NTR Holding A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Udgivet den 30-03-2020  |  kl. 11:34  |  

Selskabsmeddelelse nr. 4 - 2020
København, den 30. marts 2020


Indkaldelse til ordinær generalforsamling
NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 21. april 2020, kl. 15.00, på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V (Gorrissen Federspiel).

Vigtig information
For at minimere risikoen for smitte med COVID-19 og som følge af myndighedernes seneste anbefalinger og ændringer til epidemiloven anmodes vores aktionærer om at afholde sig fra at deltage personligt i den ordinære generalforsamling. Selskabet kan blive nødsaget til at aflyse den ordinære generalforsamling, hvis antallet af deltagere ikke er i overensstemmelse med gældende regler, jf. regeringens tiltag.

Afgiv fuldmagt
Vi opfordrer alle vores aktionærer til at stemme ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen i henhold til dens anbefalinger eller i henhold til aktionærens eventuelle egen instruktion. Fuldmagt kan afgives indtil 17. april 2020. Se venligst nedenfor for yderligere information.
 Afgiv brevstemme
Vi opfordrer vores aktionærer til at brevstemme. Brevstemme kan afgives indtil den 19. april 2020. Se venligst nedenfor for yderligere information.
 Se præsentationen til bestyrelsens beretning online
Præsentationen, som anvendes til bestyrelsens beretning samt ved gennemgang af de øvrige punkter på dagsordenen, vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk, umiddelbart efter generalforsamlingen.
 Indsend spørgsmål før generalforsamlingen
Vi opfordrer vores aktionærer til at indsende eventuelle spørgsmål før generalforsamlingen. Spørgsmål kan sendes til selskabet pr. e-mail til ntr@ntr.dk. Spørgsmålene vil blive besvaret på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk, eller i præsentationen til bestyrelsens beretning.
 

Som følge af rejserestriktioner og for at begrænse smittespredning vil NTR Holding A/S kun være repræsenteret ved begrænset deltagelse af bestyrelses- og direktionsmedlemmer.

Dagsorden

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
 Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2020
 Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
 Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Forslag fremsat af bestyrelsen

a) Bemyndigelse til køb af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden frem til selskabets næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 % af selskabskapitalen.
 
b) Godkendelse af vederlagspolitik
Selskabet har i overensstemmelse med selskabsloven § 139 opdateret sin vederlagspolitik for aflønning af bestyrelsen og direktionen i NTR Holding A/S. Vederlagspolitikken skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse minimum hvert fjerde år samt ved hver væsentlig ændring. Den opdaterede vederlagspolitik er vedhæftet som bilag til de fuldstændige forslag, der kan hentes på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk.
 
c) Opdatering af ejerbogsfører i vedtægternes § 3
Som konsekvens af den gennemførte fusion mellem VP Investor Services A/S og VP Securities A/S føres selskabets ejerbog fremover af VP Securities A/S. Bestyrelsen foreslår i den forbindelse, at selskabets ejerbogsfører opdateres i vedtægternes § 3, således at "VP Investor Services A/S, CVR-nr. 30201183" erstattes med "VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36".
 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer: Niels Heering, Klaus Kjærulff og Ole Steffensen.
 
En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i årsrapporten for 2019 samt som bilag til de fuldstændige forslag, der kan hentes på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk.
 Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
 Eventuelt
 

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 49.494.000 fordelt på i alt 2.474.700 aktier, heraf 109.329 A-aktier a nominelt DKK 20 og 2.365.371 B-aktier a nominelt DKK 20. Hvert A-aktiebeløb a nominelt DKK 20 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb a nominelt DKK 20 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling. Det samlede antal stemmer, der kan afgives på generalforsamlingen, udgør 3.458.661 på indkaldelsestidspunktet.

Registreringsdatoen er tirsdag den 14. april 2020.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Punkt 6 c) på dagsordenen kræver tiltrædelse af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Fremlæggelse af dokumenter
I en periode på senest tre uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen, vil der på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk, være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, fuldstændige forslag, dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapport 2019, formular til afgivelse af fuldmagt eller brevstemme samt oplysninger om stemme- og kapitalforhold på tidspunktet for indkaldelsen.

Adgang
Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 17. april 2020.

Adgangskort kan bestilles elektronisk via VP Securities A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf.

Alternativt kan adgangskort bestilles via e-mail til ntr@ntr.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på eventuel ledsager, eller ved telefonisk henvendelse til VP Securities A/S på tlf. 43 58 88 93.

Fuldmagt
Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person senest fredag den 17. april 2020.

Fuldmagt kan afgives elektronisk via VP Securities A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf.

Alternativt kan fuldmagt afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra selskabets hjemmeside, www.ntr.dk. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brevstemme senest søndag den 19. april 2020.

Brevstemme kan afgives elektronisk via VP Securities A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf.

Alternativt kan brevstemme afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra selskabets hjemmeside, www.ntr.dk. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne
Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.


NTR Holding A/S


Bestyrelsen

Vedhæftet fil

GF200421 Indkaldelse

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder