Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2020

Udgivet den 12-11-2020  |  kl. 13:10  |  

Selskabsmeddelelse
København, den 12. november 2020

 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 2020.

Resume for de første ni måneder af 2020

I årets første ni måneder var der 6,7 mio. rejsende i Københavns Lufthavne (CPH), hvilket var 71,3% færre end samme periode sidste år. CPH er dermed fortsat hårdt ramt af følgerne fra coronapandemien, der for alvor satte ind i marts måned, hvor det meste af verden lukkede ned. Henover sommeren kom der lidt gang i rejseaktiviteten igen, men i takt med at smittespredningen steg, og rejserestriktionerne blev skærpet betydeligt, forsvandt den spirende optimisme i efterspørgslen på rejser. For at imødegå faldet i passagerindtægterne, har CPH iværksat besparelser på både investeringer og operationelle omkostninger, og i slutningen af august måtte lufthavnen desværre nedlægge over 600 stillinger for at imødegå betydeligt lavere aktivitetsniveau.

Det voldsomme dyk i passagertallene påvirkede resultatet for de første ni måneder for CPH markant. Hovedparten af CPH's indtjening kommer primært to steder fra. Det ene er trafikken, som er drevet af antallet af afgående passagerer. Det andet er shoppingcenteret og de kommercielle aktiviteter, som er blevet kraftigt reduceret som følge af de meget få passagerer. Det rammer indtjeningen hårdt, og derfor har CPH reelt holdt lufthavnen åben ved hjælp af CPH' bankfaciliteter siden COVID-19-udbruddet, selv om CPH har gjort brug af statens hjælpepakker.

CPH realiserede således et underskud før skat på DKK 453,6 mio. for årets første tre kvartaler. Til sammenligning fik lufthavnen i samme periode af 2019 et overskud før skat på DKK 1.065,3 mio.   Underskuddet skal ses i sammenhæng med det markante fald i omsætningen i såvel den aeronautiske som den ikke-aeronautiske del af forretningen. Samlet set opnåede CPH en omsætning på DKK 1.325,0 mio. - et fald på 59,8%. sammenlignet med de tre første kvartaler af 2019, hvor omsætningen landede på DKK 3.298,9 mio.

I maj 2020 indgik CPH en to-årig kreditfacilitet på i alt DKK 6 mia. med en gruppe af banker. Samtidig har CPH indgået en fritagelsesaftale med eksisterende långivere, hvilket fritager CPH fra visse lånekrav til og med første kvartal 2021. Den nye facilitet, den stærke støtte fra CPH's aktionærer og fritagelsesaftalerne sikrer, at CPH fortsat vil være i stand til at opfylde sine finansielle og investeringsmæssige forpligtelser i den nærmeste fremtid.

Sommerens optimisme blev kortvarig
CPH's finansielle resultater afspejlede, at store dele af lufthavnens aktiviteter i løbet af marts og de følgende måneder blev sat på et vågeblus. Rækker af parkerede fly, lukkede butikker og mennesketomme terminaler blev den nye virkelighed i forårsmånederne. I midten af juni introducerede de europæiske luftfartsmyndigheder nye retningslinjer om værnemidler, hygiejne og afstand for de rejsende og de ansatte i lufthavnene. Samtidig kom smittespredningen under kontrol i flere af de europæiske lande, hvilket fik mange lande til igen at åbne for rejser.

Det medførte en stigning i passagertrafikken i sommermånederne - men dog fortsat på et niveau, der var langt fra normalen. Hvor der i første uge af juni alene var rutefly til og fra 18 forskellige destinationer, steg dette støt i sommerens løb indtil august måned, hvor antallet af destinationer voksede til omkring 100. Men trods mange destinationer lå passagertallet i de tre sommermåneder fortsat 80-85% lavere sammenlignet med sommeren 2019 grundet et betydeligt lavere antal udbudte rutefrekvenser. Samlet set for perioden januar til september 2020 var der tale om et fald i passagertallet på 16,6 mio. - eller 71,3% sammenlignet med samme periode i 2019.

I løbet af tredje kvartal begyndte rejsevejledningerne igen at blive skærpet som følge af en genopblusning af corona-smitten på tværs af det europæiske kontinent, hvilket atter fik passagertallene til at falde markant. Det håb, som alle i branchen havde, om en gradvis forbedring og genetablering af flytrafikken henover andet halvår, blev slukket i takt med, at rejsevejledningerne blev skærpet uge efter uge. Det ramte ikke kun CPH's kerneforretning her i lufthavnen, men hele turismebranchen i Danmark. Det havde desværre meget alvorlige konsekvenser for mange, som mistede deres job og indtægtsgrundlag. Også CPH har været nødsaget til at afskedige mange dygtige kolleger som følge af krisen. I slutningen af august måtte CPH således træffe den meget vanskelige beslutning at igangsætte en større afskedigelsesrunde. I alt blev 625 fuldtidsstillinger nedlagt gennem afskedigelser, nedlæggelse af vakante stillinger og frivillige fratrædelser.  

Nedlæggelsen af stillinger i august bidrog til at reducere lufthavnens årlige driftsomkostninger med omkring DKK 325 mio., hvor kun en begrænset del vil få effekt i 2020 grundet opsigelsesvarsler.

Yderligere omkostningstiltag på grund af dramatisk drop i passagertrafik
Som følge af det markante fald i passagertrafikken i de seneste måneder, har CPH i tillæg til ovenstående besluttet at iværksætte yderligere omkostningsbesparende initiativer. Det vil bl.a. ske ved at benytte regeringens tiltag for arbejdsfordeling samt øge opkvalificeringen og efteruddannelsen af medarbejdere. Derudover er det forventningen, at det vil blive nødvendigt at nedlægge yderligere stillinger. Initiativerne vil tilsammen give en yderligere årlig besparelse svarende til ca. 325 fuldtidsstillinger. Størsteparten af denne besparelse vil dog blive fundet gennem arbejdsfordeling og uddannelsesinitiativer, og dermed ikke afskedigelser.

Hurtige test er nøglen til en reel genstart af flytrafikken
Lufthavnen kan dog ikke alene spare sig til at vende det nuværende underskud til fornyet overskud. Der skal etableres mere grundlæggende rammer for, at en egentlig genetablering af flyrejser kan finde sted, når den nuværende opblussen i smitte er under kontrol. Af samme grund har CPH i regi af regeringens genstartsteams bl.a. arbejdet for, at der snarest muligt etableres en testløsning, hvor ankommende passagerer fra lande, der i rejsevejledningerne er kategoriseret rød eller orange, skal lade sig teste ved ankomst til Danmark og på mindre end 30 min. få svar på, om de er smittede. Sådanne hurtige test er i øjeblikket ved at blive afprøvet i andre europæiske lufthavne. Bestyrelsen og ledelsen i CPH er af den opfattelse, at indførelsen af en hurtig testløsning på tværs af de lande, vores flyselskaber flyver til og fra, er afgørende for at sikre en genrejsning af flytrafikken i CPH og den økonomiske gevinst, som hele luftfartsbranchen bidrager med til verdenshandelen.

Bæredygtig omstilling har ikke tabt fart trods COVID-19
Trods faldende passagertal og arbejdet med at genetablere flytrafikken i kølvandet af coronapandemien, har CPH samtidig fastholdt et fortsat stort fokus på den bæredygtige omstilling af luftfarten og lufthavnen.

I andet kvartal afleverede CPH sammen med resten af luftfartsbranchen i regi af Klimapartnerskaberne branchens konkrete bud på, hvordan luftfarten kan gennemføre en bæredygtig omstilling. Kort tid efter gik CPH sammen med en række andre større danske virksomheder og Københavns Kommune og lancerede ideen om at opføre en ny facilitet til produktion af bæredygtigt brændstof i Storkøbenhavn. Produktionsfaciliteten skal bane vejen for, at der inden for en overskuelig fremtid kan produceres bæredygtige brændstoffer til lastbiler, skibe og fly.

Partnerskabet har i tredje kvartal yderligere modnet projektet. Bl.a. er der indsendt en ansøgning om økonomisk støtte fra Innovationsfonden, der - sammen med et trecifret millionbeløb fra de deltagende virksomheder - bl.a. skal skabe grundlaget for, at første fase af projektet kan igangsættes og måske stå klar allerede i 2023.

Derudover vandt et konsortium ledet af CPH og Teknologisk Institut i oktober, i samarbejde med 14 andre europæiske partnere, et EU-udbud om at skabe fremtidens bæredygtige lufthavn.

Highlights af resultaterne

             

Passagertallet i Københavns Lufthavn udgjorde 6,7 mio., i de første ni måneder af 2020, hvilket var 71,3% mindre end samme periode sidste år grundet COVID-19. Antallet af lokaltafgående passagerer udgjorde 2,7 mio. (71,4% færre end sidste år), og transfer- og transitpassagerer udgjorde 0,6 mio. (73,1% færre end sidste år).
 Omsætningen udgjorde DKK 1.325,0 mio. (2019: DKK 3.298,9 mio.), hvilket var et fald på 59,8% ift. sidste år primært som følge af COVID-19.
 EBITDA var tilsvarende påvirket og udgjorde DKK 285,0 mio. (2019: DKK 1.847,0 mio.), hvilket var 84,6% mindre end sidste år.
 EBIT udgjorde et underskud på DKK 366,4 mio. (2019: overskud på DKK 1.163,7 mio.), hvilket var et fald på DKK 1.530,1 mio.
 Nettofinansieringsomkostningerne var DKK 11,2 mio. lavere end sidste år, hovedsageligt på grund af lavere gennemsnitlig rente.
 Resultat før skat faldt DKK 1.518,9 mio. til et underskud på DKK 453,6 mio. (2019: overskud på DKK 1.065,3 mio.).
 Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 1.229,0 mio. i de første ni måneder af 2020 (2019: DKK 1.601,4 mio.). Investeringer i årets første ni måneder omfatter bl.a. udvidelse af Terminal 3, færdiggørelse af Finger E, opførelse af parkeringsanlæg, nye bagagefaciliteter, diverse IT-systemer samt diverse forbedrende vedligeholdelse.

             

Forventninger til 2020

 

Underskuddet for de første ni måneder af 2020 skal ses i lyset af det kraftige fald i omsætningen fra både den aeronautiske og den ikke-aeronautiske del af CPH's forretning som følge af COVID-19. Den svage stigning i trafikken over sommeren var kortvarig, og i løbet af tredje kvartal blev rejserestriktionerne skærpet igen, hvilket udløste endnu et kraftigt fald i antallet af passagerer. Dette blev efterfulgt af yderligere restriktioner efter balancedagen.

Med baggrund i den finansielle udvikling år-til-dato og med udsigten til en meget begrænset passagertrafik i resten af året, forventer CPH en betydelig nedgang i omsætningen sammenlignet med 2019. Sammenholdt med omkostningerne til at holde lufthavnen i drift forventer CPH nu at realisere et samlet underskud for 2020 på mellem DKK 550 og 700 mio. efter skat.

Fortsat stram likviditetsstyring og mere effektiv organisering af driften
Ledelsen i CPH har igangsat handlinger med betydelig positiv effekt på resultatet, herunder væsentlige omkostningsreduktioner. Dette har medført besparelser på mere end DKK 200 mio. alene på eksterne omkostninger, eksklusive statslige hjælpepakker, i 2020. Dertil kommer reduktioner i investeringer i niveauet DKK 700 mio.  

Derudover har CPH iværksat tilpasning af organisationen til det aktuelle aktivitetsniveau som anført i selskabsmeddelelsen af ​​5. august 2020 såvel som på side fire i denne kvartalsrapport. Tilpasningen af organisationen vil have begrænset effekt i 2020, men samlet bidrager tilpasningerne til en reduktion i lufthavnens årlige driftsomkostninger i størrelsesordenen DKK 500 mio.

Postboks 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

Kontaktperson:
Rasmus Lund
Finansdirektør

Tlf.:  3231 3231
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR-nr. 14 70 72 04

 

Vedhæftet fil

Q3 2020 Selskabsmeddelelse

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:45 Europa/lukning: Mindre stigninger med britisk finanshus i front
17:37 Mærsk-rival leverer første kvartalsunderskud i fire år efter massivt dyk
17:08 Booking varsler beskeden stigning i bestilte overnatninger - aktie dykker
17:03 Fredagens aktier: C25 haltede efter udlandet - Mærsk sendt ned og Netcompany hacket
17:00 Fredagens obligationer: Rentestigninger blev afløst af fald
16:54 Amerikansk rumfartsselskabs aktie flyver til månen efter vellykket landing
15:41 USA/åbning: Afdæmpede stigninger efter torsdagens fest - Nvidia fortsætter op
15:32 Amerikansk mediagigant bakker over 9 pct. efter skuffende indtjening
15:22 Netcompany-aktie dykker efter bekræftet hackerangreb
15:13 Hackere lækker kildekode og passwords fra Netcompany: Truer den danske stat
15:02 Valuta: Pund tager revanche mod dollar for første gang siden januar
14:33 USA/tendens: Rolig åbning i udsigt efter torsdagens aktiefest
14:27 ECB's Simkus finder plads til en pengepolitisk lempelse til sommer
14:25 ISS får lavere kursmål hos Carnegie
13:52 Effekten fra ECB's renteforhøjelser har ifølge direktionsmedlem toppet
13:24 Greenmobility nedjusterer til 2023: Justeret praksis udskyder indtjening til senere
12:52 Europa/aktier: Europæiske aktier halter efter amerikansk aktiefest
11:53 Genmab får løftet anbefaling til "outperform" fra "market perform" hos BMO
11:51 Aktier/middag: Fortsat mat stemning i C25 - ISS i bunden igen
11:35 Obligationer/middag: Renten fortsætter frem - stærke aktiemarkeder kan få Fed til at tøve