Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Udgivet den 22-03-2021  |  kl. 15:17  |  
Meddelelse nr. 8  22. marts 2021
Indkaldelse til ordinær generalforsamling


Selskabsmeddelelse


I henhold til vedtægternes pkt. 9.1 indkaldes til ordinær generalforsamling i Columbus A/S:

Tirsdag den 27. april 2021 kl. 10.00
hos Columbus, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup

I overensstemmelse med regeringens politik og myndighedernes generelle anbefalinger for begrænsning af risikoen for smittespredning af Covid-19 virus, henstiller bestyrelsen til, at aktionærer afstår fra at deltage fysisk i generalforsamlingen men i stedet benytter sig af muligheden for at brevstemme eller give fuldmagt til bestyrelsen i overensstemmelse med instruktionerne beskrevet nedenfor. 

Aktionærer kan følge generalforsamlingen via livetransmitteret webcast i stedet for at møde personligt op. Aktionærer kan stille spørgsmål telefonisk på generalforsamlingen. Se detaljer vedrørende deltagelse længere nede i denne indkaldelse.

Dagsorden:
 1.        Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2.       Forelæggelse og godkendelse af årsrapport.
 3.        Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 4.       Forslag fra bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte jf. selskabslovens § 182 med kr. 6 pr. aktie.
 5.        Forslag fra bestyrelsen om, at Generalforsamlingen bemyndiger be­styrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens da­to til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i opad eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på NASDAQ Copenhagen A/S.
 6.       Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
 7.        Godkendelse af opdateret vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i Columbus A/S, jf. Selskabslovens § 139.
 8.       Valg af medlemmer til bestyrelsen
       8.1.   Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Ib Kunøe, Sven Madsen, Peter Skov Hansen og Karina Kirk. 
 9.       Valg af én eller to statsautoriserede revisorer
       9.1.   Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 96 35 56) som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller visse revisionsvirksomheder.
 10.     Eventuelt


Uddybning af de enkelte dagsordenspunkter

Ad. pkt. 2:
Bestyrelsen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Ad. pkt. 3:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til disponering af resultatet, der fremgår af årsrapporten for 2020.

Ad. pkt. 4:
Bestyrelsen foreslår, at Selskabet udlodder et ekstraordinært udbytte på kr. 6 pr. aktie. Udlodningen sker med optjent overskud hidrørende fra provenuet i forbindelse med Columbus frasalg af To-Increase BV. Da denne transaktion blev gennemført i januar 2021 er dette først optjent efter udgangen af regnskabsåret 2020.

Til opfyldelsen af kravet i selskabslovens § 183 om fremlæggelse af balance henvises til vedlagte mellembalance pr. 31. januar 2021.

Bestyrelsen anbefaler, at forslaget om ekstraordinær udlodning vedtages.

Ad Pkt. 5:
Bestyrelsen anbefaler, at den foreslåede bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier vedtages.

Ad. Pkt. 6:
Bestyrelsen anbefaler, at vederlagsrapporten godkendes.

Ad. Pkt. 7:
Den opdaterede vederlagspolitik erstatter vederlagspolitikken vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2020 og de forslåede ændringer er en følge af opdaterede vejledninger fra relevante myndigheder samt fordi bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at kunne ad hoc vederlægge bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med påtagelse af særlige opgaver.

Bestyrelsen anbefaler, at vederlagspolitikken vedtages.
Bestyrelsens forslag til ny vederlagspolitik vedlægges.

Ad. Pkt. 8:
Bestyrelse foreslår at følgende genvælges til selskabets bestyrelse:

Ib Kunøe
Sven Madsen
Peter Skov Hansen
Karina Kirk

For oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer henvises til Bilag 1.

Ad Pkt. 9
Bestyrelsen anbefaler at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges.


Vedtagelseskrav
Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 stillede forslag kræver simpelt flertal.

Registreringsdato
Registreringsdatoen er tirsdag den 20. april 2021, kl. 23.59.
Kun aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløb af registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. 

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Procedure for at kunne deltage i og afgive stemme på selskabets generalforsamling
Adgangskort kan rekvireres:
elektronisk via Shareholder Portalen på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com > Investors
via fremsendelse af tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby (evt. pr. fax 4546 0998)
Tilmeldingsblanket kan downloades fra www.columbusglobal.com > Investors
ved skriftlig henvendelse til selskabet på Lautrupvang 6, 2750 Ballerup eller via e-mail til cgr@columbusglobal.com.

Tilmelding skal være Computershare A/S eller selskabet i hænde senest den 23. april 2021 kl. 23.59.

Columbus A/S sender adgangskort ud via e-mail. Dette kræver, at din e-mail adresse i forvejen er registreret på Shareholder Portalen, eller at du registrerer din e-mail adresse ved rekvirering af adgangskort via Shareholder Portalen. Efter tilmelding
vil du modtage et elektronisk adgangskort. Medbring en elektronisk version på din smartphone eller tablet. Har du glemt at medtage dit adgangskort, vil du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Du vil få udleveret stemmesedler i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen.

Fuldmagtsafgivelse:
Afgivelse af fuldmagt kan ske:
elektronisk via Shareholder Portalen på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com > Investors
via fremsendelse af fuldmagtsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby (evt. pr. fax 4546 0998). Fuldmagtsblanket kan downloades fra www.columbusglobal.com > Investors

Fuldmagtsblanket skal være Computershare A/S i hænde senest den 23. april 2021 kl. 23:59.

Brevstemme:
Afgivelse af brevstemme kan ske:
elektronisk via Shareholder Portalen på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com > Investors
via fremsendelse af brevstemmeblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby (evt. pr. fax 4546 0998)
Brevstemmeblanketten kan downloades fra www.columbusglobal.com > Investors

Brevstemme skal være Computershare A/S i hænde senest den 27. april 2021 kl. 8:00. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Deltagelse i livetransmitteret generalforsamling
Aktionærer kan følge generalforsamlingen via livetransmitteret webcast i stedet for at møde personligt op. Aktionærer kan stille spørgsmål telefonisk på generalforsamlingen.

Aktionærer, der ønsker at følge generalforsamlingen via livetransmitteret webcast bedes tilmelde sig via e-mail til  cgr@columbusglobal.com., hvorefter link til webcast og telefonnummer til brug for spørgsmål vil blive fremsendt via e-mail.


Øvrigt
Aktionærer kan ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen.

Aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem Nordea A/S, der af selskabet er udpeget som kontoførende pengeinstitut.

Oplysninger fra selskabet
Følgende oplysninger vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.columbusit.com > Investors fra senest mandag den 5. april 2021:

Denne indkaldelse, der indeholder fuldstændige forslagDet samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsenDe dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport for 2020Formularer, der skal anvendes ved tilmelding, stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev

Columbus A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 155.777,665, svarende til 124.622.132 aktier på nominelt DKK 1,25. Hver aktie på nominelt DKK 1,25 giver 1 stemme.

Ballerup, den 22. marts 2021
Bestyrelsen for Columbus A/S


Bilag 1: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af medlemmer til bestyrelsen og rekrutteringskriterier
Det er i vedtægterne for Columbus A/S fastsat, at bestyrelsen skal bestå af 3-7 medlemmer, der er valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen.

I forbindelse med indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer sker der en nøje vurdering af, hvilke ledelsesmæssige, professionelle og finansielle kompetencer, der er behov for med henblik på at sikre tilstedeværelse af de nødvendige kompetencer i bestyrelsen til varetagelse af selskabets og dermed aktionærernes interesser.

Under udvælgelsen af kandidater tages der, ud over kompetencer og kvalifikationer, hensyn til behovet for anciennitet, fornyelse og mangfoldighed.

Selskabets vedtægter indeholder ikke en begrænsning af, hvor mange gange et medlem kan genvælges til bestyrelsen.  Anciennitet er ikke i sig selv et afgørende kriterium, men det er bestyrelsens vurdering, at lang anciennitet og dermed stor erfaring for dele af bestyrelsen i høj grad kan være til fordel for selskabet. Anciennitet kombineret med løbende fornyelse sikrer en bredt funderet sammensætning af bestyrelsen.

Køn, alder og nationalitet er ikke en kvalifikation i sig selv, men indgår i en samlet vurdering af bestyrelseskandidatens kompetencer.

Oplysninger om de opstillede kandidater
Nedenfor fremgår kompetencer og ledelseshverv i andre selskaber for hver af de opstillede bestyrelseskandidater.

Det er bestyrelsens vurdering, at de indstillede kandidater repræsenterer de nødvendige kompetencer i bestyrelsen, således at bestyrelsen har en sådan størrelse og sammensætning, at der under bestyrelsesmøderne kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces.

Ib Kunøe
Født 1943
Formand for bestyrelsen
Medlem af bestyrelsen siden 2004, genvalgt i 2020
Opfylder ikke Komitéen for God Selskabsledelses definition af uafhængighed

Uddannelse:
HD i organisation og ledelse, Major

Formand for bestyrelsen i:
Atea ASA, Consolidated Holdings A/S, X-Yacht A/S, Calum, Åbyhøj K/S, Calum, Værløse K/S, Calum, Bagsværdlund K/S, Komplementarselskabet Åbyhøj ApS, Komplementarselskabet Værløse ApS og Komplementarselskabet Bagsværlund ApS

Medlem af bestyrelsen i:
Atrium Partner A/S og Kosmetolog Instituttet A/S

Særlige kompetencer:
Virksomhedsledelse, inklusive ledelse af IT-selskaber, udvikling samt handel med virksomheder.

Sven Madsen
Født 1964
Medlem af bestyrelsen siden 2004, genvalgt i 2020
CFO i Consolidated Holdings A/S
Medlem af Revisionsudvalget
Opfylder ikke Komitéen for God Selskabsledelses definition af uafhængighed

Uddannelse:
HD i regnskabsvæsen, Cand.merc. Aud.

Formand for bestyrelsen i:
CHV III ApS

Medlem af bestyrelsen i:
Atea ASA, Consolidated Holdings A/S, core:workers AB, core:workers Holding A/S, X-Yachts A/S, Ejendomsaktieselskabet af 1920 A/S, CHV V A/S, DAN-Palletiser Finans A/S og MonTa Biosciences ApS.

Særlige kompetencer:
Generel ledelse, økonomiske og finansielle forhold samt rekonstruktioner og M&A

Peter Skov Hansen
Født 1951
Medlem af bestyrelsen siden 2012, genvalgt i 2020
Formand for Revisionsudvalget
Opfylder Komitéen for God Selskabsledelses definition af uafhængighed

Uddannelse:
Uddannet Statsautoriseret Revisor i 1980, beskikkelsen er deponeret

Formand for bestyrelsen i:
Topstykket A/S

Medlem af bestyrelsen i:
X-Yachts A/S

Særlige kompetencer:
Forretningsudvikling samt økonomiske, regnskabsmæssige
og skattemæssige forhold

Karina Kirk
Født 1971
Medlem af bestyrelsen siden 2018, genvalgt i 2020
Ejer af KIRK & CO, rådgivning til ledelse og bestyrelser
Opfylder Komitéen for God Selskabsledelses definition af uafhængighed

Uddannelse:
Copenhagen Business School, Cand. Merc. Int, International ledelse (1996), NYU Stern School of Business, MBA udvalgte fag (1994), Copenhagen Business School, Executive, Bestyrelsesuddannelsen (2017)

Særlige kompetencer:
Generel ledelse, ledelse af konsulentfirmaer, markeds- og kundeledelse, forretningsudvikling og virksomhedstransformation.

Vedhæftede filer

BM_08_2021_Indkaldelse_til_ordinær_generalforsamling Remuneration policy April 2021 Interim balance sheet Jan 2021_signed

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk