Beslutninger på Vestjysk Bank A/S' ekstraordinære generalforsamling vedrørende fusionen med Den Jyske Sparekasse

Udgivet den 13-01-2021  |  kl. 10:27  |  


På Vestjysk Bank A/S' (Vestjysk Bank) ekstraordinære generalforsamling den 13. januar 2021 blev nedenstående besluttet i overensstemmelse med dagsordenens punkter.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens mundtlige redegørelse for fusionen mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse A/S (Den Jyske Sparekasse) til efterretning.

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag, som blev godkendt af generalforsamlingen:

Forslag om gennemførelse af fusion mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse med Vestjysk Bank som det fortsættende pengeinstitut på de vilkår, som blev fremlagt på generalforsamlingen, og som er indeholdt i de til fusionen tilhørende dokumenter, heriblandt følgende:  Overdragelse af Den Jyske Sparekasses samlede aktiver og passiver, rettigheder og forpligtelser til Vestjysk Bank.Forhøjelse af Vestjysk Banks selskabskapital med nominelt DKK 337.591.984 således, at Vestjysk Banks selskabskapital efter kapitalforhøjelsen udgør nominelt DKK 1.233.573.501, fordelt på 1.233.573.501 aktier à nominelt DKK 1 og ændring af vedtægternes § 3.1 som følge heraf.Optagelse af nye binavne for Vestjysk Bank og ændring af vedtægternes § 1.2 som følge heraf.Ændring af antallet af medlemmer i bestyrelsen og ændring af vedtægternes § 9.1 som følge heraf.Ændring af antallet af medlemmer i direktionen og ændring af vedtægternes § 10.1 som følge heraf.Tilføjelse af en ny vedtægtsbestemmelse om etablering af en frivillig ordning vedrørende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.Ændring af stedet for den ordinære generalforsamling hvert år til en kommune, hvor banken har filial og ændring af vedtægternes § 6.1 som følge heraf.Tilføjelse en bunden sparekassereserve som følge af, at Vestjysk Bank overtager og viderefører Den Jyske Sparekasses bundne sparekassereserve og tilføjelse af et nyt afsnit i vedtægterne som følge heraf.Omnummerering af vedtægternes bestemmelser som følge af de i pkt. (f) og pkt. (h) foreslåede. Valg af bestyrelsesmedlemmer, hvorved bestyrelsesmedlemmerne Kim Duus, Lars Holst, Claus Jensen, Bent Simonsen og Bolette van Ingen Bro blev genvalgt til bestyrelsen. Niels Fessel, Lars Langhoff, Jan Nordstrøm og Hanne Træholt Odegaard blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer, samt valg af bestyrelsesformand, hvorved Kim Duus blev genvalgt, og valg af næstformand, hvorved Niels Fessel blev valgt.  

Bestyrelsen har således efter den ekstraordinære generalforsamling konstitueret sig med Kim Duus som bestyrelsesformand og med Niels Fessel som næstformand for Vestjysk Bank.

Bemyndigelse til dirigenten - med substitutionsret - til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer og tilføjelser heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.


En generalforsamlingsprotokol vil blive gjort tilgængelig på Vestjysk Banks hjemmeside www.vestjyskbank.dk senest 2 uger fra dags dato.

Gennemførelse af fusionen mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse afventer i) vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling i Den Jyske Sparekasse i dag kl. 16 og ii) modtagelsen af Finanstilsynets endelige tilladelse til den foreslåede fusion i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed, hvilket forventes modtaget i morgen den 14. januar 2021.


13. januar 2021


Vestjysk Bank A/S

Bestyrelsen

Vestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk