Delårsrapport for 2. kvartal 2019/20 - Halvår

Udgivet den 24-06-2020  |  kl. 10:44  |  

Roblon nedjusterer forventningerne til regnskabsåret 2019/20

Delårsrapport for 1. halvår 2019/20 (perioden 1. november 2019 - 30. april 2020)

Bestyrelsen for Roblon A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 1. halvår af regnskabsåret 2019/20.

Hovedpunkter i delårsrapporten for Roblon koncernen:

Ordretilgangen blev 155,3 mDKK (131,9 mDKK). Der er vækst i begge produktgrupper, FOC og Composite. Ordrebeholdning pr. 30. april 2020 blev 48,8 mDKK (70,8 mDKK). Nettoomsætningen steg som forventet til 142,0 mDKK (112,2 mDKK). Bruttomargin steg til 56,1% (36,8%) primært som følge af et bedre produktmix, ligesom sidste år var negativt påvirket af manglende produktivitet og lagernedskrivninger på Senvion-relaterede aktiviteter. Roblon har indregnet forligsbeløb fra Senvion på 45,3 mDKK i 1. halvår af 2019/20 under andre driftsindtægter.Resultat af primær drift (EBIT) blev 51,2 mDKK (-37,0 mDKK) og blev, eksklusivt Senvion, 6,2 mDKK (-11,6 mDKK), hvilket ligger under ledelsens forventninger til regnskabsårets første halvår. Resultatet blev negativt påvirket af en ikke tilfredsstillende udvikling i indtjeningen i FOC produktgruppen. Resultat før skat blev 50,8 mDKK (-35,0 mDKK) og blev, eksklusivt Senvion, 6,1 mDKK (-9,4 mDKK).  Resultat af ophørende aktiviteter før skat blev -3,0 mDKK og vedrører hensættelse til tab på sælgerfinansiering i 2017 i forbindelse med salg af ophørende aktiviteter.Periodens resultat efter skat, inklusivt forligsbeløb fra Senvion, blev 36,6 mDKK (-27,3 mDKK).Roblons egenkapital er 252,6 mDKK (203,5 mDKK) pr. 30. april 2020.

Forventninger til regnskabsåret 2019/20
Ledelsen vurderer at 2. halvår af 2019/20 især vil være negativt påvirket af den nuværende COVID-19 udvikling i Nord- og Sydamerika, som er to væsentlige markedsområder for Roblon. Dels er der forøget usikkerhed om, hvorvidt forventede ordrer fra Composite-kunder i disse markedsområder vil blive realiseret, hvorfor disse ikke længere indgår i grundlaget for ledelsens forventninger til 2019/20. Dels er leverancer af nødvendige maskindele til igangsatte produktivitetsforbedringer og kapacitetsforøgelse på Roblons fabrik i USA blevet forsinket.  

På baggrund af omsætnings- og resultatudviklingen i første halvår af 2019/20 samt de nævnte COVID-19 påvirkede forhold forventer ledelsen nu en omsætning i niveauet 250-270 mDKK (267,2 mDKK, excl. Senvion 241,8 mDKK) mod tidligere 260-280 mDKK, og et resultat før skat i niveauet 0-5 mDKK, 45-50 mDKK inklusiv Senvion (-19,7 mDKK, excl. Senvion 4,4 mDKK) mod tidligere 20-25 mDKK, 65-70 mDKK inklusiv Senvion.

COVID-19 lån i USA
Roblon har primo maj 2020 opnået et lån fra en af de COVID-19 hjælpepakker den amerikanske regering har initieret. Lånet svarer til ca. 5 mDKK og vil, efter opfyldelse af visse kriterier, blive kategoriseret som "forgivable loan", dvs. blive eftergivet. Et af kriterierne er opretholdelse af beskæftigelsesniveauet. Afklaring på eftergivelse forventes inden udgangen af regnskabsåret.

Salg af domicil
Roblon har igangsat en proces med henblik på salg af koncernens domicil i Frederikshavn. Der er indgået aftale med ekstern erhvervsmægler om at afsøge mulighederne for et salg af domicilet, der er udbudt til en kontantpris på 32,5 mDKK. 

Koncernens danske aktiviteter vil efter frasalget blive samlet på Roblons faciliteter i Gærum, hvor produktionen og en række administrative funktioner allerede er placeret. Der vil være behov for investeringer i faciliteterne i Gærum, men foruden positive synergier i den daglige drift forventes dette initiativ til sin tid at påvirke Roblons resultat, likviditet og egenkapital positivt. Eventuelt salg af Roblons nuværende domicil i Frederikshavn indgår ikke i resultatforventningerne til 2019/20.

Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen                       Lars Østergaard
Bestyrelsesformand                           Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse nr 6 - 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder