Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fynske Bank A/S

Udgivet den 16-07-2020  |  kl. 09:00  |  

Selskabsmeddelelse nr. 2020/11

Fynske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 20. august 2020 kl. 16.30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

Situationen med COVID-19 nødvendiggør særlige forholdsregler ved generalforsamlingen.

Fynske Bank opfordrer derfor aktionærerne til nøje at overveje deres deltagelse ved fysisk fremmøde. I stedet for fysisk fremmøde er der mulighed for at brevstemme eller at give fuldmagt, jf. nedenfor.

For at begrænse risikoen for smittespredning er der ingen forplejning i forbindelse med generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes under hensyntagen til de på dagen gældende COVID-19 restriktioner. Følg derfor venligst myndighedernes vejledninger og bankens eventuelle opdateringer forud for generalforsamlingen på www.fynskebank.dk/gf

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne årFremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelseBeslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapportForslag fra repræsentantskab, bestyrelse og aktionærerValg af medlemmer til repræsentantskabet.Valg af revisionEventuelt

 

Indkaldelsen indeholdende dagsorden med de fuldstændige forslag med tilhørende dokumenter og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil senest fra den 16. juli 2020 være tilgængelig på hjemmesiden: www.fynskebank.dk/gf

Fynske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 75.810.000 fordelt på aktier á 10 kr. I overensstemmelse med vedtægternes § 9, stk. 4 giver hvert aktiebeløb på 10 kr. én stemme. Ingen aktionær kan dog for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 20 % af bankens til enhver tid værende stemmeberettigede aktiekapital.

Stemmeretten samt retten til at deltage i generalforsamlingen afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen den 13. august 2020 kl. 23.59 på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget inden for samme frist med henblik på indførsel i ejerbogen.

Tilmelding sker på aktionærportalen www.fynskebank.dk/gf

Enhver aktionær, som er berettiget til at afgive stemme, kan afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive blanket, som kan rekvireres på www.fynskebank.dk/gf eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer.

Tilmelding eller fuldmagtsblanket til generalforsamlingen skal være Computershare A/S i hænde senest den 14. august 2020 kl. 23.59 med brev til Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Tilmelding samt afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på www.fynskebank.dk/gf

Til hver tilmeldt stemmeberettiget aktionær eller fuldmægtig udsendes pr. mail adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen. Ved indgangen til generalforsamlingen udleveres mod forevisning af adgangskort en stemmeseddel, hvorpå står anført, hvor mange stemmer den stemmeberettigede disponerer over. Såfremt man er rettidigt tilmeldt, men ikke har medbragt adgangskort til generalforsamlingen, udskrives adgangskort med stemmeseddel mod fremvisning af legitimation (kørekort, pas eller lignende) ved indgangen til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket kan rekvireres på www.fynskebank.dk/gf eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer.

Brevstemmeblanketten skal være Computershare A/S i hænde senest den 19. august 2020 kl. 16.00 med brev til Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på www.fynskebank.dk/gf

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg, på e-mail til ledelsessekretariatet@fynskebank.dk eller ved henvendelse til Ledelsessekretariatet på tlf.nr. 62 17 65 61.

Venlig hilsen

Fynske Bank A/S


Vedhæftet fil

Indkaldelse til generalforsamling 2020 og dagsorden med fuldstændige forslag

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk