Forløb af ordinær generalforsamling i GrønlandsBANKEN

Udgivet den 24-03-2021  |  kl. 20:48  |  

Til Nasdaq OMX Copenhagen
24. marts 2021
Selskabsmeddelelse nr. 06/2021

Forløb af ordinær generalforsamling i GrønlandsBANKEN

GrønlandsBANKEN har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne og tidligere offentliggjort indkaldelse.

Generalforsamlingen var repræsenteret med 652.980 stemmer, heraf var 574.800 stemmer givet som fuldmagt til bestyrelsen, mens der var givet 64.035 stemmer som instruktionsfuldmagt og 96 stemmer som brevstemme.

Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Gunnar í Liða aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
Formandens beretning kan ses på bankens hjemmeside www.banken.gl  Generalforsamlingens protokollat vil senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse ligeledes blive lagt på bankens hjemmeside.

Godkendelse af årsrapporten for 2020, meddelelse om decharge for bestyrelse og direktion, godkendelse af bestyrelsens vederlag, anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årsrapporten for 2020, der udviser et overskud på tkr. 96.227, egenkapital på tkr. 1.176.917 og en balance på tkr. 7.438.325, blev godkendt  således som den var fremlagt. Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.
Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab blev godkendt, herunder bestyrelsens indstilling om udbetaling af 25 kr. i udbytte pr. aktie.
Bestyrelsen forslag om ændring af vederlag for næstformandens deltagelse i risikoudvalget og revisionsudvalget blev ligeledes godkendt.

Forslag til vedtægtsændringer: Bemyndigelse i §6 til at afholde en elektronisk generalforsamling helt eller delvist

Bestyrelsens forslag til ændringer i bankens vedtægter blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen til vederlagspolitik: Udvidet vederlagspolitik til godkendelse

Bestyrelsens forslag til ændring af vederlagspolitikken blev godkendt

Valg til bestyrelsen

Genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode blev Gunnar í Liða og Lars Holst.
Nyvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode blev Ellen Dalsgaard Zdravkovic.

Bestyrelsen består herudover af Kristian Frederik Lennert, Maliina Bitsch Abelsen og Peter Angutinguaq Wistoft, samt de medarbejdervalgte medlemmer Yvonne Jane Poulsen Kyed, Malene Meilfart Christensen og Niels Peter Fleischer Rex.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Gunnar í Liða som formand og Kristian Frederik Lennert som næstformand.

Valg af revision

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for året 2021.

Eventuelt

Der var ikke emner til behandling under eventuelt.

GrønlandsBANKEN
Gunnar í Liða
Bestyrelsesformand

Vedhæftet fil

06..Referat af Generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk