Forløb af ordinær generalforsamling.

Udgivet den 28-04-2021  |  kl. 16:12  |  

Nasdaq Copenhagen                                                                                                                                  

Silkeborg, den 28. april 2021

Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2021

Vedr.:           Forløb af ordinær generalforsamling.

Silkeborg IF Invest A/S har onsdag den 28. april 2021 afholdt ordinær generalforsamling.


Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.

3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud
    eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.

7. Eventuelt.


Bestyrelsens formand Henrik H. Lyhne bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen som dirigent havde udpeget advokat Tage E. Svendsen.
Dirigenten takkede for udpegningen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Inklusive fuldmagter og brevstemmer var der på generalforsamlingen repræsenteret 36,64% af stemmerne svarende til 36.281.360 kr. af selskabskapitalen.

Ad 1.     
Bestyrelsesformand for Silkeborg IF Invest A/S, Henrik H. Lyhne, gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2. 
Adm. direktør i Silkeborg IF Invest A/S, Kent V. Madsen, gennemgik årsrapporten, herunder årsberetning og revisionspåtegning.

Ad 3.     
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2020.

Ad 4.     
Bestyrelsesformand for Silkeborg IF Invest A/S, Henrik H. Lyhne, gennemgik den fremlagte vederlagsrapport for selskabets ledelse med henblik på en vejledende afstemning om vederlagsrapporten. Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.

Ad 5.     
Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:

Henrik H. Lyhne, Jesper Svenningsen, Søren Lysholt Hansen, Poul Konrad Beck og Kathrine Kathrine Bisgaard Vase.
Herudover havde Silkeborg Idrætsforening af 1917 udpeget hovedformand Poul Hansen til bestyrelsen.

Ad 6.     
Som revisor valgtes:
BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Ad 7.     
Ingen bemærkninger.


Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med Henrik H. Lyhne som formand og Poul Konrad Beck som næstformand.

Med venlig hilsen
Silkeborg IF Invest A/S

Kent V. Madsen                   Claus Christensen
Adm. direktør                     Økonomidirektør

Vedhæftet fil

6. Forløb af ordinær generalforsamling (20210428)

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk