Ordinær generalforsamling

Udgivet den 29-03-2021  |  kl. 05:00  |  

Nasdaq Copenhagen                                                                                                                                  

Silkeborg, den 29. marts 2021

Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2021

Vedr.:           Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Selskabets kapitalejere indbydes hermed til ordinær generalforsamling i
Silkeborg IF Invest A/S onsdag, den 28. april 2021 kl. 17.00.

På grund af COVID-19 pendamien har bestyrelsen besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29.december 2020. Samtidig opfordrer vi alle aktionærer til at brevstemme.


Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.

3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
    henhold til den godkendte årsrapport.

4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.

7. Eventuelt.

­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________________

Ad. 4.             Behandling af forslag for kapitalejere eller bestyrelse
                      a. Præsentation af og vejlendede afstemning om vederlagsrapporten.

Ad. 5.            Valg af medlemmer til bestyrelsen

Med undtagelse af Majbritt Mikkelsen, der ønsker at udtræde af bestyrelsen, er den nuværende bestyrelse indstillet på genvalg.  Kathrine Bisgaard Vase er indstillet af bestyrelsen til nyvalg. Bestyrelsens kompetencer og ledelseserhverv fremgår af hjemmesiden.

Poul Hansen er i henhold til selskabets vedtægter udpeget af Silkeborg Idrætsforening af 1917, og er derfor ikke på valg. De øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen.

Ad. 6.            Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
Bestyrelsen indstiller BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab til nyvalg.

De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på hjemmesiden www.silkeborgif.com senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse samt på selskabets kontor, JYSK park, Ansvej 104, 8600 Silkeborg.

I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF Invest A/S´selskabskapital udgør 9.901.598 stk. kapitalandele svarende til en nominel værdi på 99.015.980 kr. i udestående selskabskapital. Hver kapitalandel giver ret til én stemme.

En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

For kapitalandele, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende kapitalejer før generalforsamlingen enten har fået sin kapitalandel noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet.

Bestyrelsen for

Silkeborg IF Invest A/S

Vedhæftet fil

3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling (20210329)

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk