Vækst i omsætning og driftsresultat på hhv. 26% og 59%

Udgivet den 07-05-2020  |  kl. 06:30  |  

MEDDELELSE NR. 192
 

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2019/20 (1. januar - 31. marts 2020)

ChemoMetec fortsatte væksten i 3. kvartal 2019/20 og opnåede en omsætning på DKK 57,6 mio., svarende til en stigning på 26% i forhold til samme kvartal året før. Stigningen skyldes primært en væsentlig fremgang på det nordamerikanske marked og er drevet af høje vækstrater inden for cellebaseret immunterapi. Resultat af primær drift, EBITDA, steg i kvartalet med 59% til DKK 28,2 mio. Den højere indtjening skal ses i lyset af omsætningsvæksten og en stram omkostningsstyring.

Hovedpunkter

Omsætningen i 3. kvartal 2019/20 blev på DKK 57,6 mio., hvilket er en fremgang på 26% i forhold til samme periode sidste år.Omsætningen af analyseinstrumenter steg i 3. kvartal med 24%, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med 26%.Der er i 3. kvartal 2019/20 solgt serviceaftaler svarende til DKK 4,9 mio. Salget af serviceaftaler indregnes som omsætning i takt med udførelsen af servicen, og der er i 3. kvartal 2019/20 indregnet DKK 1,8 mio.Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, life science research, cellebaseret immunterapi, farmaceutisk proces- og kvalitetskontrol (LCF), steg i 3. kvartal med 30%.Stigningen i omsætningen skyldes primært en fremgang på 56% på det vigtige nordamerikanske marked, og mere end hver anden omsætningskrone kommer nu fra dette marked.Resultatet af primær drift, EBITDA, steg i 3. kvartal 2019/20 til DKK 28,2 mio. fra DKK 17,7 mio. i samme periode året før, svarende til en stigning på 59%. EBITDA- marginen blev på 49%.I perioden er der solgt 16 stk. af det nye analyseinstrument, NC-202, der er en opgradering af NC-200.Trods den begrænsede gennemsigtighed på de enkelte markeder som følge af udbruddet af COVID-19, især hvad angår udviklingen på LCF-markedet, fastholder ChemoMetec indtil videre forventningerne til regnskabsåret 2019/20, som senest blev opjusteret den 28. april 2020.

Situationen vedrørende COVID-19

I forbindelse med udbruddet af COVID-19 har ChemoMetec taget en række forholdsregler og har gennemført initiativer i virksomheden samt på tværs af værdikæden.

Fokus har været at sikre, at produktion, kvalitetskontrol og logistikfunktioner i størst muligt omfang har kunnet opretholdes under de øgede restriktioner og under hensyntagen til både medarbejdere og kunder. ChemoMetec har under hele udbruddet været i stand til at opretholde disse funktioner tæt på normal drift. Det betyder, at alle modtagne ordre, hvor kunden ikke har udskudt leveringsdatoen, er blevet leveret uden forsinkelser.   

Salg og kundesupport er væsentligt påvirket af de indførte rejse- og møderestriktioner, og aktiviteterne inden for disse områder er derfor omlagt til virtuelle møder og præsentationer med henblik på at støtte salget og kunderne bedst muligt under de ændrede vilkår. Udførelsen af service sker i øjeblikket alene virtuelt, og de fysiske servicebesøg udskydes.

Det er i den nuværende situation vanskeligt at forudsige, hvilke konsekvenser restriktionerne vil få for ChemoMetecs omsætning. Omsætningen er på den ene side påvirket af udskydelse af leveringstidspunkter, tilbageholdenhed i forbindelse med afgivelse af nye ordre og investeringsbudgetter, som i nogle tilfælde midlertidigt sættes på hold. Modsat er der kunder, som øger deres lagerbeholdning af eksempelvis forbrugsvarer fra ChemoMetec.

Den del af udviklingsarbejdet, som vedrører produktafprøvninger hos potentielle kunder er ligeledes vanskeliggjort under de nuværende rejse- og møderestriktioner. Derfor har allerede planlagte produktafprøvninger ikke kunnet påbegyndes, og nye produktafprøvninger kan potentielt vanskeliggøres. Der henvises til afsnittene om Xcyto 5 og XcytoMatic under "Produktudvikling".

Ovenstående forhold betyder, at der samlet set er øget usikkerhed omkring udviklingen i ChemoMetecs omsætning og dermed også indtjening i den kommende periode. Udmeldt forventet omsætning for året fastholdes dog jf. nedenfor.

Udvikling i omsætning, resultat og øvrig drift

Omsætningen i 3. kvartal 2019/20 steg med 26% i forhold til samme kvartal året før, idet omsætningen steg fra DKK 45,6 mio. til DKK 57,6 mio.

I de første tre kvartaler blev omsætningen på DKK 161,2 mio., hvilket ligeledes svarer til en stigning på 26% i forhold til samme periode i 2018/19.

Den samlede omsætning af analyseinstrumenter steg i 3. kvartal med 24%, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med 26%.

Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, LCF-markedet (life science research, cellebaseret immunterapi, farmaceutisk proces- og kvalitetskontrol), steg med 30% i 3. kvartal 2019/20. Dette dækker over en ligelig stigning i instrument- og forbrugsvaresalget på henholdsvis 28% og 29%. Der er i 3. kvartal 2019/20 endvidere solgt serviceaftaler svarende til DKK 4,9 mio. Salget af serviceaftaler indregnes som omsætning i takt med udførelsen af servicen, og der er i 3. kvartal 2019/20 indregnet DKK 1,8 mio. i omsætning fra serviceaftaler.

Fremgangen i 3. kvartal er primært relateret til en stigning i omsætningen på det amerikanske marked af NC-200-produkter inden for den del af LCF-markedet, der omfatter cellebaseret immunterapi - et område, hvor ChemoMetec fortsat har en gunstig position i forhold til konkurrerende aktører. Stigningen i omsætningen i Nordamerika var på 56%, og mere end hver anden omsætningskrone kommer nu fra herfra.

I perioden er salgs- og markedsføringsindsatsen for NC-202 (en opgraderet version af det mest sælgende instrument NC-200) blevet betydeligt intensiveret, og det har resulteret i, at der i kvartalet er solgt 16 stk. NC-202 instrumenter, hvoraf de syv er blevet solgt på det amerikanske marked. Samtlige installationer har været problemfrie, og kunderne har taget godt imod det nye instrument. Det forventes, at NC-202 stille og roligt vil overtage NC-200 instrumentets rolle som ChemoMetecs vigtigste kassettebaserede celletæller.

Resultatet af primær drift, EBITDA, steg i 3. kvartal 2019/20 til DKK 28,2 mio. fra DKK 17,7 mio. i samme periode året før, svarende til en stigning på 59%. EBITDA-marginen blev på 49%. I de tre første kvartaler blev EBITDA på DKK 71,9 mio. mod DKK 50,1 mio. i samme periode året før, svarende til en stigning på 44%.

Stigningen i resultat af primær drift kan i al væsentlighed tilskrives en højere omsætning og højere salgspriser i forhold til samme periode sidste år samt en stram styring af omkostningerne. I marts 2020 er omkostningsniveauet blevet yderligere reduceret som følge af, at udbruddet af COVID-19 har ført til en betydelig reduktion i rejseudgifter mv. i forbindelse med, at salgs- og supportaktiviteterne er omlagt til mindre omkostningstunge virtuelle online møder og præsentationer.

Det forventes samtidig, at omkostningsniveauet fortsat vil være på samme lave niveau i den resterende del af regnskabsåret, hvilket gav anledning til en opjustering af driftsresultatet den 28. april 2020.

ChemoMetecs omsætning fordelt på produktgrupper og geografi i 3. kvartal og i de første ni måneder af 2019/20 fremgår af nedenstående oversigt:

DKK 1.000  Danmark  Europa  USA/
Canada
 Øvrige  2019/20
3. kvartal

I alt
   2018/19
3. kvartal

I alt
               
 Instrumenter   753   4.248   17.022   9.531   31.554     25.467
 Forbrugsvarer   1.128   7.186   10.527   3.437   22.278     17.676
 Service   -    407   1.397   12   1.816     - 
 Andet   99   835   996   32   1.962     2.501
 I alt   1.980   12.676   29.942   13.012   57.610     45.644


DKK 1.000  Danmark  Europa  USA/
Canada
 Øvrige  2019/20
9 måneder

I alt
   2018/19
9 måneder

I alt
               
 Instrumenter   2.569   18.669   47.116   17.200   85.554     70.924
 Forbrugsvarer   3.184   19.290   32.544   9.113   64.131     51.007
 Service   -    713   3.352    12   4.077     - 
 Andet   903   3.096   2.515   933   7.447     5.923
 I alt   6.656   41.768   85.527   27.258   161.209     127.854

   

Produktudvikling

Xcyto 5

Som omtalt i halvårsrapporten for 2019/20 arbejdes der i øjeblikket med at udvikle og implementere to større produktforbedringer af Xcyto 5. Den ene produktforbedring omhandler en standardisering af instrumenterne, således at instrumenterne opfører sig ensartet med hensyn til analyse set-up, analysetid og analyseresultater. Den anden produktforbedring omhandler en simplificering af arbejdsgangen i forbindelse med håndteringen af det, der inden for fluorescence-analyse kaldes spectral unmixing. Den produktforbedring, som omhandler standardiseringen af instrumenterne, blev færdigudviklet i slutningen af 1. halvår 2019/20 og implementeret i Xcyto 5. Det er planen at relancere Xcyto 5 som en moderne afløser til NC-3000, der har været på markedet i ti år. I den forbindelse er der til Xcyto 5 udviklet en række veldefinerede celleanalyser, som skal indgå i en samlet analysepakke til Xcyto 5. Det forventes, at der løbende vil blive frigivet nye såkaldte veldefinerede celleanalyser til Xcyto 5, ligesom det også forventes, at der i nært samarbejde med kunderne, og mod betaling, vil blive udviklet kundetilpassede specialløsninger. Inden relanceringen af Xcyto 5 er det vigtigt at få testet konceptet i marken hos potentielle kunder, og det var hensigten, at dette testforløb skulle igangsættes i løbet af 3. kvartal af regnskabsåret. Som følge af udbruddet af COVID-19 er dette imidlertid ikke sket, og det er fortsat usikkert, hvornår produktafprøvningerne hos potentielle kunder kan påbegyndes.

Den anden produktforbedring, omhandlende spectral unmixing, forventes at være implementeret i Xcyto 5 inden regnskabsårets afslutning.

NucleoCounter NC-202

Efter salgsfrigivelsen af NC-202 er udviklingsarbejdet fortsat i 3. kvartal, og dette arbejde forventes at fortsætte flere måneder frem. Blandt andet arbejdes der på at udvikle helt nye applikationer, ligesom instrumentets software løbende vil blive videreudviklet, så det i størst muligt omfang reflekterer kundernes ønsker og behov.

XcytoMatic
Produktet, der er baseret på Xcyto-teknologi, vil blive udstyret med en prøvekarrusel og en genbrugs-flowkuvette, og forbrugsvarerne til instrumentet vil være engangsprøverør og reagenser. Der er plads til mere end 20 prøverør i karrusellen, og analysen foregår på den måde, at når kunden har placeret rørene med prøver i karrusellen, så vil resten af analysen foregå 100% automatisk. XcytoMatic skal supplere den nuværende produktpalet inden for celletælling, og produktet er primært rettet mod den del af farmamarkedet, der har at gøre med procesudvikling og produktion. Produktudviklingen af XcytoMatic er i prototypefasen, og det forventes, at produktet bliver færdigudviklet i løbet af kalenderåret 2020. Dog vil udbruddet af COVID-19 kunne få indflydelse på projektforløbet, herunder færdiggørelses-tidspunktet for XcytoMatic.

IPR og licensaftaler

ChemoMetec er ved udgangen af kvartalet ikke bekendt med indsigelsessager mod selskabets patenter. ChemoMetec råder ved udgangen af kvartalet over i alt 16 patentfamilier, hvoraf der er udtaget 52 patenter i udvalgte lande, herunder 13 i USA.

Forventningerne til 2019/20

Trods den begrænsede gennemsigtighed på de enkelte markeder som følge af udbruddet af COVID-10, især hvad angår udviklingen på LCF-markedet, fastholder ChemoMetec indtil videre forventningerne til regnskabsåret 2019/20, som senest blev opjusteret den 28. april 2020. Omsætningen forventes i 2019/20 således at ligge i intervallet DKK 205-213 mio., mens driftsresultatet (EBITDA) forventes at blive i niveauet DKK 82-90 mio.


Yderligere oplysninger

Adm. direktør (CEO) Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S
Telefon: (+45) 4813 1020

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet pharma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com.

Vedhæftet fil

Meddelelse 192 - Periodemeddelelse 3. kvartal 2019_20

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk