Beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Udgivet den 03-06-2020  |  kl. 16:18  |  

Denne meddelelse og informationerne heri er ikke til offentliggørelse eller videregivelse, hverken direkte eller indirekte, til eller i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan offentliggørelse eller videregivelse er ulovlig. Meddelelsen udgør ikke og er ikke en del af et tilbud om at sælge eller opfordring til at give tilbud om køb eller tegning af værdipapirer i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor det vil være ulovligt at gøre dette. Manglende overholdelse af denne restriktion kan udgøre en overtrædelse af amerikansk, canadisk, australsk eller japansk værdipapirlovgivning eller af værdipapirlovgivningen i andre stater. Værdipapirer beskrevet heri må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra registrering; ethvert offentligt udbud af værdipapirer i USA vil blive udbudt med et prospekt som kan indhentes fra selskabet, der vil indeholde detaljeret information om selskabet og ledelsen, samt regnskabsopgørelser.

På dagens generalforsamlingen blev nedenstående besluttet i overensstemmelse med forslagene angivet i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling i selskabsmeddelelse 19.23 og selskabsmeddelelse 20.02 vedrørende vilkår for den foreslåede fortegningsemission:

Godkendelse af nedsættelse af den nominelle værdi af selskabets aktier fra DKK 10 til DKK 5 svarende til en total kapitalnedsættelse fra nominelt DKK 409.240.290 til nominelt DKK 204.620.145.Godkendelse af fortegningsemission ved kapitalforhøjelse med nominelt DKK 409.240.290 fra nominelt DKK 204.620.145 til nominelt DKK 613.860.435 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Fortegningsemissionen gennemføres i tegningsforholdet 2:1 (én eksisterende aktie giver ret til at tegne to nye aktier) til en udbudskurs på DKK 5 pr. ny aktie. Der henvises til selskabsmeddelelse 19.23 for tidslinjen for fortegningsemissionen.Sletning af eksisterende bemyndigelser til at udstede nye aktier i vedtægternes § 4, stk. 4-7.

Den ekstraordinære generalforsamling godkendte følgende ændringer til selskabets vedtægter, som alle er betinget af gennemførelse af fortegningsemissionen:

"§ 4, stk. 1. Selskabets aktiekapital udgør kr. 613.860.435. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.""§ 4, stk. 3. Hver akties pålydende er kr. 0,1 eller multipla heraf.""§ 7, stk. 2. På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 0,1 én stemme."

Juha Christen Christensen                       Kristian Teär
Formand                                                   CEO

For yderligere information:

Martin Raasch Egenhardt
Director, Investor Relations
Telefon: +45 5370 7439

Jens Gamborg
Head of Group Communications
Telefon: +45 2496 9371 

Ansvarsfraskrivelse vedrørende fremadrettede udsagn:
Visse udtalelser i denne meddelelse er fremadrettede udsagn og er baseret på selskabets forventninger, hensigter og prognoser for fremtidige præstationer, forventede begivenheder eller tendenser samt andre forhold, som ikke er historiske fakta, herunder i forhold til timing, vilkår og fuldbyrdelse af fortegningsemissionen beskrevet heri. Disse fremadrettede udsagn, som kan omfatte formuleringer som "mål", "forudsige", "tro", "hensigt", "anslå", "forvente" og formuleringer med lignende betydning inkluderer alle forhold, som ikke er historiske fakta. Disse fremadrettede udsagn indebærer risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske resultater af drift, økonomiske forhold, udbyttepolitik og anden udvikling i branchen, som selskabet driver forretning i, kan afvige væsentligt fra det indtryk, der skabes gennem de fremadrettede udsagn. Disse udsagn er ikke garanti for fremtidig udvikling og er underlagt kendte og ukendte risikofaktorer, usikkerheder og andre faktorer, som kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra det direkte eller indirekte indtryk, der skabes gennem de fremadrettede udsagn. Risici og usikkerheder taget i betragtning, bør potentielle investorer være forsigtige med at lægge for meget i sådanne fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn gælder alene på datoen for et sådant udsagn og medmindre andet er krævet i henhold til lovgivningen, er Bang & Olufsen ikke forpligtet til offentligt at opdatere eller revidere eventuelle fremadrettede udsagn, uanset om der foreligger nye informationer, fremtidige begivenheder eller andet.

 

Vedhæftet fil

BO_2004_Decisions of Extraordinary General Meeting_DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder