mødte passagererne. Store dele af terminalerne var lukket ned, og kun et fåtal af lufthavnens butikker og restauranter har holdt åbent for de meget få passagerer, som på enkelte dage nåede ned under 500 om dagen.

Coronapandemien har på tværs af hele lufthavnens økosystem fra flyselskaber, til groundhandlere og de mange butikker og restauranter ført til en meget udfordrende og for nogle virksomheder en eksistentiel krise. Mange af de virksomheder, der opererer i lufthavnen, har været nødt til at afskedige gode medarbejdere, og CPH har ikke kunnet give passagerne den rejseoplevelse, de er vant til.

Markant fald i omsætning fører til underskud
Som følge af de færre passagerer blev omsætningen fra såvel den aeronautiske som den ikke-aeronautiske del af CPH's forretning ramt hårdt. Totalt faldt omsætningen i første halvår med 55,5% til DKK 934,8 mio. sammenlignet med første halvår 2019, hvor omsætningen nåede DKK 2.099,7 mio.

For at imødegå den faldende omsætning og lavere aktivitet har CPH skåret en række drifts- og investeringsmæssige aktiviteter ned til et absolut minimum. I alt er der igangsat besparelser for op mod DKK 950 mio. i indeværende år. Herudover indgik CPH i maj måned en to-årig kreditfacilitet på i alt DKK 6 mia. med en gruppe af banker samt en fritagelsesaftale med eksisterende långivere, hvilket fritager CPH fra visse lånekrav til slutningen af juni 2021. Den nye kreditfacilitet og fritagelsesaftalen sikrer, at CPH vil være i stand til fortsat at møde sine finansielle og investeringsmæssige forpligtelser.

Statslige hjælpepakker har bidraget til delvist at kompensere CPH's omkostninger. Bl.a. har CPH haft 2.200 ansatte, svarende til 1.600 fuldtidsstillinger, på lønkompensation i en rotationsordning. Det bidrog til, at CPH kunne leve op til sine forpligtelser som kritisk infrastruktur ved at holde lufthavnen åben og understøtte den passager- og fragttrafik, der har været i perioden. Men det har langt fra været nok til at dække de betydelige omkostninger, der er ved at holde lufthavnen i drift. Derfor endte halvåret med et samlet underskud før skat på DKK 227,9 mio.

I slutningen af regnskabsperioden blev en række af de hidtidige rejserestriktioner ophævet, og der begyndte så småt at komme lidt flere fly og rejsende.

Henover sommeren har der været en stigning i aktiviteten, selv om det fortsat er fra et meget lavt niveau. Den let stigende aktivitet er dog ikke nok til at ændre på det faktum, at CPH i andet halvår sandsynligvis vil komme ud med et underskud, der er større end i første halvår, og at CPH finansierer den fortsatte drift via den lånefacilitet, som blev aftalt med en række banker tidligere på året. CPH styrer i øjeblikket efter en langt kortere tidshorisont end normalt, da det er meget usikkert, hvornår og i hvilket omfang flytrafikken vender tilbage. Det mest sandsynlige er dog, at der er vil gå et stykke tid, før CPH er på et før-corona niveau.

Afgørende at fastholde position som attraktiv hub-lufthavn
En af de vigtigste opgaver for Københavns Lufthavn er at skaffe Danmark og dansk erhvervsliv den størst mulige tilgængelighed til og fra resten af verden. Derfor har CPH i mange år samarbejdet med bl.a. flyselskaber om at udvikle et solidt rutenetværk ind og ud af København. Med coronapandemien er mange af disse ruter sat på hold, og det er ikke sikkert, at alle vender tilbage til CPH inden for en overskuelig fremtid. Samtidig er der udsigt til stigende konkurrence fra øvrige skandinaviske lufthavne, herunder en betydelig stigning i kapaciteten i tyske lufthavne.

Luftfart og turisme bidrager betydeligt til Danmarks økonomi, og heri indgår, at der er en bred tilgængelighed af flyruter. Derfor har CPH i mange år arbejdet for at styrke CPH's position som en attraktiv hub i Nordeuropa. Det arbejde er nu endnu mere vigtigt, fordi vi ikke kan gå ud fra, at alt blot vil vende tilbage til det, det var engang. Der vil være mange lufthavne relativt tæt på CPH, som også vil arbejde for at få de bedste og mest attraktive ruter. Så det er afgørende, at CPH fortsætter med at investere i at udvikle fremtidens bæredygtige lufthavn.

Den bæredygtige omstilling af luftfarten er lige så vigtig nu som før corona
Ambitionen om at videreudvikle CPH og skabe fremtidens lufthavn er også en af grundene til, at de høje ambitioner på den grønne dagsorden fastholdes trods coronakrisen.

Således har CPH i første halvår bidraget afgørende til, at luftfarten kunne fremlægge en klar plan for, hvordan branchen i Danmark kan blive helt fri for CO2-udledning senest i 2050. Luftfartens Klimapartnerskab lancerede tidligere i år sit udspil, der udover en specifik køreplan for, hvordan dansk luftfart bliver bæredygtig, også indeholdt et forslag om at etablere en klimafond.

Kort tid efter lanceringen kunne CPH sammen med en række andre store danske virksomheder som Ørsted, A.P. Møller-Mærsk, SAS og DSV samt Københavns Kommune afsløre et nyt og unikt samarbejde om at igangsætte produktionen af bæredygtige brændstoffer til bl.a. lastbiler, skibe og fly. Sammen med de andre partnere i konsortiet er CPH i gang med at planlægge udrulningen af første del af projektet - etableringen af en elektrolyse- og brintproduktionskapacitet i hovedstadsområdet, der forventes at være klar i 2023.

Omfanget og varigheden af coronakrisen kendes endnu ikke. Men klimaudfordringen vil under alle omstændigheder være noget, vi som virksomheder og samfund skal løse i mange år frem. CPH har i dag et lige så stort ansvar for at få løst udfordringen med at gøre transportsektoren bæredygtig, som før coronapandemien.

Highlights af resultaterne

             

Passagertallet i Københavns Lufthavn udgjorde 5,0 mio., i de første seks måneder af 2020, hvilket var 65,2% mindre end samme periode sidste år grundet coronakrisen. Antallet af lokaltafgående passagerer udgjorde 2,0 mio. (66,1% færre end sidste år), og transfer- og transitpassagerer udgjorde 0,5 mio. (65,7% færre end sidste år).
 Omsætningen udgjorde DKK 934,8 mio. (2019: DKK 2.099,7 mio.), hvilket var et fald på 55,5% ift. sidste år primært som følge af coronakrisen.
 EBITDA var tilsvarende påvirket og udgjorde DKK 257,5 mio. (2019: DKK 1.132,4 mio.), hvilket var 77,3% mindre end sidste år.
 EBIT udgjorde et underskud på DKK 162,7 mio. svarende til et fald på DKK 845,6 mio. (2019: overskud på DKK 682,9 mio.).
 Nettofinansieringsomkostningerne var på niveau med samme periode sidste år.
 Resultat før skat faldt DKK 844,9 mio. til et underskud på DKK 227,9 mio. (2019: overskud på DKK 617,0 mio.).
 Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 931,1 mio. i de første seks måneder af 2020 (2019: DKK 1.083,1 mio.). Investeringer i årets første seks måneder omfatter bl.a. udvidelse af Terminal 3, færdiggørelse af Finger E, opførelse af parkeringsanlæg, nye bagagefaciliteter, diverse IT-systemer samt diverse forbedrende vedligeholdelse.

             


Forventninger til 2020

 

Coronapandemiens rejserestriktioner og grænsenedlukninger har ramt luftfarten hårdt. Det gælder også for Københavns Lufthavne A/S (CPH), hvor passagertrafikken har været reduceret til et historisk lavt niveau. Den store usikkerhed, som sundhedskrisen har skabt for flytrafikken i Danmark og i resten af verden, har medført, at der har været tilsvarende stor usikkerhed omkring vurderingen af krisens påvirkning af CPH's økonomi. Jf. selskabsmeddelelsen af 25. juni 2020 står det nu klart, at coronakrisen får en betydelig negativ effekt på CPH's omsætning og resultat i 2020, og lufthavnen forventer nu at realisere et samlet underskud for året.

Med baggrund i den finansielle udvikling år-til-dato og med udsigten til en meget begrænset passagertrafik i resten af året, forventer CPH en betydelig nedgang i omsætningen sammenlignet med 2019. Sammenholdt med omkostningerne til at holde lufthavnen i drift forventer CPH nu at realisere et samlet underskud for 2020 på mellem DKK 450 og 750 mio. efter skat. Dette inkluderer effekt fra diverse statslige hjælpepakker. Uden disse ville underskuddet efter skat lande i intervallet mellem DKK 700 og 1.000 mio.

Forventningerne er fortsat behæftet med stor usikkerhed og vil bl.a. afhænge af udviklingen i flytrafikken resten af året.

Fortsat stramt omkostningsfokus og mere effektiv organisering af driften
Som oplyst i selskabsmeddelelse af 25. juni 2020 har Københavns Lufthavne igangsat operationelle besparelser for op mod DKK 250 mio. i 2020. Derudover er det forventningen, at igangværende projekter og investeringer, som midlertidigt sættes på hold eller udskydes, samlet vil medføre besparelser i lufthavnens investeringsprogram for op til DKK 700 mio. i 2020.

CPH er fortsat tilmeldt statens lønkompensationsordning, hvor omkring 2.200 medarbejdere, svarende til 1.600 fuldtidsstillinger, er hjemsendt med delvis kompensation for CPH's lønudgifter. Kompensationen har dog langt fra været nok til at dække de omkostninger, der er forbundet med at holde lufthavnen i drift.

CPH vil derfor fortsat have fokus på at tilpasse lufthavnens omkostninger og driftsaktiviteter, så det matcher den forventede fremadrettede passagerudvikling.

For at sikre den langsigtede konkurrenceevne forventer CPH at tilpasse sin organisation til det lavere aktivitetsniveau, som er en konsekvens af coronakrisen i luftfarten nu og i den kommende tid. Det betyder bl.a., at CPH påtænker at nedlægge 650 fuldtidsstillinger (FTE) ud af lufthavnens cirka 2.600. Dette er uddybet i særskilt selskabsmeddelelse udsendt 5. august 2020.

Postboks 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

Kontaktperson:
Rasmus Lund
Finansdirektør

Tlf.:  3231 3231
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

 

Vedhæftet fil

H1 2020 Selskabsmeddelelse

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:45 Europa/lukning: Mindre stigninger med britisk finanshus i front
17:37 Mærsk-rival leverer første kvartalsunderskud i fire år efter massivt dyk
17:08 Booking varsler beskeden stigning i bestilte overnatninger - aktie dykker
17:03 Fredagens aktier: C25 haltede efter udlandet - Mærsk sendt ned og Netcompany hacket
17:00 Fredagens obligationer: Rentestigninger blev afløst af fald
16:54 Amerikansk rumfartsselskabs aktie flyver til månen efter vellykket landing
15:41 USA/åbning: Afdæmpede stigninger efter torsdagens fest - Nvidia fortsætter op
15:32 Amerikansk mediagigant bakker over 9 pct. efter skuffende indtjening
15:22 Netcompany-aktie dykker efter bekræftet hackerangreb
15:13 Hackere lækker kildekode og passwords fra Netcompany: Truer den danske stat
15:02 Valuta: Pund tager revanche mod dollar for første gang siden januar
14:33 USA/tendens: Rolig åbning i udsigt efter torsdagens aktiefest
14:27 ECB's Simkus finder plads til en pengepolitisk lempelse til sommer
14:25 ISS får lavere kursmål hos Carnegie
13:52 Effekten fra ECB's renteforhøjelser har ifølge direktionsmedlem toppet
13:24 Greenmobility nedjusterer til 2023: Justeret praksis udskyder indtjening til senere
12:52 Europa/aktier: Europæiske aktier halter efter amerikansk aktiefest
11:53 Genmab får løftet anbefaling til "outperform" fra "market perform" hos BMO
11:51 Aktier/middag: Fortsat mat stemning i C25 - ISS i bunden igen
11:35 Obligationer/middag: Renten fortsætter frem - stærke aktiemarkeder kan få Fed til at tøve