Meddelelse nr. 05/2021: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Udgivet den 31-03-2021  |  kl. 08:21  |  

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling fredag d. 23. april 2021 kl. 17.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

I overensstemmelse med myndighedernes generelle anbefalinger for begrænsning af spredningen af Covid-19, herunder det gældende forsamlingsforbud, henstiller bestyrelsen til at aktionærer afstår fra at deltage fysisk i generalforsamlingen, men i stedet benytter sig af muligheden for at afgive brevstemme eller fuldmagt.

Brevstemme, bestyrelsesfuldmagt og afkrydsningsfuldmagt kan afgives skriftligt og elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside. Proceduren er nærmere beskrevet sidst i indkaldelsen.

Det vil være muligt at følge generalforsamlingen virtuelt. Link til general­forsamlingen vil blive offentligjort på selskabets hjemmeside. Der vil via den digitale løsning være mulighed for dialog med selskabets ledelse, herunder mulighed for at stille spørgs­mål, men ikke mulighed for at afgive stemme, hvilket alene kan ske via brevstemme eller fuldmagt.

Spørgsmål til selskabets bestyrelse og direktion kan endvidere forud for general­for­samlingen rettes til direktør Jens Black på jb@strategicinvestments.dk.

Bestyrelsen har udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, som dirigent.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt godkendelse af årsrapporten.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der for 2020 udbetales et udbytte på DKK 0,02 pr. akttie.

Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.Valg af bestyrelse.Valg af revisor.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Basishonoraret for menige medlemmer foreslås for 2021 uændret fastsat til DKK 125.000 pr. medlem. Formanden for bestyrelsen foreslås uændret honoreret med det dobbelte af basishonoraret.

Ad punkt 5:

De nuværende bestyrelsesmedlemmer, Lars Stoltze, Peter Ott og Katja Nowak Nielsen indstilles til genvalg.

Ad punkt 6:

Bestyrelsen indstiller genvalg af KPMG P/S.

Ad punkt 7a:

Basishonoraret for menige medlemmer foreslås for 2021 fastholdt på DKK 125.000 pr. medlem. Formanden for bestyrelsen foreslås honoreret med det dobbelte af basishonoraret henset til den forøgede arbejdsbyrde formandshvervet indebærer.

Aktiekapital, stemmer m.v.
Aktiekapitalens størrelse er DKK 174.000.000,00 fordelt på 348.000.000 stk. aktier á DKK 0,50. Hvert aktiebeløb på DKK 0,50 giver én stemme.

Ejerbogsfører er ComputerShare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Registreringsdato, adgangskort, stemmeret og fuldmagt
En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er således d. 16. april 2021 kl. 23.59.

Aktionærerne kan afgive brevstemme og fuldmagt. Brevstemme og fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk eller ved udfyldelse og indsendelse af fuldmagts-/brevstemmeblanket. Blanketten er tilgængelig på hjemmesiden. Blanketten skal være selskabet i hænde senest d. 19. april 2021 kl. 23.59 ved returnering til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, med oplysning om navn, adresse og VP-nr. samt ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk. Adgangskort bliver udleveret ved indgangen til generalfor­samlingen.

Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter skal være modtaget senest d. 19. april 2021 kl. 23.59. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret.

Dagsorden m.v.

Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og offentliggøres herefter i Erhvervsstyrelsens it-informationssystem, på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk samt afsendes til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Strategic Investments A/S

Vedhæftet fil

SI _05_2021_AGM_310321

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk