Tivoli A/S - Forløb af generalforsamlingen

Udgivet den 25-09-2020  |  kl. 14:47  |  

Tivoli A/S afholdt fredag den 25. september 2020 ordinær generalforsamling med dagsorden som vedhæftet.

Årsrapporten blev godkendt, herunder bestyrelsens fremsatte forslag om ikke at udlodde udbytte af årets overskud.

Følgende forslag fra bestyrelsen blev godkendt:

Ny vederlagspolitik for Tivoli A/S.Bestyrelsens vederlag for 2020.Ændring af standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling med tilføjelse af punktet: Vejledende afstemning om vederlagsrapport.Ændring af selskabets vedtægter, så det fremgår, at ejerbogen føres af VP Securities A/S.Fjernelse af 70-års reglen i selskabets vedtægter.

Forslaget fra aktionær Klaus Folmann om udvidelse af aktionærkortets fordele blev forkastet.

De nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Tom Knutzen, Claus Gregersen, Mads Lebech og Ulla Brockenhuus-Schack blev genvalgt. Endvidere sidder i bestyrelsen de to medarbejderrepræsentanter John Høegh Berthelsen og Tue Krogh-Lund.

På bestyrelsens forslag, blev der til Selskabets revision foretaget valg af PwC.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde, konstituerede bestyrelsen sig med Tom Knutzen som formand og Mads Lebech som næstformand.

Med venlig hilsen

Susanne Mørch Koch

Adm. direktør


Til aktionærerne i Tivoli A/S

Ordinær generalforsamling i Tivoli

Tivolis bestyrelse indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling fredag den 25. september 2020 kl. 13:30 i Tivolis Koncertsal, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Adgang til Koncertsalen foregår via Tivolis Hovedindgang og Banegårdsindgang.

Henset til det udstedte forsamlingsforbud, forbud mod større arrangementer og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne for at hindre smittespredning af COVID-19, henstiller Tivolis bestyrelse til sine aktionærer at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt. Stemmeafgivelse kan ske via investorportalen, der opnås adgang til via selskabets hjemmeside.

Generalforsamlingen vil kunne følges som livetransmitteret webcast på Tivolis investorportal via dette link: https://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation

Aktionærer, som alligevel ønsker at deltage fysisk på generalforsamlingen, opfordres til ikke at medbringe rådgiver eller anden ledsager. For at minimere risikoen for tæt kødannelse i Koncertsalens foyer, er Tivoli desværre ikke i stand til at yde den sædvanlige forplejning til arrangementet i år.

DAGSORDEN

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Godkendelse af ny vederlagspolitik for Tivoli A/S.Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2020.Vedtægtsændring: Ændring af standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling: Vejledende afstemning om vederlagsrapport.Vedtægtsændring: Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vedtægter, så det fremgår af §6, at ejerbogen føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336.Vedtægtsændring: Bestyrelsen foreslår at fjerne 70-års reglen i selskabets vedtægter ved at stk. 3 i § 18 udgår: "Ethvert medlem af bestyrelsen skal fratræde på den første ordinære generalforsamling, der afholdes efter medlemmets fyldte 70. år."Aktionær Klaus Folmann foreslår en udvidelse af aktionærkortets fordele, så aktionærkortet skal have samme adgangsfordele som et Tivoli Guldkort og herudover udløse 10 gratis turpas om året. Valg af medlemmer til bestyrelsen.Valg af revisor.Eventuelt.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapport er fremlagt til eftersyn for aktionærerne i Tivoli Box Office, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Materialet (undtagen årsrapporten) fremsendes per e-mail til selskabets noterede aktionærer samt alle øvrige aktionærer, der har fremsat begæring herom. Årsrapporten kan downloades på www.tivoli.dk (under "Om Tivoli") samt afhentes i Tivoli Box Office, Vesterbrogade 3, 1630 København V.

Derudover er følgende dokumenter og oplysninger offentliggjort på selskabets hjemmeside https://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation: (i) indkaldelsen, (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder revideret årsrapport, (iv) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag og (v) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt, (vi) udkast til Tivolis vederlagspolitik (vii) udkast til nye vedtægter

Selskabets aktiekapital udgør 57.166.600 kr. fordelt på aktier à 10 kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der senest 1 uge før generalforsamlingen har ladet deres aktier notere i ejerbogen eller har rettet henvendelse til selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen, og denne henvendelse er modtaget af selskabet. Derudover skal aktionærerne have anmeldt deres deltagelse i generalforsamlingen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet har udpeget Danske Bank som kontoførende pengeinstitut. Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

Aktionærer kan fra torsdag d. 3. september 2020 til og med mandag den 21. september 2020 kl. 23:59 anmelde deres deltagelse i generalforsamlingen og rekvirere adgangskort hos VP Securities A/S på internettet, www.vp.dk/gf eller på    tlf. 43 58 88 66. Der kan afgives stemme pr. brev forud for generalforsamlingen ved brug af det materiale, der udsendes til aktionærerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Afgivelse af brevstemme er ikke betinget af, at aktionæren har rekvireret adgangskort. En brevstemme skal være VP Securities A/S i hænde senest torsdag den 24. september 2020 kl. 23:59.

Tivoli A/S sender adgangskort ud via e-mail. Dette kræver, at aktionærens e-mailadresse er registreret på Investorportalen. Det er muligt at registrere sin e-mailadresse ved tilmelding. Efter tilmelding vil man pr. e-mail modtage et adgangskort i PDF. Adgangskortet kan printes eller medbringes på smartphone eller tablet. Skulle man glemme sit adgangskort til generalforsamlingen, kan det genudskrives mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen. Der er forsat mulighed for at få adgangskort tilsendt pr. post, hvilket kan rekvireres ved kontakt til VP Securities A/S.

Aktionærer kan afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. Afgives fuldmagt til tredjemand, skal denne anmelde sin deltagelse og rekvirere adgangskort på samme måde som aktionærer. Afgives fuldmagt til bestyrelsen, skal fuldmagten angå en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

København, den 3. september 2020

Bestyrelsen

Tivoli A/S

Vedhæftet fil

Tivoli AS - Fondsbørsmeddelelse nr 11 - Forløb af Generalforsamling 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk