AGF A/S - årsrapport 2019/20

Udgivet den 23-09-2020  |  kl. 12:10  |  

Aarhus, den 23. september 2020

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 07/2020

AGF A/S - årsrapport 2019/20

Bestyrelsen for AGF A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens årsrapport for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

Koncernens resultat før skat er et overskud på 10 mio. kr. Det er hermed andet år i træk, at koncernen rammer dette niveau på trods af COVID-19. Resultatet er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger for regnskabsåret. Justeringen jf. fondsbørsmeddelelse nr. 3/2020 kan i alt væsentlighed henføres til effekterne af COVID-19, herunder også indregning af kompensationspakker, som delvist har begrænset effekterne af COVID-19, samt forskydningen af turneringsafviklingen i 3F Superligaen ind i det kommende regnskabsår og heraf tilhørende forskydning i indtægtsførelsen.

Koncernens resultat er positivt påvirket af forøgede sponsor- og transferindtægter i form af salg af kontraktrettigheder, som det fremgår af fondsbørsmeddelelse nr. 6/2019. Derudover har indfrielsen af den sportslige målsætning om deltagelse i Mesterskabsslutspillet haft positiv indvirkning på årets resultat.

Omsætningen er faldet fra 131 mio. kr. til 122 mio. kr. De væsentligste årsager til denne nedgang er et fald i restaurations- og cateringvirksomhed fra 20 mio. kr. til 11 mio. kr., et fald i billet-, entré- og tv-indtægter fra 31 mio. kr. til 25 mio. kr. samt en nedgang i anden omsætning, tjenesteydelser fra 11 mio. kr. til 7 mio. kr. Ovenstående kan i al væsentlighed henføres til COVID-19 og deraf manglende eller begrænset aktivitet. Der har dog været en positiv vækst i sponsorindtægterne fra 55 mio. kr. til 64 mio. kr., hvoraf en mindre del af dette kan henføres til indregning af bonus for forventet placering i 3F Superligaen.

Koncernens eksterne omkostninger er faldet med 5 mio. kr. fra 52 mio. kr. i 2018/19 til 47 mio. kr. i 2019/20. Denne omkostningsnedgang kan primært henføres til driftsomkostninger og vareforbrug i restaurations- og cateringvirksomhed, som har været påvirket af COVID-19 jf. ovenfor.

Personaleomkostninger er steget med 8 mio. kr. fra 66 mio. kr. i 2018/19 til 74 mio. kr. i 2019/20. Stigningen kan henføres til stigning i antal ansatte, og ikke mindst øgede udgifter til A-truppen, herunder hensættelse af bonusser ved forventet placering i 3F Superligaen mv. 

Andre driftsindtægter er steget med 14 mio. kr. fra 11 mio. kr. i 2018/19 til 25 mio. kr. i 2019/20, hvilket kan henføres til salg af kontraktrettigheder samt kompensation fra offentlige hjælpepakker i forbindelse med COVID-19. Ved regnskabsaflæggelsen er der foretaget skøn vedrørende vurdering af indregning af tilgodehavende på kompensationspakker i relation til COVID-19, men beløbet er forbundet med usikkerhed ud fra de givne forudsætninger ved regnskabsaflæggelsen.

Koncernens likviditetsberedskab inkl. værdipapirer pr. 30. juni 2020 udgør 56 mio. kr. i forhold til 43 mio. kr. året før.

Egenkapitalen er netto steget med 12 mio. kr. til 68 mio.kr., svarende til en soliditetsgrad på 51 %. Nettostigningen kan henføres til årets resultat.

Pengestrømme fra den primære drift er 17 mio. kr. mod 12 mio. kr. året før. De samlede pengestrømme er ÷16 mio. kr. mod 30 mio. kr. året før. Korrigeret for køb af værdipapirer er koncernens pengestrømme for regnskabsåret 18 mio. kr.

Forventninger
For regnskabsåret 2020/21 forventer koncernen et positivt resultat før skat mellem 15 og 30 mio. kr. Der er i resultatforventningen fortsat en usikkerhed i forhold til omfanget af COVID-19,
herunder den fulde effekt af statens hjælpepakker.

Hændelser efter regnskabsårets udløb
Efter balancedagen er fondsbørsmeddelelse nr. 05/2020 offentliggjort. Meddelelsen beretter om positive økonomiske forventninger til regnskabsåret 2020/21 primært på grund af salget af Mustapha Bundu til den belgiske klub RSC Anderlecht. Der er ikke indtrådt andre væsentlige begivenheder efter balancedagen.

Bestyrelsesformand Lars Fournais udtaler:
"Det har været et udfordrende regnskabsår på grund af COVID-19, men takket være det stærke fundament, vi har fået opbygget i de senere år, kan vi alligevel notere et tilfredsstillende resultat. Det er især værd at hæfte sig ved, at vi både sportsligt og kommercielt fortsat udvikler os i en positiv retning, hvilket resulterede i de første medaljer i 23 år og en rekordhøj sponsoromsætning. Fremgangen giver os mulighed for at agere proaktivt i forhold til vores vision om med tiden at etablere os blandt de bedste fodboldklubber i Skandinavien, og det understøttes af udsigterne til et nyt fodboldstadion, der vil styrke vores forretning yderligere.

Adm. direktør Jacob Nielsen udtaler:
"Trods de vanskelige vilkår, som COVID-19 medførte i anden halvdel af regnskabsåret, er vi lykkedes med at bygge videre på den positive udvikling, koncernen de senere år har gennemgået, og vi har i sæsonen slået en lang række rekorder, når det kommer til tilskuere, transfer, merchandisesalg, tv-seere og sponsoromsætning. Det har betydet, at vi for andet år i træk kommer vi ud med et tocifret millionoverskud, og både sportsligt og kommercielt gælder det nu om, at vi får lagt flere lag på vores forretning og tager nye skridt i den retning, vi har udstukket. Vi har stadigvæk lang vej at gå, før vi kan sige, at vi er en etableret del af toppen af dansk fodbold og blandt de bedste fodboldklubber i Skandinavien, men det seneste år har for alvor vist de synergieffekter, som sportslig succes giver - og med byen og hele regionen i ryggen skal vi fortsætte med at arbejde hårdt for at jagte alle de små og store sejre, der bringer os tættere på vores mål.


______________
For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Lars Fournais på tlf. 2010-3700 eller administrerende direktør Jacob Nielsen på tlf. 2274-8685.
             
Med venlig hilsen
             
AGF A/S

Vedhæftede filer

Selskabsmeddelelse nr 07-2020 AGF AS Årsrapport 2019-20 AGF AS Årsrapport 2019_20

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk