Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 17. marts 2021

Udgivet den 17-03-2021  |  kl. 19:50  |  

Dagsordenens punkt 1:

Formand Henrik H. Galsgaard udpegede advokat Rasmus Kronborg, Thisted til dirigent i henhold til vedtægternes § 9.

Rasmus Kronborg takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til generalforsamlingens dagsorden, som blev gennemgået.

Dagsordenens punkt 2:
Formand Henrik H. Galsgaard aflagde på bestyrelsens vegne mundtlig beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. På grund af kommende kapitalkrav forventes der ikke udbetalt udbytte i de kommende år.

Der var ikke kommet bemærkninger eller spørgsmål, hvorefter dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 3 og 4:
Bankdirektør Jens Odgaard fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt. Årets resultat t.kr. 14.732 blev vedtaget overført således:

Udbytte                                                   0
Rente hybrid kernekapital                      975
Henlagt til egenkapitalen                   13.757
I alt anvendt                                    14.732

Dagsordenens punkt 5:
Under dagsordenens pkt. 5 blev følgende valgt til repræsentantskabet:

Genvalgt:
Jan Houe, Lars Hvid, Lars Jørgensen og Lene Møbjerg Houe.

Ønskede ikke genvalg: Knud Steffensen. Lars Ismiris ønskede, at udtræde af repræsentantskabet før tid.

Nyvalgt:
Morten Lindholt Laursen og Lærke Wang Fiskbæk, sidstnævnte overtager Lars Ismiris's plads i repræsentantskabet.

Dagsordenens punkt 6:
Dirigenten foreslog på revisionsudvalgets vegne nyvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab idet PricewaterhouseCoopers ikke længere må genvælges, og da der ikke indkom flere forslag, konstaterede dirigenten, at revisionsfirmaet blev valgt.

Dagsordenens punkt 7:
Forslag fra bestyrelsen:

A. Bestyrelsen foreslår vedtagelse af opdateret lønpolitik.
                  
                   A: Forslaget blev vedtaget.

B. Bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling - indenfor gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10 % af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med mere end 10 %.

                   B: Forslaget blev vedtaget.

                                                                                             
Dagsordenens punkt 8:
Dirigenten kunne konstatere, at dagsordenen var udtømt.

På generalforsamlingen fremkom der ikke nye kursrelevante oplysninger at orientere om.


Hvidbjerg Banks bestyrelse

Repræsentantskabet i Hvidbjerg Bank A/S har på sit første ordinære møde efter afholdt
generalforsamling den 17. marts 2021 ikke foretaget ændringer i bankens bestyrelse.

Henrik H. Galsgaard blev genvalgt som bestyrelsesformand og Lars Jørgensen blev valgt som næstformand.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220.


Vedhæftet fil

Referat af generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk