Selskabsmeddelelse 3/2020

Udgivet den 05-05-2020  |  kl. 07:44  |  

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S

Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i Nordic Shipholding A/S, CVR-nr. 76 35 17 16 ("Selskabet"), der afholdes

torsdag den 4. juni 2020, kl. 10.30,
Danske Rederier, Amaliegade 33, 1256 København.

Vigtig information
For at minimere risikoen for smitte med COVID-19 og som følge af myndighedernes seneste anbefalinger anmodes vores aktionærer om ikke at deltage fysisk i den ordinære generalforsamling. Selskabet kan blive nødsaget til at aflyse den ordinære generalforsamling, hvis antallet af deltagere ikke er i overensstemmelse med gældende regler på generalforsamlingsdagen.


Vi opfordrer alle vores aktionærer til i stedet at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til at brevstemme. Fuldmagt kan afgives til og med den 29. maj 2020. Brevstemme kan afgives til og med den 3. juni 2020. Se yderligere information nedenfor.

Aktionærer, der har anmodet om adgangskort, vil blive tilbudt elektronisk adgang til at se generalforsamlingen.

Vi opfordrer vores aktionærer til at indsende eventuelle spørgsmål til info@nordicshipholding.com før generalforsamlingen. Spørgsmål vil blive besvaret på Selskabets hjemmeside, www.nordicshipholding.com, eller på selve generalforsamlingen.

Dagsorden:

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2019Fremlæggelse af årsrapporten for 2019 til godkendelseMeddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelse og direktionBeslutning om disponering af årets resultatGodkendelse af honorar til bestyrelsen for 2020Valg af medlemmer til bestyrelsenValg af revisorGodkendelse af revideret vederlagspolitikEventuelt


Fuldstændige forslag

Punkt 1 - Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2019
Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2019 vil blive forelagt på den ordinære generalforsamling.

Punkt 2 - Fremlæggelse af årsrapporten for 2019 til godkendelse
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets årsrapport for 2019, herunder bestyrelsens faktiske vederlag for 2019.

Punkt 3 - Meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion.

Punkt 4 - Beslutning om disponering af årets resultat
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2019. Resultatet for regnskabsåret 2019 allokeres til overført resultat.

Punkt 5 - Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2020
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende uændrede vederlag til medlemmer af bestyrelsen for regnskabsåret 2020:

Formanden for bestyrelsen: DKK 240.000.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen: DKK 175.000, idet der ikke betales vederlag til bestyrelsesmedlemmerne Jon Lewis, Kanak Kapur og Philip Clausius.

Punkt 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af Knud Pontoppidan (formand), Jon Lewis (næstformand), Kanak Kapur, Esben Poulsson, Jens V. Mathiasen og Philip Clausius til bestyrelsen.

En beskrivelse af hver enkelt kandidats baggrund og ledelseshverv er vedlagt som bilag 1 og er tillige tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.nordicshipholding.com.

Punkt 7 - Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Selskabets nuværende revisor, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsen bekræfter, at forslaget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke er underlagt aftalevilkår, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Punkt 8 - Godkendelse af revideret vederlagspolitik
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets reviderede vederlagspolitik, som er godkendt af bestyrelsen. Den reviderede vederlagspolitik indeholder en generel opdatering i henhold til selskabslovens krav til vederlagspolitikker for børsnoterede selskaber.

Den fulde ordlyd af den reviderede vederlagspolitik er vedlagt som bilag 2 til indkaldelsen.

--o0o--


Vedtagelseskrav
Alle dagsordenens punkter kan vedtages med simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 40.615.840,30 og er fordelt på 406.158.403 aktier á nominelt DKK 0,10. Hver aktie á nominelt DKK 0,10 giver én stemme.

Registreringsdatoen er torsdag den 28. maj 2020.

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort.

Adgangskort kan rekvireres via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf. Adgangskort kan yderligere rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S, per telefon: 43 58 88 66, via e-mail: vpinvestor@vp.dk eller ved skriftlig henvendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S ved at anvende en blanket, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S' hjemmeside, www.nordicshipholding.com.

Anmodningen skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 29. maj 2020.

Fuldmagt
Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på den ordinære generalforsamling, kan afgive en fuldmagt til bestyrelsen eller en tredjepart. Fuldmagter kan afgives elektronisk via Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf. Fuldmagter kan yderligere afgives skriftligt ved at anvende en blanket, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S' hjemmeside, www.nordicshipholding.com. Den underskrevne skriftlige blanket indsendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller e-mail: vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 29. maj 2020.

Brevstemme
Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på den ordinære generalforsamling, kan indsende deres stemme med post (brevstemme). Brevstemmer kan indsendes elektronisk via VP Investor Services A/S' hjemmeside, www.vp.dk/gf. Brevstemmer kan yderligere indsendes skriftligt ved at anvende brevstemmeblanketten, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S' hjemmeside, www.nordicshipholding.com. Den underskrevne brevstemme kan indsendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller e-mail: vpinvestor@vp.dk.

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 3. juni 2020, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger
På Selskabets hjemmeside, www.nordicshipholding.com, vil der frem til og med dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag samt bilag 1 (CV) og bilag 2 (revideret vederlagspolitik), årsrapporten for 2019 og oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved enten at indsende sådanne spørgsmål ved almindelig post til Nordic Shipholding A/S, Amaliegade 33B, 3. sal, 1256 København K, eller via e-mail: info@nordicshipholding.com. Spørgsmålene skal være Selskabet i hænde senest onsdag den 3. juni 2020.

Persondata
For nærmere information om, hvordan Selskabet indsamler og behandler personoplysninger, henvises til Selskabets hjemmeside www.nordicshipholding.com, hvor Selskabets politik for behandling af personoplysninger samt information om beskyttelse af persondata er tilgængelig.

Forfriskninger
Der vil ikke blive serveret forfriskninger ved årets ordinære generalforsamling.

København, den 5. maj 2020

Bestyrelsen

Vedhæftede filer

Bilag_1 Bilag 2

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder