Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i SKAKO A/S

Udgivet den 22-04-2020  |  kl. 15:15  |  

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S                                                  
GlobeNewswire                                                                                                                                                            

                            Faaborg, den 22. april 2020
                                                               Selskabsmeddelelse nr. 6/2020

Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i SKAKO A/S

SKAKO A/S har den 22. april 2020 afholdt ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 31. marts 2020.

Bestyrelsen gav i sin beretning en orientering om udviklingen for koncernen som helhed samt for de enkelte forretningssegmenter. Beretningen kan læses på selskabets hjemmeside   www.skako.com under punktet generalforsamling, hvor webcast af den ordinære generalforsamling ligeledes vil være tilgængelig fra mandag, den 27. april 2020 kl. 12.00.

Årsrapporten for 2019, bestyrelsens vederlag samt vederlagsrapport for 2019 blev godkendt.

Bestyrelsens forslog i årsrapporten for 2019 at udbetale udbytte på 2 kr. pr. aktie. I henhold til selskabsmeddelelse 3/2020 af 25. marts 2020, trak bestyrelsen dette forslag tilbage som følge af den øgede usikkerhed i forbindelse med Corona-krisen. Generalforsamlingen godkendte derfor ikke resultatdisponeringen, som var foreslået i årsrapporten, og i forlængelse heraf udbetales der ikke udbytte for 2019.

Den 4 af de 5 medlemmer af den siddende bestyrelse genvalgtes. Samuel Waldorph Andreasen modtog ikke genvalg og blev derfor ikke valgt. Som erstatning for Samuel Waldorph Andreasen valgtes Sophie Louise Knauer.

Sophie Louise Knauer bringer en solid erfaring med digital transformation til SKAKO på baggrund af flere års medlemskab af direktionen i TDC og som management konsulent hos bl.a. McKinsey & Co. Louise er i dag professionelt bestyrelsesmedlem i bl.a. Rekom og Solar Group og leder her digitale omstillingsinitiativer.

Selskabets revisor, PriceWaterhouseCoopers statsautoriseret revisionspartnerselskab, genvalgtes.

Følgende forslag fra bestyrelsen blev vedtaget af generalforsamlingen:

Bestyrelsens bemyndigelse til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr.  1.500.000,00, svarende til 150.000 aktier à nominelt kr. 10,00 pr. aktie til medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber, forlænges til 31. marts 2021.Selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 31. marts 2021 og inden for 10 % af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.Generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægter og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vederlagspolitik for selskabets ledelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 139. Som bilag 3 er vedlagt bestyrelsens forslag til ændring af selskabets vederlagspolitik. Ændringerne er foretaget for at tilpasse vederlagspolitikken til selskabslovens § 139. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik og -rapport for 2018 gav ikke anledning til bemærkninger, hvorfor der ikke er foretaget ændringer som følge af dette.
 
 

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jens Wittrup Willumsen som formand og Christian Herskind Jørgensen som næstformand.

Carsten Krogsgaard Thomsen blev valgt som formand for revisionsudvalget, og Jens Wittrup Willumsen blev valgt som medlem af revisionsudvalget.

Faaborg, den 22. april 2020

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk