Conferize A/S udsender delårsrapport for 1. halvår 2020

Udgivet den 31-08-2020  |  kl. 07:20  |  

Selskabsmeddelelse Nr. 8/2020
København, 31. august 2020


Conferize A/S udsender delårsrapport for 1. halvår 2020

Bestyrelsen for Conferize A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2020. Rapporten er urevideret.

Første halvår af 2020 har været præget af Covid-19 pandemien, der fundamentalt har ændret event-industrien. Dette har på den korte bane givet udfordringer for indtjeningen - men med en ny-udviklet platform skræddersyet mod fremtidens kombination af virtuelle og fysiske events, står Conferize i en stærk position til at markere sig i det nye marked.

Finansielt har Conferize A/S i første halvår af 2020 realiseret et underskud på DKK 3,8 mio. Underskuddet kan primært henføres til selskabets udviklingsaktiviteter og manglende omsætning som følge Covid-19. Bestyrelsen og ledelsen i Conferize A/S anser selskabets drift og udvikling i perioden for utilfredsstillende.

Create better events. Faster.

Umiddelbart efter årsskiftet frigav selskabet en ny platform under overskriften "Create better events. Faster". En helt ny Event Creation platform med særligt fokus på tilblivelsesprocessen, hvor eventet skabes - frem for det gængse fokus på den mere traditionelle Event Management.  Et nyt fokus på bedre event, hvor værdien af det enkelte event skal måles i mere end deltagertilfredshed. Det skal måles i, hvordan det bidrager til det samlede salg i virksomheden og virksomhedens bundlinje.

Med den nye platform blev der samtidigt introduceret en helt ny betalings- og abonnementsmodel. Med forskellige abonnementsmodeller henvendt til B2B markedet og en aggressiv prissætning i forhold til potentialet ved at bruge platformen, skulle det dels være svært at komme udenom Conferize, dels give selskabet mulighed for fuldt ud at kapitalisere på de kommercielle muligheder i platformen.

En marketingkampagne blev iværksat i løbet af første kvartal 2020 - og den første respons fra markedet var positiv.

Covid-19

Men med udbruddet af Covid-19 blev markedet fundamentalt ændret.  Fysiske events blev udskudt eller aflyst - og tilbage var virtuelle events.

Et billede, der består ved udgangen af første halvår. Stadigt flere eventarrangører vender sig mod virtuelle events - og fremtiden tegner et billede af kombinationer af virtuelle og fysiske events. Men den grundlæggende udfordring med at udnytte potentialet i events består - og er blot blevet endnu tydeligere.

Arrangørerne oplever nemlig, at det er endnu sværere at engagere deltagerne i en virtuel verden, og at de i endnu mindre grad end tidligere formår at konvertere deltagerne til leads. De oplever fortsat, at de mister oplagte muligheder for mersalg og at de ikke er i nærheden af at realisere det fulde potentiale af deres events.

Det fundamentale skift mod virtuelle events sætter med andre ord i endnu højere grad fokus på behovet for reel værdiskabelsen - fokus på behovet for en unik Event Creation platform som Conferize.

Ny platform

I erkendelsen af det fundamentale skifte i markedet, stoppede selskabet umiddelbart efter udbruddet af Covid-19 marketingsindsatsen. Med afsæt i den eksisterende platform blev kræfterne fokuseret på at videreudvikle platformen i en retning, så den også ville kunne håndtere kravene relateret til kombinerede fysiske og virtuelle events.

I maj 2020 blev platformen opdateret med tredjepartsløsninger til virtuelle events - og i begyndelse af august 2020 var selskabet klar med en fuldt integreret løsning på platformen, kun 5 måneder efter nedlukningen af samfundet.

Ny markedssituation

Den fundamentale ændring af markedet præger konkurrentsituationen. Samtlige værktøjer til events har på kort tid måtte omstille sig til den nye virkelighed med fokus på live og broadcasting funktionalitet. De store virksomheder i branchen er i krise og kæmper fortsat med at tilpasse tunge og komplekse systemer til den nye virkelighed, mens Conferize som en lille og agil virksomhed allerede i dag kan tilbyde et færdigt system, der dækker både fysiske og virtuelle events med de features, som hovedparten af markedet efterspørger.

Validering af forretningspotentialet

Med afsæt i den nye platform er salgsindsatsen blevet intensiveret - i første omgang primært rettet mod det danske marked. Udover opsøgende salg og kampagner, indgår Conferize løbende partnerskaber med andre virksomheder i event branchen for at styrke Conferizes position på det danske marked.

Forventet udvikling

Med et øget kommercielt fokus, vurderer ledelsen fortsat, at der i løbet af de kommende år vil blive etableret et positivt cash flow, dog tidligst i 2022.

Bestyrelsen vurderer på den baggrund, at der vil være nødvendigt for selskabet at opnå adgang til yderligere finansiering. I første omgang forventer selskabet at søge en mindre mellemfinansiering via privat placering for senere hen i løbet af 2. kvartal 2021 at skaffe kapital i størrelsesordenen 20-30 mio. kr. via en offentlig aktieemission.


Hovedtal for 2020 H1 - med sammenlignelige tal

Resultatopgørelsen

    01.01.2020-   01.01.2019-  
    30.06.2020   30.06.2019  
    DKK   DKK  
           
Nettoomsætning   26.400   42.042  
Andre driftsindtægter   747.916   569.746  
Vareforbrug   (80.228)   (22.531)  
Andre eksterne omkostninger   (1.870.939)   (3973.329)  
Bruttoresultat   (1.176.851)   (3.384.072)  
           
Personaleomkostninger   (1.653.340)   (3.330.428)  
Af- og nedskrivninger   (1.654.259)   (23.916.729)  
Driftsresultat   (4.484.450)   (30.631.229)  
           
Andre finansielle indtægter   585      
Andre finansielle omkostninger   (53.383)   (1.520.517)  
Resultat før skat   (4.537.248)   (32.151.746)  
           
Skat af periodens resultat   722.093   2.163.451  
           
Periodens resultat   (3.815.155)   (29.988.295)  
           

Balancen: Aktiver

    30.06.2020   30.06.2019  
    DKK   DKK  
           
Immaterielle anlægsaktiver   11.585.210   7.039.951  
Materielle anlægsaktiver   90.654   152.996  
Finansielle anlægsaktiver   225.829   224.842  
Anlægsaktiver   11.901.693   7.417.789  
           
Tilgodehavender   2.609.731   4.252.040  
Likvide beholdninger   8.612.416   22.344.139  
Omsætningsaktiver   11.222.147   26.596.179  
           
Aktiver i alt   23.123.840   34.013.968  
           

Balancen: Passiver

    30.06.2020   30.06.2019  
    DKK   DKK  
           
Egenkapital   18.434.485   3.874.499  
Hensatte forpligtelser   -   -  
Gældsforpligtelser   4.689.355   30.139.469  
           
Passiver i alt   23.123.840   34.013.968  
           

Egenkapitalopgørelse

    30.06.2020   30.06.2019  
    DKK   DKK  
           
Egenkapital primo   22.217.576   33.862.794  
Kapitalforhøjelse   32.064   -  
Overført til reserver   -   -  
Periodens resultat   (3.815.155)   (29.988.295)  
           
Egenkapital ultimo   18.434.485   3.874.499  
           

Pengestrømsopgørelse

    01.01.2020-   01.01.2019-  
    30.06.2020   30.06.2019  
    DKK   DKK  
           
Pengestrømme vedr. primær drift   (4.084.745)   (6.848.580)  
Pengestrømme vedr. drift   (4.137.543)   (6.869.097)  
Pengestrømme vedr. investeringer   (3.302.981)   (3.815.685)  
Pengestrømme vedr. finansiering   32.064   23.239.647  
Ændring i likvider   (7.408.460)   (12.608.865)  
           
Likvider primo   16.020.876   9.735.274  
Likvider ultimo   8.612.416   22.344.139  
           

Aktierelaterede nøgletal

    30.06.2020   30.06.2019  
Indre værdi pr. Aktie, DKK   0,48   0,30  
Resultat efter skat pr. Aktie, DKK   (0,10)   (2,35)  
Antal aktier, ultimo   38.652.285   12.777.215  
Antal aktier, gns. over perioden   38.438.525   12.777.215  
           

Den fulde delårsrapport kan findes på siden: invest.conferize.com.

Selskabet offentliggør årsresultatet for 2020 d. 11. marts 2021.

Cvr. nr. 34472742 invest.conferize.com

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 2020 08 - Conferize udsender delårsrapport 2020 H1

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder