Tryg A/S offentliggør resultat af fortegningsemission

Udgivet den 23-03-2021  |  kl. 09:15  |  MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES, HELT ELLER DELVIST, I ELLER TIL USA.

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, HELT ELLER DELVIST, TIL ELLER DEN ITALIENSKE REPUBLIK, SCHWEIZ, AUSTRALIEN, CANADA, DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER (ONSHORE), DUBAIS INTERNATIONALE FINANSCENTER, ABU DHABIS GLOBALE MARKED, SINGAPORE, JAPAN, HONGKONG, FOLKEREPUBLIKKEN KINA ELLER I NOGEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGØRELSE VILLE VÆRE ULOVLIG.

DENNE MEDDELELSE UDGØR HVERKEN ELLER ER EN DEL AF OG SKAL IKKE OPFATTES SOM ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER EN OPFORDRING TIL TILBUD OM AT KØBE NOGEN AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER I NOGEN JURISDIKTION. INVESTORER BØR IKKE TEGNE, KØBE ELLER PÅ ANDEN MÅDE ERHVERVE, SÆLGE ELLER AFHÆNDE NOGEN AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER, BORTSET FRA I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE VÆRDIPAPIRLOVGIVNING OG PÅ BAGGRUND AF OPLYSNINGERNE, DER ER INDEHOLDT ELLER INTEGRERET VED HENVISNING I PROSPEKTET.

DER HENVISES TIL VIGTIG INFORMATION I SLUTNINGEN AF DENNE MEDDELELSE.

Tryg A/S offentliggør resultat af fortegningsemission


Tryg A/S ("Tryg" eller "Selskabet") offentliggør i dag resultatet af udbuddet ("Udbuddet") af 352.505.989 stk. nye aktier (de "Nye Aktier") med fortegningsret ("Fortegningsretterne") for Selskabets eksisterende aktionærer (de "Eksisterende Aktionærer") i forholdet 7:6 og til en tegningskurs på DKK 105 i henhold til prospektet af 1. marts 2021 ("Prospektet"). Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 03-2021 for en beskrivelse af Udbuddet.

Medmindre andet fremgår af denne meddelelse, har de heri anvendte definerede ord og udtryk samme betydning som i Prospektet.

351.391.584  stk. af de Nye Aktier (svarende til ca. 99,7%) er tegnet af Eksisterende Aktionærer ved udnyttelse af deres tildelte Tegningsretter eller af investorer ved udnyttelse af erhvervede Tegningsretter. Med forbehold for opfyldelse af visse betingelser i henhold til garantiaftalen ("Garantiaftalen") af 1. marts 2021 tegnes de tilbageværende Nye Aktier, der ikke er tegnet af indehaverne af Tegningsretter (svarende til ca. 0,3%), af et garantikonsortium bestående af Danske Bank A/S ("Danske Bank") og Morgan Stanley & Co. International plc ("Morgan Stanley") som joint global coordinators og bookrunners ("Joint Global Coordinators") og Citigroup Global Markets Europe AG ("Citi"), HSBC Continental Europe ("HSBC") og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland ("Nordea") som joint lead managers ("Joint Lead Managers" og sammen med Joint Global Coordinators, "Managers").

Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre i alt DKK 37.013.128.845, og nettoprovenuet (bruttoprovenuet efter fradrag af anslåede udgifter, der skal afholdes af Tryg) forventes at udgøre i alt ca. DKK 36,463 mia.

Morten Hübbe, koncernchef i Tryg-koncernen, udtaler: "Vi er meget glade for at kunne offentliggøre resultatet af en vellykket fortegningsemission, den største i Danmark nogensinde, hvor Tryg har oplevet en stærk opbakning fra både vores eksisterende aktionærer samt nye danske og internationale investorer. Provenuet fra udbuddet skal rejse den nødvendige kapital til finansiering af købet af Trygg-Hansa i Sverige, Codan i Norge og et 50/50-økonomisk ejerskab over danske Codan delt med det canadiske forsikringsselskab Intact Financial Corporation. Købet af Trygg-Hansa i Sverige og Codans norske aktiviteter understøtter et stærkt strategisk og økonomisk rationale om at styrke Trygs markedsposition i Norden med selskaber, vi har et stærkt værdifællesskab med."

Registrering af de Nye Aktier
Registrering af de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen sker efter Udbuddets gennemførelse, forventeligt senest den 25. marts 2021. Nasdaq Copenhagen har betinget godkendt de Nye Aktier til optagelse til handel og officiel notering. De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering under den eksisterende ISIN-kode, DK0060636678, på Nasdaq Copenhagen den 29. marts 2021. Den midlertidige ISIN-kode for de Midlertidige Aktier, DK0061534534, vil hurtigst muligt derefter blive sammenlagt med ISIN-koden for de Eksisterende Aktier, DK0060636678, og de Midlertidige Aktier vil automatisk blive konverteret til Nye Aktier, hvilket forventes at ske den 30. marts 2021.

Indtil denne sammenlægning har fundet sted, kan likviditeten i og markedskursen på de Midlertidige Aktier under den midlertidige ISIN-kode afvige væsentligt fra likviditeten i og markedskursen på de Eksisterende Aktier under den eksisterende ISIN-kode. Handelen med de Midlertidige Aktier er begyndt før specifikke betingelser for Udbuddet er opfyldt og al handel med de Midlertidige Aktier før registrering af de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen sker for hver enkelt af de involverede parters egen regning og risiko.

De Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under handelssymbolet "TRYG". De Midlertidige Aktier er betinget godkendt til optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under handelssymbolet TRYG N.

De Nye Aktier vil forventeligt ikke blive registreret hos Erhvervsstyrelsen før den 25. marts 2021. Da registreringsdatoen for deltagelse i Trygs årlige generalforsamling planlagt afholdt den 26. marts 2021, var den 19. marts 2021, giver hverken de Midlertidige Aktier eller de Nye Aktier deres respektive indehavere ret til at deltage eller stemme på Trygs årlige generalforsamling 2021.

Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder

Registrering af kapitalforhøjelsen i tilknytning til de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen og udstedelse af de Nye Aktier gennem VP Securities........................................................................................ 25. marts 2021
Gennemførelse af Udbuddet (Udbuddet vil alene blive gennemført, hvis og når de tegnede Nye Aktier er udstedt af Tryg, og kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervsstyrelsen)........................

 
Forventeligt den 25. marts 2021
Sidste dag for handel med Midlertidige Aktier .................................. 26. marts 2021 kl. 17.00 dansk tid
Officiel notering af og handel med de Nye Aktier under den eksisterende ISIN-kode................................................................... 29. marts 2021
Sammenlægning af den midlertidige ISIN-kode for de Midlertidige Aktier med ISIN-koden for de Eksisterende Aktier i VP Securities..... 30. marts 2021

Ovenstående tidsplan kan ændre sig. Enhver ændring vil blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen.

Tilbagekaldelse af Udbuddet
Udbuddets gennemførelse er betinget af, at Udbuddet ikke tilbagekaldes.

I henhold til Garantiaftalen er Managers forpligtelser betinget af følgende, med undtagelse af eventuelle betingelser, der måtte være opfyldt pr. datoen for Prospektet: 1) at der ikke er indtruffet visse insolvensrelaterede begivenheder i forhold til Tryg før registrering af de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen, 2) at Ordningen ikke er bortfaldet eller er gyldigt tilbagekaldt i henhold til vilkårene herfor før registrering af de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen (eller, hvis Købet er struktureret som et Overtagelsestilbud, givet det pågældende Overtagelsestilbud ikke er bortfaldet, ophævet eller gyldigt tilbagekaldt i henhold til vilkårene derfor før registrering af de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen), og 3) at der ikke er modtaget meddelelse fra Nasdaq Copenhagen om, at godkendelsen af optagelse af de Nye Aktier til handel og officiel notering er tilbagekaldt før registrering af de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen. Hvis nogen af ovenstående betingelser inden ovennævnte tidspunkter, eller såfremt der ikke er anført et tidspunkt, før registrering af de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen, ikke er opfyldt (eller frafaldet af Joint Global Coordinators på vegne af Emissionsbankerne), har Joint Global Coordinators på vegne af Emissionsbankerne ret til at opsige Garantiaftalen. Herudover har Joint Global Coordinators på vegne af Managers ret til at opsige Garantiaftalen, hvis Erhvervsstyrelsen afviser at registrere de Nye Aktier.

Bortset fra ovenstående har Joint Global Coordinators på vegne af Managers ikke ret til at opsige Garantiaftalen. Hvis Garantiaftalen opsiges, vil Udbuddet blive tilbagekaldt. Joint Global Coordinators' opsigelsesret, på vegne af Managers, i henhold til Garantiaftalen bortfalder ved registrering af de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen, hvilket pt. forventes at ske den 25. marts 2021.

En eventuel tilbagekaldelse af Udbuddet offentliggøres straks via Nasdaq Copenhagen.

Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil en allerede foretaget udnyttelse af Tegningsretter automatisk blive annulleret. Tegningsbeløbet for de Nye Aktier (fratrukket eventuelle handelsomkostninger) refunderes til den senest registrerede ejer af de Midlertidige Aktier pr. tilbagekaldelsestidspunktet. Alle Tegningsretter mister deres gyldighed, og der vil ikke blive udstedt Nye Aktier. Handel med Tegningsretter i løbet af Handelsperioden for Tegningsretterne, der løber fra 4. marts 2021 kl. 9.00 dansk tid til 17. marts 2021 kl. 17.00 dansk tid vil imidlertid ikke blive berørt. Aktionærer og investorer, der har erhvervet Tegningsretter, vil således lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne og eventuelle handelsomkostninger.

Handel med Eksisterende Aktier og Midlertidige Aktier vil heller ikke blive berørt, hvis Udbuddet ikke gennemføres, og Aktionærer og investorer, der har erhvervet Midlertidige Aktier, vil få tilbagebetalt tegningsbeløbet for de Nye Aktier (fratrukket eventuelle handelsomkostninger). Aktionærer og investorer, der har erhvervet Midlertidige Aktier, vil således lide et tab svarende til differencen mellem købskursen for de Midlertidige Aktier og Tegningskursen, der er betalt for de Nye Aktier samt eventuelle handelsomkostninger.

Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers og Juridiske Rådgivere
Danske Bank og Morgan Stanley fungerer som joint global coordinators og joint bookrunners. Citi, HSBC og Nordea fungerer som joint lead managers. Plesner Advokatpartnerselskab fungerer som dansk juridisk rådgiver, og Herbert Smith Freehills LLP fungerer som britisk og amerikansk juridisk rådgiver for Selskabet. Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab fungerer som dansk juridisk rådgiver, og Latham & Watkins (London) LLP fungerer som britisk og amerikansk juridisk rådgiver for Managers.

Status på myndighedsgodkendelser
Købet er fortsat underlagt en række udestående betingelser, der inkluderer modtagelse af de nødvendige regulatoriske godkendelser i visse jurisdiktioner, herunder til at gennemføre Købet. For nylig har Intact opnået godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at erhverve enekontrol over RSAs forretning uden for Norge og Sverige, inklusive erhvervelse af enekontrol over RSAs danske forretning, som er placeret i Codan A/S, og Tryg, Intact, inklusiv visse datterselskaber heraf, samt TryghedsGruppen smba har modtaget godkendelser fra Finanstilsynet til erhvervelsen af en kvalificeret andel i Codan A/S, Codan Forsikring A/S og Forsikringsselskabet Privatsikring A/S.

Kontaktoplysninger:
For yderligere oplysninger henvises der til tryg.com eller

Gianandrea Roberti, Investor Relations Officer, +45 20 18 82 67, gianandrea.roberti@tryg.dk
Peter Brondt, Investor Relations Manager, +45 22 75 89 04, peter.brondt@tryg.dk
Tanja Frederiksen, Head of Communications, +45 51 95 77 78, tanja.frederiksen@tryg.dk

Vigtig information
DENNE MEDDELELSE UDGØR HVERKEN ELLER ER EN DEL AF ET TILBUD ELLER EN OPFORDRING TIL AT SÆLGE ELLER UDSTEDE, ELLER EN OPFORDRING TIL AT TILBYDE AT KØBE ELLER TEGNE, NOGEN AKTIER ELLER ANDRE VÆRDIPAPIRER. EJ HELLER MÅ MEDDELELSEN (ELLER NOGEN DEL HERAF) ELLER UDLEVERING AF DEN DANNE GRUNDLAG FOR, ELLER DANNE BAGGRUND FOR DISPOSITIONER I FORBINDELSE MED, ELLER ANSES SOM INCITAMENT TIL AT INDGÅ, NOGEN KONTRAKT ELLER NOGET TILSAGN. INVESTORER BØR IKKE ERHVERVE AKTIER ELLER ANDRE VÆRDIPAPIRER OMTALT HERI, MEDMINDRE DET SKER PÅ BAGGRUND AF DE I PROSPEKTET INDEHOLDTE OPLYSNINGER. DE I MEDDELELSEN BESKREVNE TRANSAKTIONER SAMT UDLEVERING AF MEDDELELSEN OG ANDRE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED UDBUDDET KAN I VISSE JURISDIKTIONER VÆRE BEGRÆNSET VED LOV, OG PERSONER, DER KOMMER I BESIDDELSE AF MEDDELELSEN, DOKUMENTER ELLER ANDRE OPLYSNINGER, HVORTIL DER HENVISES I DENNE MEDDELELSE, BØR SELV INDHENTE OPLYSNINGER OM OG OVERHOLDE DISSE BEGRÆNSNINGER.

I SÆRDELESHED UDGØR DENNE MEDDELELSE IKKE, OG ER IKKE EN DEL AF, ET TILBUD OM AT SÆLGE, ELLER EN OPFORDRING TIL AT TILBYDE AT KØBE NOGET VÆRDIPAPIR I USA, DET FORENEDE KONGERIGE, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, SCHWEIZ, AUSTRALIEN, CANADA, DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER (ONSHORE), DUBAIS INTERNATIONALE FINANSCENTER, ABU DHABIS GLOBALE MARKED, SINGAPORE, JAPAN, HONGKONG ELLER FOLKEREPUBLIKKEN KINA. ENHVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE BEGRÆNSNINGER KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I EN SÅDAN JURISDIKTION.

DENNE MEDDELELSE INDEHOLDER IKKE OG UDGØR IKKE ET TILBUD OM SALG ELLER EN OPFORDRING TIL TILBUD OM AT KØBE VÆRDIPAPIRER I USA. DE I DENNE MEDDELELSE OMTALTE VÆRDIPAPIRER ER IKKE OG VIL IKKE REGISTRERET I HENHOLD TIL SECURITIES ACT OF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER (SECURITIES ACT), ELLER HOS NOGEN VÆRDIPAPIRTILSYNSMYNDIGHED I NOGEN DELSTAT ELLER ANDEN JURISDIKTION I USA, OG MÅ IKKE UDBYDES, SÆLGES, MODTAGES, UDNYTTES, VIDERESÆLGES, FRAFALDES, OVERDRAGES ELLER LEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA UNDTAGEN TIL QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS SOM DEFINERET I RULE 144A I SECURITIES ACT I HENHOLD TIL EN GÆLDENDE UNDTAGELSE FRA, ELLER I EN TRANSAKTION, DER IKKE ER UNDERLAGT, REGISTRERINGSKRAVENE I SECURITIES ACT. ETHVERT UDBUD OG SALG AF VÆRDIPAPIRER UDEN FOR USA SKER I HENHOLD TIL OG I OVERENSSTEMMELSE MED REGULATION S I SECURITIES ACT OG I OVERENSSTEMMELSE MED ENHVER GÆLDENDE VÆRDIPAPIRLOVGIVNING I ENHVER DELSTAT ELLER ANDEN JURISDIKTION I USA. VÆRDIPAPIRERNE PÅTÆNKES IKKE OFFENTLIGT UDBUDT I USA. VÆRDIPAPIRERNE VIL IKKE BLIVE OFFENTLIGT TILBUDT I USA. HVERKEN DE I DENNE MEDDELELSE OMTALTE VÆRDIPAPIRER, DENNE MEDDELELSE ELLER NOGET ANDET DOKUMENT I FORBINDELSE MED TILBUDDET OM ELLER SALGET AF NOGEN AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER ER ELLER VIL BLIVE GODKENDT ELLER AFVIST AF DET AMERIKANSKE BØRSTILSYN (SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) ELLER AF NOGET BØRSTILSYN ELLER NOGEN ANDEN TILSYNSMYNDIGHED I NOGEN DELSTAT ELLER ANDEN JURISDIKTION I USA, LIGESOM INGEN AF DISSE MYNDIGHEDER HAR AFGIVET NOGEN ERKLÆRING OM ELLER UDTALT SIG OM UDBUDDET AF NOGEN AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER ELLER NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF DENNE MEDDELELSE. ENHVER ERKLÆRING OM DET MODSATTE BETRAGTES SOM EN KRIMINEL HANDLING I USA.

I RELATION TIL MEDLEMSSTATERNE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, DER ER OMFATTET AF FORORDNING 2017/1129/EU (SAMMEN MED ALLE GÆLDENDE GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER PROSPEKTFORORDNINGEN) (HVER ISÆR EN RELEVANT MEDLEMSSTAT), ER DER IKKE TAGET OG VIL DER IKKE BLIVE TAGET SKRIDT TIL OFFENTLIGT AT TILBYDE DE I DENNE MEDDELELSE OMTALTE VÆRDIPAPIRER, DER VILLE KRÆVE OFFENTLIGGØRELSE AF ET PROSPEKT I NOGEN RELEVANT MEDLEMSSTAT, UNDTAGEN I DANMARK, NORGE OG SVERIGE. VÆRDIPAPIRERNE KAN SÅLEDES, OG BORTSET FRA SOM OVENFOR ANFØRT, ALENE UDBYDES ELLER SÆLGES I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT I MEDFØR AF EN UNDTAGELSE I HENHOLD TIL PROSPEKTFORORDNINGEN.

DENNE MEDDELELSE ER I ENHVER RELEVANT MEDLEMSSTAT, MED UNDTAGELSE AF DANMARK, NORGE OG SVERIGE, ALENE RETTET MOD OG ALENE HENVENDT TIL PERSONER I DEN PÅGÆLDENDE RELEVANTE MEDLEMSSTAT, DER OPFYLDER KRITERIERNE FOR FRITAGELSE FRA FORPLIGTELSEN TIL AT OFFENTLIGGØRE ET PROSPEKT, HERUNDER KVALIFICEREDE INVESTORER SOM DEFINERET I PROSPEKTFORORDNINGENS ARTIKEL 2(E) (KVALIFICEREDE INVESTORER).

I DET FORENEDE KONGERIGE VIL DENNE MEDDELELSE ALENE BLIVE UDLEVERET TIL, OG ER ALENE HENVENDT TIL, PERSONER, DER ER KVALIFICEREDE INVESTORER (SOM DEFINERET I ARTIKEL 2(e) I DEN BRITISKE PROSPEKT FORORDNING), OG SOM ER (I) PERSONER, DER HAR PROFESSIONEL ERFARING MED FORHOLD, DER RELATERER SIG TIL INVESTERINGER, OMFATTET AF DEFINITIONEN AF INVESTMENT PROFESSIONALS I ARTICLE 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 MED SENERE ÆNDRINGER (BEKENDTGØRELSEN), (II) PERSONER, DER ER HIGH NET WORTH BODIES CORPORATE, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS, PARTNERSHIPS OG TRUSTEES OF HIGH VALUE TRUSTS, SOM BESKREVET I BEKENDTGØRELSENS ARTICLE 49(2)(A)-(D) OG/ELLER (III) PERSONER, TIL HVEM MEDDELELSEN I ØVRIGT LOVLIGT KAN KOMMUNIKERES I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSEN (ALLE SÅDANNE PERSONER BENÆVNES UNDER ÉT RELEVANTE PERSONER). I DET FORENEDE KONGERIGE MÅ PERSONER, DER IKKE ER RELEVANTE PERSONER, IKKE HANDLE UD FRA ELLER I TILLID TIL DENNE MEDDELELSE. I DET FORENEDE KONGERIGE MÅ ENHVER INVESTERING ELLER INVESTERINGSAKTIVITET, SOM DENNE MEDDELELSE VEDRØRER, KUN UDFØRES AF OG VIL KUN BLIVE INDGÅET MED RELEVANTE PERSONER. I FORBINDELSE MED DETTE AFSNIT BETYDER UDTRYKKET DEN BRITISKE PROSPEKTFORORDNING FORORDNING 2017/1129/EU, SOM DEN INDGÅR I DET FORENEDE KONGERIGES NATIONALE LOVGIVNING I MEDFØR AF EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018.

HVERKEN TRYG, MANAGERS ELLER NOGEN AF DISSES RESPEKTIVE DATTERVIRKSOMHEDER, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ELLER NOGEN AF DISSES RESPEKTIVE BESTYRELSES- OG DIREKTIONSMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, RÅDGIVERE, BEFULDMÆGTIGEDE ELLER NOGEN ANDEN PERSON PÅTAGER SIG NOGET SOM HELST ANSVAR ELLER GIVER NOGEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET ERKLÆRING ELLER GARANTI VEDRØRENDE SANDFÆRDIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER RIMELIGHEDEN AF OPLYSNINGER ELLER HOLDNINGER UDTRYKT I DENNE MEDDELELSE (ELLER OM NOGEN OPLYSNINGER ER UDELADT AF MEDDELELSEN) ELLER NOGEN ANDRE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SELSKABET ELLER ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER, UANSET OM DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER ER I MUNDTLIG, SKRIFTLIG, VISUEL ELLER ELEKTRONISK FORM, OG UANSET HVORDAN DE KOMMUNIKERES ELLER GØRES TILGÆNGELIGE, ELLER FOR NOGET TAB, UANSET HVORDAN DET OPSTÅR, VED BRUG AF DENNE MEDDELELSE ELLER DENS INDHOLD ELLER I ØVRIGT I FORBINDELSE HERMED.

Alene med henblik på at opfylde kravene om produktstyring i: (a) EU-direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med senere ændringer (MiFID II), (b) artikel 9 og 10 i Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593 om supplerende regler til MiFID II, og (c) lokale gennemførelsesbestemmelser (under ét benævnt MiFID II-produktstyringskravene), og med fraskrivelse af ethvert ansvar, hvad enten det måtte opstå uden for kontrakt, under kontrakt eller på anden måde, som enhver konstruktør (som defineret i MiFID II-produktstyringskravene) i øvrigt måtte have i forhold dertil, har værdipapirerne omfattet af Udbuddet gennemgået en produktgodkendelsesprocedure, på baggrund af hvilken det er fastslået, at de Tegningsretter, de Midlertidige Aktier og de Nye Aktier er: (i) forenelige med en slutmålgruppe af private investorer og investorer, der opfylder kriterierne for professionelle kunder og godkendte modparter, hver især som defineret i MiFID II, og (ii) godkendt til distribution via alle distributionskanaler, som er tilladt i henhold til MiFID II (Målgruppevurderingen). Uanset Målgruppevurderingen bør distributører være opmærksomme på: at kursen på Tegningsretterne og Aktierne i Tryg kan falde, og investorer kan miste en del af eller hele deres investering, at Tegningsretterne og Aktierne ikke giver en garanteret indtjening eller kapitalbeskyttelse, og at en investering i Tegningsretterne og Aktierne alene er forenelig med aktionærer og investorer, som ikke har behov for en garanteret indtjening eller kapitalbeskyttelse, der (alene eller sammen med en relevant finansiel eller anden rådgiver) er i stand til at evaluere fordele og risici forbundet med en investering, og som har tilstrækkelige midler til at kunne bære eventuelle tab fra investeringen. Målgruppevurderingen er uden præjudice for kravene til eventuelle kontraktmæssige, juridiske eller lovgivningsmæssige salgsbegrænsninger i forhold til Udbuddet. Det bemærkes endvidere, at Managers, uanset Målgruppevurderingen, alene vil skaffe investorer, der opfylder kriterierne om at være professionelle kunder og godkendte modparter (undtagen et offentligt udbud til aktionærer og investorer i Danmark, Grønland, Norge og Sverige i henhold til Prospektet, der er godkendt af og registreret ved Finanstilsynet). For at undgå tvivl præciseres det, at Målgruppevurderingen ikke udgør: (a) en vurdering af egnethed eller hensigtsmæssighed i henhold til MiFID II, eller (b) en anbefaling til nogen investor eller nogen aktionær eller gruppe af investorer eller aktionærer i Tryg om at investere i, eller købe, eller foretage nogen anden handling i forhold til Tegningsretterne, de Midlertidige Aktier og de Nye Aktier. Det påhviler den enkelte distributør at foretage sin egen målgruppevurdering i forhold til Tegningsretterne, de Midlertidige Aktier og de Nye Aktier og træffe beslutning om passende distributionskanaler.

Offentliggørelse på hjemmeside
Denne meddelelse og de dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Rule 26 i UK Takeover Code, vil være tilgængelige, med visse undtagelser for personer bosat i begrænsede jurisdiktioner, på Trygs hjemmeside, www.Tryg.com, straks og under alle omstændigheder ikke senere end kl. 12.00 dansk tid på hverdagen efter offentliggørelse af denne meddelelse. Dette omfatter en kopi af Garantiaftalen, der erstatter den standby underwriting commitment, Joint Global Coordinators har påtaget sig til fordel for Tryg den 18. november 2020. Indholdet af hjemmesiderne, hvortil der er henvist i denne meddelelse, er ikke integreret i og udgør ikke en del af denne meddelelse.

Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Disse udsagn udgør ingen garanti for fremtidige resultater og indebærer visse risici og usikkerhedsfaktorer, og denne meddelelse skal i særdeleshed hverken forstås som bekræftelse af, at Udbuddet vil blive gennemført, eller en bekræftelse af transaktionens størrelse eller kursen. De faktiske fremtidige resultater kan således af forskellige årsager afvige væsentligt fra de resultatforventninger, der er udtrykt i denne meddelelse.

Denne meddelelse har alene et oplysningsformål. Personer, der har behov for rådgivning, bør rådføre sig med en uafhængig finansiel rådgiver. Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og investorer bør ikke købe værdipapirer, der er omtalt i denne meddelelse, på baggrund heraf. Oplysningerne i denne meddelelse er alene til baggrundsorientering og foregiver ikke at være fuldstændige. Ingen person må eller bør uanset formålet dermed handle i tillid til de i denne meddelelse indeholdte oplysninger eller fuldstændigheden, nøjagtigheden eller rimeligheden heraf. Oplysningerne i denne meddelelse kan ændre sig. Der påtages ingen forpligtelse til at opdatere denne meddelelse eller rette eventuelle unøjagtigheder, og udlevering af meddelelsen skal ikke anses som udtryk for, at Tryg på nogen måde forpligter sig til at gennemføre nogen transaktion eller aftale omtalt i meddelelsen. Denne meddelelse er ikke godkendt af nogen kompetent tilsynsmyndighed.

Vedhæftet fil

12_Tryg AS offentliggør resultat af fortegningsemission

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder