Scape Technologies A/S offentliggør aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Udgivet den 30-10-2020  |  kl. 07:23  |  

Nasdaq First North Growth Market Denmark
Selskabsmeddelelse nr. 25/2020                                                    Odense, 30. oktober 2020

 

Scape Technologies A/S offentliggør aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer

 

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S („Scape" eller „Selskabet") har i dag besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med minimum nominelt DKK 6.363.636 og op til nominelt DKK 9.197.643 fordelt på minimum 6.363.636 stk. og op til 9.197.643 stk. nye aktier a nominelt DKK 1,00 („Udbudte Aktier") med en tegningskurs på DKK 5,50 pr. Udbudt Aktie („Tegningskursen") med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i forholdet 3:2 („Udbuddet").

Bruttoprovenuet ved en fuldtegnet emission forventes at udgøre DKK 50,6 mio.

Minimumsudbuddet på DKK 35,0 mio. er garanteret gennem forhånds- og garantitilsagn.

Selskabet har modtaget bindende forhåndstilsagn fra eksisterende aktionærer om tegning for i alt DKK 7.552.495,50 ved tegning af 1.373.181 stk. Udbudte Aktier. Derudover har et konsortium bestående af fem investorer garanteret, at der tegnes yderligere 4.999.997 stk. Udbudte Aktier svarende til en tegning på op til DKK 27.499.983,50.

Scape Technologies har styrket research, organisation, brugervenlighed og produktportefølje

Selskabets ledelse har siden den vellykkede børsnotering i 2018, hvor Selskabets aktier blev optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, haft fokus på at foretage de investeringer og den styrkelse af Selskabet, der var baggrund for noteringen.

Investeringsplanen, herunder for nye og mere brugervenlige versioner af SCAPE Bin-Picker produkterne, er gået planmæssigt og Selskabet står i dag i en væsentlig stærkere position ledelsesmæssigt, organisatorisk, produktmæssigt og markedsmæssigt.

Gennemførelse af investeringsplanen
Selskabet ansatte i løbet af 2019 en række nye medarbejdere i udviklingsafdelingen for at styrke bin-picking løsningernes brugervenlighed, og for at forenkle og effektivisere konfigurering og implementering af løsningerne bl.a. med brug af Artificial Intelligence i dele af software-modulerne.

Selskabet vurderer, at de produktforbedringer og produktintroduktioner, der er gennemført i 2019 og 2020, har reduceret implementeringstiden væsentligt på grund af forenklinger og forbedrede brugergrænseflader.
Dette er er en afgørende faktor for forhandlere og systemintegratorer af SCAPE Bin-Pickere, fordi det kan medvirke til øget indtjening og en styrkelse af konkurrencekraften.

Scape Technologies' største og mest nyskabende softwarerelease blev lanceret i juni 2020 og indeholdt bl.a. nye intuitive grænseflader og semiautomatiske processer i den del af softwaren, hvor robotten trænes til at genkende og gribe emner.

Senest har Selskabet i september og oktober 2020 introduceret nye produktvarianter målrettet små- og mellemstore virksomheder således, at Selskabets markedsområder er udvidet fra det traditionelle segment i den krævende bilindustri til også at omfatte salg af enklere løsninger og potentielt større volumener.

Research og nyudvikling har udgjort en væsentlig del af udviklingsplanen og har bl.a. resulteret i lancering af en ny 3D sensor, der har åbnet for nye salgsmuligheder samt en patentansøgning på nye griberteknologier.

Den styrkede marketingindsats har bl.a. resulteret i en moderniseret visuel identitet samt større udbredelse af Selskabets solide brand og en fortsat voksende interesse for Selskabets nyheder blandt potentielle kunder og partnere.

Scape Technologies leverer således i dag én af verdens mest pålidelige automatiserede bin-picking løsninger. Det er en løsning, der integrerer gribere, sensorer, kameraer og egenudviklet software til hurtig, driftssikker og præcis opsamling, kontrol og placering af delkomponenter og emner, som leveres ustruktureret i kasser - deraf begrebet bin-picking.

Hovedvilkår for Udbuddet af Udbudte Aktier er følgende:

Udbuddet omfatter minimum 6.363.636 stk. ("Minimumsudbuddet") og op til 9.197.643 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 1,00.De Udbudte Aktier udbydes med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer (Eksisterende Aktionærer) i forholdet 3:2, hvilket indebærer, at hver Eksisterende Aktionær bliver tildelt to (2) tegningsretter for hver eksisterende aktie, de ejer på tildelingstidspunktet, 4. november 2020 kl. 18.00 (dansk tid). Der skal anvendes tre (3) tegningsretter til tegning af én (1) Udbudt Aktie.De Udbudte Aktier udbydes til Tegningskursen, som er fastsat til DKK 5,50 pr. Udbudt Aktie a nominelt DKK 1,00.Perioden, hvor de Udbudte Aktier kan tegnes, løber fra 5. november 2020, kl. 9.00 (dansk tid) til 18. november 2020, kl. 17.00 (dansk tid) (Tegningsperioden).Minimumsudbuddet er garanteret gennem forhånds- og garantitilsagn. Scape har modtaget forhånds- og garantitilsagn om tegning af i alt DKK 35,1 mio., svarende til 69,3% af bruttoprovenuet ved en fuldtegnet emission.Bruttoprovenuet fra Udbuddet kan udgøre op til DKK 50,6 mio. svarende til et nettoprovenu på DKK 45,0 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger relateret til Udbuddet på DKK 5,6 mio.Såfremt alene Minimumsudbuddet bliver tegnet, vil bruttoprovenuet fra Udbuddet udgøre i alt DKK 35 mio., svarende til et nettoprovenu på DKK 30,2 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger relateret til Minimumsudbuddet på DKK 4,8 mio.Aktier, som ikke er tegnet af Eksisterende Aktionærer inden udløbet af Tegningsperioden (Resterende Aktier), kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier gennem forhåndstilsagn eller i henhold til tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside inden udløbet af Tegningsperioden.Det er en betingelse for gennemførelse af Udbuddet, at Minimumsudbuddet med et bruttoprovenu på DKK 35 mio. tegnes. Minimumsudbuddet er garanteret gennem bindende forhånds- og garantitilsagn.Selskabets aktiekapital udgør før Udbuddet nominelt 13.796.465 aktier a nominelt DKK 1,00. Ved fuldtegning af Udbuddet vil Selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 22.994.108 aktier og ved tegning af Minimumsudbuddet nominelt DKK 20.160.101 fordelt på aktier a nominelt DKK 1,00.

Baggrund for aktieemissionen og anvendelse af provenu

Selskabet har siden noteringen på Nasdaq First North Growth Market Denmark ultimo 2018 arbejdet med og gennemført en række tiltag i forretningsplanen og de planlagte produktforbedringer, og dette er overordnet set gået efter planen.

Fokus har været på eksekveringen af forretningsstrategien med særlig vægt på den produktudvikling, der skal højne brugervenligheden og forenkle konfigurering, salg, installation og support samt opbygning af internationale salgs- og distributionskanaler.

Sideløbende med disse fokusområder er salgspipelinen fortsat blevet udbygget og har eksempelvis resulteret i at man har fået BMW som kunde. Ligeledes er produktpaletten er blevet udvidet med en ny stationær bin-picking scanner, der allerede er solgt i flere eksemplarer, samt introduktion af SCAPE Easy-Picker og SCAPE Mini-Picker, der bl.a. henvender sig til SMV-markedet.

Scape er dog fortsat en venturevirksomhed, og da der for nuværende ikke er en positiv indtjening eller positivt cash flow i Selskabet, og fordi markedsopbygningen i Kina tager længere tid end det var forventet i 2018, er den fortsatte drift af Selskabet samt potentialet for at udnytte de konstaterede markedsmuligheder, afhængig af tilførslen af yderligere likviditet. For at Selskabet kan sikre gennemførelsen af sin forretningsplan inden for den ønskede tidshorisont, vurderer Ledelsen, at en styrkelse af Selskabets likviditetsberedskab med nettoprovenuet af emissionen på DKK 45 mio. er optimal.

Selskabets p.t. største markedsområde er bilindustrien og den igangværende omstilling, der sker fra traditionelle biler til el- og hybridbiler har medført en udskydelse af visse investeringsbeslutninger. Sammen med Covid-19 pandemien har dette påvirket regnskabsårene 2019 og 2020 i en negativ retning.  

Omvendt betyder omstillingen også, at Selskabet nu ser nye og større projekter end hidtil i bilindustrien, hvoraf en del forventes at blive realiseret i løbet af de nærmeste år. Selskabet vil derfor investere kraftigere i denne del af markedet med henblik på at opnå en stor andel af projekter, der er relateret til opbygning af de nye produktionslinjer, der følger med bilindustriens investeringer i el- og hybridbiler. Med de mange tiltag og produktforbedringer Selskabet allerede har gennemført, vil Selskabet med den planlagte kapitaltilførsel fra Udbuddet være godt rustet til at udnytte disse muligheder.

Selskabets ledelse vurderer ud fra det nuværende aktivitetsniveau, at Selskabet vil være cash flow positivt i løbet af 2023. Dette under forudsætning af en tilførsel af DKK 50,6 mio. i forbindelse med fuldtegning af Udbuddet.

Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil ved en fuldtegning udgøre i alt DKK 50,6 mio., svarende til et nettoprovenu på DKK 45,0 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger på DKK 5,6 mio. i forbindelse med Udbuddet.

Nettoprovenuet fra en fuldtegning af Udbuddet vurderes således at kunne dække kapitalbehovet frem til positivt cash flow er etableret, og det er Ledelsens mål, at de foretagne investeringer på sigt vil skabe positiv indtjening og positive pengestrømme, der muliggør yderligere investeringer til fortsat vækst og udvikling.

Anvendelsen af nettoprovenuet fra fuldtegning af Udbuddet ligger i tråd med tidligere udmeldte planer om fortsat eksekvering af Selskabets vækst- og internationaliseringsstrategi med behov for øgede investeringer i forskning, produktudvikling og udvikling af distributionskanaler:

Øget research inden for især 3D sensor teknologier, griberteknologier, og Artificial Intelligence/ Machine Learning i forbindelse med industrielle robotløsninger, som indgår i Selskabets løsning.Fortsat produktudvikling, der skal gøre Selskabets nuværende løsning enklere at konfigurere, sælge, installere og supportere for Selskabets forhandlere.Udbygning af Selskabets produktportefølje med flere hardwarekomponenter.Intensiveret opbygning af internationale salgs- og distributionskanaler med henblik på en skalering, således, at størsteparten af salget af Selskabets løsning til slutkunder kan finde sted gennem et bredt distributionsnet og dermed uden en direkte salgsindsats fra Selskabets side.

Nye investeringsområder for Selskabet efter gennemførelse af Udbuddet vil desuden omfatte:

Intensiveret satsning på SMV-markedet med enkle og konkurrencedygtige løsninger.Etablering af et nyt globalt markedsområde indenfor den hastigt voksende internethandel ved introduktion af løsninger til distributionscentre.Indsalg til nye industrier som hårde hvidevarer, elektronikindustrien m.fl.Investering i det kinesiske joint-venture selskab med henblik på kraftig vækst og udbygning af markedsområder på det store kinesiske marked.Gradvis introduktion af Robotics-as-a-Service til dele af kundebasen for at styrke konkurrenceevnen og øge den løbende omsætning.  

Selskabet har fået stillet midlertidige kreditfaciliteter på i alt DKK 11,5 mio. til rådighed. Ved Udbuddets forventede gennemførelse har Selskabet en intention om at indfri hele eller en del af disse kreditfaciliteter. Selskabet har p.t. ikke yderligere kreditfaciliteter og afvikler planmæssigt på et vækstlån fra Vækstfonden på DKK 4,8 mio.

Minimumsudbud
I tilfælde af at kun Minimumsudbuddet tegnes, vil Selskabet fortsat kunne gennemføre forretningsplanen, men med justering af organisationens størrelse og dermed tilsvarende mindre ambitiøse udviklings- og salgsplaner. F.eks. vil horisonten for ekspansionen på nye markedsområder blive forlænget og Selskabets positive indtjening vil dermed blive mindre end ved tegning af hele Udbuddet.

Bruttoprovenuet ved tegning af Minimumsudbuddet forventes at udgøre i alt DKK 35 mio., svarende til et nettoprovenu på DKK 30,2 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger på DKK 4,8 mio.

Minimumsudbuddet er garanteret gennem bindende forhånds- og garantitilsagn.

Forhånds- og garantitilsagn

Selskabet har modtaget bindende forhåndstilsagn om tegning af i alt 1.373.181 stk. Udbudte Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 7.552.495,50.

Følgende aktionærer og nye investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af nye Aktier i Udbuddet:

Forhåndstegner Antal Udbudte Aktier (stk.) Bruttoprovenu (DKK) Tilknytning til Selskabet
Schenzhen Maxonic Automation Control Co. Ltd. 1.272.727 6.999.998,50 Selskabets bestyrelsesmedlem Fu Yu Chen er formand for Schenzhen Maxonic Automation Control Co. Ltd.
Larsen Robotics ApS (ejet af Rune Klausen Larsen) 45.454 249.997 Medlem af Selskabets bestyrelse
Baun.dk ApS 55.000 302.500 Ingen
Total 1.373.181 7.552.495,50  

Et konsortium bestående af fem investorer har garanteret, at der tegnes op til 4.999.997 stk. Udbudte Aktier svarende til en tegning på op til DKK 27.499.983,50, såfremt Minimumsudbuddet ikke tegnes af øvrige investorer gennem udnyttelse af tegningsretter, forhåndstilsagn eller tegningsordrer på Resterende Aktier.

Garantistilsagnene er afgivet af følgende garanter:

Garant Antal Udbudte Aktier (stk.) Bruttoprovenu (DKK) Tilknytning til Selskabet
Formue Nord Markedsneutral A/S 1.818.181 9.999.995 Långiver
Mangold Fondkommission AB 1.818.181 9.999.995 Ingen
Selandia Capital ApS 545.454 2.999.997 Ingen
Gerhard Dal 545.454 2.999.997 Ingen
Råsunda Förvaltning AB 272.727 1.499.998,50 Ingen
Total 4.999.997 27.499.983,50  

Såfremt garantien aktualiseres som følge af, at der ved tegningsperiodens udløb ikke er opnået tegning af Udbudte Aktier for et provenu på DKK 35 mio. gennem enten udnyttelse af Tegningsretter, forhåndstilsagn eller tegningsordrer på Resterende Aktier, vil garanterne pro-rata tegne det manglende antal aktier op til et bruttoprovenu på i alt DKK 35 mio.

Nærmere vilkår for Udbuddet af Udbudte Aktier og Yderligere Aktier

Udbuddet

Udbuddet omfatter minimum 6.363.636 stk. og op til 9.197.643 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer, der udstedes i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes § 4a 1b. Minimumsudbuddet er garanteret gennem bindende forhånds- og garantitilsagn.

Selskabets aktiekapital udgør før Udbuddet nominelt DKK 13.796.465 aktier a nominelt DKK 1,00. Ved fuldtegning af Udbuddet vil Selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 22.994.108 aktier og ved tegning af Minimumsudbuddet nominelt DKK 20.160.101 fordelt på aktier a nominelt DKK 1,00.

Tegningskurs

Tegningskursen udgør DKK 5,50 pr. Udbudt Aktie a nominelt DKK 1,00.

Tegningsforhold

Udbuddet af Udbudte Aktier udbydes med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i forholdet 3:2. Enhver Eksisterende Aktionær bliver tildelt to (2) tegningsretter for hver eksisterende aktie, de ejer på tildelingstidspunktet i VP Securities, 4. november 2020 kl. 18.00 (dansk tid). Der skal anvendes tre (3) tegningsretter til tegning af én (1) Udbudt Aktie. Der vil ved fuldtegning af Udbuddet være én (1) stk. overskydende Tegningsret. Selskabets storaktionær MaxAuto Company Ltd. har tilkendegivet ikke at ville udnytte alle dets Tegningsretter til tegning af Udbudte Aktier og afstår således fra at udnytte den overskydende Tegningsret.

Handel med Tegningsretter

Tegningsretterne vil blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under ISIN-koden DK0061413820. Handelsperioden for tegningsretter løber fra 3. november 2020 kl. 09.00 (dansk tid) til 16. november 2020 kl. 17.00 (dansk tid).

Tegningsretter, der ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.

Tegningsperiode for Udbudte Aktier

Tegningsperiode for tegning af Udbudte Aktier ved udnyttelse af Tegningsretter løber fra 5. november 2020 kl. 09.00 (dansk tid) til 18. november 2020 kl. 17.00 (dansk tid).

Tegning af Resterende Aktier

Resterende Aktier, som ikke er tegnet af ved udnyttelse af tegningsretter inden udløbet af Tegningsperioden, kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til forhåndstilsagn eller gennem tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside inden udløbet af Tegningsperioden. I tilfælde af overtegning af Resterende Aktier i henhold til forhåndstilsagn eller tegningsblanketten fordeles sådanne Resterende Aktier efter en fordelingsnøgle fastlagt af Selskabets bestyrelse.

Betaling og levering af Udbudte Aktier

Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 5,50 (Tegningskursen) pr. Udbudt Aktie, der tegnes.

Betaling for de Udbudte Aktier sker i DKK på tegningstidspunktet ved udnyttelse af Tegningsretter. Efter indbetaling af Tegningskursen vil investorer elektronisk få leveret Udbudte Aktier i form af midlertidige aktier til investors konto i VP Securities i den midlertidige ISIN-kode DK0061413747. Den midlertidige ISIN vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

De Udbudte Aktier vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen, forventeligt 24. november 2020.

Indehavere af Tegningsretter skal overholde kontoaftalen med vedkommendes danske kontoførende institut eller andre finansielle formidlere, hvorigennem de har aktier. Finansielle formidlere, hvorigennem en indehaver har Tegningsretter, kan kræve betaling på en tidligere dato.

Medmindre andet er aftalt, vil VP Securities eller det kontoførende institut sende en meddelelse til kontohaveren med angivelse af det tegnede antal Udbudte Aktier og aktiebeløbet.

Betaling for Resterende Aktier sker i DKK umiddelbart efter meddelelse om tildeling af Resterende Aktier til de enkelte investorer, dog senest 24. november 2020. Efter indbetaling af Tegningskursen for Resterende Aktier og registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, vil investorer elektronisk få leveret Resterende Aktier til investors konto i VP Securities i den midlertidige ISIN-kode DK0061413747. Den midlertidige ISIN vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Optagelse til handel

Handelsperioden for Tegningsretterne begynder 3. november 2020, kl. 9.00 (dansk tid). De Udbudte Aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under den midlertidige ISIN-kode.

Efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at ske 24. november 2020, vil de midlertidige ISIN-koder blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode for Selskabets eksisterende aktier (Eksisterende Aktier) DK0061114246 i VP Securities.

De Udbudte Aktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under ISIN-koden for Eksisterende Aktier den 26. november 2020.

Tilbagekaldelse af Udbuddet

Udbuddet er betinget af, at der ikke inden registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende Udbuddet hos Erhvervsstyrelsen indtræffer begivenheder, der efter ledelsens skøn vil gøre gennemførelsen af Udbuddet uforsvarligt. Såfremt sådanne begivenheder indtræffer, vil Udbuddet blive tilbagekaldt. Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, accepteres ingen af de afgivne tegninger af Udbudte Aktier, og der udstedes ingen Udbudte Aktier.

Handler med Udbudte Aktier foretaget forud for tilbagekaldelsestidspunktet vil imidlertid ikke blive berørt. Tegningsbeløbet for Udbudte Aktier vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger til eget kontoførende institut) til den sidst registrerede ejer af de Udbudte Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Det betyder, at investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier, vil kunne lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen og tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier med tillæg af eventuelle transaktionsomkostninger.

Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil alle udnyttelser af Tegningsretter automatisk blive annulleret, og tegningsbeløbet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger til eget kontoførende institut) vil blive tilbagebetalt til den sidst registrerede ejer af Udbudte Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Handler med Tegningsretter forud for tilbagekaldelsestidspunktet vil imidlertid ikke blive berørt. Dette medfører, at investorer, der har erhvervet Tegningsretter, vil lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne med tillæg af eventuelle transaktionsomkostninger.

Handel med Udbudte Aktier gennem salg af aktier forud for den endelige udstedelse af Udbudte Aktier kan være i strid med forbuddet mod short selling af aktier. Det er investorernes eget ansvar at sikre, at handel med Udbudte Aktier forud for den endelige udstedelse af de Udbudte Aktier sker i overensstemmelse med gældende regler.

Handel med Tegningsretter og/eller Udbudte Aktier inden gennemførelsen af Udbuddet sker for egen regning og risiko. En tilbagekaldelse af Udbuddet vil i givet fald straks blive meddelt via Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Udbytteret

De Udbudte Aktier oppebærer ret til udbytte, der udloddes fra og med tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen vedr. de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen, herunder eventuelt udbytte for regnskabsåret 2020. Selskabet har ikke planer om at udlodde udbytte for regnskabsårene 2020 eller 2021.

Tidsplan

Tidsplan
2. november 2020 Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier, inkl. Tegningsretter (forudsat handel med sædvanlig valør på to handelsdage)
3. november 2020 Første dag for handel med Eksisterende Aktier, ekskl. Tegningsretter (forudsat handel med sædvanlig valør på to handelsdage)
3. november 2020 Optagelse af Tegningsretter til handel, kl. 9.00
4. november 2020 Tildelingstidspunkt for Tegningsretter, kl. 18.00
5. november 2020 Tegningsperioden starter, kl. 9.00
16. november 2020 Handelsperioden med Tegningsretter slutter, kl. 17.00
18. november 2020 Tegningsperioden slutter, kl. 17.00
20. november 2020 Allokering af Resterende Aktier og offentliggørelse af resultatet af Udbuddet
24. november 2020 Afregning
24. november 2020 Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervsstyrelsen
26. november 2020 Første handelsdag for Udbudte Aktier
27. november 2020 Sammenlægning af den midlertidige ISIN-kode med den eksisterende ISIN-kode i VP

Risikofaktorer

Som nævnt i "Virksomhedsbeskrivelse af Scape Technologies A/S" fra november 2018 i forbindelse med Selskabets offentlige udbud af nye aktier og optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark er der en række risikofaktorer ved Selskabet og Selskabets Aktier, herunder, men ikke begrænset til:

Risikofaktorer relateret til Selskabets virksomhed:

Selskabet har fortsat driftsunderskud og har behov for kapital til finansiering af den fortsatte driftKonjunkturnedgang i markederne inden for bildeleproducenter, bilfabrikanter, elektronikproducenter samt markedet inden for lager og distribution.Automationsmarkedet har været og er fortsat skeptisk i relation til bin-picking løsningerGennemførelsen af Selskabets vækst- og internationaliseringsstrategi afhænger af en række faktorer og kan forsinkesDen aktuelle Covid-19 pandemi har negative konsekvenser for den globale økonomi og kan bl.a. derved påvirke Scapes nuværende og potentielle kunder negativtKonkurrenters udvikling af konkurrerende teknologi kan medføre, at Selskabets markedsposition svækkesBegrænset effekt af patenter og immateriel beskyttelseForsinkelser i.f.m. planlagt udvikling af egen teknologiAfhængighed af visse komponenter fra underleverandørerStabilitet i IT driftssystemerRisiko for tab som følge af dårligt omdømme ved kvalitetsbrist eller fejlimplementeringerRisiko for tab som følge af valutakursændringer udenfor EUÆndret lovgivning kan forringe markedsmulighederne eller medføre øgede omkostningerFastholdelse og rekruttering af nøglepersoner og medarbejdereSelskabet er eksponeret for hacking og angreb fra IT-vira, herunder brud på datasikkerhed om persondataDer er stor usikkerhed forbundet med, hvorvidt Selskabet kan nå de estimerede omsætningstal og indtjeningsniveauerRisici forbundet med aftaleparterDer er risiko for, at Selskabets forsikringer ikke dækker alle typer tab og forpligtelser, som Selskabet måtte blive ansvarlig for at betale

Risikofaktorer relateret til Udbuddet og Selskabets Aktier

Aktionærerne kan miste deres investering eller få et negativt eller nulafkast på investeringer i SelskabetGennemførelse af Udbuddet Prisfastsættelse af Selskabets Aktier på Nasdaq First North Growth Market DenmarkLikviditet i Selskabets AktieSelskabets Eksisterende Aktionærer kontrollerer en væsentlig del af AktierneSelskabet er i en periode underlagt en udbyttebegrænsning, og der kan ikke gives sikkerhed for, at Selskabet kan, eller at bestyrelsen vil, indstille, at der udbetales udbytte derefter

Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af binpicker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der
tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende
seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien - som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

Bestyrelsen
Jens Munch-Hansen, formand
Fu Yu Chen
Leif Thomsen
Rune K. Larsen

Yderligere oplysninger
CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128, mail: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,
mobil: +45 3073 0667, mail: gmm@bakertilly.dk

Vigtig meddelelse

Denne meddelelse er en orientering til Selskabets aktionærer og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Selskabet.
Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabet aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabet faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabet faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

De i meddelelsen nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, an- modning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til kapitalmarkedslovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Selskabet offentliggjorte udbudsmateriale.

Vedhæftede filer

Scape_Selskabsmeddelse_25_30102020 Tegningsblanket_Scape

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk