Andersen & Martini Holding A/S Indkaldelse til generalforsamling meddelelse nr. 3 2020

Udgivet den 30-03-2020  |  kl. 17:55  |  

 

 

  Nasdaq Copenhagen A/S     Meddelelse nr.  3/2020

Nicolai Plads 6  Fondskode   DK 0010283597

1007 København K  CVR nr.   15313714

 LEI kode  529900NJCIEGWTL0U036

 

 

 

Den 30. marts 2020

 

  ANDERSEN & MARTINI HOLDING A/S 

indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets afdeling på Agenavej 15, 2670 Greve

 

  tirsdag den 21. april 2020 kl. 12.00 DAGSORDEN (og fuldstændige forslag): 

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne årFremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning Beslutning om: Godkendelse af årsrapporten. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på t.kr. 4.776 overføres til egenkapitalen. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2020 Bestyrelsen foreslår, at det samlede honorar for bestyrelsen i regnskabsåret 2020 udgør t.kr. 360.   4.  Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af advokat Erik Justesen, direktør Henning Hürdum og direktør Poul H. Tvede. Direktør Martin Thorborg og direktør Frederik Bodum Groth ønsker ikke genvalg. Derudover foreslås direktør Peter Hansen og direktør Jesper Bjørn Hansen valgt til bestyrelsen.

 

For oplysninger om ledelseshverv for kandidater til genvalg henvises til selskabets hjemmeside.

 

http://www.am.dk/investor/bestyrelse   

 

 

5.  Valg af revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC Statsautoriseret Revisions-partnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen.

 

6.  Forslag fra bestyrelsen om:

 

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne B-aktier. Bemyndigelsen gælder for 5 år fra generalforsamlingen og for op til 461.743 B-aktier. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.   Bemyndigelse til dirigenten Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

 

8.   Eventuelt

Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt.  3, 4, 5, 6 litra a og 7 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 16, stk. 1 og selskabslovens § 105..

Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 23.830.000 kr., hvoraf 3.584.000 kr. er A-aktier og 20.246.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er opdelt i aktier à 10 kr. eller multipla heraf. Ethvert aktiebeløb på 10 kr. af A-aktiekapitalen giver 10 stemmer, og ethvert aktiebeløb på 10 kr. af B-aktiekapitalen giver 1 stemme.

Registreringsdato

Deltagelse i og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer, som er registreret som aktionær en uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 14. april 2020 kl. 23.59. Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende senest den 14. april 2020 kl. 23.59, er blevet noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse til selskabet.

 


 

Generalforsamlingens afvikling - Covid-19

Andersen & Martini Holding A/S skal som børsnoteret selskab afholde generalforsamling inden udgangen af april måned. Som følge af Covid-19 pandemien og de i Danmark indførte begrænsninger for forsamlinger vil generalforsamlingen søges gennemført med så begrænset fremmøde som muligt.

Selskabets hovedaktionær og aktionærer relateret til hovedaktionæren og bestyrelsens medlemmer vil afgive fuldmagt til bestyrelsens næstformand med instruks om at stemme for de af bestyrelsen stillede forslag. Selskabets ledelse vil på generalforsamlingen alene være repræsenteret af bestyrelsens næstformand og en direktør.

Det er selskabets ønske, at generalforsamlingen vil kunne afholdes, og aktionærer opfordres til at gøre brug af afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen eller til generalforsamlingens dirigent eller til at afgive brevstemme, som er beskrevet nedenfor.

Hvis der kommer en yderligere begrænsning i retten til at mødes i forsamlinger, eller der tilmeldes og deltager aktionærer i et antal, der gør, at generalforsamlingen ikke kan afvikles lovligt, vil generalforsamlingen kunne blive aflyst.

 

Adgang til generalforsamlingen 

Adgangskort kan rekvireres fra den 30. marts 2020 til og med den 16. april 2020 kl. 23.59. på GF@am.dk.

 

Fuldmagt

En aktionær kan møde og stemme ved at give fuldmagt enten til bestyrelsen eller til tredjemand. Fuldmægtigen skal senest den 16. april 2020 kl. 23.59 have bestilt adgangskort på GF@am.dk.

 

Fuldmægtigen skal på forlangende fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt udstedt ikke tidligere end et år før generalforsamlingen.

 

Afgivelse af fuldmagt kan ske ved returnering af vedlagte fuldmagtsblanket til Andersen & Martini Holding A/S pr. e-mail til GF@am.dk.

 

Fuldmagter skal være Andersen & Martini A/S i hænde senest den 20. april 2020 kl. 23.59.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved e-mail til GF@am.dk. Afstemning ved e-mail kan ske ved at udfylde brevstemmeblanket. Brevstemme skal være selskabet i hænde senest den 20. april 2020 kl. 12.00. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal brevstemme vedlægges en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities A/S.

 

 

 

Dokumenter

Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og dagsorden med de fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. e-mail, vil blive sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom og vil samtidigt være tilgængelig fra den 30. marts 2020 på selskabets hjemmeside  www.am.dk under fanebladet investor/generalforsamling.

 

Spørgsmål

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen eller de ovenfor nævnte dokumenter. Spørgsmål skal sendes til Andersen & Martini Holding A/S pr. e-mail til mailto:GF@am.dk. Som følge af de af Covid-19 pandemien i Danmark indførte begrænsninger, opfordres aktionærer til at stille spørgsmål skriftligt før generalforsamlingen, som af selskabet også forventes besvaret før generalforsamlingen.

 

 

 

 

Greve, den 30. marts 2020 

Bestyrelsen 
 

 


Vedhæftet fil

Indkaldelse til generalforsamling 2020_AMH_UDSENDT_30.03.2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder