Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Udgivet den 16-09-2020  |  kl. 08:00  |  

MEDDELELSE NR. 195

Vedlagt offentliggøres selskabets indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes torsdag, den 8. oktober 2020 kl. 17.30.

Generalforsamlingen afholdes hos Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S
Telefon (+45) 4813 1020Til aktionærerne i ChemoMetec A/S

Ordinær generalforsamling i ChemoMetec A/S

ChemoMetec A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling, som afholdes torsdag den 8. oktober 2020 kl. 17.30 i Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

DAGSORDEN

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:

1.       Udpegelse af dirigent
2.       Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3.       Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse
4.       Afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5.       Valg af bestyrelse
6.       Valg af revisor
7.       Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
7.a.    Forslag til revideret vederlagspolitik
7.b.    Vederlagsrapport til godkendelse
7.c.    Forslag fra bestyrelsen om ajourføring af selskabets vedtægter
7.d.    Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at erhverve egne aktier
8.       Bemyndigelse til dirigenten

Bemærkninger og fuldstændige forslag til dagsordenens punkter:

Ad dagsordenens punkt 1
Bestyrelsen vil udpege advokat Niels Thestrup til at være dirigent.

Ad dagsordenens punkt 2
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om selskabets aktivitet i 2019/20 til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport for 2019/20 og meddeler decharge til direktion og bestyrelse. Årsrapporten kan findes på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet "Investor Relations".

Ad dagsordenens punkt 4
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til resultatdisponering, som beskrevet i årsrapporten for 2019/20.

Ad dagsordenens punkt 5
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen genvælger følgende bestyrelsesmedlemmer for en periode på et år:

Preben Edvard Kønig,Hans Martin Glensbjerg, ogPeter Reich

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vælger Kristine Færch som ny bestyrelsesmedlem for en periode på et år.

En nærmere beskrivelse af de pågældende kandidater kan findes på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet "Investor Relations".

Ad dagsordenens punkt 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsen er ikke i deres vurdering og indstilling blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg.

Ad dagsordenens punkt 7

7.a.        Forslag til revideret vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til revideret vederlagspolitik, som kan findes på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet "Investor Relations".

Vederlagspolitikken omfatter principper og retningslinjer for den samlede aflønning af selskabets bestyrelse og den til Erhvervsstyrelsen anmeldte direktion. Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med selskabsloven, Aktionærrettighedsdirektivet inkl. Ændringsdirektivet samt Gældende Anbefalinger for god Selskabsledelse.

I medfør af selskabslovens § 139a, stk. 4 kan oplyses, at den eneste ændring i forhold til den gældende vederlagspolitik er, at det åbnes mulighed for, at ledelsens variable vederlag kan udgøre op til 2,5 x den faste gage i modsætning til 2 x den faste gage i den nugældende politik, hvilken ændring er begrundet i selskabets resultatudvikling.

Vedtagelse af forslaget til revideret vederlagspolitik kan ske ved simpel stemmeflerhed i medfør af vedtægternes § 10.

7.b.        Vederlagsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten for regnskabsåret 2019/20. Vederlagsrapporten kan findes på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet "Investor Relations".

Afstemningen er vejledende i medfør af selskabslovens § 139 b, stk. 4.

7.c.         Forslag fra bestyrelsen om ajourføring af selskabets vedtægter

Bestyrelsen fremsætter forslag om ajourføring af selskabets vedtægter, som dels muliggør afholdelse af elektroniske generalforsamlinger uden mulighed for fysisk fremmøde samt optager en bestemmelse, hvorefter generalforsamlinger helt eller delvist kan afholdes på engelsk uden mulighed for simultantolkning til dansk. Dette indebærer bl.a. mulighed for, at spørgsmål på generalforsamlinger kan stilles og besvares på det pågældende sprog uden simultantolkning.

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet "Investor Relations".

Til vedtagelse af det fremsatte forslag om vedtægtsændringer kræves, jf. selskabslovens § 106 og vedtægternes § 10, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, dog således at forslaget om, at generalforsamlinger helt eller delvist kan afholdes på engelsk uden mulighed for simultantolkning til dansk, kan vedtages med simpel majoritet i medfør af selskabslovens § 100, stk. 3.

De foreslåede ændringer til de enkelte vedtægtsbestemmelser er uafhængige af hinanden, hvorfor dirigenten kan vælge at sætte disse til afstemning enkeltvis.

7.d.        Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at bestyrelsen fortsat bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier. Der stilles derfor forslag til beslutning om, at følgende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabslovens § 198:

"Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier under iagttagelse af selskabslovens § 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 20% af selskabets aktiekapital. Vederlaget, der erlægges for selskabets aktier, må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen senest noterede børskurs med mere end 10%.

Nærværende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i perioden indtil næste ordinære generalforsamling, dog maksimalt for 18 måneder".

Vedtagelse af forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier kan ske ved simpel stemmeflerhed i medfør af vedtægternes § 10.

Der er ikke fremkommet forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 8
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til (med substitutionsret) at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser heri, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som betingelse for registrering eller godkendelse.

Aktionærinformation

Dagsordenen med de fuldstændige forslag samt årsrapporten, forslag til revideret vederlagspolitik, vederlagsrapport og forslag til reviderede vedtægter vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Gydevang 43, 3450 Allerød. Materialet vil tillige være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet "Investor Relations" senest onsdag den 16. september 2020 ved døgnets udgang.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 17.402.479, fordelt i aktier a DKK 1. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme.

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, har adgang til generalforsamlingen og til at afgive stemme på aktionærens aktier, når vedkommendes aktiebeholdning er anmeldt til notering i ejerbogen senest på registreringsdatoen, torsdag den 1. oktober 2020, og såfremt vedkommende senest mandag den 5. oktober 2020, kl. 9.00, har bestilt adgangskort via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.chemometec.com. Adgangskort fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, der angives i aktionærportalen ved tilmeldingen. Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen. 
COVID-19

Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 for at forhindre smittespredning opfordres selskabets aktionærer i videst muligt omfang til at udøve deres aktionærrettigheder ved at afgive fuldmagt til enten bestyrelsen eller tredjemand eller brevstemme fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Brevstemme eller fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen eller ved brug af tilmeldingsblanketten. Fristen for at afgive brevstemme er mandag, den 5. oktober 2020, kl. 9.00. 

Selskabet følger løbende udviklingen og myndighedernes anvisninger. Hvis antallet af tilmeldte til generalforsamlingen vil medføre en overskridelse af et på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse gældende forsamlingsforbud, vil generalforsamlingen blive aflyst og afholdt på et senere tidspunkt

Enhver aktionær kan stille spørgsmål til ledelsen på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen kan ligeledes stilles skriftligt og skal være selskabet i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Skriftlige spørgsmål sendes med tydelig identifikation af aktionæren pr. e-mail til cma@chemometec.com.

Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet "Investor Relations" senest onsdag den 16. september 2020 ved døgnets udgang:

-    Indkaldelse til generalforsamling
-    Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
-    De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2019/20 og vederlagsrapporten
-    Dagsorden og de fuldstændige forslag, herunder forslag til revideret vederlagspolitik og reviderede vedtægter
-    Formularer, der anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev
-    Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen

Indkaldelse med de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen er samtidig sendt til enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom. Materialet fremlægges tillige på selskabets kontor.

Udbetaling af udbytte
Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, er til rådighed for aktionærerne tirsdag den 13. oktober 2020, og aktien vil fredag den 9. oktober 2020 handles uden udbytteret.

Behandling af personoplysninger
I henhold til selskabslovgivningen behandler selskabet og selskabets ejerbogsfører, Computershare A/S, personoplysninger om noterede aktionærer og repræsentanter som led i administrationen af selskabets ejerbog og til brug for indkaldelser samt kommunikation i øvrigt. Behandlingen omfatter oplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning samt deltagelse i arrangementer. Læs nærmere herom i Privacy Policy, der kan findes på aktionærportalen.

Med venlig hilsen
ChemoMetec A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet fil

Meddelelse 195 - Indkaldelse til generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:08 Booking varsler beskeden stigning i bestilte overnatninger - aktie dykker
17:03 Fredagens aktier: C25 haltede efter udlandet - Mærsk sendt ned og Netcompany hacket
17:00 Fredagens obligationer: Rentestigninger blev afløst af fald
16:54 Amerikansk rumfartsselskabs aktie flyver til månen efter vellykket landing
15:41 USA/åbning: Afdæmpede stigninger efter torsdagens fest - Nvidia fortsætter op
15:32 Amerikansk mediagigant bakker over 9 pct. efter skuffende indtjening
15:22 Netcompany-aktie dykker efter bekræftet hackerangreb
15:13 Hackere lækker kildekode og passwords fra Netcompany: Truer den danske stat
15:02 Valuta: Pund tager revanche mod dollar for første gang siden januar
14:33 USA/tendens: Rolig åbning i udsigt efter torsdagens aktiefest
14:27 ECB's Simkus finder plads til en pengepolitisk lempelse til sommer
14:25 ISS får lavere kursmål hos Carnegie
13:52 Effekten fra ECB's renteforhøjelser har ifølge direktionsmedlem toppet
13:24 Greenmobility nedjusterer til 2023: Justeret praksis udskyder indtjening til senere
12:52 Europa/aktier: Europæiske aktier halter efter amerikansk aktiefest
11:53 Genmab får løftet anbefaling til "outperform" fra "market perform" hos BMO
11:51 Aktier/middag: Fortsat mat stemning i C25 - ISS i bunden igen
11:35 Obligationer/middag: Renten fortsætter frem - stærke aktiemarkeder kan få Fed til at tøve
11:31 Novos Wegovy kan løfte USA's vækst, mener Goldman
10:06 Tyske selskabers syn på forretningsklimaet er lysere i februar