Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fynske Bank A/S

Udgivet den 26-02-2021  |  kl. 10:00  |  

Selskabsmeddelelse nr. 2021/02

Fynske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2021 kl. 17.00.

Fynske Bank tager ansvaret for vores fælles sikkerhed alvorligt i lyset af COVID-19 og de danske myndigheders foranstaltninger til at kontrollere risikoen for infektion med COVID-19.

Af den grund har bestyrelsen besluttet, at den ordinære generalforsamling i Fynske Bank A/S i år afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Dette indebærer, at aktionærerne, i stedet for at deltage fysisk på den ordinære generalforsamling, alene kan deltage og udøve deres aktionærrettigheder på generalforsamlingen elektronisk.

Visuel deltagelse i generalforsamlingen vil derfor kun kunne ske via internettet. Den elektroniske generalforsamling kan tilgås af aktionærer, som har registreret deres deltagelse i overensstemmelse med denne indkaldelse.

Fuldstændig dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

1.     Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

2.     Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

3.     Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4.     Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

5.     Forslag fra repræsentantskab, bestyrelse og aktionærer

Bestyrelsens forslag til ajourføring af bankens lønpolitik

Ajourføringen sker med baggrund i Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabslovens krav om børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapporter.

Repræsentantskabets forslag til vedtægtsændringer

Forslagets væsentligste punkter omfatter:

Forslag om forlængelse af bestyrelsens nuværende bemyndigelse til at gennemføre en kapitalforhøjelse i § 2, stk. 5, således at bemyndigelsen forlænges til 23. marts 2026Sproglige ændringer i § 7 og § 9Ændring af vedtægternes § 11 om repræsentantskab, idet overgangsordningen etableret i forbindelse med fusionen med Vestfyns Bank A/S nu er udløbet.Ændring af vedtægternes § 14, således at der fremadrettet kan afholdes aktionærmøder, men således at der ikke er pligt hertil.

6.     Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Følgende opstiller til valget:

Direktør Alex Gundersen, AssensDagplejer Anne-Lise Skebjerg, TranekærTømrermester Carsten Knudsen, RingeDirektør, partner, Christian Thuesen, Skårup FynJurist Dorthe Fink Gundersen, OdenseDirektør, gårdejer Dorte Bak Himmelstrup, StenstrupAdvokat Henning Moritzen, SvendborgHealth Manager Jeanette Skjoldborg Johannsen, VejleReg. revisor Klaus Hjort-Enemark, KoldingSales Manager Lars Hansen, NyborgDirektør Lisa Pontoppidan Hansen, AssensProprietær Mads Peter Larsen, AssensDirektør Martin Brandt Larsen, SvendborgBusiness Angel Mette Høi Davidsen, KoldingTuristchef Sanne Hoffensetz Andresen, NyborgDirektør Ulla Øhlenschlæger, Svendborg

7.     Valg af revision

        Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8.     Eventuelt

Stemmerettigheder mv.

Indkaldelsen indeholdende dagsorden med de fuldstændige forslag med tilhørende dokumenter, herunder årsrapporten for 2020, og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil senest fra den 26. februar 2021 være tilgængelig på hjemmesiden: www.fynskebank.dk/gf

Fynske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 75.810.000 fordelt på aktier á 10 kr. I overensstemmelse med vedtægternes § 9, stk. 4 giver hvert aktiebeløb på 10 kr. én stemme. Ingen aktionær kan dog for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 20 % af bankens til enhver tid værende stemmeberettigede aktiekapital.

Stemmeretten samt retten til at deltage i generalforsamlingen afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen den 16. marts 2021 kl. 23.59 på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget inden for samme frist med henblik på indførsel i ejerbogen.

Tilmelding/registrering

For at deltage elektronisk på generalforsamlingen, skal aktionærer registrere deres deltagelse forud for generalforsamlingen.

Tilmelding/registrering skal ske via Aktionærportalen på bankens hjemmeside, www.fynskebank.dk/gf senest den 19. marts 2021 kl. 23.59.

Elektronisk deltagelse

Elektronisk deltagelse i den ordinære generalforsamling skal ske via Lumi AGM, der kan tilgås via en computer, tablet eller smartphone ved brug af en webbrowser.

For at deltage online skal du:

Gå ind på hjemmesiden http://web.lumiagm.com via din computer, tablet eller smartphone.

Bemærk, at du skal benytte den seneste version af enten Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox.

Tjek venligst, at din browser er kompatibel ved at logge ind i god tid. Login og help desk åbner en time før mødets start.

Logindetaljer fremgår af adgangskortet der tilsendes den e-mailadresse, der er registreret i aktionærportalen. Adgangskortet kan også downloades direkte fra aktionærportalen.

Ved elektronisk deltagelse er hver aktionær ansvarlig for at sikre, at den pågældende aktionær har en smartphone, tablet eller en stationær enhed med webbrowser, og at aktionæren har en tilstrækkelig og funktionsdygtig internetforbindelse tilgængelig på tidspunktet for den ordinære generalforsamling.

Fuldmagt

Enhver aktionær, som er berettiget til at afgive stemme, kan afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive blanket, som kan rekvireres på www.fynskebank.dk/gf.

Fuldmagtsblanket til generalforsamlingen skal være Computershare A/S i hænde senest den 19. marts 2021 kl. 23.59 med brev til: Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på www.fynskebank.dk/gf

Brevstemme

Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket kan rekvireres på www.fynskebank.dk/gf.

Brevstemmeblanketten skal være Computershare A/S i hænde senest den 22. marts 2021 kl. 16.00 med brev til: Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på www.fynskebank.dk/gf

Spørgsmål

Aktionærerne opfordres til at fremsende eventuelle spørgsmål, der ønskes besvaret på generalforsamlingen, skriftligt forud for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes ved skriftlig henvendelse til Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg, på e-mail til ledelsessekretariatet@fynskebank.dk. Spørgsmål bedes fremsendes senest den 22. marts 2021 kl. 16.00. Det vil selvfølgelig fortsat være muligt at stille spørgsmål under afholdelsen af generalforsamlingen.

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg, på e-mail til ledelsessekretariatet@fynskebank.dk eller ved henvendelse til Ledelsessekretariatet på tlf.nr. 62 17 65 61.

Venlig hilsen
Fynske Bank A/S

Vedhæftet fil

Indkaldelse og dagsorden til Fynske Banks generalforsamling den 23. marts 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk