Tryg A/S offentliggør registrering af nye aktier

Udgivet den 25-03-2021  |  kl. 07:40  |  

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES, HELT ELLER DELVIST, I ELLER TIL USA.

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, HELT ELLER DELVIST, TIL ELLER DEN ITALIENSKE REPUBLIK, SCHWEIZ, AUSTRALIEN, CANADA, DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER (ONSHORE), DUBAIS INTERNATIONALE FINANSCENTER, ABU DHABIS GLOBALE MARKED, SINGAPORE, JAPAN, HONGKONG, FOLKEREPUBLIKKEN KINA ELLER I NOGEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGØRELSE VILLE VÆRE ULOVLIG.

DENNE MEDDELELSE UDGØR HVERKEN ELLER ER EN DEL AF OG SKAL IKKE OPFATTES SOM ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER EN OPFORDRING TIL TILBUD OM AT KØBE NOGEN AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER I NOGEN JURISDIKTION. INVESTORER BØR IKKE TEGNE, KØBE ELLER PÅ ANDEN MÅDE ERHVERVE, SÆLGE ELLER AFHÆNDE NOGEN AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER, BORTSET FRA I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE VÆRDIPAPIRLOVGIVNING OG PÅ BAGGRUND AF OPLYSNINGERNE, DER ER INDEHOLDT ELLER INTEGRERET VED HENVISNING I PROSPEKTET.

DER HENVISES TIL VIGTIG INFORMATION I SLUTNINGEN AF DENNE MEDDELELSE.

Tryg A/S offentliggør registrering af nye aktier 

Tryg A/S ("Tryg" eller "Selskabet") offentliggør i dag, at udbuddet ("Udbuddet") af 352.505.989 stk. nye aktier (de "Nye Aktier") i henhold til prospektet af 1. marts 2021 ("Prospektet") er registreret i Erhvervsstyrelsen, og hermed at Udbuddet gennemført, og at Selskabets registrerede aktiekapital herefter udgør nominelt DKK 3.273.269.900 fordelt på 654.653.980 stk. aktier à nominelt DKK 5.

Medmindre andet fremgår af denne meddelelse, har de heri anvendte definerede ord og udtryk samme betydning som i Prospektet.

Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre i alt DKK 37.013.128.845, og nettoprovenuet (bruttoprovenuet efter fradrag af anslåede udgifter, der skal afholdes af Tryg) forventes at udgøre i alt ca. DKK 36,463 mia.

De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering under den eksisterende ISIN-kode, DK0060636678, på Nasdaq Copenhagen den 29. marts 2021. Den midlertidige ISIN-kode for de Midlertidige Aktier, DK0061534534, vil hurtigst muligt derefter blive sammenlagt med ISIN-koden for de Eksisterende Aktier, DK0060636678, og de Midlertidige Aktier vil automatisk blive konverteret til Nye Aktier, hvilket forventes at ske den 30. marts 2021.

Indtil denne sammenlægning har fundet sted, kan likviditeten i og markedskursen på de Midlertidige Aktier under den midlertidige ISIN-kode afvige væsentligt fra likviditeten i og markedskursen på de Eksisterende Aktier under den eksisterende ISIN-kode.

De Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under handelssymbolet "TRYG". De Midlertidige Aktier er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under handelssymbolet TRYG N.

Selskabets vedtægter er opdateret, så de afspejler kapitalforhøjelsen, og er tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.tryg.com.

Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder

Sidste dag for handel med Midlertidige Aktier .................................. 26. marts 2021 kl. 17.00 dansk tid
Officiel notering af og handel med de Nye Aktier under den eksisterende ISIN-kode................................................................... 29. marts 2021
Sammenlægning af den midlertidige ISIN-kode for de Midlertidige Aktier med ISIN-koden for de Eksisterende Aktier i VP Securities..... 30. marts 2021

Ovenstående tidsplan kan ændre sig. Enhver ændring vil blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen.

Kontaktoplysninger:
For yderligere oplysninger henvises der til tryg.com eller

Gianandrea Roberti, Investor Relations Officer, +45 20 18 82 67, gianandrea.roberti@tryg.dk
Peter Brondt, Investor Relations Manager, +45 22 75 89 04, peter.brondt@tryg.dk
Tanja Frederiksen, Head of Communications, +45 51 95 77 78, tanja.frederiksen@tryg.dk

Vigtig information
DENNE MEDDELELSE UDGØR HVERKEN ELLER ER EN DEL AF ET TILBUD ELLER EN OPFORDRING TIL AT SÆLGE ELLER UDSTEDE, ELLER EN OPFORDRING TIL AT TILBYDE AT KØBE ELLER TEGNE, NOGEN AKTIER ELLER ANDRE VÆRDIPAPIRER. EJ HELLER MÅ MEDDELELSEN (ELLER NOGEN DEL HERAF) ELLER UDLEVERING AF DEN DANNE GRUNDLAG FOR, ELLER DANNE BAGGRUND FOR DISPOSITIONER I FORBINDELSE MED, ELLER ANSES SOM INCITAMENT TIL AT INDGÅ, NOGEN KONTRAKT ELLER NOGET TILSAGN. INVESTORER BØR IKKE ERHVERVE AKTIER ELLER ANDRE VÆRDIPAPIRER OMTALT HERI, MEDMINDRE DET SKER PÅ BAGGRUND AF DE I PROSPEKTET INDEHOLDTE OPLYSNINGER. DE I MEDDELELSEN BESKREVNE TRANSAKTIONER SAMT UDLEVERING AF MEDDELELSEN OG ANDRE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED UDBUDDET KAN I VISSE JURISDIKTIONER VÆRE BEGRÆNSET VED LOV, OG PERSONER, DER KOMMER I BESIDDELSE AF MEDDELELSEN, DOKUMENTER ELLER ANDRE OPLYSNINGER, HVORTIL DER HENVISES I DENNE MEDDELELSE, BØR SELV INDHENTE OPLYSNINGER OM OG OVERHOLDE DISSE BEGRÆNSNINGER.

I SÆRDELESHED UDGØR DENNE MEDDELELSE IKKE, OG ER IKKE EN DEL AF, ET TILBUD OM AT SÆLGE, ELLER EN OPFORDRING TIL AT TILBYDE AT KØBE NOGET VÆRDIPAPIR I USA, DET FORENEDE KONGERIGE, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, SCHWEIZ, AUSTRALIEN, CANADA, DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER (ONSHORE), DUBAIS INTERNATIONALE FINANSCENTER, ABU DHABIS GLOBALE MARKED, SINGAPORE, JAPAN, HONGKONG ELLER FOLKEREPUBLIKKEN KINA. ENHVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE BEGRÆNSNINGER KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I EN SÅDAN JURISDIKTION.

DENNE MEDDELELSE INDEHOLDER IKKE OG UDGØR IKKE ET TILBUD OM SALG ELLER EN OPFORDRING TIL TILBUD OM AT KØBE VÆRDIPAPIRER I USA. DE I DENNE MEDDELELSE OMTALTE VÆRDIPAPIRER ER IKKE OG VIL IKKE REGISTRERET I HENHOLD TIL SECURITIES ACT OF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER (SECURITIES ACT), ELLER HOS NOGEN VÆRDIPAPIRTILSYNSMYNDIGHED I NOGEN DELSTAT ELLER ANDEN JURISDIKTION I USA, OG MÅ IKKE UDBYDES, SÆLGES, MODTAGES, UDNYTTES, VIDERESÆLGES, FRAFALDES, OVERDRAGES ELLER LEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA UNDTAGEN TIL QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS SOM DEFINERET I RULE 144A I SECURITIES ACT I HENHOLD TIL EN GÆLDENDE UNDTAGELSE FRA, ELLER I EN TRANSAKTION, DER IKKE ER UNDERLAGT, REGISTRERINGSKRAVENE I SECURITIES ACT. ETHVERT UDBUD OG SALG AF VÆRDIPAPIRER UDEN FOR USA SKER I HENHOLD TIL OG I OVERENSSTEMMELSE MED REGULATION S I SECURITIES ACT OG I OVERENSSTEMMELSE MED ENHVER GÆLDENDE VÆRDIPAPIRLOVGIVNING I ENHVER DELSTAT ELLER ANDEN JURISDIKTION I USA. VÆRDIPAPIRERNE PÅTÆNKES IKKE OFFENTLIGT UDBUDT I USA. VÆRDIPAPIRERNE VIL IKKE BLIVE OFFENTLIGT TILBUDT I USA. HVERKEN DE I DENNE MEDDELELSE OMTALTE VÆRDIPAPIRER, DENNE MEDDELELSE ELLER NOGET ANDET DOKUMENT I FORBINDELSE MED TILBUDDET OM ELLER SALGET AF NOGEN AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER ER ELLER VIL BLIVE GODKENDT ELLER AFVIST AF DET AMERIKANSKE BØRSTILSYN (SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) ELLER AF NOGET BØRSTILSYN ELLER NOGEN ANDEN TILSYNSMYNDIGHED I NOGEN DELSTAT ELLER ANDEN JURISDIKTION I USA, LIGESOM INGEN AF DISSE MYNDIGHEDER HAR AFGIVET NOGEN ERKLÆRING OM ELLER UDTALT SIG OM UDBUDDET AF NOGEN AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER ELLER NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF DENNE MEDDELELSE. ENHVER ERKLÆRING OM DET MODSATTE BETRAGTES SOM EN KRIMINEL HANDLING I USA.

I RELATION TIL MEDLEMSSTATERNE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, DER ER OMFATTET AF FORORDNING 2017/1129/EU (SAMMEN MED ALLE GÆLDENDE GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER PROSPEKTFORORDNINGEN) (HVER ISÆR EN RELEVANT MEDLEMSSTAT), ER DER IKKE TAGET OG VIL DER IKKE BLIVE TAGET SKRIDT TIL OFFENTLIGT AT TILBYDE DE I DENNE MEDDELELSE OMTALTE VÆRDIPAPIRER, DER VILLE KRÆVE OFFENTLIGGØRELSE AF ET PROSPEKT I NOGEN RELEVANT MEDLEMSSTAT, UNDTAGEN I DANMARK, NORGE OG SVERIGE. VÆRDIPAPIRERNE KAN SÅLEDES, OG BORTSET FRA SOM OVENFOR ANFØRT, ALENE UDBYDES ELLER SÆLGES I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT I MEDFØR AF EN UNDTAGELSE I HENHOLD TIL PROSPEKTFORORDNINGEN.

DENNE MEDDELELSE ER I ENHVER RELEVANT MEDLEMSSTAT, MED UNDTAGELSE AF DANMARK, NORGE OG SVERIGE, ALENE RETTET MOD OG ALENE HENVENDT TIL PERSONER I DEN PÅGÆLDENDE RELEVANTE MEDLEMSSTAT, DER OPFYLDER KRITERIERNE FOR FRITAGELSE FRA FORPLIGTELSEN TIL AT OFFENTLIGGØRE ET PROSPEKT, HERUNDER KVALIFICEREDE INVESTORER SOM DEFINERET I PROSPEKTFORORDNINGENS ARTIKEL 2(E) (KVALIFICEREDE INVESTORER).

I DET FORENEDE KONGERIGE VIL DENNE MEDDELELSE ALENE BLIVE UDLEVERET TIL, OG ER ALENE HENVENDT TIL, PERSONER, DER ER KVALIFICEREDE INVESTORER (SOM DEFINERET I ARTIKEL 2(e) I DEN BRITISKE PROSPEKT FORORDNING), OG SOM ER (I) PERSONER, DER HAR PROFESSIONEL ERFARING MED FORHOLD, DER RELATERER SIG TIL INVESTERINGER, OMFATTET AF DEFINITIONEN AF INVESTMENT PROFESSIONALS I ARTICLE 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 MED SENERE ÆNDRINGER (BEKENDTGØRELSEN), (II) PERSONER, DER ER HIGH NET WORTH BODIES CORPORATE, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS, PARTNERSHIPS OG TRUSTEES OF HIGH VALUE TRUSTS, SOM BESKREVET I BEKENDTGØRELSENS ARTICLE 49(2)(A)-(D) OG/ELLER (III) PERSONER, TIL HVEM MEDDELELSEN I ØVRIGT LOVLIGT KAN KOMMUNIKERES I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSEN (ALLE SÅDANNE PERSONER BENÆVNES UNDER ÉT RELEVANTE PERSONER). I DET FORENEDE KONGERIGE MÅ PERSONER, DER IKKE ER RELEVANTE PERSONER, IKKE HANDLE UD FRA ELLER I TILLID TIL DENNE MEDDELELSE. I DET FORENEDE KONGERIGE MÅ ENHVER INVESTERING ELLER INVESTERINGSAKTIVITET, SOM DENNE MEDDELELSE VEDRØRER, KUN UDFØRES AF OG VIL KUN BLIVE INDGÅET MED RELEVANTE PERSONER. I FORBINDELSE MED DETTE AFSNIT BETYDER UDTRYKKET DEN BRITISKE PROSPEKTFORORDNING FORORDNING 2017/1129/EU, SOM DEN INDGÅR I DET FORENEDE KONGERIGES NATIONALE LOVGIVNING I MEDFØR AF EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018.

HVERKEN TRYG, MANAGERS ELLER NOGEN AF DISSES RESPEKTIVE DATTERVIRKSOMHEDER, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ELLER NOGEN AF DISSES RESPEKTIVE BESTYRELSES- OG DIREKTIONSMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, RÅDGIVERE, BEFULDMÆGTIGEDE ELLER NOGEN ANDEN PERSON PÅTAGER SIG NOGET SOM HELST ANSVAR ELLER GIVER NOGEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET ERKLÆRING ELLER GARANTI VEDRØRENDE SANDFÆRDIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER RIMELIGHEDEN AF OPLYSNINGER ELLER HOLDNINGER UDTRYKT I DENNE MEDDELELSE (ELLER OM NOGEN OPLYSNINGER ER UDELADT AF MEDDELELSEN) ELLER NOGEN ANDRE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SELSKABET ELLER ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER, UANSET OM DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER ER I MUNDTLIG, SKRIFTLIG, VISUEL ELLER ELEKTRONISK FORM, OG UANSET HVORDAN DE KOMMUNIKERES ELLER GØRES TILGÆNGELIGE, ELLER FOR NOGET TAB, UANSET HVORDAN DET OPSTÅR, VED BRUG AF DENNE MEDDELELSE ELLER DENS INDHOLD ELLER I ØVRIGT I FORBINDELSE HERMED.

Alene med henblik på at opfylde kravene om produktstyring i: (a) EU-direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med senere ændringer (MiFID II), (b) artikel 9 og 10 i Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593 om supplerende regler til MiFID II, og (c) lokale gennemførelsesbestemmelser (under ét benævnt MiFID II-produktstyringskravene), og med fraskrivelse af ethvert ansvar, hvad enten det måtte opstå uden for kontrakt, under kontrakt eller på anden måde, som enhver konstruktør (som defineret i MiFID II-produktstyringskravene) i øvrigt måtte have i forhold dertil, har værdipapirerne omfattet af Udbuddet gennemgået en produktgodkendelsesprocedure, på baggrund af hvilken det er fastslået, at de Tegningsretter, de Midlertidige Aktier og de Nye Aktier er: (i) forenelige med en slutmålgruppe af private investorer og investorer, der opfylder kriterierne for professionelle kunder og godkendte modparter, hver især som defineret i MiFID II, og (ii) godkendt til distribution via alle distributionskanaler, som er tilladt i henhold til MiFID II (Målgruppevurderingen). Uanset Målgruppevurderingen bør distributører være opmærksomme på: at kursen på Tegningsretterne og Aktierne i Tryg kan falde, og investorer kan miste en del af eller hele deres investering, at Tegningsretterne og Aktierne ikke giver en garanteret indtjening eller kapitalbeskyttelse, og at en investering i Tegningsretterne og Aktierne alene er forenelig med aktionærer og investorer, som ikke har behov for en garanteret indtjening eller kapitalbeskyttelse, der (alene eller sammen med en relevant finansiel eller anden rådgiver) er i stand til at evaluere fordele og risici forbundet med en investering, og som har tilstrækkelige midler til at kunne bære eventuelle tab fra investeringen. Målgruppevurderingen er uden præjudice for kravene til eventuelle kontraktmæssige, juridiske eller lovgivningsmæssige salgsbegrænsninger i forhold til Udbuddet. Det bemærkes endvidere, at Managers, uanset Målgruppevurderingen, alene vil skaffe investorer, der opfylder kriterierne om at være professionelle kunder og godkendte modparter (undtagen et offentligt udbud til aktionærer og investorer i Danmark, Grønland, Norge og Sverige i henhold til Prospektet, der er godkendt af og registreret ved Finanstilsynet). For at undgå tvivl præciseres det, at Målgruppevurderingen ikke udgør: (a) en vurdering af egnethed eller hensigtsmæssighed i henhold til MiFID II, eller (b) en anbefaling til nogen investor eller nogen aktionær eller gruppe af investorer eller aktionærer i Tryg om at investere i, eller købe, eller foretage nogen anden handling i forhold til Tegningsretterne, de Midlertidige Aktier og de Nye Aktier. Det påhviler den enkelte distributør at foretage sin egen målgruppevurdering i forhold til Tegningsretterne, de Midlertidige Aktier og de Nye Aktier og træffe beslutning om passende distributionskanaler.

Offentliggørelse på hjemmeside
Denne meddelelse og de dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Rule 26 i UK Takeover Code, vil være tilgængelige, med visse undtagelser for personer bosat i begrænsede jurisdiktioner, på Trygs hjemmeside, www.Tryg.com, straks og under alle omstændigheder ikke senere end kl. 12.00 dansk tid på hverdagen efter offentliggørelse af denne meddelelse. Dette omfatter en kopi af Garantiaftalen, der erstatter den standby underwriting commitment, Joint Global Coordinators har påtaget sig til fordel for Tryg den 18. november 2020. Indholdet af hjemmesiderne, hvortil der er henvist i denne meddelelse, er ikke integreret i og udgør ikke en del af denne meddelelse.

Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Disse udsagn udgør ingen garanti for fremtidige resultater og indebærer visse risici og usikkerhedsfaktorer, og denne meddelelse skal i særdeleshed hverken forstås som bekræftelse af, at Udbuddet vil blive gennemført, eller en bekræftelse af transaktionens størrelse eller kursen. De faktiske fremtidige resultater kan således af forskellige årsager afvige væsentligt fra de resultatforventninger, der er udtrykt i denne meddelelse.

Denne meddelelse har alene et oplysningsformål. Personer, der har behov for rådgivning, bør rådføre sig med en uafhængig finansiel rådgiver. Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og investorer bør ikke købe værdipapirer, der er omtalt i denne meddelelse, på baggrund heraf. Oplysningerne i denne meddelelse er alene til baggrundsorientering og foregiver ikke at være fuldstændige. Ingen person må eller bør uanset formålet dermed handle i tillid til de i denne meddelelse indeholdte oplysninger eller fuldstændigheden, nøjagtigheden eller rimeligheden heraf. Oplysningerne i denne meddelelse kan ændre sig. Der påtages ingen forpligtelse til at opdatere denne meddelelse eller rette eventuelle unøjagtigheder, og udlevering af meddelelsen skal ikke anses som udtryk for, at Tryg på nogen måde forpligter sig til at gennemføre nogen transaktion eller aftale omtalt i meddelelsen. Denne meddelelse er ikke godkendt af nogen kompetent tilsynsmyndighed.

Vedhæftet fil

14_Tryg AS offentliggør registrering af nye aktier

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

10:15 Carlsberg aktie dykker 8 pct. efter afvist bud - analytikere peger på årsager
10:01 Carlsberg har fået afvist bud på 27 mia. kr. på britisk læskedrikproducent
09:56 Analytiker: Tyske og franske aktivitetstal peger på afkøling
09:41 Carlsberg har fået afvist bud på britisk læskedrikproducent
09:36 Tyske aktivitetsindeks skuffer med fald i juni
09:28 Analytikere stemmer i med topchef: Zealands nye fedmedata viser "klar vinder"
09:19 Aktier/åbning: Zealand tager tigerspring på data - Carlsberg i bund på floppet tilbud
09:17 Carlsberg har fået afvist bud på britisk læskedrikproducent
09:10 Spotpriserne på containerfragt fortsætter frem for 11. uge i træk
08:45 Obligationer/åbning: Renten falder forud for aktivitetsmålinger
08:33 Zealand får løftet kursmål hos Kempen efter fedmedata
08:25 Råvarer: Olieprisen stiger for anden uge i træk på grund af tegn på stigende efterspørgsel
07:55 Aktier/tendens: Zealand Pharma i centrum efter vægttabsnyt i afventende marked
07:30 Nordnet forudser stigning til Zealand efter nye fedmedata
06:59 Obligationer/tendens: RMI-målinger kommer til at sætte retningen
06:54 Japansk inflation fortsætter frem mens kerneinflation aftager en anelse
06:34 Mærsk får skåret kursmålet hos SEB
06:34 Zealands kursmål får markant løft hos amerikansk storbank
06:34 Zealand om vægttabshåb: Vi er nødt til at have en stor farmavirksomhed med som partner
06:34 Zealands topchef om data med vægttabshåb: Vi kunne ikke have håbet på mere